24 Maart. Woensdag NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SNEEK. 1 ll I B I N N E N L A N D. VIER-EN-TWINTIGSTE JAARGANG No. 23 1869. K M'ï '-*8 1 Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS franco ƒ1.90. ADVERTENTIËN van Zegelrecht voor i Uithoofde van den invallenden GOEDEN VRIJDAG zal de Courant van Zaterdag den 27 Maart in plaats van Vrijdag- des Donder- dags-avonds worden uitgegeven en kunnen de Advertentiën voor die Courant tot Donderdag uiterlijk des middags 12 uur, worden ingezon den. m ■U Men verneemt, dat de koninklijke familie kort na het paaschfeest haar jaarlijksch bezoek aan de hoofdstad zal brengen. Bij beschikking van den 15 Maart 1869 is door den minister van binnenlandsche zaken aan F. K. Woudstra, te Lemmer, tot wederop zegging vergunning verleend voor een schroef- stoombootdienst tot vervoer van personengoe deren en vee tusschen Lemmer, Rotterdam en Schiedam. Thans is rondgedeeld het sectieverslag der tweede kamer ovei’ het wetsontwerp tot herziening van de kiestabel. Tal van prealabele aanmer kingen zijn gemaakt over al of niet tijdigheid van de indiening der herziening, of over al of niet noodzakelijkheid om de gewijzigde tabel reeds met de verkiezingen in Junij a. s. te doen werken; terwijl anderen wijzigingen in de kies wet zelve wildenwaartegen echter de meerder heid gekant waszoowel wat indeeling als ver andering van den census betrof. Ook op de nieuwe indeeling zijn veleAanmerkingen gemaakt. De meerderheid zag geen reden om aan het stel sel van enkele kiesdistricten boven dubbele de voorkeur te geven. Daarna wordt de voorge stelde indeeling zelve in bijzonderheden behan deld. De beginselen van het wetsontwerp, hou- i dende regeling van het hooger onderwijs zijn de I volgende regeling bij deze wet van het gymna- 1 siaal en universitair onderwijseerbiediging van I eene volkomene vrijheid van het bijzonder hoo- gezondheidsleer 48, natuur- en scheikunde, na tuurlijke geschiedenis 58, tuinbouw, landhuis houdkunde veeteelt 32 hoogere en lagere wis kunde, meteorologie 32, burgerl. bouwkunde, waterbouw- en werktuigkunde 48, krijgskunde en militaire administratie 58 schoone kunsten 27 wijsbegeerte 17 oude letteren, nieuwe bui- tenl. letterk.letterk. geschiedenis en bibliogra- KENNIS GE V I N G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK maken hiermede bekend dat de Raad dezer Gemeente in zijne vergadering van den 22 dezer maand heeft vastgesteld het kohier van belasting op de binnen de gemeente Sneek gehouden wordende honden over den jare 1869en dat dit kohier te beginnen met heden, gedurende 8 dagen ter Secretarie der gemeen te voor een ieder ter inzage is nedergelegd. En zal hiervan afkondiging geschieden waar het behoorttevens met plaatsing dezer kennis geving in de Sneeker Courant. Sneek den 24 Maart 1869. Rurgemeester en Wethouders Voornoemd IIAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris G. J. PRUIM. ger onderwijsoverbrenging van de propedeu tische studiën naar de gymnasia; verplichting voor het rijk tot oprichting van tien gymnasia en vier progymnasiade inrichting van athenee en andere instellingen voor het hooger onderwijs wordt geheel overgelaten aan de gemeen en; behoud van de drie hoogescholen met opheffing van de faculteiten aan eene hoogeschool van het onderwijs in de vakken vereischt voor de exa mina in de Oostersche letterkunde; vrijheid van studie geene verplichte collegiëngeene bepa ling omtrent den duur van de studie aan de hoo geschoolexamina voor alle vakken; afschaffing van de collegiegeldenjaarlijksche betaling van ƒ150 aan het rijk; volkomen vrijheid tot het openen van bijzondere scholen voor het hooger onderwijs. De Tweede Kamer der Staten-Generaal zal, naar men verzekert, 2 4 3 weken na het Paasch feest hare werkzaamheden hervatten en als dano. a. behandelen het wetsontwerp tot wijziging der kiestabel. De kiesvereeniging te Grootegast heeft met algemeene stemmen tot candidaat voor de Twee de Kamer der Staten-Generaal gesteld den heer E. de Wendt Alberda van Ekenslein lid van de Provinciale Staten van Groningen en burge meester van Marum. Uit Roermond wordt gemeldDe huis