IFoensdag 5 Mei. MfflWS- E.\ ADVERTENTIEBLAD VOOR DR STAD EN HET ARRONDISSEMENT SNEER. BINNENLAND. VIER-EN-TWIKTIGtSTE JAARGANG No. 35 i I iï ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor ’s. gewone letter, 40 Cents, voor de uitgave of redactie betreffende, gelieve 1 1 I k 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad eiken regel daarenboven 10 Centsbehalve 35 Cents men ^anco toe te zendenaan den Uitgever» STATEN-GENERAAL. TWEEDE KAMER. Zitting van Maandag 3 Mei. In de zitting van heden heeft de minister van koloniën in antwoord op de interpellatie van den heer Sypesteyn, eene breedvoerige mede- deeling gedaan omtrent den toestand van de kust van Guinea, en zulks wat betreft, zoowel de vroegere als de latere handelingen de maatre gelen deels rechtstreeksdeels langs diploina- tieken weg, het uitzenden van versterkingen enz. De minister zeidedat de regeering geen plan had tot eene militaire expéditie. Na eenige replieken is de interpellatie afgelo Daarna is de beraadslaging aangevangen over de begroeting voor de kolonie Surinamedie morgen zal worden voortgezet. Aan den heer van Reijma thoe Kingma is ver lof verleend, om, op nader te bepalen dag tot de regeering vragen te richten over de aanslui ting van de noorderlijn van den staatsspoorweg aan Pruisen waaromtrent voorstellen van dat rijk aan ons gouvernement zouden zijn gedaan ter zake van het subsidie. BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK; Gelet hebbende op art. 7 van Zijner Majesteits Besluit van den 7e Sept. 1828 (Staatsblad N°. 55) roepen bij deze op, alle personen, welke als gehuwd of als weduwnaar met kind of kinde ren in de tweede klasse van de Algemeene Rol der Schutterij in het vorige jaar opgemaakt, gebracht zijn geworden, doch sedert dien tijd, door het overlijden van hunne vrouwen of kin deren de bevoegdheid hebben verloren om in die klasse te verblijven, en dus als nu in de eerste klasse der voor dit jaar te formeren al gemeene Rol gerangschikt moeten worden om van dusdanige veranderde omstandigheden ter Secretarie dezer gemeente kennis te geven vóór den 15 dezer maand, zullende bij verzuim dezer aangifte de belanghebbenden ingevolge art. 8 van Z. M. hiervoren genoemd Besluit bij de Schutte rij worden ingelijfd en bovendien tot eene geld boete en gevangenisstraf verwezen worden. Voorts wordt ter kennisse van de belangheb benden gebrachtdat zijwelke hun 34e jaar hebben voleindigdalsmede zij die bij de Re serve gedurende vijf jaren hebben gestaan, des verkiezende kunnen worden ontslagen wordende dus een iegelijk, die van dit recht wenscht ge bruik te makenaangemaand om zulks uiter lijk vóór den 30 Juni aanstaande ter Secretarie aan te geven. En dat niemand hieromtrent eenige onkunde zoude kunnen voorwenden, zal deze worden af- gekondigd en geplaatst in de Sneeker Courant. Sneekden 1 Mei 1869. Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris G. J. PRUIM. bij het terughalen van dezelve, mochten zijn voor bij gegaan of overgeslagen zich in geen geval op zoodanig verzuim mogen beroepenmaar in tegendeel gehouden zijnom de vereischte en behoorlijk ingevulde verklaringen vóór of uiterlijk op den 31 Mei e. k. in te dienen ten Kantore der Ontvangers, alwaar de biljetten ter invulling steeds verkrijgbaar zullen zijn; 4°. Dat de patentplichtigen van de tabellen 7 en 16 (zijnde kramers, vreemde kooplieden en schippers - of directie voerenden van vaartui gen) zoomede de débitanten van loterij-briefjes, voor zooveel zij hun beroep niet voor het eerst en bij aanvang uitoefenen ter bekoming van pa tent aangifte behooren te doen bij de hoofden der plaatselijke besturen aan de plaatselijke Secre- tarien voor de expiratie van den termijnvoor de ophaling der gewone declaratoiren van patent bepaald 5°. Dat voor de onder ten 4e gemelde pa- tentschuldigen op vertoon van de kwitantie van de betaalde rechten, uitgezonderd degenen, die hun aanslag bij termijnen kunnen betalenaan welke zonder vertoon van kwitantie het patent kan worden afgegeven de patenten dadelijk ver krijgbaar zijn wordende de patentplichtigen vermeld onder N°. 