Woensdag 19 Mei. N1W8- ADVERTffilHlAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SNEER. 16 N I de 1 5 IV jNP. 39 VIER-EN-TWINTIGSTE JAARGANG IB 4. A gemeente worden twintig guldenen met de nakoming erven en woon- met inachtneming van van 31 Augustus 1853 ingericht zien van WtTefcnrSpr?S V°°r 3nmaanden1 is hinnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad - W voor eiken regel daarenboven 10 Gents, behalve 35 Cents Ult*ave of redactie betreffendegelieve men franco toe te zenden aan den Uitgever Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS franco 90. - ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents Zegelrecht vooi iedere plaatsing.-Alle brieven en stukken, meenle niet geboren is, wordt aangemaand om zich tijdig van eene geboorteacte te voorzien en zich alzoo van zijnen juisten ouderdom te ver zekerenten einde de inschrijving naar behooren geschiedde, en hij alzoo niet kome te vallen in de straf bij het aangehaald art. 9 bepaald. En opdat niemand hiervan eenige onkunde zal kunnen voorwenden, zal deze worden afgekon- digd zoo als gebruikelijk is en geplaatst in de Sneeker Courant. Sneek, den 12 Mei 1869. Burgemeester en Wethouders Voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. Re Secretaris, G. J. PRUIM. bekendmaking. c.XVRGEMEESTER en WETHOUDERS van NEEK, roepen bij deze op alle manspersonen binnen deze gemeente woonachtig, welke op den 1 Januari 18b9 hun 25ste jaar zullen zijn koe lieden, en mitsdien allen die geboren zijn in den jare 18^4 ten einde zich voor de Schutter lijke dienst te doen inschrijven; zullende daartoe door en namens Heeren Burgemeester en Wet houders op de Secretarie der gevaceerd: WOENSDAG DEN 26 MEI 1869 Wijk 1, 2 en 3 4, 5 en 6 7, 8 en 9 19. I Art. 6. r. I beambten zijn ter verzekering I huizen binnen te treden I (Staatsblad V O L K S R A M P E N. V. In een vorig artikel hebben wij getracht aan te toonen: hoe de oorlog, getoetst aan het al gemeen zedelijkheids- en humaniteits-beginsel niet genoeg kan worden veroordeeld en gebrand merkt, wij wenschen nu nog vluchtig na te gaan hoe allerverderfelijkst dez^ geesel werkt op de algemeene volkswelvaarten hoe hij alzoo, van een materialistisch standpunt beschouwdniet minder afkeuring verdient. Eenige gegevens en cijfers zullen ons daarbij van dienst kunnen zijn. Ieder zal begrijpen, dat het onmogelijk is met volkomen juistheid de verliezen aan te geven die de oorlog over een of meer landen brengt, maar dat deze slechts bij benadering te produ- ceeren zijn. Wel heeft de statistiek met meer nauwkeurigheid dan wel vroeger dank zij de betere gegevens de ontzettende verliezen we ten te berekenendie de jongste oorlogen direct én aan menschenlevens én aan bloed hebben ge kost - maar de indirecte diewelke niet onder cijfers te brengen zijn, moesten natuurlijk altijd buiten zoon berekening blijven. Toch zijn de laatste misschien veel grooter dan de eerste. tZal toch wel onnoodig zijn te betoogen dat daar, waar een paar machtige rijken in feilen gewikkeld zijn en alzoo al hunne krachten inspannen om eikaars legers en vlotenhandel en welvaart te vernielenniet maar alleen hun ne hulpbronnen worden uitgeput eene uitput ting die door eene lange reeks jaren van voor spoed en vrede vaak maar noode te vergoeden is maar ook de omliggende landen en'volke ren, ja dikwijls een geheel werelddeel, dentreu- ngen weerslag moeten gevoelen van zoo’n bloedige worsteling. En déze verliezen blijven gewoonlijk buiten de berekening. Een paar bijdragen, voor veele Men denke aan den Krim-oorlogeen van de blöedigsten van den laatsten tijd. Rusland zelf zag zijne havens geblokkeerd zijne schepen rot tende voor hunne ankers of door don vijand ge nomen of verbrand. Zijn handel in kooriEen olie, die rijke bron van inkomsten voor Zuid- Rusland stond nagenoeg geheel stil. Maar ge- welke schoon bevorens in men ingeschreven, sedert de in- het vorige jaar binnen deze i wonen, zich insgelijks ’s morgens van 910 uur 1011 1112 ’s middags om 12 Dat de zoodanigen schrijvmg van het vorige jaar binnen deze Ge meente zijn komen wonen, zich insgelijks op dien dag zullen moeten laten inschrijven in dat register, loopende over een der jaren 1835 tot en