Woensdag MfflWS- EN ADfflTENTIE-BlAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SNEER. "binnenland. a. VIER-EX-TWIXTTGtSTE JAzlRGANG N«. 41 t a. s. twintig gulden en met maanden door of U I en Koning te geproclameerd van Sijpesteyn. aanstaande verkiezing mr. W. Winteens. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS franco ƒ190. - ADVERTENTIÊNvan 1 tot 4 regels, gewone letter40 Cents Zegelrecht voor iedere plaatsing. Alle brieven - Art. 7. Elke verordening, met deze in over- eenstemming blijft van kracht. Sneek, 11 Mei 4869. De Burgemeester voórnoemd, HAMERSTER DIJKSTRA. 7.V® vryz?n> tiesvereeniging te Gouda heeft thans difimtief tot candidaat voor de Twee de Kamer gesteld den heer dr. J. Bosscha Jr. Ha mCteUr Van ipiJdeIbaar onderwijs te ’s Door de kiesvereniging Koning en Vaderland e Gouda IS tot candidaat gekozen het aftredend hd jhr. mr. W. M. de Brauw. Pe Dordrecht is tot candidaat gekozen het af- tredend hd mr. P. Blussé van Oud-Alblas. t kteSTeenisin° Vaderland en Oranje te Leiden heeft tot candidaat gesteld baron Taets van Amerongen, aftredend lid. De anti-revolutionaire kiesvereniging Neder land en Oranje te Leiden heeft tot candidaat aan- bevolen mr. J. J. Teding van Berkhout, oud- wethouder van Amsterdamin plaats van jhr. van Loon> die in een ander district candidaat is gesteld. De kiesvereniging Zeeland te Middelburg heeft tot candidaat. gesteld den heer jhr. mr. J. H. G. I van Tets van Goudriaan die deze candidatuur heeft aangenomen. De kiesvereniging Vaderland 's Gravenhage heeft tof candidaat het aftredend lid jhr. G. A. Te Brielle komt voor de ook in aanmerking de heer mr. W. Wintgens" oud-minister van justitie. Do°rde. Iiberale kiezersvergadering Koog en Aaandyk is met algemeene stemmen de heer mr. G. J. F. Mirandolle tot candidaat benoemd. Opeene te Hoorn gehouden meeting is jhr. mr. D. van Akerlaken candidaat gesteld voor dat district Door de kiesvereniging Eendracht maakt Macht te Dellt, is de heer J. L. Nierstrasz met alge meene stemmen tot kandidaat gesteld. Te Dordrecht is mr. W. Wintgens door de hh. Kepelaer, ’t Hooft eh Timmers Verhoeven tot candidaat gesteld. De kiesvereniging Orde, te Rotterdamheeft Vrijdag met algemeene stemmen tot candidaat gesteld de aftredende kamerleden W. A. Virulv Verbrugge en F. W. G. Blom. De kiesvereniging Koning en Vaderland, te Assen, heeft tot candidaat gesteld den heer H. H. A. Sluis, te Assen. Door de liberale kiezersvereeniging te Haar lemmermeer is de heer mr. J. P. Amersfoordt tot candidaat gesteld. In eene algemeeae kiezersvergaderingte En- I schedé gehoudenis met algemeene (62) stem men tot candidaat gekozen de heer mr. C M van der Linden, aftredend lid. van i regeis^Dg^wone tetterne4oncentsS ’00r XZZSZ Door de kiesvereniging Leeuwarden is de heer S. Hingst te Harlingen herbenoemd als can didaat voor het hoofdkiesdistrict Leeuwarden. De kiezersvereeniging Menaldumadeel te Dron- aftred ^1 Candidaat Sesteld den heer S. Hingst, Naar men verneemt zal den 8 Juni voor den Hoogen Raadkamer van strafzaken, I ^V0Iden behandeld het beroep in cassatie van P. I J. Bosman c. s., tegen het arrest van het prov. gerechtshof in Zuidholland van 20 April jlwaar- I bij zij ter zake der Rotterdamsche ongeregeld heden veroordeeld zijn. Rapporteur in deze zaak is de raadsheer mr. Elias. De middelen van I cassatie zullen worden voorgedragen en toe°-e- hcht door mrs. van Gigch en Thorbecke. Men houdt het nu voor zeker, dat Jakob de Vletter op Donderdag 17 Juni a. s. voor het Provinciaal gerechtshof in Zuid-Holland zal terecht I staan. I j^an ,be*’ Handelsblad is uit ’s Gravenhage .dat ?an ahe miliciens der ligting van 1808 op 1 Juli onbepaald verlof zal worden ver- I leend. Na langdurige ziekte is Zaterdag te ’s Hage overleden de heer Schödersecretaris-generaal bij het departement van binnenlandsche zaken. ült het voorloopig verslag omtrent de aan hangige wets-voordracht tot herziening der grond belasting blijkt dat Friesland jaarlijks in hoofd- J® vee! betaalt voor gebouwde eigendommen flU.