Zaterdag 24 April. NIEUWS- IN ADVERTENTIEBLAD VOOR DE STAB EN HET ARRONDISSEMENT SNEER. VIER-EN-TWINTIGSTE JAARGANG No. 32 IB I V i 1°. i V, L. I i c - VOLKSRAMPEN. II. T SNEEKER I 1 aangenomen, --J van orde j een wetsont- van rijks- werd er i die meer dan COURANT I J>fl JIM] 4 f I I Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS on a franco ƒ1.90. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels Zegelrecht voor i opriep i meer en ’t zal ons blijven ge- »Dat is alzoo ge- Onkunde ziet daar de grondoorzaak der ter bijgeloof, de vassallen van het gezag ,\eb- J-)en de welvaart gestremd, enz. aan nog kunstmatig en bij Zonder te willen - grenzen des lands of den invloed, dien het daarbuiten uit oefent meenen we toch te mogen aannemen dat zoo’n fameuse kortwieking de vlucht wel wat erg belemmert en van ’t vliegen tot ’t flad deren brengt. M. a. w. niemand zal zoo dwaas zijn het tegenwoordige Rome: als y>machtig", ^Griekenland als ^bloeiend”, of Turkije als ^krachtig te qualificeeren, maar, - met eenige welwillendheid ons moeten toestemmen dat hier sprake is van vervallen rijkenen daardoor verarmde bevolking. Niemand onzer lezers hopen we, zal de vraag stellenxwaartoe nu eigenlijk die herinnering immers, wij vertrouwen dat ieder met ons over tuigd zal zijndat een vingerwijzing naar het verledenvaak een levenswenk kan zijn voor het heden. Van het bijzondere, toch, overgaande tot het algemeene, en, dan de vraag stellende: »wat is de oorzaak van het, zoo al niet vernietigen, dan toch slechts kwijnend voortbestaan van een volk,” is het antwoord niet meer zoo moeielijk, ’t luidt doodeenvoudig aldus»de schuld daarvan licht 1°. aan de slechte regeeringen, en 2°. aan dat volkzelf.” Daar zijn te allen tijde en ze zijn er nog helaas! te over; of’t prettig is, is de vraag niet er zijn te allen tijde regeeringen geweest, die zich over ’t welzijn des volks nagenoeg evenveel ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad Tj re^,’ aewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Cents behalve 35 Gents de e plaatsing. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, gelieve men franco toe te zenden aan den Uitgever. ben de volksramp^ en oorlogen bloeiden dus een einde zoeken te maken aan vele volks rampen men beginne met het volk intellectueel te ontwikkelen. Men neme de hoofdoorzaak der kwaal wegen de patient zal natuurlijk lang haam, en dat schijnt noodig! genezen. In de eerste plaats dusgoed degelijk onder wijs. Dit wordt gelukkig meer en meer begre pen en geapprecieerd, en dat noemen wij een verblijdend verschijnselwant het is de eenige weg, die tot verlichting en ontwikkeling leidt. Dat die ontwikkeling- en verlichtingstheorie vele tegenstanders vindt, is gemakkelijk te begrijpen; er zijn er nog zoo velen die belang hebben bij onkunde, van anderen altijd! en daarom zeer gaarne een domper-systeem zagen besten digen dat winstgevend is voor hen-zelf. Dat ze daarentegen nog zoo dikwijls tegenwerking moet ondervinden van den belanghebbenden patient is STATEN-GENERAAL. TWEEDE KAMER. Zitting van Dinsdag 20 April. In de zitting van heden was aan de orde de behandeling van het wetsontwerp tot herziening der tabel bedoeld in artikel 99 der wet van den 4 Juli 1850 (Staatsblad no. 37). De heer Thorbecke stelde voor de volgende motip van orde »De kamer, overwegende, dat het voorstel van den geachten afgevaardigde tnr. Heemskerk Az. strekt, om vóór het onderwerp der regeerirms voordracht, herziening van de tabel, vermeld in artikel 99 der wet van 4 Juli 1850, een an der onderwerp, herziening der tabel, vermeld m artikel 1 der wet, aan de orde te brengen van oordeel, dat de behandeling van dit faatste onderwerphoe zeer overweging waardigthans onvoorbereid en ontijdig is, en de invoering eener herziene kiestabel, overeenkomstig het gebod van artikel 99 der genoemde wet door de regeerin^ voorgedragen zou doen verschuivengaat over tot artikel 1 van het regeeringsvoorstel.” De heer van Kuyk droeg eene andere motie voorde strekking hebbende om het voorstel van den heer Heemskerk Az. tot onderzoek naar de afdeelingen te verzenden. Over beide motion van orde voerden het woord de heeren: Fokker, Thorbecke, van Kuyk, In- singer, Fransen van de Putte Heemskerk Az. Pijnappelvan Beyma thoe Kingma, van Zinnicq Bergmann, Godefroi, J. K. van Goltstein, van Wassenaer van CatwijckNierstrasz, van Hou ten en de minister van binnenlandsche zaken. De motie