7 April. Woensdag MEWS- EN ADVERTENTWIAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SIER. BINNENLAND. 'I I VIER-EN-TWTNTIGSTE JAARGANG No. Q'7 t 1860. K HK V. KENNISGE V ING. De BURGEMEESTER van de Gemeente SNEEK brengt ter kennis van de ingezetenen, dat op heden bepaaldelijk zijn vastgesteld en gesloten de lijsten aanwijzende de personen, die in deze gemeente bevoegd zijntot het kiezen van Leden van de Tweede Kamer, der Provinciale Staten en van den Gemeenteraad, en dat bedoelde lij sten aangeplakt en van nu af ter Secretarie dezer gemeente- voor gelegd. Sneek den 3 April 1869. De Burgemeester voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. 4<'v‘sïV een ieder ter inzage zijn neder- Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS franco ƒ1.90. ADVERTENTIËN van STATEN-GENERAAL. EERSTE KAMER. Zitting van Maandag 5 April. In de zitting van heden zijn aangenomen de volgende aan de orde gestelde wetsontwerpen tot verkorting van sommige termijnen in het Wet boek van Burgerlijke Rechtsvordering gesteld tot afschaffing van de bepalingen van het Wet boek van Burgerlijke Rechtsvordering over judi- ciële boelen en schadeloosstellingen; tot afschaf fing der artt. 884 en 957 van het Burgerlijk Wetboek tot regeling van de zaak der maten gewichten en weegwerktuigentot wijziging van hoofdstuk XI der staatsbegrooting voor 1869 (pensioenen). De beraadslaging over het wetsontwerp hou dende afschaffing van het zegel op de dagbladen enz.alsmede dat betreffende den spoorweg Sa- marang zal plaats hebben in de zitting van a. s. 'Jï De minister van binnenl. zaken heeft bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal een crediet aangevraagd van 15,000, om te dienen: 1. als bijdrage ad ƒ10,000, voor het waarborgfonds, door het hoofdbestuur der Vereeniging tot bevor dering van fabriek- en handwerksnijverheid op gericht, tegen een mogelijk verlies op de ten toonstelling van voorwerpen voor de huishouding en het bedrijf van den handwerksman gedurende de maanden AugustusSeptember en October in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam te houden; 2. ƒ5000 voor de kosten der jury; de eenige kosten die de regeering wenscht op zich te nemen, ten aanzien van eene commissie wier leden door den Koning zullen benoemd worden. De regeering wijstter rechtvaardiging van hare voordrachtop de ondersteuning en medewer king, die het tentoonstellingsplan in het binnen- en buitenland vindt. Zij wijst daarbij tevens op de gewichtige bijdrage voor de statistiek der prijzen van arbeiderswoningen, in verband met de dagloonen; op het voordeel, dat voor den al- gemeenen gezondheidstoestand te wachten is door het onderzoek omtrent de plannen van wo ningen, het voedsel en de dranken voor den ambachtsman, alsmede op de nationale eer wel ke voor de wereldtentoonstelling te Parijs be trekkelijk aanzienlijke offers eischte, doch bij de tentoonstelling, hier te lande te houden, veel nauwer betrokken is. Men verzekert dat de Tweede Kamer der Staten-Generaal zal worden bijeengeroepen tegen Dinsdag 13 dezer. Te Utrecht is overleden de heer jh. mr. A. G. A. Ridder van Rappard, president curator der Utrechtsche hoogeschool. De overledene was in 1854 minister voor de Herv. en andere eere- diensten en trad in 1856 voorloopig, in Jan. 1857 definitief als minister van binnenl. zaken opwelk ambt hij tot Maart 1858 bekleedde, toen hij tot minister van staat werd benoemd. Hij had den leeftijd van 69 jaren bereikt. Zeker Engelschman drukte zijne liefde tot zijne beminde uit door te zeggendat elk bloed- bolletje in zijn hart van haar photografisch portret voorzien was. De zwaarste torenklokkendie er bestaan zijn de volgendedie van St.