Zaterdag MEWS- EN ADVERTENTIE-BIAD VOOR DE STAD EN RET ARRONDISSEMENT SNEER. B INNENLAND. I VIER-EN-TWINTIGSTE JAARGANG i: iO STATEN-GENERAAL. EERSTE KAMER. f. SNEEKE3 L I ea V. I het gouden jubelfeest S. I ea jea te de ii. z. 3H ia er di )5 n, 0, as u- a- i> o- te sn d. st- elken regel daarenboven 10 Centsbehalve 35 Cents men franco toe te zenden aan den Uitgever de lijn Batavia-Bui- van den rijks- Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs franco ƒ1.90. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, Zegelrecht voor i Zitting van Woensdag 7 April. In de zitting van heden zijn behandeld de na volgende wets-ontwerpenals Tot wijziging van eenige bepalingen der wet ten betreffende de personeele belasting; aangeno men met 34 tegen ééne stem, die van den heer de Villers de Pité. Tot afschaffing van het zegelrecht op de ge drukte stukken en de advertentiën in de nieuws papieren aangenomen met 24 tegen 12 stemmen. Tegen hebben gestemd de heeren: Hartsen, Huydecoper van Maarsseveenvan Aylva van Pallandt, van der Lek de Glercq van Rhemen van Rhemenshuizenvan Nispen van Pannerden, Taets van Amerongen, Rahussen, Schimmelpen- ninek van der Oije, Tonckens, Messchert van Vollenhoven en Beerenbroek. Tot verhooging van den accijns op het gedis- tilleeerdaangenomen met 31 tegen 5 stemmen. Tegen hebben gestemd de heeren Huydeco per van Maarsseveenvan Aylva van Pallandt van Nispen van PannerdenTaets van Ameron gen en Tonckens. Betreffen e het recht van zegel (plakzegel voor handelspapier) aangenomen zonder beraadslaging met algemeene stemmen. Zitting van Donderdag 8 April. In de zitting van heden is een aanvang ge maakt met de beraadslaging over het wetsont werp houdende bekrachtiging eener overeen komst tol wijziging der concessie voor den aan leg en de exploitatie van een spoorweg van Sa- marang over Soerakarta naar Djokjokarta. De heer van de Putte heeft voor het ontwerp het woord gevoerd. De heeren Hartsen en Ro- hussen hadden velerlei bezwaren. De minister van koloniën heeft voorlezing gedaan van eene nadere overeenkomst met de spoorwegmaatschap pij waarbij bepaald werd het afzonderlijk hou- KEN NISGE V ING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEER: Gezien het besluit van HH. Gedeputeerde Sta ten van Friesland van den 25 Maart 1869 (Pro vinciaal blad no. 38^, maken bekend, dat bij evengemeld besluit is ingetrokken het 5e lid van hun besluit van 5 October 1843 no. 27/51 no pens de aan sommige artikelen van het bij Ko ninklijk besluit van 28 Juli 1843 no. 58 goed gekeurd reglement op de botervaten in de pro vincie Friesland gegeven uitvoering en dienten gevolge de bepaling om, behalve de hij gemeld reglement voorgeschreven merken op nieuw ver vaardigde botervatendaarbij het woord ^Fries land” te plaatsenis vervallen. Sneek den 10 April 1869. Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris G. J. PRUIM. der gevoed werden, meer malen daags kommerde men zich weinig men ook niet anders kon beschouwen dan als een middel van bestaan dat altijd dezelfde rente opleverde dus waarvoor zoo min mogelijk moest uitgegeven worden. Men zag in menig dergelijk voederhuis de kinderen in zwachtels gewikkeld en in een zak gedaan langs de muren aan spij kers hangen, even als groote flesschen in een mand gepakt worden met de hals er boven uit. In die dagen was er van liefde tusschen ou ders en kinderen en omgekeerd niet veel te ont dekken. Zij waren elkander vreemdtrouwens een zeer groot getal werd niet oud genoegom hunnen ouders gebrek aan liefde en verwaar lozing hunner plichten te verwijten. De mees ten toch stierven voor het volbrengen van het eerste levensjaar. Zoover had de mode de fat soenlijke Fransche dames beneden het peil der dieren gevoerd. Aan Rousseau voornamelijk is het te dankendat die onmenschelijke handel wijze in het laatst der voorgaande en begin de zer eeuw nagenoeg had opgehouden. zegt«Grootmoeder wat heb je groote spoorwe gen I’ waarop de wolf, wiens kop met grootmoe ders muts is gesierd, antwoordt: »Dat is om gaauw bij je te komen!” Bij al wat er in den laatsten tijd over die kwes tie gedacht en geschreven is, gelooven wij dat de geestige teekenaar van den Spectator, hierwat men noemt, den spijker op den kop slaat. Het is