Zaterdag 1 Mei. MEWS- EN ABVERTEN WAD VOOR DE STAD EN DET ARRONDISSEMENT SNEER. ik VIER-EN-TWINTIGSTE JAARGANG No. 34 186®: n gaiyMisiiiiiiiiiWM iedere plaatsing. Alle brieven ’V 7 en hl: KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK brengen bij deze ter ken- nisse van de ingezetenen 1°. Dat de uitreiking der biljetten en de de- claratoiren voor de beschrijving van de personee- le belasting en het patentrecht over het dienst jaar 1869/70 zal plaats hebben in de maand Mei dezes jaars, en wel op den 13 dier maand, en dat met de wederinzameling daarvan acht da gen daarna een aanvang zal worden gemaakt 2°. Dat evenwel hiervan zijn uitgezonderd de patentplichtigen vermeld onder N°. 3740 van tabel 14 der Wet van 21 Mei 1819 (Staatsblad N°. 34) zijnde slijters in wijnen dranken en li keuren in ’t klein tappers kroeghouders en kof fiehuishouders als aan welke door of van wege de Ontvangers zoodra mogelijk na den ingang van het dienstjaar en zonder de gewone beschrij ving af te wachten een declaratoir zal worden bezorgd hetwelk na verloop van drie dagen van hen weder zal worden afgehaald 3°. Dat diegenen, welke bij het aanbieden of bezorgen der biljetten of verklaringen, ol ook ^7t {SB.’-’-' bij het terughalen van dezelve, mochten zijn voor bij gegaan of overgeslagen zich in geen geval op zoodanig verzuim mogen beroepenmaar in tegendeel gehouden zijnom de vereischte en behoorlijk mgevulde verklaringen vóór of uiterlijk op den 31 Mei e. k. in te dienen ten Kantore der Ontvangers, alwaar de biljetten ter invulling steeds verkrijgbaar zullen zijn; 4°. Dat de patentplichtigen van de tabellen en 16 (zijnde kramers, vreemde kooplieden schippersof directie voerenden van vaartui gen) zoomede de débitanten van loterij-briefjes, voor zooveel zij hun beroep niet voor het eerst en bij aanvang uitoefenen ter bekoming van pa tent aangifte behooren te doen bij de hoofden der plaatselijke besturen aan de plaatselijke Secre- tarien voor de expiratie van den termijnvoor de ophaling der gewone declaratöiren van patent bepaald; 5°. Dat voor de onder ten 4e gemelde pa- tentschuldigen op vertoon van de kwitantie van de betaalde rechten, uitgezonderd degenen, die hun aanslag bij termijnen kunnen betalenaan welke zonder vertoon van kwitantie het patent kan worden afgégeven de patenten dadelijk ver krijgbaar zijn wordende de patentplichtigen vermeld onder N°. 37—40 van tabel 14 bij deze tevens opmerkzaam gemaakt dat het pa tent overeenkomstig art. 2 der Wet, van den24 April 1843 N°. 16, niet aan hen mag worden afgegeven, dan nadat zij de helft van hunnen aanslag voor het dienstjaar hebben betaald, en het verschuldigde van het voorafgaande jaar ten volle zal zijn aangezuiverd; terwijl zij bovendien, wanneer zij in gebreke blijven, de patenten af te halen telken reize, dat zij de vereischte pa tenten of afschriften van dien aan de bevoegde ambtenaren niet kunnen vertoonen volgens art. 32 1 der Wet van 21 Mei 1819 vervallen in eene boete van ƒ15. 6°. Dat ingevolge art. 29 2 der Wet op het personeel van 29 Maart 1833 (Staatsblad N°. 4) tot tegenschatters dezer gemeente zijn benoemd: SIPKE van der WERF, MEINSE MOLENAAR, PETRUS MOLENAAR en ARE VISSER. Wordende de Ingezetenen voorts indachtig ge maakt op de wijzigingen welke eene der vrijstel lingen van vrouwelijke dienstboden bij art 5 der wet van 9 April 1869 (Staatsblad N° 59) heb ben ondergaan en op die, welke in de twee eerste paragraphen van art. 27 der wet van 29 Maart 1833 (Staatsblad N° 4) bij art. 7 derzelfde wet van 1869 zijn gebracht; waaromtrent de uit te reiken beschrijvingsbilletten de noodige inlichtin gen zullen bevatten. En zal deze worden afgekondigd zoo als ge bruikelijk is. Sneek den 1 Mei 1869. Burgemeesier en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris, G. J. PRUIM. B E K E N D M A K I N G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK; Gelet hebbende op art. 7 van Zijner Majesteits Besluit van den 7e Sept. 1828 (Staatsblad N°. 