öOÜ en voor ongebouwde ƒ52.800, hetgeen sedert de invoering der wet, 23 December 1833, met inbegrip der opcenten, eene som oplevert, van nagenoeg ƒ2,700,000. De verhouding tus- aö aoo/ betaalbare som en de belasting behoort 12lld<o te wezen, doch is 12.92 in Friesland in Gelderland daarentegen 11.12 en in Limburg slechts 9.65. De rechtbank te Middelburg heeft de uit- gever der Midd. Ct. vrijgesproken van de klacht van laster door mr. d’Engelbrouner tegen hem ingeleverd. Den le Juni wordt te Dragten een rijks telegraaf kantoor met beperkten dagdienst geo- b)e reeders van Maassluis hebben een be wijs geleverd, dat zij met hun tijd mede gaan die geen monopolie, ook van geen haring duldt. Zij hebben geweigerd deel te nemen aan de Vlaar- dinger hanng-jagerij en zullen hunne vangst bij behoorlijke hoeveelheden aan den afslag brengen, ten einde het zeebanket van af den beginne te gen aannemelijken prijs voor ieder verkrijgbaar te doen zijn. Daardoor zal de visscherij zelve gebaat wordenomdat er een einde zal komen aan den toenemenden invoer van vreemde harino-, een gevolg van de hooge kunstmatige prijzen der Hollandsche. De bij Borselen gestrande walvisch, die op de Pinksterdagen door duizenden menschen is bezichtigd, is in publieke veiling op het strand Verkocht voor ƒ500. Den 2den Pinksterdag deden eenige Bel«en KENNIS GE p IN G. De BURGEMEESTER van SNEEK herinnert de ingezetenen der gemeente Sneek aan de be- palingen van de op 29 Juli 1868 afgekondigde Verordening omtrent het houden van verzame lingen van mest en onreine stoffen, luidende als volgt Art. 1. Alle in deze gemeente aanwezige ver zamelingen van mestvuilnis of andere onreine stoffen zullen vóór den 5den Juni e. k. tot op een afstand van 50 ellen voorbij de stads-bui- tengracht moeten zijn weggevoerd met uitzon dering van die welke enkel uit paardenmest of asch zijn samengesteld en die van zaihen gele- ,gen aan hiertoe behoorende landendoch niet dan na vergunning hiervoor te hebben gevraagd en bekomen van Burgemeester en Wethouders. Art. 2. Geene verzamelingen van mest, vuil nis, bloed, secreetmest of andere onreine stof fen, hoe ook genaamd, zullen op nieuw mogen worden daargesteld dan op èene na aanvrage bekomen vergunning van den gemeenteraad. Zoo danige vergunning zal door den Raad niet wor den verleend, dan nadat de bewoners der aan grenzende panden in hun belang zijn gehoord, en het den Raad gebleken isdat de algemeene gezondheidstoestand er niet door in gevaar wordt gebracht. Art. 3. Het is verboden secreetmest, asch, afval, krengen, bloed, stroo of eenige andere vuile en stinkende stoffen te werpen of te laten loopen op of in openbare grachten havens, stra len opslagen of wallen, of in of op de eigen dommen van bijzondere personen. Deze bepaling is mede van toepassing op de thans bestaande secreten en riolen tot afvoer van secreetmest. De bestaande secreten moeten binnen twee i na de afkondiging dezer verordening van wege de eigenaren met de voorzeg de bepaling in overeenstemming zijn gebracht of ingericht en alzoo zijn besloten privaten voor zien van een vat of bak tot vervoer der mest stof, welk vat of bak, bij het vervoer, behoor lijk moet zijn gedekt en geene grootere inhouds maat mag hebben, dan dat het, gevuld, door twee personen kan worden gedragen. Art. 4. De nalatigen en overtreders dezer verordening zullen worden gestraft met eene geld boete van vijf tot vijt en twintig gulden, en met eene gevangenisstraf van een tot drie dagen, te zamen of afzonderlijk. Art 5. Tot het constafeeren der overtredin gen dezer verordening zijn bevoegd de Commis saris van Politie, de Agenten van Politie, als mede voor zooverre de secreten betreftde Stads-Architect. Art. 6. De in het vorige artikel genoemde beambten zijn ter verzekering van de nakoming i dezer verordening bevoegd, de erven en woon huizen binnen te treden, met inachtneming van s de bepalingen der wet van 31 Augustus'1853 i (Staatsblad no. 83). SNEEKER I I I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1