Zaterdag 3 April. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SNEEK. BINNENLAND. VIER-EN-TWINTIGrSTJE JAARGANG no. ao 1 ■i Burgemeesters in het Ji 1 franco ƒ1.90. ADVERTENTIËN Zegelrecht voor /S 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad eiken regel daarenboven 10 Gents, behalve 35 Gents men franco toe te zenden aan den Uitgever. STATEN-GENERAAL. EERSTE KAMER. De kamer heeft Dinsdag avond hare werkzaam heden hervat. De voorzitter heeft mededeeling gedaan 1. dat de heeren Schot van Eijsinga en Geertse- ma door ongesteldheid verhinderd worden de vergadering bij te wonen2. dat een brief is ontvangen van mevrouw de Wed. Koorders, hou dende bericht van het overlijden van haren echt genoot en 3. dat ontvangen zijn van verschil lende ministers afschriften van overeenkomsten verslagenboekwerkenkaarten enz. Al deze stukken zijn voor kennisgeving aangenomen alsmede eene missive van, het bestuur der Ne- derlandscbe-Indische spoorwegmaatschappij ten geleide van eene kaart van den wegmet de noodige toelichtingen en waarbij dat bestuur zich bereid verklaart om aan de leden der eerste ka- SV KENNIS GE VING. De BURGEMEESTER van de Gemeente SNEEK brengt ter kennis van de ingezetenen, dat op heden bepaaldelijk zijn vastgesleld en gesloten de lijsten aanwijzende de personen, die in deze gemeente bevoegd zijntot het kiezen van Leden van de Tweede Kamer, der Provinciale Staten en van den Gemeenteraaden dat bedoelde lij sten aangeplakt en van nu after Secretarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage zijn neder- gelegd. Sneek den 3 April 1869. De Burgemeester voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK voldoende aan art. 87 der wet op de Nationale Militie van den 19den Au gustus 1861 (Staatsblad no. 72)brengen door deze ter kennis der ingezetenen dat de tweede zitting van den Militieraad voor deze gemeente zal worden gehouden te Heerenveen, op Vrijdag den 16 April 1869, des voormiddags ten elf ure. Dat in die zitting uitspraak wordt gedaan om trent alle in de eerste zitting niet afgedane za ken en omtrent hen, die als plaatsvervanger of nommerverwisselaar verlangen op te treden. Dat alzoo voor dien raad moeten verschijnen 1°. hij wiens zaak in de eerste zitting niet is afgedaan 2°. hijdie voor een Toteling als plaatsver vanger ot als nommerverwisselaar ver langt op te treden. Sneek den 3 April 1869. Burgemeester en Wethouders Voornoemd. HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris G. J. PRUIM. mer alle verdere inlichtingen te geven die zij i toornd de zaal, zijn kliënt in noodig mochten oordeelen, terwijl tevens het ar- chief van de maatschappij voor de leden wordt opengesteld. Van de tweede kamer zijn ontvangen een aan tal wetsontwerpen, die ter overweging naar de afdeelingen zijn verzonden. Vervolgens zijn de afdeelingen op nieuw sa mengesteld zullende zij na afloop der zitting hare voorzitters en ondervoorzitters benoemen. Daarna is de vergadering gescheiden. Na af loop daarvan is de centrale afdeeling vergaderd geweest tot regeling der werkzaamheden. De afdeelingen van de eerste kamer hebben zich heden bezig gehouden met het onderzoek van de verschillende wetsontwerpenhaar door de tweede kamer toegezonden. Morgen zal dat onderzoek worden voortgezet. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 'van 1 tot 4 regels, gewone letter 40 Gents, voor iedere plaatsing. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, gelieve Z. M. heeft aan mr. F. J. Kappeijne van de Coppello op zijn daartoe gedaan verzoek eer vol ontslag verleend als rechter-plaafsvervanger bij de arrondissements-rechtbank te Sneek. Bij het departement van binnenlandsche za ken worden reeds nu maatregelen genomen voor eene tijdige uitvoering der aanstaande volkstel ling welke alsnu zal geschieden eene maand vroeger en wel naar het verblijf van iederen per soon in den nacht van 30 November op 1 De cember 1869. Het gevoelen van de voornaam ste gemeente-besturen des lands over de wijze waarop die telling zal geschiedenis gevraagd geworden. Uit Zwolle