-Paul te Londen 19350 Antwerpen 7200Oxford 7850Rome 8550, Mechelen 9000, Brugge 1035, York 10800, Keulen 13050, Montreal 13050, Erfurt 13500, Big Ben op het lagerhuis te Londen 18450, Utrecht 17000, Seves 15300, Weenen 18000, Novgorod 27900, Pekin 58500, Moscou 63450. Die, welke op aansporing van keizerin Anna, in 1653gegoten en kort daarna gebroken is woog 198.797 kilo. De zwaarste van Amerika heeft een gewicht van 10350 en maakt eene uitzondering op gansch Amerikawaar men weinig op heeft met der gelijke nuttelooze kostbaarheden, die meer ook tot de vorige dan tot deze en de 18e eeuw be- hooren. Het is vreemd dat bij den trek naar land- en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Gents, behalve 35 Cents Zegelrecht voor iedere plaatsing. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, gelieve men ^anco toe te zenden aan den Uitgever. Uit het verslag van de eerste kamer der staten-generaalbetreffende het onderzoek in de afdeelingen van het wetsontwerp, houdende af schaffing van het zegelrecht op de dagbladen en de in de dagbladen geplaatste advertentien, blijkt, dat een groot getal leden daar voor en velen er tegen zijn; dat anderen er in wenschen te be rusten en dat eenigen hunne stem zich voorbe houden. De hoofdbedenkingen, die van finantieëlen aard waren werden door de voorstanders der afschaf fing van het zegel weêrsproken. Men zeide, dat men niet allen de finantieële, maar ook de staat kundige en sociale zijde vooropstellen moest. De vraag van vele leden of het equivalent voldoende zal zijnheeft de heer van Bosse minister van finantien, met vertrouwen bevesti gend beantwoord. Men schrijft uit s’ Hage aan de Am. Cour. Door de arrondissements-rechtbank alhier is dezer dagen rechtsingang verleend wegens laster of hoon ter zake van drie artikelen voorkomende in het Dagblad van Zuid-Holland en Graven- hage, welke artikelen tegen de heeren Ising van Lierstenographen bij de staten generaal waren gericht. Het Dagbl. van Zd.-Holl. verlangtdat de verlaging van den kiescensus een onderdeel wor de van het conservatief programma voor den aanstaanden verkiezingsstrijd. Het blad betoogt in ’t breede, dat die verlaging een eisch is des tijdsde bevrediging van een allezins billijk ver langen en geheel in overeenstemming met de be ginselen van ons staatsrecht. De census is thans buitendien te onevenredig vastgesteld, zoodat te Amsterdam slechts op de 69 inwoners en te Eindhoven op de 18 inwoners één kiezer komt. Ook de veranderde plaatselijke gesteldheid vor dert herziening van den census. Vooral echter in groote plaatsen is censusverlaging billijk. De censusverlagiug alleen zal echter de billijk heid in ’t verleenen van ’t kiesrecht niet herstel len. Allendie een bepaald openbaar examen hebben afgelegd en daardoor een radicaal heb ben verkregenmoesten als kiezers worden toe gelaten; zij konden genoopt worden hun recht als kiezers te doen gelden, door eigen opgave op de kiezerslijsten. Intusschen zou het zeker opmerkelijk zijn,dat eene censusverlaging in ’t programma werd op genomen van de zich noemende conservatieve partij. Dit feit zou op nieuw bewijzen hoezeer de namen van conservatief en liberaal hier te lande verkeerd zijn gekozenwant werkelijk zou het verlagen van den kiescensus een liberale maat regel wezen, waar tegenover den radicalen dan wellicht niets anders zou overblijvendat het al gemeen stemrecht in hunne banier op te nemen. Woensdagdie ten 11 ure des voormiddags is bepaald. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEKvoldoende aan art. 87 der wet op de Nationale Militie van den 19den Au gustus 1861 (Staatsblad no. 72)brengen door deze ter kennis der ingezetenen dat de tweede zitting van den Militieraad voor deze gemeente zal worden gehouden te Heerenveen, op Vrijdag den 16 April 1869, des voormiddags ten elf ure. Dat in die zitting uitspraak wordt gedaan om trent alle in de eerste zitting niet afgedane za ken en omtrent hen, die als plaatsvervanger of nommerverwisselaar verlangen op te treden. Dat alzoo voor dien raad moeten verschijnen 1°. hij wiens zaak in de eerste zitting niet is afgedaan 2°. hijdie voor een ’loteling als plaatsver vanger of als nommerverwisselaar ver langt op te treden. Sneek den 3 April 1869. Burgemeester en Wethouders Voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris G. J. PRUIM. ■MB 1 COURANT SNEEKER - p i i Z' Air

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1