VERHURING J I I Schroefstoomboot „de Lemmer” FA1LLISSEMENT-RANGSCIIIKKING. KONINKLIJKE TAPIJTFABRIEK te DEVENTER. 4 ADVERTENTIËN Aanbesteding. Notariaat. TELEGRAFISCHE BERICHTEN. w t V f w Bil A(tn de fabriek „de ISaas” wordt gevraagd een vlug SORTEERDER. Infor mation bij den Fabriekant alom bekende C. BECKER’S BALANSEN EN BASCULES worden alléén vervaardigd en zijn te bekomen bij Becker Bud- dingh te Arnhem Cocos-OlieSoda ^eep Handels- en Marktberichten. I I. I i I Waz sroïtsi 6... - Oosterend. Ezums. Oosthem. A j J. L. BAKKER. zoo J. FORTUIN. i h Zaterdag den 3 April ’s middags ten 12 terwijl de opening zal plaats hebben op dito dito dito l> 3 4 2% 3 3 3 5 5 5 5 2% 53 64% 87% 31% 29% 36% 94 75% De Notaris BOKMA zal bij de verhuring op Donderdag den 8 April 1869, ’s namiddags 2 uur, bij de Wed. RIJPKEMA te Terhorne voor één iaar verhuren 5_23—40 best HOOI LAND aan de Jouster vaart en de Gudsekop, gemeen- 214gebruikt. Mexico Turken 40% 1882 Amerika 6% 87% Engelsche wissel ƒ11.03 Gedrukt en uitgegeven bij W. COOL van BOKMA te Snoek. DIENST LEMMER, SNEEK, GRONINGEN, v.v. DingsdagsDonder dags en Zaterdags van de LEMMER, ’s mor gens- omstreeks 6 uur. de HUIZINGE en Tuin thans bij Deurwaarder van AKKEREN in gebruik, en bij dezen te be vragen. De Rangschikking tusschen de Crediteuren in het Faillissement van S. ten GATE Bz., is op bevel van den Heer Regter-Commissaris in voor- noemd faillissement op heden ter Griffie der Ar rondissements Regtbank te Sneek nedergelegd, om aldaar gedurende veertien dagen te verblij ven ter inzage van een ieder. De Curators, Mn. B. S. STIENSTRA. Mr. H. H. HIDDINGA. Een jong mensch van de R. C. Godsdienst verlangt met 12 Mei e. k. KOST en INWONING. Adres onder lelt. N. N. bij den Uitgever dezes. Ondergeteekende recommandeert zich bij ver nieuwing tot de uitvoering der ordersvoor bo vengenoemde wegers zijne soliditeit gerenomeer- de fabriek. Eene ruime sorteering stalenzijn op aanvraag bij hem ter bezichtiging verkrijgbaar. Mede voorhanden KARPETTEN in verschillen de kwaliteiten. te Oppenhuizen sectie A. no. door O. F. van der Weide en 505dito HOOILAND op de groote Beerte onder Goïngarijp gebruikt door H. D. Hoekstra. Door aankoop zal dit perceel voortaan opslag hebben op het stukje land aan het algemeen vaarwater of de Elvesloot, kadaster no. 11, doch voor dit jaar nog in huur bij v. d. Lei. Van Rauwer d. 13. J. Strikwerda, te Van Wommels. 14. L. J. Schotanus, te Van Woudsend. 15. F. IJ. de Boerte J1 'L."~LZ Volgens de Analijse van den beroemden Che mist M. PAIJEN behoort de Cacao-Plant tot de voedzaamste producten der aarde. Deze geleer de zegt, dat een goede kop bouillon van rund- vleesch 28 wigtjes voedingsstof bevat, terwijl zich in een kop met melk van toebereide zuivere cho colade 188 wigtjes voedende bestanddeelen be vinden. Volgens een engelsch blad heeft een genees kundig onderzoek van de chocolade van 80 ver schillende fabrieken te Londen en Parijs eene vervalsching van dit artikel in 39 dier fabrieken aan het licht gebragtzeker een treurig resul taat. Daar ook in ons land onvervalschté cho colade eene zeldzaamheid