Zaterdag 13 Maart. NIEUWS- EN MTENTIÏ-BLAD Wil DE STAD EN RET ARRONDISSEMENT SNEEK. I VIER-EN-TWINTIGSTE JAARGANG No. SO 18 Zegelrecht de lijsten zijn ge- 1°. 2°. 3°. 4°. 1°. 2°. 1 het tractaat met Italië, nopens 'J 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad eiken regel daarenboven 10 Centsbehalve 35 Gents men franco toe te zendenaan denUitgever. 1 - KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK maken bekend, dat het aan deel, voor de Nationale Militie dit jaar door de ze gemeente te leveren bedraagt, zes-en-dertig Sneek den 6 Maart 1869. Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris G. J. PRUIM. 1 KENNIS GE VING. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK, gevo’g gevende aan art. 150 der wet op de Nationale Militie van 19 Aug. 1861 (Staatsblad no. 72), noodigen bij deze de lote- lingen der Nationale Militie van deze gemeente uit omwanneer zij verlangen bij de Zee-mi- litie te dienen, zich daartoe voor den 1 sten April bij hen aan te melden. Sneek den 6 Maart 1869. Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris G. J. PRUIM. Staten Generaal, de Provinciale Staten voor Friesland, en van den Raad dezer Gemeentere eën exemplaar van 1 van voor een aan het voegd zijn, zijn herzien, en een exemplaar ieder derzelve gedurende veertien dagen af heden ter Secretarie dezer gemeente ieder ter inzage zijn nedergelegd en Gemeente-huis aangeplakt. Dat bij die herziening van schrapt: 1. Van de Lijsten der bevoegden tol het kie zen van leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal en de Provinciale Staten van Friesland: Mr. G. W. Ament, A. van Bergen, S. Blok E. Bouma E. E. ten Brink H. W. Cnossen T. ten Cate, W. van Druten, J. P. van Dijk, J. C. Flach M. van Hazinga F. HoltkampD. HoogbiemstraF. H. ter Horst, Y. de Jager, Jan J. Keulen, P. P. Koopmans, D. Krol, G. J. KrolA. Moens Sijbren Potma D. J. den Beer PoortugaelM. Haeskin S. T. ReitsmaB Sel- horstA. Slier, T. L. Spannenburg, Hk. Veen, A. T. Vlink M. O. Wagenaar, K. J. Wielinga, KENNISGE V I N G. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK, voldoende aan art. 87 der wet op de Nationale Militie van den 19den Au gustus 1861 (Staatsblad no. 72) brengen door deze ter kennis der belanghebbendendat de eerste zitting van den Militieraad voor deze ge meente zal worden gehouden te Heerenveen op Maandag den 15e Maart 1869, des morgens ten elt urein welke zitting uitspraak zal worden gedaan omtrent de verschenen vrijwilligers voor de mili tie de lotelingendie redenen van vrijstel ling hebben ingedieud de lotelingen in de artt. 55 en 56 be doeld; alle overige lotelingen. Zullende voor dien Raad alleen behoeven te verschijnen zijdie zich als vrijwilliger voor de Mi litie hebben aangeboden de lotelingendie vrijstelling verlangen wegens ziekelijke gesteldheid of gebre ken of gemis van de gevorderde lengte. Sneek den 6 Maart 1869. Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris, G J. PRUIM. B E K E N D M A K 1 N G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK, Gelet op artikelen 10, 34 en 35 der Wet van den 4den Juli 1850 (Staatsblad no. 37), regelen de het KIESRECHT enz. Maken bij deze bekend, dat de lijsten, aan wijzende de personen die in deze gemeente tot het kiezen van leden van de Tweede Kamer der Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor franco ƒ1.90. ADVERTENT1ËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor Zegelrecht voor iedere plaatsing.Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, gelieve H. Clz. Wouda W. Zandstra, Andries de Boer en S. Brouwer. 