20 Maart. Zaterdag MEÏWS- RN ADVERTENT1E-BLAD VOOR DE STAD EN RET ARRONDISSEMENT SNEER. B INNENLAND. VIER-EVTWINTIGSTE JAARGANG No. 22 r VERGADERING van den Gemeente-raad van Sneek, op Maandag den 22 Maart 1869, 1868 overs ch rijvin- In de zitting zijn ingekomen der uitgaven wegens verstrekkingen gedaan door I aan de orde de voortzetting der art. 2 van het wetsontwerp welk denkbeeld de kamer zich met 53 tegen ééne stem vereenigde. Zitting van Woensdag 11 Maart. van heden is medegedeelddat een wetsontwerp tot vaststelling 11 i Volgens een schrijven uit den Haag in de Middelburgsche Courant voorkomende, zou de commissie, belast met de taak om een plan te vormen voor een gedenkteeken ter eere van van Lennep besloten hebben om slechts een een voudig gedenkteeken op van Lenneps graf te Oosterbeek te plaatsen en slechts van enkele weinige bijdragen daartoe aan te nemen. Het elfde Nederlandsch taal- en letterkun- STATEN-GENERAAL. TWEEDE KAMER. Zitting van Dinsdag 16 Maart. In de zitting van heden heeft de heer van Sy- pensteyn zijne interpellatie gericht tot den minis ter van koloniën over den tegenwoordigen toe stand der Nederlandsche bezittingen aan de Kust van Guinea. De minister van koloniën heeft in zijn antwoord onder anderen te kennen gegeven, dataangezien deze gansche aangelegenheid bij den koning in overweging was en deze omtrent de denkbeelden der regeering nog niet beslist hadhet voor hem niet wel doenlijk was dien aangaande in breedvoerige beschouwingen te treden. Intusschen kon, gelijk hij te kennen gafde kamer er op rekenen, dat de regeering overtuigd was dat het nemen van doortastende maatregelen te dezen opzichte noodig was ge worden. Daarna was beraadslaging over betreffende de herziening der wet op de zeebrie- ven en Turksche paspoorten. De omstandigheid, dat op dit artikel twee amendementen waren voorgedragen als één door den heer Heemskerk Az. en één door den heer van Houten, terwijl de regeering eene gewijzigde redactie had ingediend, alle welke voorstellen tegenstrijdige beginselen inhielden gaf de heer Pijnappel aanleiding om als motie van orde voor te stellen art. 2 en de daarop voorgedragen veranderingen naar de af- deelingen tot nader onderzoek te verzenden, met dig congres zal dit jaar gehouden worden te franco 1.90. ADVERTENTIËN Zegelrecht voor iedere plaatsing. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, gelieve VERGADERING van den GEMEENTERAAD W IJ M B R I T S E R A D E E L, op Zaturdag 13 Maart 1869, ’s voormid. elf uur. Nadat het nieuw benoemd lidW. T. de Jong was beëedigd en geïnstalleerd werden de notulen der vorige vergadering gelezen en goed gekeurd. Daarop werden behandeld de navolgende pun ten 1°. Eene missive van den heer E. Dijkstra te Heidenschap, berigtende, dat hij de benoe ming tot hoofdonderwijzer te Offingawier aan neemt. Aangenomen voor notificatie. 2°. Vastgesteld het primitief kohier van be lasting op de honden voor het dienstjaar 1869. 3°. Resolutie van Heeren Gedeputeerde Sta ten houdende goedkeuring van het suppletoire kohier als bovendienst 1868. 4°. Adres van ingezetenen van Hommerts en Jutrijp, verzoekende terug te komen op des Raads besluit, betrekkelijk de verbetering der vaart langs die dorpen. Gewezee van de hand. 5°. Adres van P. Frank, houdende verzoek om ontslag als hulponderwijzer in de openbare school te Heeg. Daartoe besloten. 6°. Adres van IJ. Kampen te Woudsend verzoekende remissie van hoofdelijken omslag wegens zijn vertrek uit Heeg. Toegestaan. 7°. Adres van hoofdonderwijzers, verzoeken de wijziging in den tijd der school-vacantie. Besloten dat verzoek over het jaar 1869 toe te staan. des voormiddags ten 10 uur. PUNTEN VAN BEHANDELING: 1. Resumtie der notulen. 2. Voorstel betreffende de provinciale veror dening tot vervanging van het floreen door het kadastraal inkomen als maatstaf van stembevoegd heid en onderhoudplichtigheid bij de waterschap pen. 3. Behandeling van het kohier van de hon denbelasting over 1869, en van de reclamesvan Efdé en Dolman. 