21 April. NIEUWS- EN ACVERTENTIE-BLAD VOOR DE STAD EN BET ARRONDISSEMENT SNEEK. Woensdag binnenland. L VIER-EN-TWlNTIGfSTE JAARGANG N». 31 1869. Abonnementsprijs - en te druk- bestendigende ziekte onkunde, hopen wij in een -'A Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsnriis s- KENNISGE V ING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SNEEK maken hiermede bekenddat voorloopig is vastgesteld het kohier van den Hoofdelijken Omslag dezer gemeente, over het dienstjaar 1869, en dat dit kohier, te beginnen met heden, gedurende 14 dagen, ter Secretarie der gemeen te voor een ieder ter inzage zal liggen. En zal hiervan afkondiging geschieden waar het behoort, tevens met plaatsing in de Sneeker Courant. Sneek den 21 April 1869. Burgemeester en Wethouders voornoemd. HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris G. J. PRUIM. laas geene onwaarheid geworden wat Winkler Prins ééns aan het weeldrige Europa als verwijt voor de voeten wierp:Gij vergt uw deel van 's beed- laars brood en zoutwant nóg is er naast die stelselmatige verarming van velen, eene stel selmatige bevoorrechting van enkelenwaardoor de bezitter zijn schatten vermeerderende niet- bezitter zijn welvaart verminderen ziet. t Is een belangrijk teeken des tijds, dat het volkzelf dit meer en meer begint in te zien. Als een bewijs hiervoor herinneren wij slechts aan die herhaalde grèves, die werkstakingen in massa, die beurtelings in verschillende rijken van Europa nu dezer dagen wéér in Belgie plaats vinden. Of wij deze wijze van procede ren van ’t volk goedkeuren?Volstrekt nietMet geweld wordt vaak meer verloren dan gewonnen; en, buitendien: hoe billijk de eisch van t volk zij naar meer welvaart en dus naar wat meer levensgenotde middelenaldus aangewendzijn daarom reeds onrechtvaardig omdat de fabrikant, in deze het enfant ter rible en dus meestal ’t slachtoffer, slechts voor een klein gedeelte de schuld draagt van den beklagenswaardigen toestand des werkmans, en vaak ook met de beste wil niet in staat is daarin genoegzame verbetering te brengen. I Intusschen neemt dit niet weg, dat het waar- verkeerde middelen die het vaak aanwendt f begint in te zien dat deze noodig is. 1 gewonnen. Is men zich dan zal men natuurlijk ook En, in van een’80 welwiHende doctorenzichzelf hoofd- Volksrampen te observeerenis minder moe- Ons opmerkingsver- ials het aan dat bijv.: épide- oorlogjuist niet voordeelig werken op de welvaart van een volk; het behoeft zelfs niet zeer fijn ontwikkeld te zijn om beide te qualifï- ceeren alsvolksrampen. Toch’t is mis schien minder vreemd dan wel betreurenswaar den toch zal men in de meeste gevallen niet tot de overtuiging komen, dat die vreeselijke en Eu- I gevreesde! volksrampen meestal wij onder hui- I streepen want er is geen regel zonder uitzonde- hierop ontkennend moeten ring! meestal het gevolg zijn van eigen schuld. Neen! Europa heeft nog grond te 1 Sue nog eenige geslachten, klein - I leienzelfs vóór dat de vast- STATEN-GENERAAL. TWEEDE KAMER. Zitting van Vrijdag 16 April. De tweede kamer heeft in hare zitting van he den beraadslaagd over de conclusie van het ver slag der commissie benoemd tot onderzoek van den geloofsbrief van den heer mr. N. Olivier. Aan die beraadslaging werd deelgenomen door de heeren: Fokker, Oldenhuis Gratama, W. van Goltstein, GodefroiStorm van ’s Gravesande, Pijnappel, de Bosch Kemper en van der Linden. De heer Oldenhuis Gratama stelde voor den heer Olivier als lid der kamer toe te laten, zoo- dra hij de bij de grondwet gevorderde eeden zou hebben afgelegd. De conclusie van het verslag der commissie tot onderzoek werd met 47 tegen 11 stemmen verworpeneene daarop voorgestelde wijziging van den heer Pijnappel met 38 tegen 20 stem men afgewezenen het voorstel van den heer Oldenhuis Gratama met 49 tegen 9 stemmen aangenomen. In deze zitting is ingekomen afschrift eener postovereenkomst tusschen Nederland en het groot hertogdom Luxemburg gesloten. Zitting van Maandag 19 April. In de zitting van heden heeft de heer mr. N. Olivier, na de bij de grondwet gevorderde eeden te hebben afgelegd, zitting genomen. Ingekomen zijn de volgende wets-ontwerpen betrekkelijk de middelen van vervoertot wijzi ging en aanvulling der wet betreffende het ver voer van landverhuizers. Daarna is de algemeene beraadslaging aange vangen over de kiestabelwaaraan deel werd ge nomen door de heeren: van Goltstein Sn., van Houten, Saaymans Vader, Bergman, Haffmans, lasinger en den minister van binnenlandsche za ken, die meermalen het woord heeft gevoerd. De algemeene beraadslaging is gesloten. Mor gen voortzetting. De heer Heemskerk Azn. heeft op het aan hangig wetsontwerp een amendement voorgesteld, en ondersteund door de heeren vanForeest, Begram, v. Wassenaer van Catwijck, Bergmann, vanSy- pestein en Nierstraz. De strekking van dat amendement is: uitbreiding van het kiesrecht; de verkiezing in Juni aanstaande op den bestaan- den voet nog te doen plaats hebbenmet 1 Jan. 1870 echter de census voor 23 gemeenten te ver lagen. De heer K. van Rmgh van Sneek, heeft met guustig gevolg examen als apotheker af gelegden als zoodanig, heden (Dinsda%) zijn diploma ontvangen. De minister van binnenlandsche zaken heeft bepaald dat de verkiezing van een hd van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in het hoofd kiesdistrict Boxmeer, ter vervulling der vacature, ontstaan door het aannemen der benoeming tot griffier bij het kantongerecht te Boxmeer'door voor 3 maanden is binnen deze Stad fi.65, buiten de Stad z voor eiken regel daarenboven 10 Gentsbehalve 35 Cents de uitgave of redactie betreffende, gelieve men/ranco toe te zenden aan den Uitgever^ geen autoriteit, immers: de naam is reeds verdachtzij behoort aan iemanddie men socialist noemde Sue heeft, ondanks dat ver dachte socialisme natuurlijk in een gelukkig qogenblikeens deze gelukkige uitdrukking gedaan »si le pauvre savaitJajuist^ ■»indien de arme wist!” Maar hij weet niet! En, zietdaar! de grondoorzaak der volksrampen: onkunde! Over die, de volksrampen voorbereidende lijden te waarborgen. De lasten zijn o kend, de inkomsten te gering. Nog is het, he-algend art kei te spreken. VOLKSRAMPEN. I. Een der belangrijkste vraagstukken van onzen tijd zal wel deze zijn, shoe kunnen de volksram pen het best voorkomen en de toestand des volks alzoo verbeterd worden” En wij noemen het reeds een verblijdend verschijnsel dat deze vraag gesteld en de aandacht meer en meer op deze zoo hoogst gewichtige zaak gevestigd is. Trou wens, ’t helpt dan ook al bitter weinig op den duur een ziekelijken toestand te willen bezweren door stilzwijgen, zooals men helaas! tè lang ge daan heeftaltijd ten nadeele der geduldige pa tiënten. Dat zwijgen is bevonden niet probaat te zijn’t geneest niet. En genezing is noodig, want de ziektestof is reeds lans en aanwezig. De toestand des volks tochlaat niet omzien naar middelen ter ^enezin^. veel te wenschen over. -i- hand over hand toe. ’t Zal toch wel geen bewijs duizenden hun vaderland en in een ander werelddeel genoegzame verbetering te brengen. heid blijft, dat het volk, afgescheiden van de verkeerde middelen die het vaak aanwendt om tot de gewenschte verbetering te komentoch -D En dat is o -I reeds veel gewonnen. Is men zich van zijn overvloedig ziekte niet bewustdan zal men natuurlijk ook toch, laat niet omzien naar middelen ter genezing. En, in Het pauperisme neemt deze, gelooven wij, dat de patiënt met behulp voor volkswelvaart kunnen heeten, dat jaarlijks zakelijk genezen moet, j...- i Europa verlaten om T' in een ander werelddeel een beter bestaan te ielijk dan ze te genezen. Ons or zoeken. Nog dezer dagen lazen wij in onder- mogen moet al tamelijk stomp zijn scheidene bladen, dat in twee dagen uit Bremen onze aandacht zal ontsnappen dat alleen 3200 menschen naar 'Amerika zijn ver- 1 mie en oorlog, juist niet voordeeli trokken. Ieder weet, of kan althans weten, dat bij die landverhuizers geheele huisgezin nen gevonden wordener valt dus in deze niet maar alleen te denken aan een schare van ge- lukzoekende avonturiers. Vraagt men nu of over bevolking de hoofdoorzaak is waardoor zoo vele nijvere handen hunne krachtsinspanning aan L._ ropa onttrekken om ze aan te wenden daarbui ten dan zouden we antwoorden. I' over om zijne kinderen te voedenhet heeft hulp bronnen genoeg om i kinderen te doen bloeien, geroeste grootouders zijn heengegaan. Maar het bebouwen van den Europeeschen grond is een taak geworden te ondankbaar voor den ploe- I genden landman-, en de exploitatie dier Euro- pesche hulpbronnen levert den noesten werkman i' nauwelijks broods genoeg om hem voor honger lijden te waarborgen. De lasten zijn er mim 9 I COURANTj «flrr”’'-’ ♦••*<-? s» "a, f

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1