Zaterdag NIEIWS- EN ADVERTENTIE-BLAD VOOR DE STAD EN DET ARRONDISSEMENT SNEER. 27 Maart. BINNENLAND. VIER-EK-TWINTIGSTE JAARGANG 1869. VERGADERING van den Gemeente-raad van Sneek, op Zaterdag den 27 Maart 18 69, des voormiddags ten 12 uur. I I 5 I SNEEKER i om I wien is medege- M. 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad eiken regel daarenboven 10 Centsbehalve 35 Cents men ^anco toe te zenden aan den Uitgever. C O B At T. uitgaven steeds geklommen. Zij bedroegen in de laatste jaren meer dan ƒ3000; eens zelfs meer dan ƒ3800 in een enkel jaar. Als minister verklaarde Mr. J. van Heems kerk Az.meer dan eens plechtig, dat hij en het Dagblad niets met elkaar gemeens hadden. Sedert die verklaringen zijn weinige maanden verloopen, en is diezelfde heer als directeur van dat blad openlijk opgetreden, ter vervanging van Mr. G. Simons. Wie kan dat rijmen? De gunstige invloed, dien de muziek op hersenzieken uitoefent, wordt al meer en meer erkend. Bet zal een groote twintig jaar gele den zijn, dat een geneesheer van het gesticht Meerenberg haar in toepassing bracht als ge neesmiddel bij herstellenden. Hij deed zijne lij ders concerten geven, door hem zelven gear rangeerd, waardoor hij bij den een lof inoogste, bij den ander op gelijke lijn met zijne patiënten werd gesteld. In die meening werd men, zoo als ’t heetbevestigdtoen hij kort daarna zelf krankzinnig werd en in dien toestand overleed. Later is de muziek veel geappliceerd in Belgie. In Engeland is zij een krachtig middel tot her stel en bespoediging van herstel bevonden te zijn. Dr. Boijd, de ijverige onderzoeker van hersen- en zielskrankheden zegt er in zijn rapport aangaan de het Somerset Lunatie Asylum alles goeds vanhij spreekt daarin niet alleen als theoricus maar als man van ervaring. Het jaarlijksch verbruik van oesters in Lon den isvolgens eene zeer matige schattingze- De kamer van koophandel en fabrieken te ’s Gravenhage heeft zich bij adres van 9 dezer tot de Tweede Kamer der Staten Generaal ge wend, met verzoek om afschaffing der patentbe lasting. Naar men verneemtzullen binnen korten tijd alleen uit de gemeente Winterswijk 200 per sonen de reis naar Amerika aannemen. Mevrouw M. J. van Manen-Thesing heeft zich bij adres tot den gemeenteraad te ’s Hage gewend, met het verzoek, dat het den Raad be- hage mogevoortaan aan elk behoeftig huisge zin en aan elk alleen wonend behoeftig persoon, die zulks mocht verlangenvrijdom van belas ting toe te staan voor één huishondmits geen trekdier zijnde. Tot ondersteuning van dit ver zoek zegt de adressante, o. a: »De onderge- teekende vertrouwtdat de gemeenteraad haar zal toegeven, dat het den arme hard en bitter valtvoor zijne armoede als ’t ware gestraft te worden door het gewelddadig ontnemen van een wezendat door vriendschapsbetoon die armoede verzachtwelks tegenwoordigheid rog eenige gezelligheid aan het armoedig vertrekje schenkt en dat des nachts het schamele leger inderdaad warmte bijzet.” KENNIS GE V IN G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK maken hiermede bekend, dat de Raad dezer Gemeente in zijne vergadering van den 22 dezer maand heeft vastgesteld het kohier van belasting op de binnen de gemeente Sneek gehouden wordende honden over den jare 1869, en dat dit kohier te beginnen met heden, gedurende 8 dagen ter Secretarie der gemeen te voor een ieder ter inzage is nedergelegd. En zal hiervan afkondiging geschieden waar het behoorttevens met plaatsing dezer kennis geving in de Sneeker Courant. Sneek den 24 Maart 1869. Burgemeester en Wethouders Voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris G. J. PRUIM. Wij vernemen, zegt het Dagblad, dal het proces der twaalf rotterdamsche beschuldigden, de eerste van vijf vervolgingen wegens rebellie, waar schijnlijk den 8 der volgende maand zal worden behandeld. Z. M. heeft de straf des doods waartoe Petronella Roestenberg, weduwe van Jan Kort- goutlaatst wonende te Oisterwijkthans in hechtenis te ’s Hertogenboschwas veroordeeld bij arrest van het provinciaal gerechtshof van Noord-Brabant van 14 Januari jl. wegens mans- slag met voorbedachten rade op haren