U IT E N L A N I). i Bij de •J! '1 o O P. D. Piersma k I Verbruik door de gemeente von 281.300 kubiek ellen gas. Een en ander komt ten laste van 1775 particuliere gas gebruikers. Of door deze wijze van in de stedelijke uitgaven te voorzien wel eene geoorloofde is, laten wij daar; maar zij is niet temin zeer voordeelig. Luidens circulaire, op last van den inspecteur van middelbaar onderwijsgericht aan de ou ders der leerlingen van de hoogere burgerschool te Groningen door den directeur aldaar, zijn de ze uitgenoodigd hunne zoons ergens bij elkaar te laten komen tot het maken van militaire evolu- tiën. Het oefenen van jongelieden in den wa penhandel is ongetwijfeld eene goede, zeer nut tige zaakzoowel bijdragende tot lichaamsont- wikkeling als tot het vormen van vrijwillige ver dedigers van vrijheid en onafhankelijkheid. Ver der moet men niet gaanof men overdrijft en ziet het doel voorbij. Eene burgerlijke zaak moet haar burgerlijk karakter behoudendat is nationaal en Nederlandschsoldaatje spelen ligt niet op den weg van Neerlands ingezetenen die niet militair zijn; dat is te zeer Pruisisch. Dat maken van militaire vertooningen door jongelie den uit de burgerij, onder commando van militaire officieren geeft iets martiaalsbij wijze van kunstproef, waartoe de Nederlandsche natie niet geschikt is. In goede bedoelingen te verre te gaan leidt tot opwekken van spot, getuige de Haagsche Scherpschutters-vereeniging of hoe dat ding heeten moge. In allen gevalle is het onprak tisch. De verhouding van de huwelijken tol de bevolking is in Engeland, Frankrijk en Oosten rijk in de laatste 10 jaren gemiddeld de volgen de: Engeland 0.884 pet. Frankrijk 0.788, Oos tenrijk 0.800. Het lagere cijfer in Frankrijk is toe te schrij ven aan het groot aantal dienstplichtigen en prie sters aan de groote bevolking in de gevange nissen en aan het daar in zwang zijnde concu binaat. In een gedeelte van Mecklenburg-Schwerin zijn jaren aan te wijzen, waarin peen huwelijken werden geslotendoch daar lag de oorzaak in het recht van den Landheerdie eene keuze deed voor zijne onderhoorigenwaarmede deze moesten huwen of anders ongehuwd blijven. In Zuid-Carolina berekent men het getal van zwarten, die couranten lezen, en wat meer zegt, begrijpen wat zij lezen, op ruim vijftig duizend In 1865 waren onder dezen geen dozijndie de letters van het a b. c. kenden. Dit is een bewijs, dat de geest, door God in den mensch gelegd, wel kan gedoofdmaar niet gedood worden. Eene beteekenisvolle les voor conservatieven op godsdienstig, politiek, Indisch, ja op ieder ge bied in elk land. Toen men voor 4jarenindien staat sprak van verspreiding van beschaving, was het even als hier, ten opzichte van Indie en ons eigen land, dat men er nog niet rijp voor was of zoo iets. Men ging er echter nog verder in het ontken nen van Gods gaven aan den mensch en maakte gebruik van dezelfde middelen als in Nederland maar meer flink en roiaal dan hier. Een voorbeeld; hel is onlangs pas bekend geworden. In 1851 werd eene dame in Virginie tot 2 jaren ge vangenisstraf veroordeeld, omdat ze aan eene harer slavinnen te lezen had geleerd in den Bijbel. In dat vonnis stondonder meer vermeld Aangezien het niet goed is God te vreezen voor zijn aangezicht, en des niet tegenstaande door den Duivel aangepord en opgezet, aan eene zwarte vrouw te hebben leeren lezen in den Bij bel, en dit het grootste misnoegen van den Al- machtigen God heeft gaande gemaakt. Aan gezien enz. Thans is met de vooruitgang der beschaving, of laten wij liever zeggen ten gevolge van min dere tegenstand tegen Gods wil, van dergelijk iets geen sprake meer. Weldra zal de zwarte bevol king van Amerika toonen niet onder behoeven te doen voor het witte ras. Wanneer zal Nederland het voorbeeld van Ame rika