Zaterdag MEÜWS- EN ADÏERTENTIE-BIAD VOOR DE STAD EN BET ARRONDISSEMENT SNEES. B I N N E N L A N ,D. VIER-EN-TWÏNTTIGSTE JAARGANG No. 30 VERGADERING van den Genieente-raad van Sneek, op Maandag den 19 April 1869, des voormiddags ten 11 uur. iiMaiii^ franco ƒ1.90. ADVERTENTIËN tot te houden zitting zal maar- maken In de zitting van de tweede kamer dersta- ten-generaal van 15 dezer is besloten de toela ting van den heer Olivier aan te houden, wegens eene informaliteit. In de Vrijdag ten 11 ure te houden zitting zal daarover worden beraadslaagd. Maandag is de beraadslaging over de kiesta bel aan de orde gesteld. Door de regeering zijn o. a. de volgende wijzigingen gebracht in de voorgestelde tabel van indeeling der kiesdistricten Leeuwardende gemeente Idaarderadeel te stellen in plaats van Hennaarderadeel. In plaats van de beide districten Sneek en Heerenveen (Schoterland) te stellen. Sneek Sneek WijmbritseradeelI.TlstSloten, Gaasterland Workum, Hindeloopen Stavoren, Hemelumer Oldephaert en NoordwoldeHasker- land, RauwerderhemHennaarderadeel, Scho- terland, Aïngwierden Utingeradeel Doniawar- stal Lemsterland, WeststellingwerfOoststelling- werf, OpsterlandBolsward, Wonseradeelte kiezen leden 3eerste aftredende helft 2twee de aftredende helft 1. Henri de Rochefort, schrijver van la Lan- terne, bevond zich Dinsdag te ’s Hageen woon de de voorstelling in den Franschen schouwburg PUNTEN VAN BEHANDELING: 1. Resumtie der notulen. 2. Voorstel betreffende het wetsvoorstel wijziging der armenwet in de 2e Kamer door den heer van Kuyk gedaan. 3. Missive van Heeren Ged. Staten, mededee- lende de goedkeuring van het kohier der honden belasting over 1869. 4. Adressen van de heeren Selhorst en Pie- benga, om afstand van grond in grondpacht. 5. Nota van den heer H. Joustra betreffen de den aard, de inrichting en de bestemming van het O. B. Weeshuis. 6. Missive van het bestuur der stedelijke werk inrichtingenberichtende het overlijden van den heer J. Camming President van dat bestuur. 7. Voorstel betreffende het maken van putten of pompen (Norton-systeem). 8. Goedkeuring door Heeren Ged. Staten van de raadsbesluiten tot afstand van grond in grond pacht aan J. de Ruiter Wz. en J. Schilstra. 9. Proces-verbaal van verificatie der gemeen tekas op 31 Maart jl. 10. Missive van het gemeentebestuur van Har lingen betreffende het door den gemeenteraad van Sneek genomen besluit aangaande de veror dening op de vervanging van het floreen door het kadastraal inkomen enz. 11. Voorstel tot af--en overschrijvingen op de gemeente begrooting dienst 1868. 12. Voorstel tot onderhandsche verhuring der boerenhuizinge achter de Hoven thans door P. W. Cnossen als huurder bewoond. bij. Men schrijft ons van eene geachte zijde »Naar men weet werd een drietal jaren gele den door eenige personenwaaronder verschei dene Amsterdammers, het plan gevormd, om te midden van de zeldzaam schoone natuur te Berg- en-Dal bij Nijmegen een familie-hótel te stich ten, geheel voldoende aan de eischen van den tegenwoordigen tijd. Voor de volvoering van dit plan riep men de hulp in van uwen kundigen stadgenootden Heer Outshoornen de photo- graphie kan U overtuigen, dat althans het ui ter lijke met de beste buitenlandsche inrichtingen van dien aard kan wedijveren. Ik meen u te kun nen verzekeren, dat ook het innerlijke weinig te wenschen zal overlaten; althans daaraan worden zorgen noch moeite gespaard. Het hotel staat op eene der hoogste punten van deze geliefkoos de streek en zal in de eerste dagen van Mei voor de ontvangst van het publiek gereed zijn. In het aanstaande zomersaisoen zal het dus een der aangenaamste verblijven zijn voor hendie te midden eener heerlijke natuur afleiding zoeken van bezigheden of van het stadsgewoel.” (Handelsbladj. - Woensdag jl. is door het prov. gerechtshof in Zuid-Holland de zaak aangevangen tegen de twaalf personenbeschuldigd van feitelijken en geweldadigen wederstand jegens bedienende be ambten handelende ter uitvoering der wetten en der bevelen van het openbaar gezagge pleegd door meer dan 20 gewapende personen, te Rotterdam in den nacht van 31 Oct. 1868. De zaal was zooals te verwachten was, zoowel