meldt men dd. 30 Maart Eenige dagen geleden is hier ter correctionele rechtbank de volgende historie voorgevallendie inzonderheid voor plattelands-advocaten tot waar schuwing dienen kan. Zeker advocaatwoon achtig op zeker dorp in deze provincie (Overijs sel), behoorende tot de balie van Zwolle, trad op zekeren morgen te gelijk met den rijksadvo caat de audiëntiezaal binnen ten einde tegen over dezen, zijn kliënt, die als verhuurder van rijtuigen een overtreding omtrent de belastingwet zou hebben begaante verdedigen. Vóór dat de behandeling der zaak een aanvang namvroeg de president aan den verdediger, of hij voor den beklaagde het woord zou voeren en op zijn toe stemmend antwoord begon de president aldus »De rechtbankgezien de bepalingen der wet omtrent de kleeding der advocaten enz., overwe gende dat de verdediger van den beklaagde niet is gekleed ingevolge de wet, ontzegt mitsdien aan dien verdediger het recht om in dezen voor den beklaagde als raadsman te mogen optreden.” En wat was nu de oorzaak van dat alles? Het scherpziend oog des rechters had opgemerkt, dat er een advocaat voor hem stond, wel om hangen met eene togadoch niet voorzien van een bef. De behandeling der zaak ging intus- schen voort; de bedoelde advocaat verliet ver i angst achterlatende. Op verzoek van den rijksadvocaat is de bewuste zaakten einde nog meer getuigen te hooren uitgesteld tot 1 April a. s.het zal te bezien staan, of de verdediger, hoewel dan behoorlijk gekleed zijnde, op nieuw zal worden toegelaten. (C7. D.) De Vereeniging van Burgemeesters in het arrondissement Nijmegen heeft met algemeene stemmen besloten, een adres aan de Tweede Kamer te richtenhoudende adhaesie aan het voorstel van den heer mr. J. van Kuyk, tot wij ziging van de arlt. 45 en 48 der armenwet. De inzending van dit adresdoor de besturen van 22 gemeenten geteekendheeft reeds plaats ge had. Het burgerlijk armbestuur te Amsterdam heeft bij den gemeenteraad voorgesteld, een adres aan de Tweede Kamer te richten tegen de aan neming van het bedoelde voorstel. Uit Rotterdam wordt aan de Midd. Cour. het volgende geschreven »De aandacht is vooral gespannen op de ver schijning der acte van beschuldiging tegen den brandstichter en den welbekenden zaakwaarne mer en volksheld Jacob de Vletter, die beiden zich nog aldaar in hechtenis bevinden. De laatste is onlangs in de gevangenis voor 14 da gen op water en brood om den anderen dag ge- geslraftomdat hij uit de jalousie, die voor het raam van zijn gevangen vertrek hing, latjes ge broken had men weet niet met welk doel. Ook in a.ndere opzigten heeft men met. dezen ge vangene heel wat te stellen gehad: allerlei mid delen werden door hem uitgedacht om zich met andere gevangenen in contact te stellen cf cor respondentie naar buiten te voeren. Twee onder officieren in de gevangenis wacht hebbende zijn gedegradeerd geworden, omdat zij hem daarin behulpzaam waren geweest. Met zijne vrouw correspondeerde hij op den binnenkant zijner halsboordendie hij naar huis stuurde om gewasschen te worden en schoon van daar terug ontving natuurlijk vóór dat hem op zijn ver zoek het gevangenpak aangetrokken was. In den eersten tijd van zijn voorarrest amuseerde hij zich met de muren zijner gevangenis vol te schrij ven met verzenop het voorbeeld van een be kend Italiaansch poëet. »De vrouw van de Vletter doet sedert zijne arrestatie een handel in sigarenen men zegt dat die handel zeer veel begunstigers vindt uit sympathie voor den volksheld. Onder de min dere klasse is de Vletter nog altijd de martelaar voor de volksbelangen.” Naar aanleiding van de aanbieding in onze dagbladen, meldt de Gron. (St.') Cour., van te legraafpalen met zwavelzuur kopei’ tegen bederf bereid, afkomstig van de lijn GroningenNieuwe- schans, komt het doelmatig voor, de aandacht er op te vestigen, dat bedoelde palen, zoo als anders lichtelijk het geval zou kunnen zijn, niet door bakkers aangekocht en gebezigd be- hooren te worden tot het heeten hunner ovens. SNEEKER COURANT

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1