Woensdag NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BIAD VOOR DE STAD EN DET ARRONDISSEMENT SNEEK. 14 April. I BINNENLAND. VIER-EN-TWINTIGSTE JjLARGjVNG No. 29 1869. 1°. sie met 22 tegen 11 stemmen is aangenomen. De vergadering is tot nadere bijeenroeping ge scheiden. 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad eiken regel daarenboven 10 Gentsbehalve 35 Gents J KENNISGE P ING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK: Gezien het besluit van HH. Gedeputeerde Sta ten van Friesland van den 25 Maart 1869 (Pro vinciaal blad no. 38), maken bekend, dat bij evengemeld besluit is ingetrokken het 5e lid van hun besluit van 5 October 1843 no. 2^/51no pens de aan sommige artikelen van het bij Ko ninklijk besluit van 28 Juli 1843 no. 58 goed gekeurd reglement op de botervaten in de pro vincie Friesland gegeven uitvoering en dienten gevolge de bepaling om, behalve de bij gemeld reglement voorgeschreven merken op nieuw ver vaardigde botervatendaarbij het woord ^Fries land" te plaatsen is vervallen. Sneek den 10 April 1869. Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris G. J. PRUIM. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor franco ƒ1.90. ADVERTENTIËN van 1 tol 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor x Zegelrecht voor iedere plaatsing. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, gelieve men franco toe te zenden aan den Uitgever. A am 1867 (Geen nijd kan de overtuiging van het lofwaardige te niet doen). De keerzijde vertoont mede het beeld van Clio, op hare tafel griffe lende: Jvra patriae dcfendit. Contvdit Martis minas 1867 (Hij verdedigde de rechten des va derlands. Hij maakte de dreigementen van Mars te niet). Het randschrift luidt: J. P. J. A. co- miti de Zvylen a Nyevelt ob servatum Ecro- pae qvietem grati civis f. c. 1868. (Aan J. P. I. A. graaf van Zuylen van Nyeveltdie Eu ropa’s rust handhaafdedoor de dankbare bur gers aangeboden). Aan het examen voor apothekèr te Utrecht nemen 3 hulpapothekers deel. De heer van Lidht de Jeude, lid van de Tweede Kamer, heeft verzocht bij de aanstaande verkiezing niet weder in aanmerking te komen. Door de te Amsterdam bestaande vereeni- ging »de Kieswet” wordt een adres aan de in gezetenen ter teekening aangeboden, waarbij aan de Tweede Kamer wordt verzocht 1°. eene verlaging van den cencus voor de kiesbevoegd heid in de groote steden en speciaal in Amster dam Rotterdam’s Gravenhage en Dordrecht met het oog op eene betere evenredigheid tus- schen den census in de steden en dien voor het platte land; 2°. de verplichte herziening van den census in overeenstemming met de plaatsehjke gesteldheid, telkens na vijfjaren. Den lOden dezer is te Amsterdam in het paleis voor volksvlijt eene bloemententoonstelling geopend, waarvoor 47 gouden en 68 zilveren medailles zijn uitgeloofd ter waarde van meer dan ƒ4000. Iri sommige bladen wordt melding gemaakt van een gerucht, volgens hetwelk Dr. A. Réville, predikant bij de Waalsche gemeente te Rotter dam, voornemens wezen zou zijn leeraarsambt neder te leggen. Wij zijn in staal gesteld, dit gerucht ten stelligste tegen te spreken. (N. R. C.) Men schrijn aan ’t Handbl. uit Wijk bij Duurstede »Als een staaltje van de wijze van rechtspraak in kerkelijke zaken moge het volgende dienen. Door het classicaal bestuur van Wijk is dezer dagen een vonnis gewezenwaarbij wat de hoofdzaak betreft, ouderlingen en diakenen der gemeente Wijk bij Duurstede tegenover den pre dikant als voorzitter van dat coilegie ten eenen- male in het ongelijk worden gesteld. Die uit spraak wordt in dezelfde vergadering van voor noemd bestuur aan partijen medegedeeld en aan de verliezende partij ouderlingen en diakenen wordt bij monde van den praeses te kennen ge geven dat zij een termijn van veertien dagen heb ben, om van dat vonnis in appel te komen. Wat is intusschen geschied? Het uitgesproken von nis was vóór de uitspraak niet in minuut opge maakt en onderteekenddaarentegen waren wel de kladnotulenwaarin het dispositief van het vonnis vermeld wasdoor de leden onderteekend. »De loco-scriba minuteert