op de gereserveerde zitplaatsen als op de pu blieke tribune talrijk bezet. Volgens de overge legde lijsten zijn gedagvaard 29 getuigen ten be- zware en 20 tot ontheffing. Nadat 22 getuigen gehoord waren is de verdere behandeling der zaak geschorst tot den volgenden dag, ’s morgens 10 uur. De schuld der verschillende staten van Eu ropa bedraagt bij elkander ongeveer 30,000 mil- lioen guldenzoodat ieder Europeaan bij zijne geboorte eene schuld medebrengt van ruim 100. Een Franschman is beladen met ruim ƒ150 schuld maar daarvoor heeft hij ook de eer tot de groote natie te belmoren. Een Engelschman draagt het dubbele terwijl een Noorman slechts ƒ17 als aandeel in de schuld van zijn land te dragen heeft. De jaarlijksche interest dier schulden is ruim 1200 millioen gulden. Zoude het eindelijk eens geen tijd worden dien ontzettenden last te vermin deren, liever dan dien bij voortduring te vergroo- ten, hoofdzakelijk tot het instandhouden van le gers en het verbeteren der verdelgingsmiddelen. maar het is begonnen zijn leger af en zijne vloot te verkoopenen dan iets mogelijk. Gr. Cour. Cour, maakt het volgende compli ment. aan de philantrohpiesche fransche regeering. «Maarschalk Niel heeft in de zitting der kamer medegedeeld dat Frankrijk meer dan een milh- oen chassepot-geweren had. Dit is dus twee per man ongeveer. Nogthans, zeide de schalk, gaat men voort met geweren te ten einde niet verplicht te zijnde werklieden gedaan te geven. Thans worden er echter maar 30.000 in de maand gemaakt.” Alzoo na verloop van twee en een half jaar heeft men weder een millioen geweren en er is geen reden waarom of men dan zal eindigen want over twee en een half jaar zullen de werk lieden die ontslagen worden evenmin van hunne rente kunnen leven. Zoo langzamerhand zal Frankrijk, dat, volgens den minister Lavalette niet voornemens is oorlog te voeren, dus een vrij aanzienlijk kapitaal m chassepot-geweren hebben. Belangrijke rente werpen oorlogsmaga zijnen in’usschen niet af en wordt het kapitaal weder in baar geld geconverteerd dan zullen de winsten ook niet groot zijn. De maarschalk toch heeft in dezelfde redevoering verklaard dat ge weren van oud model, en ook daartoe zul len de chassepots spoedig behooren niets waard zijn; men kan ze niet eens verkoopen. Uit loutere philantropie alzoo voor de arbei ders in de geweerfabriekenten einde deze niet zonder werk te laten, schenkt de fransche mi nister van oorlog jaarlijks aan zijn vaderland 360,000 geweren voor een leger dat reeds een millioen geweren bezit, in een tijd dat er geen vooruitzicht bestaat op een oorlogin een tijd waarvan de maarschalk zelf zegt, dat het leger in den normalen staat van vrede verkeert. De leden van de wetgevende macht hebben des maarschalks rede herhaaldelijk toegejuicht.” Te Brielle hebben de brandmeesters een kiesvereeniging opgericht, welke reeds een can- didaat voor den gemeenteraad heeft gesteld. Men schijnt een heeten verkiezingsstrijd te verwachten, anders toch zouden de brandmeesters er zich q.q. niet inmengen. Hopen wij dat de brandmeesters en hunne medekiezers den brand meester zullen blijven- (Vaderl.) «Voor wat hoort wat.” Is de dagblad- schrijver der conservatieven aangeklaagd wegens hoon of laster of beide, gepleegd tegen de hh. Ising en van Lier van conservatieve zijde is de Redactie der Middelb. Cour, van hoon beticht. Zij heeft gezegd van Mr. d’Engelbronnerdat. hij is een man van groote energie en niet licht uitgeput in ressources. Vraagt men, of de middelen welke hij ter berekening van zijn oogmerken weet te vinden, altoos den strengsten toets kunnen dooi staan, Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Cents, behalve 35 Cents Zegelrecht voor iedere plaatsing. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, gelieve men franco toe te zenden aan den Uitgever. Zoolang het stelsel van den gewapenden vrede door geheel Europa wordt gehuldigd, is aan ver mindering van schuld niet te denken. Amerika vermindert zijne schulden, in den burgeroorlog aangegaan te danken alleen is zoo De Arnh C de philantrohpiesche fransche regeering. L i r i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1