van orde van den heer Thorbecke werd met 39 tegen 30 stemmen ten gevolge van welk besluit de motie van den heer van Kuyk verviel. In deze zitting is nog ingekomen werp tot regeling van het onderwijs wege in de beeldende kunsten. Zitting van Woensdag 21 April. In de zitting van heden zijn de beraadslagin gen voortgezet over het wetsontwerp tot her ziening der tabel kieswet en vingen die aan over art. 1. De kamer bepaalde, dat de beraadsla ging zou gevoerd worden achtereenvolgens over ieder district met de ten aanzien van elk der- zelve voorgestelde amendementen, en dat, wan neer de behandeling zou zijn afgeloepen, de-on- te bejammeren. En tóch is dit nog, helaas! te vaak het geval. Kleingeestige vooroordeelen te gen het geneesmiddel bestendigen de kwaal. In zóóverre heeft dan ook hel volk-zdf de schuld aan de rampen, die het treffen. Als men toch iemand de oogen wil openen, maar hij verkiest nu liever niet te ziendan verdient hij ook niet beter dan zijne prettige! wandelingen in donker voort te zetten maar dan ontneemt hij zich zelf daarmeê ook het recht van klagen over de pijn lijke wonden, die hij opdeed bij zijn nachtelijke excursion. men de geheele wereldgeschiedenis raadpleegt, bekommerden als de koe over ’t boter maken; miar; die zich toch heel graag vetmestten ten koste van die geduldige leveranciers. Men mag dat nu slim vindeneerlijk is ’t niet. Daaren tegen zijn er altijd onderdanen geweest,ook al weer te over! die gaven, tot ze niet meer kon den geven. Men mag dat nu dom noemen, on eerlijk was T niet. Ziede zaak was en is dood eenvoudig. Men oordeele: \an af de kindschheid der menschheid tot aan de mondigheid der negentiende eeuwers schijnt er een contract te bestaan tusschen ge- kag en onkunde. Dat verbond is vreeselijk sterk. maar vooral die der middeneeuwen dan licht ernaast de breedeglad gepolijste keten van ’t gezag de hier en daar verroeste staaldraad der onkunde, en, wat jammer is! de schub bige staart van ’t monster geeselt nog rond, zelfs in de geschiedenis der negentiende eeuw. Gezag op zich-zelf is b sen kwaadintegendeel het kan ten zegen worden voor een geheel volk, wanneer het in goede handen is; maar het word* een ware volksplaag en oorzaak van vele en ve lerlei volksrampenwanneer het berust bij slechte, egoïstische regeeringen. Deze laatste kunnen zich steeds handhavenzóólang het volk niet genoeg zaam ontwikkeld is om te begrijpen, dat die eeuwenlange leverantie waarvan we zooeven spraken zonder eenige vergoeding voor ’t ge leverde, toch vervelend begint te worden. Dat die overtuiging zich slechts zeer langzaam ont wikkelt en voortplant is niet te verwonderen. Het gezag wist zeer goed wat het deed toen het domheid en onkunde tot bondgenooten c Houd het volk domontwikkel het niet dan hoogst noodig is hoorzamen en dienen! bleven tot op dezen dag”. volksrampen. Onkunde met haar tweelingzus- bestendigdde vooruitgang Armoedeepidemiën, waren de wrange vruchten, die dien parazieten-boom. Wil men Even als het leven van elk individuzoo heeft ook de geschiedenis van die groote verzameling van individuën, die we gewoon zijn ï>een volk" te noemen zijn licht- en schaduwpartijen aan te wijzen. Alle volkeren schijnen hun tijden van opkomst in bloeimaar ook van achteruitgang en verval te moeten doorloopen. Van verdwenen volken en staten willen we nu niet spreken. Toch willen we aan een paar voorbeelden her inneren, die daarom vooral welsprekend zijn, omdat de sporen van vroegere grootheid nog niet geheel zijn uitgewischt. We hebben op het oog Rome Griekenland en Turkije. Wat bleef er bijv, over van de eens zoo groote en machtige romeinsche republiek Een ineengeschrompeld door vreemde bajonetten gesteund staatjeoch 1 niet veel meer dan het verbleekt en rammelend scelet van het eenmaal zoo schoone en krachti ge lichaam. Wat van het door kunstzin en be schaving bloeiende Griekenland der oudheid Eenschijnbaar door kinderhand in eengezet kaartenhuis, dat zelfs ondanks de lichtheid, eigen aan zoo’n gebouwtje nog telkens door eigen zwaarte dreigt in een te storten. Wat van den trotschen turkschen kolossus dan eens aan Europa dreigde de wet te zullen stellen? Hij is gedegradeerd tot een stokoud ziekelijk kereltje datdoor op el- kaar naijverige doctorenbug Aunsunau de gratie in ’t leven wordt gehouden, nu juist de welvaart van een volk t afmeten naar de uitgebreidheid van de oefent

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1