volgen en toegever. aan de eischen der mensch- verde stembriefjes tot verkiezing van van Wijmbritseradeels c. a. Contributie Zeedij ken is gebleken dat er waren uitgebracht 255 geldige stemmenvolstrekte meerderheid der halve 128. Voor de gewone vacature (wit stem briefje) hadden zich 83 vereenigd op den Heer S. R Minnema, te Westhem, en 74 op den Heer S. S. Kooistrate Folsgaretusschen welke der halve een herstemming moet plaats hebben. De Heer W. M. Oppedijkte IJlst verkreeg 60 stemmen. Voor de buitengewone vacature (blauw stem briefje) werd gekozen de Heer W. Olivier Bru- ningste Sneek, met 177 stemmen. Herstem ming moet plaats hebben tusschen de H H. J. R Uil- kemate Scharnegoutummet 102 en Sippe Wiegers Visserte Gaastmeermet 101 stem men. H.H. W. M. Oppedijk en P. D. Piersma verkregen ieder 32 stemmen. Uit Ooststellingwerf schrijft men ons dd. 24 Maart Ook in deze gemeente wordt hel ontwerp over de wijziging van sommige kiesdistricten bespro ken. Men is hier over ’t algemeen het plan der regeering betrekkelijk het district Sneek wel toe gedaandoch liever zou men zien, dat het dis trict Sneek niet gesplitst werd maar met het ge projecteerde nieuwe district Heerenveen gecombi neerd blijft om dan drie afgevaardigden naar de tweede kamer te zenden. Men is hier het beginsel toegedaan dat groote kiesdistricten te prefereeren zijn boven kleinere, om dat daardoor locale invloed zal verminderen en alzoo de uitslag der stemming meer de volks wil zal uitdrukken. Verbetering van comminucatie tusschen Friesland en Holland, waarop onder vroegere ministeriën herhaaldelijk werd aangedrongenzal met 1 Mei onder dit ministerie, ongevraagd en zonder adressen van zelf tot stand komen door het laten loopen van een postkar van de Lem mer na aankomst der nachtbootdie het posl- paket medebrengt over Joure naar Heerenveen zaodat de brieven ’s avonds vóór 8 ure te Am sterdam bezorgd, den volgenden morgen te 10 ure te Leeuwarden zullen zijn. Het westelijk gedeelte van Friesland zal van diezelfde bespoediging kunnen profiteeren, indien b. v. van af Tjerkgaast of de Lemmer eene post kar reed over Sloten en Balk naar Koudum, of verder. In allen gevalle doet deze verbetering op nieuw zien, dat deze Minister van Finantiën zeer goed het belang van een meer direct verkeer van onze provincie met het overig Nederland inziet en be hartigt. Hemelumer Oldepiiaert en Noordwolde. Uit deze gemeente valt zoo zelden iets mede te dee- len, dat men zelfs, wat er nog is, uit ongewoon te vergeten zoude. Te Koudum heeft onlangs een getal personen het nachtmaal op hunne manier gehoudente weten ’s avonds met hun 13, in het logement, waarbij één Christus en de 12 overigen de apos telen voorstelden. Ds. Tinholt is daar vrij erg boos over en zou daar recht toe hebben doch hij maait, wat hij gezaaid heeft. Is hij niet te vrede met deWor- kummer doopmethode, geen wonder, dat anderen geen genoegen nemen in zijne avondmaalsbedie- ning en het dus op hunne wijze doen. Intus- schen behoeft het niet gezegd te worden, welken invloed het confessionalisme op den waren gods dienstzin uitoefentalthans iets als dit is hier nog nooit vertoond en zou bij wat meer gema tigdheid der confessioneele richting ook nooit ver toond zijn geworden. 