Zaterdag 15 Mei. NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BUD VOOR DE STAD EN BET ARRONDISSEMENT SNEEK. O 7 Paardenmarkt. VIER-EN-TWINTIGSTE JAARGANG No. 38 PAARDENMARKT 10—41 1112 Mei e. k. Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris, G. J. PRUIM. voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad voor eiken regel daarenboven 10 Centsbehalve 35 Cents men /'ranco toe te zenden aan den Uitgever. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs franco ƒ1.90. ADVERTENTIÈN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Gents, Zegelrecht voor i"J1 - - - HET FRANEKER VOORSTEL AANGAANDE DE WATERSCHAPPEN IN FRIESLAND. Het onderhoud der dijken is van oudsher in ons land een onderwerp van debat en een voor werp van twist geweest. Wie contribuëeren moe sten waren gewoonlijk van meening, dat zij te veel betaalden of wel in ’t geheel niets moesten bijdragen. Vooral wanneer er buitengewone onderhouds kosten noodig waren kwam er verzet tegen den omslag, hetwelk dikwijls aanleiding gat totgroo- te onaangenaamheden. De gescheidenis van de Hondsbosse en vier Noorder Coggen in Noord- Holland is er vol van. Het valt niet e ontken nen sommige imposities en heffingen waren wel eens zoo hoog, dat zij de geheele opbrengst van het grondstuk waarvan zij geheven werdenop slokten, soms zelfs meer. Dat scheen onbillijk, doch men vergat geheel den oorsprong dier ver’ daster is niet erger. 1 het aankomt een Nederlanders alhier hun gewoon verblijf houden de, alsmede alle vreemdelingen binnen deze Ge meente woonachtig, welke hun voornemen, om zich binnen dit Rijk te vestigen zullen hebben aan den dag gelegdhetzij door eene uitdrukke lijke verklaring, hetzij door het werkelijk over brengen van den zelel van hun vermogen en de hoofdmiddelen van hun bestaan. Dat zijdie in meer dan ééne Gemeente hun gewoon verblijf houden of den zetel van hun vermogen hebben gevestigd tot de inschrijving verplicht zijn binnen die Gemeentealwaar eene dienstdoende Schutterij aanwezig is. Dat de registers ter inschrijving op den 15 Mei eerstkomende geopend en op 1 Juni daar aanvolgende gesloten worden, en dat allen, die bevonden worden zich alsdan niet te hebben doen inschrijven, volgens art. 9 der wet op de Schut terijen, door het Stedelijk Bestuur, ambtshalve zullen worden ingeschreven en door den Schut tersraad tot eene geldboete worden verwezen terwijl zij bovendien zonder loting bij de schut terij zullen worden ingelijfd indien het zal geblij- ken, dat er, tijdens de verzuimde inschrijving, geene redenen tot uitsluiting of vrijstelling ten hunnen aanzien bestonden. Dat eindelijk een ieder welke binnen deze Ge meente niet geboren iswordt aangemaand om zich tijdig van eene geboorteacte te voorzien en zich alzoo van zijnen juisten ouderdom te ver zekeren ten einde de inschrijving naar behooren geschiedde, en hij alzoo niet kome te vallen in de straf bij het aangehaald art. 9 bepaald. En opdat niemand hiervan eenige onkunde zal kunnen voorwendenzal deze worden afgekon- digd zoo als gebruikelijk is en geplaatst in de Sneeker Courant. Sneek, den 12 Mei 1869. Burgemeester en Wethouders Voornoemd, HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris, G. J. PRUIM. K E N NIS G E VIN G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK geven door deze kennis dat door den gemeenteraad in zijne vergadering van den 8 Mei jl. is vastgesteld het kohier, van den Hoofdelijken Omslag dezer gemeente over het jaar 1869, en dat dit kohier, te beginnen met hedengedurende acht dagen ter Secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage is neder- gelegd. Sneek den 12 Mei 1869. Burgemeester en Wethouders voornoemd, HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris G. J. PRUIM. schrijving van meente zijn komen wonen, zich insgelijks op dien dag zullen moeten laten inschrijven in dat register, loopende over een der jaren 1835 tot en met 1843 waartoe zij volgens hunnen ouder dom behooren. Dat een ieder zonder onderscheidof zij