37—40 van tabel 14 bij deze tevens opmerkzaam gemaakt dat het pa tent overeenkomstig art. 2 der Wetvan den 24 April 1843 N°. 16, niet aan hen mag worden afgegeven, dan nadat zij de helft van hunnen aanslag voor het dienstjaar hebben betaald, en het verschuldigde van het voorafgaande jaar ten volle zal zijn aangezuiverdterwijl zij bovendien, wanneer zij in gebreke blijven, de patenten af te halen, telken reize, dat zij de vereischte pa tenten of afschriften van dien aan de bevoegde ambtenaren niet kunnen vertoonen volgens art. 32 1 der Wet van 21 Mei 1819 vervallen in eene boete van ƒ15. 6U. Dat ingevolge art. 29 2 der Wet op het personeel van 29 Maart 1833 (Staatsblad N°. 4) tot tegenschatters dezer gemeente zijn benoemd: SIPKE van der WERF, MEINSE MOLENAAR, PETRUS MOLENAAR en ABE VISSER. Wordende de Ingezetenen voorts indachtig ge maakt op de wijzigingen welke eene der vrijstel lingen van vrouwelijke dienstboden bij art. 5 der wet van 9 April 1869 (Staatsblad N° 59) heb ben ondergaan en op diewelke in de twee eerste paragraphen van art. 27 der wet van 29 Maart 1833 (Staatsblad N° 4) bij art. 7 derzelfde wet van 1869 zijn gebracht; waaromtrent de uit te reiken beschrijvingsbilletten de noodige inlichtin gen zullen bevatten. En zal deze worden afgekondigd zoo als ge bruikelijk is. Sneek den 1 Mei 1869. Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris, G. J. PRUIM. I Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en Z.LTZL- franco ƒ1.90. ADVERIENTIËN van 1 tot 4 regels, ge, Zegelrecht voor iedere plaatsing. Alle brieven en stukken, Door de vereeniging Vrijheid en Orde te Kampen, is tot candidaat voor het lidmaatschap der Tweede Kamer gesteld, jhr. mr. J. A. Sand berg Jr.kantonrechter te ’s Gravenhage. De heer Stieltjes had voor de hem aangeboden can- didatuur bedankt. Als een staaltje van klein-steedsche bekrom penheid wordt uit Deventer gemeld, dat een logementhouder aldaar aan Ristori en Seebach logies heeft geweigerd op grond dat hij geen acomedianten” onder zijn dak wilde huisvesten. En dit gebeurde nog wel aan het eerste hotel der stad. Men schrijft uit Zwartsluis d. d. 29 April aan de Iloogeveensche Courant: »Als een staaltje van verregaande oplichterij diene het volgende. In de afgeloopen week ver voegde zich bij een ingezeten alhier eene vrouw, die voorgaf van Gorsel nabij Deventer te zijn gekomen waar zij als behoeftige weduwe met een viertal kinderen woonde. Zij was van daar als expresse gezonden, om den onverwachten dood te berichten ,van een heer, die vroeger hier gewoond had, maar in de laatste jaren zijn verblijf te Gorsel had gevestigd. Namens de bedroetde weduwe verzocht zij den ingezeten bij wien zij zich het eerst aanmeldde, om een lijstje van vrienden en goede kennissen, aan wie zij de treurmare had over te brengen. De we duwe had door hare groote verslagenheid geen lust gehad, om zelve dit lijstje op te maken. Begaan met de groote vermoeidheid der vrouw die eene voetreis van 10 uren schier zonder te rustenzooals zij zeidehad afgelegden geen kwaad vermoedende stelde de man haar, na de KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK brengen bij deze ter ken nisse van de ingezetenen 1°. Dat de uitreiking der biljetten en de de claratoiren voor de beschrijving van de personee- le belasting en het patentrecht over het dienst jaar 1869/70 zal plaats hebben in de maand Mei dezes jaars, en wel op den 13 dier maand, on dat met de wederinzameling daarvan acht da gen daarna een aanvang zal worden gemaakt; 2°. Dat evenwel hiervan zijn uitgezonderd de patentplichtigen vermeld onder N°. 3740 van tabel 14 der Wet van 21 Mei 1819 (Staatsblad N°. 34) zijnde slijters in wijnendranken en li keuren in ’t kleintapperskroeghouders en kof fiehuishoudersals aan welke door of van wege de Ontvangers zoodra mogelijk na den ingang van het dienstjaar en zonder de gewone beschrij ving af te wachten een declaratoir zal worden bezorgd hetwelk na verloop van drie dagen van hen weder zal worden afgehaald 3°. Dat diegenenwelke bij het aanbieden of bezorgen der biljetten of verklaringen, of ook SNEEKER C 0 R A NT. i AT--

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1