vrouw van Schuman is in den nacht van jl. Woensdag op Donderdag aan de vreeselijke won de haar onder de bekende omstandigheden in het onderlijf toegebrachtoverleden. Betreffende het tegenwoordig verblijf van den misdadiger verkeert men nog in het onzekere. De verschil lende geruchten, welke dienaangaande in omloop geweest zijn, schijnen geen geloof te verdienen. In 1868 zijn hier te lande verschenen 2300 nieuwe boeken en geschriften waaronder, gelijk gewoonlijkdie van godgeleerden aard en stichtelijke lectuur het talrijkst waren. Immers Protestantsche theologische geschriften (ook po lemische), kerkgeschiedenis en kerkrecht, telde men 148stichtelijke lectuur voor Protestanten geschriften over godsdienstig onderwijs de zen dingszaak en philantrophie 316. Roomsch Kath. theol. geschriftenkerkgeschiedenis en stichtel. lectuur 68. Gesamenlijk heeft men dus op god- gel. gebied en stichtelijke lectuur ongeveer een vierde gedeelte van de uitgekomen werken en geschriften. Daarna komen vooral in aanmerking onderwijs en opvoedingen schoolboekenop voeding en onderwijs worden vertegenwoordigd door 51schoolboeken voor het lager onderwijs 138; taalkunde 96; voorts 156 kinderwerkjes; gesamenlijk nagenoeg weder een vierde. Wat de overige vakken betreft telde men rechtsgeleerdheid en wetgeving notarisambt 66, staatkunde (binnenl. en koloniale) 94staathuis houdkunde en statistiek 20 handelscheepvaart nijverheid, handwerken, huishoudkunde 104ge schiedenis oudheidkunde, heraldiek, levensbe schrijving 119, aardrijks-, land- en volkenkunde en atlassen 130, genees-, heel- en verloskunde, ■Hl en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Gents, voor eiken regel daarenboven 10 Cents, behalve 35 Gents iedere plaatsing.Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, gelieve men franco toe te zenden aan den Uitgever. ''ll phie 48gedichten 68 tooneelstukken 61bel- letrie letterk. studiën, romans en verhalen, bel- letr. tijdschr. en jaarboekjes 285; voorts had men andere tijdschriften, verzamelwerken enz. 32. In eene dissertatiedezer dagen te War schau in de Duitsche taal uitgegeven, komt o. a. eene beschouwing voor van den invloed op de gezondheid van zekeren bedwelmenden drank, kumeys genaamddie uit gegiste paardemelk bestaaten door steppen-bewoners veel gebruikt wordt. De ondervinding zou namelijk geleerd heb ben dat de kumeys veel heilzamer op borst kwalen werkt dan al de minerale wateren, en dat in de streken, waar deze drank gebruikt wordt, volstrekt geene tering wordt aangetrof fen. De vervalsching van koopwaren neemt dagelijks toe en de wijze waarop, zal weldra even als de leer om haar te ontdekken, tot de wetenschap gaan behooren. In Engeland is zij toegepast op steenkolen. Te Huil werd onlangs een handelaarwegens steenkolen-vervalsching beboet. Zijn mengsel bevatte 60 steenkolen en het overige gedeelte was vervalschtdoch wij lezen niet waarmede. Volgens de nieuwe spelling is de vroolijk- heid wel langer gewordenmaar zij heeft hare aangename uiting verloren; er wordt niet meer gelagchen. Dat de benauwdheid vermindert onder haar régime, is niet te verwonderen, daar zij van geen kagchels wil weten. Om deze redenen ook bevalt aan zeker iemand die nieuwe kunstspelling niet. Het laagstewaartoe een dagbladschrijver kan vervallen is na het verhuren van zijn pen, het openbaar maken van de namen der schrij vers van wie hij stukken ter plaatsing heeft aangenomenof nog erger de redactioneele cor respondentie met dezen te laten lezen. Wie daarvan staaltjes wil zien, neme het Dag blad over de brochure van Mr. Groen v. Prinste- rer in zake Mr. Keuchenius. Onlangs hield eene jonge Amerikaansche dame der zoogenaamde high-spirited young ladies te New-York eene voorlezingwaarin zij onder an deren zeidesMaakt dat gij trouwtjongeluien spoedig ook. Wacht niet op het duizendjarig rijk, in de hoop dat de meisjes engelen zullen worden, voordat gij u aan eene van haar toevertrouwt. Gij zoudt ook al een mooi figuur naast een en gel makenlomperts die ge zijt. SNEEK, 23 Maart. De Arrondissements-Rechtbank alhier heeft op- SNEEKER URANT I I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1