Woensdag 31 Maart MEM- ES ADVERTENTIE'BLAD VOOR DE STAD ES HET ARRONDISSEMENT 8®EK. Li l I II B I N N E N L A N D. ra IA I c. B j piBgJh VIER-EN-TWINTIGSTE JAARGANG IS' I MT S111KE1 “t l Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs franco ƒ1.90. ADVÈRTENTIÊN van 1 tol 4 regels, gewone letter, 40 Cents, Zegelrecht voor opzieners (ot de hoofdonderwijzers wordt gezegd: Ontzie u niet personen te noemen en specificeer de gevallen1” »Wij hopen dat de onderwijzers den moed zul len bezitten om gevolg te geven aan de uitnoo- diging der regeeringdie door dezen maatregel een nieuw blijk geeft, dat zij er ernstig op uit isaan het bijzonder onderwijs zooveel vrijheid te laten, als met de wet is overeen te brengen. Onlangs het wetsvoorstel om de bijzondere on derwijzers van de patentbelasting te ontheffen, thans een onderzoek naar de grieven, welke de toepassing der wet voor het schooltoezicht mocht doen rijzen zulke maatregelen bewijzendat de regeering de eerlijke handhaving van de rech ten van het bijzonder onderwijs ter harte neemt. De getrouwe lezers van den Tijd zullen uit het gezegde kunnen opmaken, met hoeveel eerlijk heid en waarheidsliefde dat blad elke daad van de regeering afkeurt en •■.•erdacht maakt, zelfs als zij voor de belangen van het bijzonder on derwijs in de bres springt.” Uit Groningen wordt aan de Haart. Cour. gemelddat het gerucht, in den laatslen tijd verspreid, als zou Z. M. de Koning voornemens zijnbinnen kort de noordelijke provinciën met een bezoek te vereerenuit de lucht gegrepen is. Uit Zwolle wordt geschreven Tot waarschuwing van militieplichtigen ver melden wij het volgende geval, hetwelk zich bij de jongste loting in de gemeente Nieuw-Leussen heeft voorgedaan. Een jongeling aldaar begaf zich verleden jaar ten behoorlijken tijde naar het gemeentehuis ter inschrijvingmaar geen der bestuursleden noch den klerk aantredende, ver trouwde hij zijne aangifte aan de vrouw van den laatste. De klerk, die de boodschap ontving, vergat echter de inschrijving te doenzoodat bij de loting de naam van dien militieplichtige op de alphabetische lijst niet voorkwam. Deze heeft daarvoor moeten boeten, want door heeren ge deputeerde staten is hij als nalatige aangemerkt en zonder loting tot twee jaren dienstprestatie verwezen. Tegen het bekende artikel van dr. Staring in de Gids, is in de Landb. Ct. een protest ge plaatst, dat door schier alle oud-leerlingen der landhuishoudkundige school te Groningen is on- derteekend en waarin hulde wordt gebracht aan prof, van Hall. Aan de leden der Tweede Kamer is rond gedeeld een wetsontwerp tot aanvulling van art. 62 van hetregeerings-reglemenl voor Nederlandsch Indië waarbij bepaald wordtdatvolgens re gels bij algemeene verordening te stellen gron den in erfpacht kunnen worden afgestaan voor niet langer dan 75 jarenmet voorzorgsmaatre gelen tegen inbreuk op de rechten der inland- sche bevolkingdie ook eigendomsrecht kan ver krijgen op grond, in erfelijk individueel gebruik bezeten, terwijl verhuur of ingebruikgeving van grond door inlanders aan niet-mlanders geschiedt volgens regels bij algemeene verordening te be- Bij de verkiezing voor een lid van de tweede kamer der staten-generaal in het district Zuid- horn bekwamen stemmen Mrr. N. Olivier 197, H. W. Wierda 115, E. de Wendt Albeda van Ekenstein 115 en prof. Gratama 65. Tusschen de drie eerstgenoemde heeren zal eene herstemming moeten plaats hebben. Van de 1365 kiezers kwamen slechts 531 op. Van wege het schooltoezicht zijn aan hoofd onderwijzers en onderwijzeressen van bijzondere scholen in verschillende provinciën de volgende vragen gedaan 1. Hebt gij ooit te klagen gehad over eeni- ge partijdige of onbillijke toepassing der thans bestaande wet op het lager onderwijs dooreenig lid van het schooltoezicht 2. Zoo ja door wien werd die wet par tijdig of onbillijk toegepast en bij welke ge legenheid 3. Hebt gij herstel van die grieven gevraagd, of die grieven medegedeeld, en aan welk lid van het schooltoezicht? 4. Is u ooit een eerlijk onderzoek of herstel uwer rechtmatige grieven betreffende de toepas sing der wet door het schooltoezicht geweigerd Zoo jadoor wien Ontzie u niet personen te noemen en specificeer de gevallen. 