2. Van de Lijst der bevoegden tot het kiezen van leden van den Gemeenteraad Mr. G. W. Ament, J. de Groot Boersma, T. ten CateL. DekkerR. van Driessen Sr.R. D. DrukkerW. van DrutenS. Gokkesmr. Harmen Hiddinga L. A. Hoekstra, P. A. Hoek stra S. S. Hofstra, F. Holtkamp, Y. de Jager, Y. T. de Jong, H. R. Kingsma, P. P. Koopmans, M. Kuijt, H. van der Laan, A. van der Meulen, Jan Meijer, A. Moens, Jacob Ouendag, D. J. den Beer PoortugaelS. T. ReitsmaT. L. Span nenburg, Th. Spoelstra S. Sijbesma W. P. Terpstra, Hendr. Veen, Sipke Visser, A. T. Vlink, M. O. Wagenaar, F. Wilhelmij H. Clz. Wouda, M. IJkemaW. Zandstra, S. van der Zijl die daarop verkeerdelijk waren gebracht, die een of meer in de Kiezers gevorderde ver- eischten verloren hebben, of overleden zijn. En zal deze op de gebruikelijke wijze worden afgekondigd en aangeplakt. Sneek den 13 Maart 4869. Burgemeester en Wethouders voornoemd, HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris De JONGH, L. S. STATEN-GENERAAL. TWEEDE KAMER. Zitting van Dinsdag 9 en Woensdag 10 Maart, In de zitting van de tweede kamer der sta- ten-generaal van Dinsdag is medegedeeld dat is ingekomen eene koninklijke boodschap ten geleide van een wetsontwerp tot goedkeuring eener overeenkomst met Belgie tot regeling der wederzijdsche toelating van geneeskundigen tot uitoefening der praktijk in de grensgemeenten; dat de commissie van rapporteurs gereed is met haar verslag omtrent het al of niet in over weging nemen (prise en considération') van het voorstel van den heer van Kuyk tot wijziging der wet op het armwezen. Daarna zijn de beraadslagingen voortgezet over het wetsontwerp tot bekrachtiging van eene over eenkomst tot wijziging der cnncessie tot het aan leggen van een spoorweg van Samerang over Soerakarta naar Djokjokarla. Aan de algemeene beraadslagingen namen deel de heerenHeemskerk Az., Nierstraszdu Mar- chie van Voorthuysen, de Bruyn Kops, Sloet van de Beele, Thorbecke, de Bosch Kemper, Fok ker en Fransen van de Putte. Nadat de minis ter van koloniën en finantiën het wetsontwerp nader hadden verdedigd werden de algemeen beraadslagingen gesloten verklaard. De heer van Kerkwijk stelde op artikel 1 een amendement voor, de strekking hebbende om daaruit weg te laten de woorden: alsmede de art. 1, 3 en 5 dier overeenkomsten bij het artikel te voegen de volgende alinea: »De verhooging van het maximum van het kapitaal, waarvan de renten door den staat zijn gewaarborgd bij de wet van 6 Juli 1863 (Staats blad no. 110) en de uitgifte van obligation tot een nominaal bedrag van meer dan zeven milli- oenheeft niet plaats alvorensvoor zooveel noodigbij de we* zijn bekrachtigd de voor waarden der concessie voor den aanleg van een spoorweg van Batavia naar Buitenzorg.” Dat amendement is in de zitting van Woens dag verworpen met 59 tegen 9 stemmen. Ar tikel 1 der wet tot wijziging der concessie van den spoorweg Samarang-Vorstenlanden is aange nomen met 36 tegen 32 en daarna de geheele wet met 37 tegen 31 stemmen. Vervolgens is het tractaat met Italië, nopens de regeling aangenomen met 47 tegen 1 stem. Zitting van Donderdag 11 Maart. In de zitting van de tweede kamer van heden was aan de orde het wetsontwerp tat afschaffing van het zegelrecht op gedrukte stukken en de advertentiën in nieuwspapieren. De heeren Nier strasz van Kuykvan GatwijckRochussen en de Bosch Kemper hebben het woord gevoerd tegen eene afschaffing, meest op finantiëele gron den. De heer van Sypesteijn zeide nadere in lichtingen te zullen afwachten. De heeren Gra- tama Pijpers en van Eek hebben de voordracht breedvoerig verdedigd. Morgen voortzetting. i. WW SNEEKE i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1