het vonnis overeen komstig de kladnotulen, zendt het ter teekening aan den praesesdoch ontvangt het terug onder KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEKvoldoende aan art. 87 der wet op de Nationale Militie van den 19den Au gustus 1861 (Staatsblad no. 72)brengen door deze ter kennis der ingezetenen dat de tweede zitting van den Militieraad voor deze gemeente zal worden gehouden te Heerenveen, op Vrijdag den 16 April 1869, des voormiddags ten elf ure. Dat in die zitting uitspraak wordt gedaan om trent alle in de eerste zitting niet afgedane za ken en omtrent hen, die als plaatsvervanger of nommerverwisselaar verlangen op te treden. Dat alzoo voor dien raad moeten verschijnen hij wiens zaak in de eerste zitting niet is afgedaan 2°. hijdie voor een ’loteling als plaatsver vanger of als nommerverwisselaar ver langt op te treden. Sneek den 3 April 1869. Burgemeester en Wethouders Voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris G. J. PRUIM. STATEN-GENERAAL. EERSTE KAMER. In de zitting vau 8 en 9 dezer zijn behandeld de navolgende wetsontwerpen 1. Betrekkelijk het begraven van lijken de begraafplaatsen en begrafenisrechtenhetwelk zonder beraadslaging met algemeene stemmen werd aangenomen. 2. Tot bekrachtiging eener overeenkomst tot wijziging der concessie voor het aanleggen en exploiteren van eenen spoorweg van Samarang over Sóerakata naar Djokjokarta, dat, na discu- f 1 C rfx Z. M. de Koning heeft de wet tot afschaf fing van het zegelrecht op de dagbladen en ver dere gedrukte stukken bekrachtigd. Bij Z. M. besluit van den 9 dezer, no. 21, zijn herbenoemd de na te noemen heeren tot plaatsvervangend kantonrechter te Leeuwarden, mr. I. Telting; tot plaatsvervangend kantonrech ter te Oldeberkoop J. F. Sickenga; tot griffier bij het kantongerecht te Sneek, W. G. Gorter; en tot plaatsvervangend kantonrechter te Hkide- loopenJ. Alberts. De heer van Bosse heeft een wetsontwerp ingediend tot partiële afwijking van de belasting wet van 1822, waarvan de hoofdstrekking is: Faciliteit voor de douanen ten opzichte der for maliteiten in het be’ang van handel en scheepvaart. Later zal eene definitieve herziening voorge steld worden. Voorts zijn eenige bepalingen opgenomen ter verzekering van de rechten op voorwerpen, waar van hooge accijns geheven wordt. De minister Lilaar heeft een nieuw ontwerp in gediend tot betere regeling van de termijnen van voorziening tegen vonnissen. Vrijdag jl, is op de Zuiderzee een treffend ongeluk voorgevallen. Bij het visschen van ha- ringfuiken op het Zuiderboord der Zuiderzee be vonden zich drie visschers uit de gemeente Bun schoten in eene boot. Door den golfslag schepte die boot water en sloeg ten onderste boven, met het noodlottig gevolg dat twee personen ver dronken de derde had het geluk zich aan de boot vast te klemmen en werd later door een anderen visscher gered. Vrijdagmiddag ten 3 ure werden te ’s Gra venhage ten huize van den oud-minister van der Heim van Duyvendijke, de eeremedaillesals nationaal huldebetoon, den staatsmannen mr. J. Heemskerk Az. en mr. J. P. J. A. graaf van Zuy len van Nijevelt vereerd hun plegtig aangeboden. De medailles zijn geslagen in goud, zilver en brons en hebben 70 streep diameter. Op de voorzijde van die den heer Heemskerk aangebo den is de buste van dezen oud-minister geplaatst, met het omschrift: Intaminatisfulgct honoribus (Hij schittert in onbesmette eere). De keerzijde vertoont het beeld van de muze der historie, op hare tafel griffelendeScaldis cvrsvm correxit. Domvit pestïlentiam pecori 1867. (Hij verbe terde den Schelde-stroom. Hij bedwong de vee pest). Het randschrift is Jano Heemskerk Abr. f. ob rem pvblicam egregie gestam grati cives f. c. (Aan J. Heemskerk Az. om zijn treffelijk staatsbestuur van de dankbare burgers.) De me daille, den graaf van Zuylen aangeboden draagt op de voorzijde de buste van den graaf, met het randschriftLivor non eripiet lavdis conscienti- SNEEKER I Fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiim 9 I 9 V 5 L r G 0 U R A NT I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1