4. Missive van de Plaatselijke Commissie voor de Tentoonstelling van Handwerksnijverheid te Utrecht met verzoek om beschikbaar stelling van eenige prijs-medailles en van andere gelde lijke bijdragen. 5. Adres van de schippers in het trekveer tusschen Sneek en Leeuwardenaangaande ver langde verbetering van den toestand van het veer. 6. Aanneming door den heer A. Bleeker van de benoeming tot lid der plaatselijke school commissie. 7. Verzoek van den hulponderwijzer K. Geert- sma om verhooging van tractement. 8. Missive van den Commissaris des Konings geleidende eene ministeriëele beschikking op het adres van den heer H. Joustra, waarbij verzocht was een onderzoek ten opzichte van het door de stads algemeene armvoogden verstrekt godsdien stig onderwijs. 9. Rapport op eenige rekeningen over van aan den raad rekenplichtige colleges. 10. Goedkeuring door Gedeputeerde Staten van het raadsbesluit tot aankoop van de rogge- en pelmolen bij het Hoogend. 11. Rapport op een verzoek tot goedkeuring eener suppletoire begroeting over 1868 en af- en overschrijvingen op de begrooting van dat jaar van het O. B. Weeshuis. 12. Goedkeuring van de gemeenterekening over 1867. 13. Voorstel tot eenige af- en overschrijvin gen op de gemeenlebegrooting over 1868. 14. Mededeeling van eenige goedgekeurde raadsbesluitenbetreffende betalingen uit het hoofdstuk voor onvoorziene uitgaven. 15. Verzoek van J. Schilstra om afstand van grond en grondpacht. 16. Voorstel tot aanbieding van het in orde brengen van het riool in de boschstraat. 17. Adres van L. Hoekstra, om op de kie zerslijst van den gemeenteraad geplaatst te wor den. het departement van oorlog, gedurende het dienst jaar 1869 een wets-ontwerp tot regeling van het hooger onderwijs. Volgens dat ontwerp zul len er hoogstens drie hoogescholen zijn. De the ologische faculteiten worden er in behouden. De kamer behandelde 1, het wetsontwerp tot intrekking der wetten van 29 Floréal jaar X en 7 Ventóse jaar XII (vervoer van vrachten op de landwegen)dat met algemeene stemmen werd aangenomen; 2. de conclusiën van eenige verslagen uitgebragt door commissiën tot onder zoek van regeeringsbescheiden welke allen zon der hoofdelijke stemming werden goedgekeurd. Vervolgens richtte de heer Insingerna daar toe verlof te hebben bekomen, eenige vragen tot den minister van binnenlandsche zaken, aan gaande overeenkomstenwelke volgens geruch ten zouden gesloten zijn door de maatschappij tot exploitatie der staatsspoorwegen. De minister van binnenlandsche zaken, de heer Fock, heeft daarop geantwoord, dat de regee ring nog geene goedkeuring verleend had en als eventueel eene overeenkomst wordt gesloten dan welligt de goedkeuring der wetgevende macht zou noodig zijn. Zitting van Donderdag 18 Maart. In de zitting van heden is de verdere be handeling van het wetsontwerp, houdende her ziening der zeebrieven en Turksche paspoorten geschorst tot nader te bepalen dag, wegens de velerlei amendementen op artikel 2. Bij de interpellatie van den heer van Wasse- naer van Catwijck, over het beheer der kerke lijke goederen, heeft de minister, de heer van Bosse, zoowel de regeling in het algemeen als de wijze waarop verdedigd. Intusschen, zeide de minister, blijven de ge meenten vrij zich aan het ontwerp-reglement al of niet aan te sluiten. Zij die een vrij en zelf standig beheer wenschenzullen geene nadeelige gevolgen ondervinden in de handhaving hunner bestaande rechten. De kamer is daarna op reces gescheiden. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad ^._T 4 regels, gewone letter, 40 Gents, voor eiken regel daarenboven 10 Cents, behalve 35 Cents men franco toe te zenden aan den Uitgever. CÜURA SHEERER V <4 VAN

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1