met 1843 waartoe zij volgens hunnen ouder dom behooren. Dat een ieder zonder onderscheidof zij ver- meenen al of niet tot de vrijgestelden of uitge slotenen te behooren, tot deze inschrijving ver plicht is. Dat voor ingezetenen worden gehouden alle Nederlanders alhier hun gewoon verblijf houden de, alsmede alle vreemdelingen binnen deze Ge meente woonachtig, welke hun voornemen, om zich binnen dit Rijk te vestigen zullen hebben aan den dag gelegdhetzij door eene uitdrukke lijke verklaring, hetzij door het werkelijk over brengen van den zetel van hun vermogen en de hoofdmiddelen van hun bestaan. Dat zijdie in meer dan ééne Gemeente hun gewoon verblijf houden of den zetel van hun vermogen hebben gevestigd tot de inschrijving verplicht zijn binnen die Gemeentealwaar eene dienstdoende Schutterij aanwezig is. Dat de registers ter inschrijving op den 15 Mei eerstkomende geopend en op 1 Juni daar aanvolgende gesloten worden, en dat allen die bevonden worden zich alsdan niet te hebben doen inschrijven, volgens art. 9 der wet op de Schut terijen, door het Stedelijk Bestuur, ambtshalve zullen worden ingeschreven en door den Schut tersraad tot eene geldboete worden verwezen terwijl zij bovendien zonder loting bij de schut terij zullen worden ingelijfd indien het zal geblij- ken, dat er, tijdens de verzuimde inschrijving geene redenen tot uitsluiting of vrijstelling ten hunnen aanzien bestonden. Dat eindelijk een ieder welke binnen deze Ge- Art. 7. Elke verordening, met deze in over eenstemming blijft van kracht. Sneek, 11 Mei 1869. De Burgemeester voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. voor andere Gemeenten ingeschrevei KENNIS GE P ING. De BURGEMEESTER van SNEEK herinnert de ingezetenen der gemeente Sneek aan de be palingen van de op 29 Juli 1868 afgekondigde herordening omtrent het houden van verzame lingen van mest en onreine stoffen, luidende als volgt Art. 1. Alle in deze gemeente aanwezige ver zamelingen van mest, vuilnis of andere onreine stoffen zullen vóór den 5den Juni e. k. tot op een afstand van 50 ellen voorbij de stads-bui- tengiacht moeten zijn weggevoerd, met uitzon- derina- van die welke enkel uit paardenmest of asch zijn samengesteld en die van zathengele gen aan hiertoe behoorende landen, doch niet dan na vergunning hiervoor te hebben gevraagd en bekomen van Burgemeester en Wethouders. Art. 2. Geene verzamelingen van mest, vuil nis, bloed, secreet mest ot andere onreine stof fen hoe ook genaamd zullen op nieuw mogen worden daargesteld dan op eene na aanvrage bekomen vergunning van den gemeenteraad. Zoo danige vergunning zal door den Raad niet wor den verleend, dan nadat de bewoners der aan grenzende panden in hun belang zijn gehoord, en het den Raad gebleken isdat de algemeene gezondheidstoestand er niet door in gevaar wordt gebracht. Art. 3. Het is verboden secreetmest, asch, afyalkrengen, bloed, stroo of eenige andere vuile en stinkende stoffen te werpen of te laten loopen op of in openbare grachtenhavens, stra tenopslagen of wallen, of in of op de eigen dommen van bijzondere personen. Deze bepaling is mede van toepassing op de thans bestaande secreten en riolen tol afvoer van Secreetmest. De bestaande secreten moeten binnen twee maanden na de afkondiging dezer verordening door of van wege dé eigenaren met de voorzeg de bepaling in overeenstemming zijn gebracht of t en alzoo zijn besloten privaten, voor een vat of bak tot vervoer der mest stof, welk vat of bak, bij het vervoer, behoor lijk moet zijn gedekt en geene grootere inhouds maat mag hebben, dan dat het, gevuld, door twee personen kan worden gedragen. Art. 4. De nalatigen en overtreders dezer verordening zullen worden gestraft met eene geld- boete van vijf tot vijf en twintig guldenen met eene gevangenisstraf van een tot drie dagen, te zamen of afzonderlijk. Art 5. Tot het constateeren der overtredin gen dezer verordening zijn bevoegd de Commis saris van Politie, de Agenten van Politie, als- medevoor zooverre de secreten betreft de Sfads-Architect. De in het vorige artikel genoemde J van verordening bevoegdde bepalingen der wet no. 83) SHEERER I I dezer Vciurueuiug nevoej

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1