Witwasdag 10 Maart. NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BLAD VOOR DE STAD EN BET ARRONDISSEMENT SNEER. B 1 N N E N L A N D. 1 1 VIER-EN-TWINTIGSTE J AARGANG No. 19 w* l PW aanleiding van een ar- 2°. 3°. 4°. 1°. 2°. I De tentoonstelling van voorwerpen voor huishoudelijk gebruik van den handwerksman j r het zegelrecht op gedrukte den accijns op het gedis- STATEN-GENERAAL. TWEEDE KAMER. Zitting van Vrijdag 5 en Zaterdag 6 Maart. In de zitting van Vrijdag is mededeeling ge daan dat zijn ingekomen 1. eene koninklijke boodschap ten geleide van een wetsontwerp tot wijziging der begrooting van Nederlandsch Indie dienstjaar 1868 2. afschrift van een koninklijk besluit betrek kelijk de benoeming van den heer mr. J. G. Kist tot raadsheer bij den hoogen raad der Neder landen. meente zal worden gehouden te Heerenveenop r - - - gedaan omtrent de verschenen vrijwilligers voor de mili tie de lotelingendie redenen van vrijstel ling hebben ingediend de lotelingen in de artt. 55 en 56 be doeld; alle overige lotelingen. Zullende voor dien Raad alleen behoeven te verschijnen zij, die zich als vrijwilliger voor de Mi litie hebben aangeboden de lotelingendie vrijstelling verlangen wegens ziekelijke gesteldheid of gebre ken of gemis van de gevorderde lengte. Sneek den 6 Maart 1869. Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris, G J. PRUIM. voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad voor eiken regel daarenboven 10 Gents, behalve 35 Gents of redactie betredende, gelieve men franco toe te zenden aan den Uitgever. KENNISGEVING. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK, gevo'g gevende aan art. 150 der wet op de Nationale Militie van 19 Aug. 1861 (Staatsblad no. 72), noodigen bij deze de lote lingen der Nationale Militie van deze gemeente uit omwanneer zij verlangen bij de Zee-mi- litie te dienen, zich daartoe voor den 1 sten April bij hen aan te melden. Sneek den 6 Maart 1869. Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris G. J. PRUIM. dievolgens vroegere aankondigingin den loop van dit jaar te Utrecht staat gehouden te worden schijnt daar ter stede weinig sympathie en me dewerking te vinden, als men althans naar waar heid kan oordeelen naar aanleiding van een ar tikel, voorkomende in de Nieuwe Utrechtsche Courant. Als eene curiuese bijdrage voor den dompergeest der eerzame Utrechtenarenresu meert een zijner eigene bladen n. b. het vol gende »Het blijkt meer en meer, dat de tentoon stelling hier niet zal plaats hebben. »De redenen daarvan zijn vele en er worden nog allerlei redenen ouder gewoontegezocht die tot de zaak volstrekt geene betrekking heb- »De eenigste reden is dat Utrecht versleten domWs^’ akeHg en naar’ dat Utrecht eiSenliJk »Is er wat te doen in den geest van reactie van flauwheidvan naarheid van bespottelijk heid, van bluf, van geschreeuw, van lawaai, van lamentatie, van beroering op kerkelijk ter rein, dadelijk zijn ze klaar, de brave Utrechte naren maar moet er wat gedaan worden op het terrein van vooruitgang, voort trekken ze zich terug als een slak in haar huisje. »De zaak is der commissie boven *mt ho'-’-i gewassenzegt menwelnu waarom dan geene verdubbeling van werkzaamheid en krachten! Wilde men ook een tentoonstellingje gevenpre cies naar het een of ander lief modelletje ge knipt? Wilde men alles ook vooruit berekend hebbenof konden de omstandigheden ook ver anderen? Een wijs man weet dat men bij zul ke dingen niet alles berekenen kan. ^^aVXilde men ook soms een tentoonstellingje hebbenT^^ftÜ^,burgers van Utrecht niets voor deden en waarvÈtftjle zorg alleen aan onze lie* ven Heer werd overgelatSSb^ie het vrome Utrecht wel zegenen zou, omdat het^ilW^^^g5 denbra- Qn^^voorouders de Uti cciitó'ffl** er een bijzon ven de Geer gekozen heeft, hadden een God van Nederland ren zullen nog gaan geloven dat dere God voor Utrecht is. «Maar dat alles gelooft men om stil