ver- meenen al of niet tot de vrijgestelden of uitge slotenen te behooren, tot deze inschrijving ver plicht is. Dat voor ingezetenen worden gehouden alle gevaceerd: WOENSDAG DEN 26 MEI 1869 ’s morgens van 910 uur voor Wijk ’s middags om 12 Dat de zoodanigen, welke schoon bevorens in andere Gemeenten ingeschrevensedert de in- het vorige jaar binnen deze Ge- 1, 2 en 3 4, 5 en 6 7, 8 en 9 10. B EKEND MA KING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SNEEK, roepen bij deze op alle manspersonen binnen deze gemeente woonachtig, welke op den 1 Januari 1869 hun 25ste jaar zullen zijn inge treden, en mitsdien allen die geboren zijn in den jare 1844 ten einde zich voor de Schutter lijke dienst te doen inschrijven; zullende daartoe door en namens Heeren Burgemeester en Wet houders op de Secretarie der gemeente worden pligte contributie en veroordeelde haarzonder eenig onderzoek omtrent de gronden waarop zij verschuldigd was, te hebben ingesteld. Het onderhoud der Friesche zeeweringen kost geen geringe som sjaars, en het is inderdaad voor de contribuabelen geen aangename gewaar wording te vernemen, dat zij voor 100 in stede van 10 gulden zijn aangeslagen in de dijkscon- tributie. Geen wonder dat zij in de meening gaan verkeeren, dat zij de dijkslasten eigenlijk voldoen ten behoeve van derden. Die meening is echter eene gansch verkeerde. Wie zich daar van wil vergewissen, doe een onderzoek naar den oorsprong en de geschiedenis der waterschap pen in Friesland, en hij zal de billijkheid der contributie-heffing volledig moeten beamen. De onbillijkheid van den omslag, zoo als hij tot nog toe geheven werd, zullen wij geenszins ontkennen. Het was er eene en wel eene grootewant de hoegrootheid der quota’s was er bij afhanke lijk gesteld van eene begrooting van ’t kadastraal inkomen zoo als dat was aangenomen voor meer dan twee honderd jaren geleden. De verorde ning van 1863 trachtte daarin eene behoorlijke en regtvaardige verandering te brengen. Zij toch, de oude grondslagen der contributie behoudende’ heeft de wijze van omslag zoo geregeld, dat hij inderdaad pondsponds gewijze plaats heeft. De regeling van voor twee eeuwen was dezelfde, maar zij ging in toepassing hieraan mankdat zij nimmer herzien was. Inmiddels waren de ka dastrale inkomens gewijzigdsommige zelfs ge heel veranderd. Wat voor twee eeuw’en veel of weinig opbragt, geeft thans niet zelden het te genovergesteld resultaat, (f) De regeling van 1863 moest wel veel tegen stand ontmoetenwant verandering te brengen in de som die men betalen moet, al is deze nog zoo billijkis eene zaak van de beurs en de beurs is een zeer kregelig en eigenzinnig ding. Zij stoort zich weinig aan regt en billijk heid en wee 1 dengenendie aan haar raakt. Het streven, om de verordening van 1863 in getrokken te krijgenis zeer goed verklaarbaar verdedigbaar kunnen wij het niet noemen. Teregt heefto. i.de Heer Schot in de zitting van den raad van Franeker, d.d. 22 April, zich er tegen verklaard en ten onregte veen flo- reenpligtige” in de Friesche Courant, van 6 Mei, daartegen geschreven. Geen argument van eenige kracht is door hem dan ook aangevoerd. Friesland qpn polder te noemen, gelijk daarin geschiedt is geeft het bewijs, dat de steller niet genoeg van de zaak afweetwelke hij bespreekt. De meeningdat geheel Friesland gelijkmatig tot het onderhoud der zeeweringen moet bijdragen, steunt op eene andere, namelijk: dat alle eige’ (f) Om herziening van het kadaster wordt luide geschreeuwd. Zeer teregtwant ons ka- eene lange lijst van onbillijkheden, zoo Herziening van het kadaster, waar -I op de dijkslasten, is daarentegen gruwel. Zonderlinge tegenstrijdicheid ZATERDAGS. Abonnementsprijs iedere plaatsing. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie’betreffende, gelieve BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK, maken hier mede bekend dat de voorjaars dit jaar zal plaats hebben op Woensdag den 26 SNEEKER COURANT y> y>

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1