is geworden, zoo ver dient vooral vermeld te worden, dat alle CACAO- PREPARATEN van het huis de firma Franz Stollwerck Zonen te Keulen, als geheel vrij van iedere bijvoeging zijn gegarandeerd en we gens deze eigenschap door de geneesheeren veel vuldig worden aanbevolen. In de voornaamste magazijnen van ons land zijn deze Chocoladen voorhanden. Van SNEEK omstreeks 9 uur naar GRONINGEN. Zondags, Hoensdags en BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SNEEK, zijn voornemens ten Gemeentehuize pu bliek aan te bestedenvolgens bestek en voor waarden, welke ter Secretarie ter visie liggen, het REPAREEREN en IN ORDE BRENGEN van het RIOOL in de Boschstraat, benevens de gedeeltelijke BEVLOERING dier straat (de bevloering en het riool ieder afzonderlijk.) De inlevering der biljetten moet plaats hebben voor ure dien datum te één uur ’s namiddags. Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris, G. J. PRUIM. alsmede bij R. van DRIESSEN ZOON, Ijzer handelaars te Sneek. Alle fabriekaten worden uit de beste grondstoffen zonder iedere vreemde bijvoeging bereid. De Ta- fel-Chocoladen dragen hiernevens- staand fabriekmerk, waarop de koo- pers acht gelieven te geven. Men vindt de meest courante Soorten in het magazijn van w. VAN Gulik, te Sneek; S. Visser, te Akkrum; M. J. de Jong, te Balk; R. B. Koopmans, te Oos- Terzee D. J. de Boer te Wor- kum en in het Iloofddépöt bij S. P. Postma, te Leeuwarden. Heden overleed zacht en kalm onze Moeder en Behuwdmoeder Vrouwe IMMEGON- DA DRUP, Weduwe van den Heer C. HOEK- BENT, bewaarder der Hypotheken en het Ka daster te Sneek; eerder van den Heer FRAN COIS SOMBEEK, in leven Notaris te Hoorn. C. G. SOMBEEK, Mede uit naam der Broeders en Zusters. Bergen bij Alkmaar, 22 Maart 1869. Eenige en Algemeene kennisgeving. De Echte extra gezuiverde met handteekening van J. W. BECKERis al leen verkrijgbaar gesteld a 15 Gents per stuk bij Sijberen Potma. Een NOTARIS ten platten lande vraagt een KLERK, tegen salaris; bij voorkeur iemand die reeds eenigen tijd bij het Notariaat is werkzaam geweest. Inclinerenden worden verzocht zich met eigen handig geschreven en gefrankeerde brieven te adresseren aan den Heer W. COOL van BOKMA, Boekhandelaar te Sneek, onder de letters A. Z De Boter te WOUDSEND 29 Maart, ƒ53,50 Aanvoer 39% 1%. De Boter te SNEEK den 30 Maart 54.50. 2de soort ƒ51. Aanvoer van boter 755%, 71% vaten. Oude Kanterkaas. Prijs niet bekend Aanvoer 166 Ned. pd. De aanvoer van Vee bestond heden uit 140 Koeien, 0 Kalveren, 50 Schapen en Lammeren, 33 varkens. Koeien 80 a ƒ195, Kalveren a Schapen ƒ14 a ƒ30, Lamm. a Varkens ƒ30 a ƒ76. Effectenbeurs van Amsterdam, van den SOsten Maart 1869. 2 pet. Natinale. Werkelijke Schuld dito dito Buitl. Spanje dito Binn. dito Portugal van 1853 Rusland A. 1798/1810 dito 6de S. Oostr. Met. rente Amsterdam 61 Nat. 53% Oude 47% 23% T' i 1 Van GRONINGEN Vrijdags, ’s morgens 6 uur over SNEEK naar de LEMMER. Kantoor te Sneek bij S. BOKMA, alwaar de goederen in ontvangst worden genomen en spoedig mogelijk verzonden. Kapitein W. J. H. GEVEKE.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 4