te kun nen zitten, rustig zijn sigaar te rooken en ver der mets te doen. «Denkt ge, medeburgers! soms dat er eene tentoonstelling uit den hemel zal vallen? Trekt ge daarom uwe slaapmutsen zoo diep over de ooren? Maar als er het een of ander stuk on uw hoofd valt, helpt u een dikke wollen slaap muts met, al zit er nog zoo’n groote pluim op. Voorzichtig mannen, loopt toch niet te hard, t Geldt de eer maar van Utrecht, dat zonder eer wel leven kan, maar zonder dikke jas en slaapmuts nietniet zonder haspelen en harre warren en zaniken en janken. «Ziet hoe ze staan te lachen daar buiten en vooral de Amsterdammers, die heel Utrecht in het Paleis voor Volksvlijt zuilen zetter.als er eene tentoonstelling van antiquiteiten gehouden Daarna zijn de beraadslagingen aangevangen over het wetsontwerp tot bekrachtiging van eene overeenkomst tot wijziging der concessie tot hel aanleggen en exploiteren van eenen spoorweg van Samarang over Soerakarta naar Djokjokarta die Zaterdag zijn voortgezet. Aan de algemeene behandeling namen deel de heeren Nierstrasz Storm van ’s GravensandeHeemskerk Az., Fok kerMirandolle, Blussé van Oud-Alblas, Viruly Verbruggevan Zinnicq Bergmann, de Bruyn Kops, W. van Goltstein en Rochussen. Daarna verdedigden de ministers van koloniën en van finantiën de voordracht tegen de geopperde be zwaren. Hierna namen nog aan de beraadsla gingen deel de heeren Blussé van Oud-Alblas W. van Goltstein Heemskerk Az. Storm van ’s Gravesande, Fokker en de minister van kolo niën. De heer Fokker stelde als toen de volgende motie voor uDe kamerverlangende met de regeermg sa men te werken om de Nederlandsch-Indische spoorweg-maatschappij in de gelegenheid te stel lenom de haar verleende en bij de wet van 6 Juli 1863 (Staatsblad no. 110) bekrachtigde concessie tot den aanleg en de exploitatie van een spoorweg van Samarang over Soerakarta naar Djokjokarta volledig uit te voeren, is van oordeel dat hetgeen de maatschappij tot het volbrengen van deze hare taak te kort komt, aan haar uit ’s rijks schatkist, bij wijze van lea ning of van voorschot zou behooren te worden verstrekten gaat over tot de orde van den dag.” Deze motie zal op aanstaanden Maandag wor den behandeld. -SJt kamer heeft bepaalddatna afdoening van het in b'eliancfenng 'J’jnde wetsorrt^pfr.-.1 worden beraadslaagd over de navolgende wets ontwerpen dat tot goedkeuring der overeen komst tusschen Nederland en Italië tot regeling van den toestand der naamlooze en andere ven nootschappen van het eene in het andere land; dat tot afschaffing van het zegelrecht op gedrukte stukken en de advertentiën in de nieuwspapieren; dat tot verhooging van den accijns op het gedis tilleerd en dat betreffende het zegel (plakzeo-el voor handelspapier.) Zitting van Maandag 8 Maart. In de zitting van heden is de beraadslagin0, voortgezet over het wetsontwerp betrekkelijk den spoorweg Samarang-Djokjokarta. De motie van den heer Fokkerhoewel door hem vereenvoudigd is met 52 tegen 11 stem men verworpen. De heer Fransen van de Putte heeft in eene uitvoerige rede zoowel de conces sie als de maatschappij en het wetsontwerp ver dedigd. De heer Pijnappel blijft tegen het wets ontwerp. Morgen voortzetting. I «PW Deze COUBANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs franco ƒ1.90. ADVEDTENTIËN van 1 tol 4 regels, gewone letter, 40 Cents, Zegelrecht voor iedere plaatsing. Alle brieven en stukken, de uitf’ave KEN NIS GE V ING. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK, voldoende aan art. 87 der wet op de Nationale Militie van den 19den Au gustus 1861 (Staatsblad no. 72) brengen door deze ter kennis der belanghebbendendat de eerste zitting van den Militieraad voor deze ge meente zal worden gehouden te Heerenveen, op Maandag den 15e Maart 1869, des morgens ten -T urein welke zitting uitspraak zal worden 1°. COURANT SNEEKER f elf i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1