5. Hebt gij thans eenige klacht hoegenaamd over de wijzewaarop de wet door het school toezicht wordt toegepast Zoo ja welke De Tijd laat op de mededeeling hiervan deze zinsneden volgen »In den beginne van de toepassing der wet is het wel eens gebeurd dat de schoolopzieners de bijzondere school poogden te behandelen als eene openbare en zells nog strenger het uiter ste van de wet eischende. Zelfs is toen wel eens de rechter ingeroepen tot bijstand van de bijzondere school. Maar sinds is die overmatige ijver veel bekoeld. Thans weten wij niet dat er omtrent schooltoezicht van partijdigheid en onbil lijkheid klacht bestaat. Het zou inderdaad ook zeer moeielijk zijnbij schooltoezicht partijdig heid of onbillijkheid te plegen of het zou moe ten zijndat er aan de bijzondere scholen over de verdiensten daarvan, minder dan aan de open bare scholengunstige noten worden toegekend. En dat dit nu en dan gebeurt daaraan behoeft niemand te twijfelen. Maar zou iemand daar eene klacht van willen en durven maken Het Handelsblad kan zich met den Tijd niet vereenigen. Het zegt «Hetgeen «zonderling” is, is niet de ingestelde enquête, maar de houding van den Tijd, die in plaats van zijne tevredenheid te kennen te geven over dezen maatregel der regeering, en de on derwijzers tot openhartige mededeeling hunner grieven aan te sporen, integendeel uitroepf »Zou iemand daar eene klacht van durven of willen maken?” en dat terwijl in de circulaire der school- i i palen. Het Handelsblad meldt, dat de opening der internationale tentoonstelling te Amsterdam is be paald op 15 Julij en dat zij tol 15 October zal geopend blijven. De heer Simmonds, agent van het Londensche comitée, heeft medegedeeld, dat hij in de Engel- sche fabrieksteden van de industrieëlen algemeen toezegging ontving dat zij zouden inzenden. Aan een Fransch blad zijn ontleend de volgende curieuse bijzonderheden betreffende een bezoekdoor den sultan gebracht aan het Ihéa- tre Italien te Konstantinopel. Ieder jaar gaat de sultan eenmaal naar de opera. Op den bepaal den dag ontving de directeur het bevel om alles gereed te maken voor de ontvangst van Z. H. die ten zes uur dacht te komen om tot één uur in den morgen te blijvenen een zoo kort mo gelijk gedeelte van iedere in den smaak zijnde opera wenschte te hooren. Daar het schouwspel echter zeer lang moest durenzag men even na de ontvangst van de keizerlijke order een lan gen stoet muilezels aankomen, beladen met al lerlei eetwaren een volledig stel keukengereed schappen en eindelijk ook een groet gedeelte van de garderobe van Z. H., de gewoonte schrijft namelijk voor dat de sultan gedurende de voor stelling verscheidene keeren van kleeding en toi let verwisselen moet. De officieren en bedien den die de bagaadje vergezelden, hadden den schouwburg weldra in een soort van markt her schapen zoodat bij de komst van hun meester alles gereed was en de voorstelling een aanvang kon nemen. Zij begon met de tweede acte van den Barbier de Seville, maar reeds na eenige oogenblikken keerde de sultan aan het tooneel den rug toe met de opmerking, dat hij de mu ziek reeds kende, en zonderde zich in zijn loge af, Waar hij gedurende de voorstelling een mi nisterraad hield. De gordijn was nauwelijks ge vallen of de eerste toonen van le Docteur Crispin drongen in de loge van den sultan door, die zijn ministers dadelijk ontsloeg om naar de muziek van de opera te luisteren. Ofschoon ook deze muziek volstrekt niet beviel, en Z. H. herhaal delijk zijn ontevredenheid er over betuigde aan den kamerheer-minister van de muziekale aange legenheden was alles betrekkelijk tot heden nog goed afgeloopentoen een ware catastrophe tus schen beide kwam gedurende de opvoering van een acte van Hernani; in het slotkoor, waarin de lof van Karel V wordt bezongenhadden de koristen de woorden veranderd en zongen »Gloi- re a Abdul-Azis!” Die groote ongerijmdheid wekte de hevige vergramdheid van den sultan op (zijn antipathie voor dergelijke demonstratiën is bekend); in geweldigen toorn verliet hij den schouwburg en den volgenden dag vernam Kon stantinopel met verbazing, dat de kamerheer- minister voor de muziekale aangelegenheden uit zijn betrekking was ontslagen. De winst welke de gemeente Groningen in 1868 met hare gasfabriek behaald heeft, bedroeg ruim ƒ29.000. Daarbij komt nog het kosteloos ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad voor eiken regel daarenboven 10 Gentsbehalve 35 Gents iedere plaatsing. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, gelieve men franco toe te zenden aan den Uitgever.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1