Zaterdag 8 Mei. NWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR DE STAD EN BET ARRONDISSEMENT SNEEK. 1' 1 a K 3 VIER-EN-TWIWGSTE JA.A.IRQj-VN'G N°. So 1 i V VERGADERING I' r i geplaatst ■MIMilillllljffl Tl®® BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de ;e n Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs franco ƒ1.90. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Gents, - pa- van die aan kwitantie het patent „^ver krijgbaar zijn wordende de patentplichtigen vermeld onder N°. 37—40, van tabel 14, bij van den Gemeente-raacl van Sneeic, j gemeente sneek-, op Zaterdag den 8 Mei 1869, des voormiddags ten 10 uur. PUNTEN VAN BEHANDELING: 1. Piesumtie der notulen. 2. Vaststelling van het kohier van den hoof- delijken omslag en behandeling van de daarte gen ingekomen reclames. 3. Adressen van de heeren Piebenga, Selhorst, Veen en J. Keulen, betreffende den afstandeener plek gronds in grondpacht. 4. Missive van het gemeentebestuur van Utin- geradeelbetreffende wijzigingen in de beurt- veeren van Sneek op de dorpen van Utingeradeel. 5. Adres van K. S. Reen met verzoek om gedeeltelijke remissie van verschuldigde huurpen ningen. 6. Voorstel betreffende den verkoop van de rogge- en pelmolen bij het Hoogënd. 7. Voorstel tot afgraving van een gedeelte van den stadswal bij het Hoogënd. 8. Missive van het gemeentebestuur vanFra- neker nopens een aan de Prov. Staten te rich ten adresbetreffende de waterschappen. 9. Mededeeling aangaande de pijp wellen, sy steem Norton. 10. Benoeming van een directeur van’t stads werkhuis. 11. Verzoek van den hulponderwijzer G. Kap- penburgdat zijne betrekking gedurende den tijd zijner dienstplichtigheid bij de militie door anderen voor hem moge worden waargenomen. 12. Voorstel tot vaststelling van een regle ment op de meisjesschool voor meer uitgebreid lager onderwijs. 13. Nadere nota en voorstel van den heer H. Jousfra ter zake het Reglement van beheer van het Old Burger Weeshuis. 14. Aanbieding van het gemeenteverslag, dienst 1868. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK brengen door deze ter ken nis van alle houders van pretentien, ten laste van deze gemeente de dienst van 1868 betref fende, om hunne declaratien zoo spoedig moge lijk in te zendenen het uiterste tijdstip van in diening, zijnde de laatste van de maand Juni e k. niet af te wachten, vermits alle pretentien, welke dien tijd niet ingediend zijnvolgens art. 228 der gemeentewet, in verband met de wet van den 8 November 1815 (Staatsblad N° 51) worden ge houden voer verjaard en vernietigd. En zal deze worden afgekondigd en in de Sneeker Courant. Sneek den 7 Mei 1869. Burgemeester en Wethouders Voornoemd, HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris G. J. P R. UIM. Gelet hebbende op art. 7 van Zijner Majesteits Besluit van den 7e Sept. 1828 (Staatsblad N°. 55) roepen bij deze op, alle personen, welke als gehuwd of als weduwnaar met kind of kinde ren in de tweede klasse van de Algemeene Rol der Schutterij in het vorige jaar opgemaakt, gebracht zijn geworden, doch sedert dien tijd, door het overlijden van hunne vrouwen of kin deren de bevoegdheid hebben verloren om in die klasse te verblijven, en dus als nu in de eerste klasse der voor dit jaar te formeren al gemeene Rol gerangschikt moeten wordenom van dusdanige veranderde omstandigheden ter Secretarie dezer gemeente kennis te geven vóór den 15 dezer maand, zullende bij verzuim dezer aangifte de belanghebbenden ingevolge art. 8 van Z. M. hiervoren genoemd Besluit bij de Schutte rij worden ingelijfd en bovendien tot eene geld boete en gevangenisstr?f verwezen worden. Voorts wordt ter kennisse van de belangheb benden gebrachtdat zijwelke hun 34e jaar hebben voleindigdalsmede zij die bij de Re serve gedurende vijfjaren hebben gestaan, des verkiezende kunnen worden ontslagen wordende dus een iegelijk, die van dit recht wenscht ge bruik te makenaangemaand om zulks uiter lijk vóór den 30 Juni aanstaande ter Secretarie aan te geven. En dat niemand hieromtrent eenige onkunde zoude kunnen voorwenden, zal deze worden af gekondigd en geplaatst in de Sneeker Courant. Sneek den 1 Mei 1869. Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris G. J. PRUIM. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK brengen bij deze ter ken nisse van de ingezetenen 1°. Dat de uitreiking der biljetten en de de- claratoiren voor de beschrijving van de personee- le belasting en het patentrecht over het dienst jaar 1869/70 zal plaats hebben in de maand Mei dezes jaars, en wel op den 13 dier maand, en dat met de wederinzameling daarvan acht da gen daarna een aanvang zal worden gemaakt; 2°. Dat evenwel hiervan zijn uitgezonderd de patentplichtigen vermeld onder N°. 3740 van tabel 14 der Wet van 21 Mei 1819 (Staatsblad N°. 34) zijnde slijters in wijnendranken en li keuren in ’t kleintapperskroeghouders en kof fiehuishouders als aan welke door of van wege de Ontvangers zoodra mogelijk na den ingang van het dienstjaar en zonder de gewone beschrij ving af te wachten een declaratoir zal worden bezorgd hetwelk na verloop van drie dagen van hen weder zal worden afgehaald 3°. Dat diegenenwelke bij het aanbieden of bezorgen der biljetten of verklaringen, ot ook ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad n - -> -- --voor eiken regel daarenboven 10 Cents, behalve 35 Cents Zegehecht voor iedere plaatsing. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, gelieve men franco toe te zenden aan den Uitgever. «■HIB i bij het terughalen van dezelve, mochten zijn voor bij gegaan of overgeslagen zich in geen geval op zoodanig verzuim mogen beroepen, maar in tegendeel gehouden zijnom de vereischte en behoorlijk ingevulde verklaringen vóór of uiterlijk op den 31 Mei e. k. in te dienen ten Kantore der Ontvangers, alwaar de biljetten ter invulling steeds verkrijgbaar zullen zijn; 4°. Dat de patentplichtigen van de tabellen en 16 (zijnde kramers, vreemde kooplieden schippersof directie voerenden van vaartui gen) zoomede de débitanten van loterij-briefjes, voor zooveel zij hun beroep niet voor het eerst en bij aanvang uitoefenenter bekoming van pa tent, aangifte behooren te doen bij de hoofden der plaatselijke besturen aan de plaatselijke Secre- tarien voor de expiratie van den termijn voor de ophaling der gewone declaratoiren van patent bepaald 5°. Dat voor de onder ten 4e gemelde tentschuldigen op vertoon van de kwitantie de betaalde rechten, uitgezonderd degenen, hun aanslag bij termijnen kunnen betalen, welke zonder vertoon van I kan worden afgegevende patenten dadelijk vermeld onder N°. 37—40, deze tevens opmerkzaam gemaaktdat het pa tent overeenkomstig art. 2 der Wet, van den24 April 1843 N°. 16, niet aan hen mag worden afgegeven, dan nadat zij de helft van hunnen aanslag voor het dienstjaar hebben betaald, en het verschuldigde van het voorafgaande jaar ten volle zal zijn aangezuiverdterwijl zij bovendien, wanneer zij in gebreke blijven, de patenten af te halen telken reize, dat zij de vereischte pa tenten of afschriften van dien aan de bevoegde ambtenaren niet kunnen vertoonen volgens art. 32 1 der Wet van 21 Mei 1819 vervallen in eene boete van ƒ15. 6°. Dat ingevolge art. 29 2 der Wet op het personeel van 29 Maart 1833 "(Staatsblad N°. 4) lot tegenschatters dezer gemeente zijn benoemd: SIPKE van der WERF, MEINSE MOLENAAR, PETRUS MOLENAAR en ABE VISSER. Wordende de Ingezetenen voorts indachtig ge maakt op de wijzigingen welke eene der vrijstel lingen van vrouwelijke dienstboden bij art. 5 der wet van 9 April 1869 (Staatsblad Nü 59) heb ben ondergaan en op diewelke in de twee eerste paragraphen van art. 27 der wet van 29 Maart 1833 (Staatsblad N° 4) bij art. 7 derzelfde wet van 1869 zijn gebracht; waaromtrent de uit te reiken beschrijvingsbilletten de noodige inlichtin gen zullen bevatten. En zal deze worden afgekondigd zoo als ge bruikelijk is. Sneek den 1 Mei 1869. Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris, G. J. PRUIM, ’l SNEEKE Q ■j 5 I ■7 en s I Si'.ii'hiiwuiuuH,;u4iBi IWWlii'.l!ffilini^!lllll'.ll11ll|IHMI- •I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1