1 Volmachten I in burgerkleeding, en die de pleidooien van den advokaat van een der partijen, mr. L., oplettend gevolgd hadden, en daagden hem uit tot een duel, omdat bij, volgens hen, bij het bespreken van de getuigenis, afgelegd door een officier van hun regementdie als getuige in de zaak betrokken was, dezen beleedigd en dus doende het leger gehoond had. Bij de hervatting der terechtzitting richtte de president, van het gebeurde onderricht, tot mr. L. deze woorden»De regtbank betreurt zeer dit onaangenaam incident. De heeren offi cieren behooren te weten dat op deze plaats met argumentenen niet met wapenen gestreden wordt. De rechtbank verklaart gaarnemr. L.dat gij bij de verdediging van uwen cliënt de u afgeba kende grenzen niet zijt te buiten gegaan.” Kort daarna ontmoette kapt. V. E.dezelfde voor wien de andere twee officieren partij hadden getrokken uen advokaat L. op de binnenplaats van het pa leis van justitie; pas ontwaarde hij hem of hij viel hem aan en gaf hem, in tegenwoordigheid van verscheidene leden der rechterlijke macht en der balieeen vuistslag en twee stokslagen. On- middelijk is een klacht bij den procureur des Iro nings ingediend, en men hoopt dat de raad van discipline de rechten van de toga krachtig zal we ten te handhaven, en van den minister van oor log het noodige herstel van eer zal krijgen. ITALIË. Naar hetgeen uit Rome aan het Katholieke Journal de Bruxelles wordt geschrevenwil de Heilige Stoel geen gehoor geven aan het aar- zoek van het Fransche gouvernement om in het oecumenisch concilie zekere vraagstukken buiten behandeling te houdendie den strijd tusschen de Gallicaansche en de ultramontaansche richting in de Katholieke kerk van Frankrijk weder zou den kunnen verlevendigen. Volgens hetzelfde schrijven zou het Fransche gouvernement te Rome aanhoudende maar steeds vruchtelooze moeite doen om verzoening of toe nadering tusschen den Roomschen Stoel en het koningrijk Italië te bewerkenen zou het tevens aangeboden hebben, de Fransche krijgsmacht in den Kerkelijken Staat te vermeerderenmaar zou dit aanbod door den Paus beleefdelijk afge wezen zijn. nJegens het Italiaanche gouvernement zegt het bedoelde schrijven is stilzwijgen de vol strekte regel van den Heiligen Stoel. Sedert drie maanden heeft het officieele dagblad van Rome geen woord befrekkelijk Italië gezegd geen enkel telegram uit Florence opgenomen en toen de heer d’ Azeglio Italie’s ambassadeur bij het Engelsche hof, zich hier ter stede in de vorige week bij den kardinaal staatssecretaris An tonelli aanmeldde, heeft hij moeten hooren dat er geenerlei meaedeeling van Italie’s kant zou worden aangenomen voordat het grondgebied der Kerk haar geheel terug gegeven zou zijn. Naar men uit Florence verneemt, is het con tract betreffende de onder verband van kerkelij ke goederen uit Ie geven leening ten bedrage van 300 millioen francs tot stand gekomen met de nationale bank, het Crédit Mobilier en de vereeniging der bankiers die het tabaksmonopolie gepacht heeft. ENGELAND. Zonder steenkolen zou Engelands nijverheid tegenwoordig heel weinig beteekenenzonder hop zouden zijne bieren geene buitenlandsche naam hebben Tegen het gebruik van beide, als schadelijke dingen, die verboden behoorden te wordenadresseerde zich de stad Londen bij het Parlementin den tijd van Hendrik VIIIen zag haar verzoek ingewilligd wat de hop betrof, maar niet aangaande de steenkolenwier ge bruik toen pas in gebruik begon te komen. Tusschen toen en nu licht bijna drie en een halve eeuwen al hooren wij niet meer van dergelijke petitiën, er worden genoeg andere ge daan die dwazer zijn en vrij wat minder goede trouw aan den dag leggendan deze Zekere Engelschman wiens naam niet genoemd wordtheeft berekenddat koningin Victoria regeeren zal tot in 1901. Zijne berekening steunt op den langen levensduur harer voorgangers uit het huis van Hannoverin verband gebracht met B E L G I E. Te Brussel is op het paleis van justitie een alles behalve alledaagschmaar zeer ernstig feit beid die in onze koloniën om hulp schreeuwen? i voorgevallen. Daar werd behandeld een echt- S N E E K 25 M a a r t I scheidingsproces. In de pause naderden twee opening der op den 24 dezer ingële- officieren van het regement guides, de hb. O. en II.,

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 2