dus ook voor ons te hopen dat de wolf verhinderd moge worden zijn prooi te be springen en te verslinden, want zijn we aan den eenen kant al gezegend met een buurman die bijster veel van «annexeren” houdt, onze positie zou zeker niet aangenamer worden als we aan den anderen kant den «wolf” tot buurman kregen 1” Maandag jl. heeft te Blokzijl eene gerechte lijke executie plaats gehad, zoo als wellicht nooit te voren. De Israëlitische gemeente alhier, die rabbinaal ressorteert onder Zwollewas in ge breke gebleven eene kerkelijke bijdrage te vol doen ook na daartoe bij rechterlijk vonnis ver oordeeld te zijn. Daarom werd de inventaris der kerk in beslag genomen en werden de kerk goederen in het openbaar verkocht, hetgeen nog al eenige opschudding heeft verwekt. Naar men ons mededeelde verkeerden belanghebbenden in den waan, dat zij voor weinig geld de in beslag genomen goederen, als niet voor algemeen ge bruik geschiktzouden kunnen terug koopen. Zij zijn echter daarin teleurgestelddaar per sonen van elders gekomen goede prijzen boden. Ook door of namens leden der gemeente werd een en ander gekocht. Toen de opbrengst vol doende was tot betaling van hoofdsom en kos ten, staakte men de executie. Hbl. In de voorgaande eeuw heerschte in Frank rijk, zoo als men weet, de mode om de pas geboren kinderen buiten ’s huis aan minnen uit te besteden. Op het land waren daartoe huizen aangelegd, waarin de kinders gezoogd en ven» Dit geschiedde twee of en in den tusschentijd be- om die kleinen, welke De Tweede Kamer der Staten-Generaal is thans tot hervatting der werkzaamheden bijeen geroepen tegen Dinsdag 13 April. In het kiesdistrikt Zuidhornis bij herstem ming, tot lid der Tweede Kamer gekozen de heer Olivier, met 255 stemmen. De heer Wierda verkreeg 180 en de heer Alberda 196 stemmen. Met zegt, dat de Minister vanFinantiën het uniform briefport zal brengen op 5 cent. Z. M. de koning verleent op 14 en 15 April audiëntie te Amsterdam. Te Woudrichem is Vrijdag eene vrouw voor de vierdemaal van tweelingen bevallen. De inschrijving door de Parijsche Univers een paar weken geledenter gelegenheid van het naderend jubilé van ’s Pausen priesterschap tot stijving van de schatkist van den H. Stoel geopend, heeft reeds het cijfer van ruim 91,000 fr. bereikt. Door een aantal andere R. Katho lieke organen in Frankrijk DuitschlandOosten rijk enz. zijn inschrijvingen van gelijken aard ge opend geworden. De Lyonnezen zullen den Paus de versierselen ten geschenke geven, waarmede hij bij de plechtige opening van het concilie be kleed behoort te zijn, zij houden bovendien eene inzameling van geld. De R. Katholieken in Bel gië zijn voornemensuit de daar te lande inge zameld wordende giften (die alleen bij het bu reau van het Journal de Bruxelles reeds 50,000 fr. bedragen) een prachtig misgewaadeen mee sterstuk van kantwerk d la duchesse voor den Paus aan te koopenhetwelk in een weezenge- sticlit te Gent is vervaardigd. De damedie het denkbeeld van dit geschenk geopperd en de inschrijving georganiseerd heeft zal zelve het kostbare kleinood naar Rome overbrengen en het op den 11 April Pius IX aanbieden. Door de Tydis in Nederland tot dusver ƒ30,463 als bijdrage te viering van van Pias bijeengebracht. De Spectator is in zijn laatste nummer we der zeer gelukkig met het onderwerp zijner plaat. Onder het opschrift: »het spoorweggeschil tus schen Frankrijk en België”, stelt zij ons voor: roodkapje met den wolf te bed. De wolf, wiens physionomie een sterken familietrek met den tegen- woordigen keizer der Franschen, vooral zichtbaar aan zijn puntigen snorverraadt, grijnst met zijn kop even boven het beddelaken. Roodkapje een allerliefst geteekend kinderlijk figuurtje, is daardoor blijkbaar verschrikt overeind gerezen en den van de 4 millioen voor tenzorg en eene verdere controle commissaris op de andere gelden. Op voorstel van den heer van Nispen van Pannerden is de beraadslaging daarna geschorst tot morgen voormiddag ten 11 ure en besloten tot het inmiddels doen drukken van die overeen komst. ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad voor cT7. iedere plaatsing. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, gelieve

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1