echtge noot gepleegd, verwisseld in eene gewone ge vangenisstraf van drie jaren. Te Helder is een matroos van een der ka- nonneerbootenaldaar gestationneerdin de wo ning zijner beminde gedrongen en heeft uit min nenijd een pistool op haar gelostzonder haar evenwel te treffen. Het geraas van het schot en het geschreeuw van een’ve daar aanwezige vrou wen deden een paar politieagenten toesnellen die den woedenden matroos aangrepen en in ver zekerde bewaring brachten. Omtrent den persoon van deeld dat hij zich op de spoorwegrails had ge worpen, zoodat een trein hem de beenen had verbrijzeldwordt verder berichtdat door een ongeval een trein hem over de rechtervoet is geredenten gevolge waarvan eene amputatie boven den enkel noodig is geoordeeld. Het on geval had plaats op den Rijnspoorweg en niet op den Gentraalspoorweg. —Als bijdrage tot de kennis en waardeering der Nederlandsche nijverheid verdient vermelding dat in het etablissement der Nederlandsche Stoom boot Maatschappij te Freijenoord sedert 1838 on der anderen zijn vervaardigd: 77 meest ijzeren stoomschepen voor de zee-, rivier-en sleepvaart; verder 67 stel scheeps-stoomwerktuigen met ke tels en toebehooren48 stel stoomketels voor schepen 23 stoomwerktuigen voor gebruik aan land49 ijzeren vaartuigen93 fabriekwerktui- gen. Het gesamelijk vermogen der stoomtuigen, gedurende dit dertigjarig tijdvak in de schepen en afzonderlijk door genoemde inrichting afgele verd bedroeg 20340 nominale paardenkracht. Naar de bestemming waren de werken aldus verdeeld: Voor het Nederlandsche gouvernement: 28 stoomschepen; 35 scheepsstoomwerktuigen van welke de grootste 600 nom. pk. vermogen hebben; 26 stel scheepsstoomketels3 landma chines 24 ijzeren vaartuigen9 fabriekwerktui- gen. Voor het Russische gouvernement1 stoom schip 1 zeilvaartuig2 scheepsstoomwerken van 300 nom. pk. ieder. Voor het Fransche gouvernement2 scheepsstoomwerktuigen van 540 nom. pk. ieder; 24'fabriekwerktuigen voor het rijks etablissement te Indret. Voor het gou vernement en vorsten in Japan 3 scheepsstoom- werkluigen, 4 landmachines 25 fabriekwerk- tuigen. Voor particuliere onderneming binnen- en buitenslands 48 stoomschepen 25 scheeps- stoomwerktuigen 22 stel stoomketels, 16 land machines, 24 ijzeren vaartuigen, 35 fabriek werk tuigen- Naar aanleiding van het dezer dagen door de Nederlandsche dagbladen medegedeelde be richt omtrent het overlijden van een vermeen den Lodewijk XVII in een trappistenklooster te Bellefontaine [een bericht, door de Haarlemsche Courant aan de Parijsche Monde ontleend], wordt uit Breda door den graaf M. Gruau de la Barre aan de Nieuwe Botterdamsche Courant geschre ven dat hij het niet onwaarschijnlijk achtdat de bedoelde geestelijke zekere monnik Rotanois, van wien hij in 1836, nadat hij de vordering van den hertog de Normandie bij de Parijsche rechtbank had ingediend, een brief had ontvan gen, waarin hij verklaarde, dat niet Naundorff (de genoemde hertog), maar hij (Rotano) de Dauphin en alzoo de eenige vertegenwoordiger van het beginsel der legitimiteit was en daJhij zich tot de rechtbanken zou wendenom zijne rechten te doen bekrachtigen. Sedert had de graat de la Barre niets meer van dien man ver nomen dien hij vermoedt dat men later naar Bellefontaine heeft doen komen om hem bij ze kere gebeurlijkheden dichter onder het bereik te hebben. De raad der gemeente Wageningen heeft besloten een adres van adhaesie aan het voor stel van den heer van Kuyk tot wijziging der armenwet aan de tweede kamer in te zenden. De kosten voor het armenwezen ten laste dier gemeente bedroegen vóór die wet niet meer dan 153 a 200 gulden ’s jaars. Na dien tijd zijn die SPOEDVEREISCHENDE PUNTEN VAN BEHANDELING: 1. Resumtie der notulen. 2. Reclame van T. K. van der Meulen, op de kiezerslijsten voor de 2e Kamer en Pro vinciale Staten geplaatst te worden. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor franco ƒ1.90. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor Zegelrecht voor iedere plaatsing. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, gelieve

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1