55) roepen bij deze op, alle personen, welke als gehuwd of als weduwnaar met kind of kinde ren in de tweede klasse van de Algemeene Rol der Schutterij in het vorige jaar opgemaakt, gebracht zijn gewordendoch sedert dien tijd door het overlijden van hunne vrouwen of kin deren de bevoegdheid hebben verloren om in die klasse te verblijven, en dus als nu in de eerste klasse der voor dit jaar te formeren al gemeene Rol gerangschikt moeten worden om van dusdanige veranderde omstandigheden ter Secretarie dezer gemeente kennis te geven vóór den 15 dezer maand, zullende bij verzuim dezer aangifte de belanghebbenden ingevolge art. 8 van Z. M. hiervoren genoemd Besluit bij de Schutte rij worden ingelijfd en bovendien tot eene geld boete en gevangenisstraf verwezen worden. Voorts wordt ter kennisse van de belangheb benden gebrachtdat zij welke hun 34e jaar hebben voleindigdalsmede zij die bij de Ré serve gedurende vijf jaren hebben gestaan, des verkiezende kunnen worden ontslagen wordende dus een iegelijk, die van dit recht wenscht ge bruik te maken aangemaand om zulks uiter- lijk vóór den 30 Juni aanstaande ter Secretarie aan te geven. En dat niemand hieromtrent eenige onkunde zoude kunnen voorwendenzal deze worden af gekondigd en geplaatst in de Sneeker Courant. Sneek den 1 Mei 1869. Burgemeester en Wethouders voornoemd, HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris G. J. PRUIM. Deze COlIRANT verscl^nt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco f l.JO. ADVERTENTIEN van c tet 4 regels, gewone letter, 40 Gents, voor eiken regel daarenboven 10 Cents, behalve 35 Gents Zegelrecht voor iedere plaatsing. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, gelieve men franco toe te zenden aan den Uitgever. VOLKSRAMPEN. III. Elke regeering, die zich niet genoegzaam bekom mert over ’s volks welzijn en niet met alle krach ten arbeidt om algemeene volksrampen te voor komenis misdadig. Dit oordeel moge hard klinken’t is niet te min waar. Het volk toch van die waarheid diende men ten minste al gemeen doordrongen te zijn het volk is er niet om de vorsten en regeeringen, maar deze zijn er wel om ’t volk, dat hen dan ook behoorlijk betaalt voor de bewezen,ja, zelfs voor niet be wezen diensten. Het laatste nl. het betalen voor diensten die niet bewezen zijn is weer dom; immers waar niets geleverd wordt kan ook geen sprake zijn van betaling. In dat ge val figureert het volk dan ook weer zoowatals de geduldig melkgevende koetegenover den ongeduldig boter- en vettigheid vragenden ei genaar. Of neen! de vergelijking gaat niet op; de mensch maakt een nog ongelukkiger figuur dan t dier. Het laatste toch, is door aankoop, of zoo iets, eigen geworden aan zijn bezitter; maar, ei lieve! vanwaar ontleent een vorst ot regeering zijn annexatie-briefdie het bewijs moet leveren dat het volkeven zoo goed als een stuk weide of vee, het wettig eigendom is van den beheerscher? Uit kracht van ge boorte Toeval Uit kracht van ge weld? Onrecht! Uit kracht van hoo- gere zedelijkheid en ’t prestige van den geest Weinig gevraagde en aldaar zelden aanwezige artikelen, dank zij de force van N°. i en 2 En toch wordt voor het verkrijgen van ’t eerste de melk- en boterdeelen van ’t dier vaak meer arbeid en inspanning van den respectiven bezitter vereischtdan voor ’t innen van de zweet- en bloedpenningen van den mensch. Hoe dit .mogelijk ishebben we niet meer te vragen. Wij weten reeds dat het krachthebbend docu ment geteekend is: gezag- onkunde en Comp.,.. en dat het volk accepteert en betaaltdank zij dat betooverend handschrift. Toch blijven wij beweren dat bovenstaande een gevaarlijk ven nootschap iswelks onzedelijke strekking en uitwerking niet te vaak aan de kaak kan worden gesteld. Wij stellen ons dan ook voor’t zoo nu en dan eenstedoen. MisschienVau ’t zijn nut hebben. Ons doel is thans een der producten te ana lyseren door die firma geleverddoor nl. te spreken over een der afschuwelijkste, misschien wel de vreeselijkste ramp, die een volk kan treffen: den oorlog. Wij begonnen dit artikel met eene kleine her innering aan ’t adres van zekere regeeringen we willennu we over den oorlog zullen spre ken of liever over de rampen door dien geesel over ’t volk gebrachtook niet zwijgen van de philanthropic van sommige regeeringen. Deze is bewonderenswaardigen men zou een hart van steen moeten hebben om er niet dankbaar voor te zijn. Een paar voorbeeldenDe nieuwer- wetsche industrie der negentiende eeuw is ta melijk vergevorderd vooral, zooals ieder weet SNEEKER i COURANT.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1