Zaterdag 29 Mei. MfflWS- EN ADVERTENTIE-BEAD VOOR DE STAD EN DET ARRONDISSEMENT SNEER. f BINNENLAND. VIER-ENT-TWINFTIG-STE JAARG-AUG i XQ, 42 VERGABERMG van den Gemeente-raad van Sneek, OP M a a ND a o D EN 31 Mei 18 69, des voormiddags ten 10 uur. I I 0- iet m 0 z. HJ DRAM moi® Set le in ge- is zeer van er* en ten e- ir— n. ie- in 30 ts. e- t> al e. o in eene plaats De Noord- 1 - "r- dr. R, Westerhoff. Te Nijmegen is door W. J. Triebels. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad eiken regel daarenboven 10 Cents, behalve 35 Cents i men franco toe te zenden aan den Uitgever. PUNTEN VAN BEHANDELING: 1. Resumtie der notulen. 2. Rapport van de Commissie uit den Raad, belast met het onderzoek der rekeningen over 1868 van aan den raad rekenplichtige Colleges, over de rekening van het O. B. Weeshuis, dienst 1868. 3. Missive van den heer schoolopziener van het 8e districtde plaatselijke schoolcommissie en den hoofdonderwijzer van de meisjesschool nópens het aan den hulponderwijzer G. Kappen- burg verleend verlof 4. Aanvrage van T. B. Boorsmaschipper in het veer tusschen Warga en Sneek, om wijzi ging in het vrachttarief voor dat veer. 5. Adres van den heer E. Veen aan Heeren Gedep. Staten van Friesland, houdende verzoek dat dit College zijne goedkeuring onthoude aan ’l raadsbesluit, waarbij aan den heer Selhórst grond in grondpacht is afgestaan. 6. Behandeling der bij Heeren Gedep. Staten ingekomen reclames tegen den hoofdelijken om slag, dienst 1869 7. Hernieuwde voordracht van de Directie van 't Stads-werkhuis tot benoeming van twee leden dier Directie. eene kiesvereeniging can- didaat gesteld mr. W. J. Triebels. Te Amersfoort is geproclameerd de heer J. K. van Goltstein, aftredend lid. Te Tiel zijn Stieltjes en Knoop met eene aan merkelijke meerderheid gekozen in de kiesver eeniging Tiel. Te Gorkum is candidaat gesteld de heer J, P. Bredius. Te Haarlemmermeer worden genoemd mr. J. P. Amersfoordt en Jonkhr. mr. Rutgers van Ro zenburg. eene kiesvereeniging mr. L. E. Lenting. de vereeniging de R. J. C. Metelerkamp Deze is ook te Delft liberale zijde tegenover het Nader wordt omtrent de candidaturen voor het lidmaatschap der Tweede Kamer het volgen de opgegeven: Te Doetichem is door gesteld het aftredend lid Te ’s Gravenhage door Grondwet de heer mr. F lid der Gedeputeerde Staten van Zuidholland oud-burgemeester te Delft, en te Schiedam van 1" aftredend lid Nierstrasz gesteld. Te Hoorn wordt de heer E. H. ’s Jacob aanbevolen en door anderen Jonkhr. mr. D. Akerlaken gesteld. Te Onderdendam is gesteld het Aftredend lid - In de Utrechtsche Vereeniging voor Ghris- telijk-Nationaal Schoolonderwijs heeft geen en kel lid, zelfs de hr. Groen niet, zich bij machte verklaard art. 194 der Grondwet zoo te wijzigen dat het aan de begeerte voldeed. Zij heeft dus maar besloten de redactie aan den Wetgever over te laten. Wie zal toch in ’s Hemels naam de juiste formule vinden wanneer zij die zoo ijveren voor het bijzonder onderwijswanneer Groen het niet kan? Reeds nu blijken de ei- schen der openbare schoolvijanden practisch on mogelijk te zijn. Bij die gelegenheid heeft de hr. Groen ge antwoord op de vraag, wat hij bedoelt met het volk, dat achter de kiezers staatdat dit is: »de kern der natie, de Nederlandsche natie, zooals die geformeerd is door het Evangelie, steunende op Gods woord.” Wat is het nu Wat wij vroe ger dachten »de niet-kiezers” zijn ’t nietwant deze zijn noch de kern der natie, noch de Ne derlandsche natie, en de kiezers ook niet, want die kunnen toch moeielijk achter zich zei ven staan. Wie verschaft hier licht in die duisternis. De 24e Mei is te ’s Hage de Louisa-stich- ting plechtig ingewijd. Zoo als men zich herin neren zal, is zij opgericht om de nagelaten kin deren van minvermogende vrijmetselaren op te' nemen. Behalve deze stichting en het instituut voor blinden te Amsterdam heeft de broeder schap te Deventer een weduwe- en weezenfonds. Door een niet-vrijmetselaar was vroeger voor de Louïsa-stichting ƒ20.000 gelegateerd, waarvan de helft voor de bouwing is besteed. Te Zeist zal weder een kamp betrokken worden door 1 compagnie mineurs en sappeurs en 5 compagniën vestingartillerie, die zich zul len oefenen in de kunst om hunne natuurgeno ten te dooden en ’s lands geld te vermorsen om daarna vermoeid en ziek naar huis te keeren. De te Goes verkochte walvisch heeft 500 opgebracht en deze zijn een twistappel geworden tusschen den visscher die haar gedood en den burgemeester, die haar bewaakt heeft. De een beweert dat zij is vangst en dus zijn eigendom de ander dat zij is zeevond en hem een gedeel te er van competeert. De fabel van het been, de twee honden en den derden kan weder ver wezenlijkt worden. De Ostsee Zeitung meldtdat er weder eene stoomboolvaart tusschen Stettin enN.-Ame- rika zal geopend worden en dat het er voor benoo- digde kapitaal door Engelschen en Amerikanen is bijeen gebracht. Wij zullen ook in die vaart, gelijk gewoonlijk, met de nachtschuit en te laat komen. Zoo neemt de Duitsche vlag thans naast dé Érigelsche te. Singapore in. Duitsche schepen zijn even talrijk als de Engel- sche in de Aziatische wateren. De voornaamste handel van Singapore op SiamCochenchina Japan, Batavia, Manilla en Sumatra geschiedt grootende.els door Duitsche schependie voor Duitsche firma’s varen. In hunne eigen koloniën staan de Nederlanders bij vreemde handelaars Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS, franco fl.QO. AD VERTENTIÉN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel d' Zegelrecht voor iedere plaatsing. - Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, gelieve Te Oldenzaal en Almelo is door eene kiesver eeniging de oud-minister Schimmelpenninck can didaat gesteld. De kiesvereeniging Burgerplicht fe Amster- dam heeft tot candidaat voor de Tweede Kamer gesteld de heeren mr. J. Heemskerk Bz. T. J. Stieltjes en mr. M. J. de Lange, die allen tegen woordig waren en verklaarden met het behoud der schoolwet te willen staan of vallen. In het hoofdkiesdistrict Sneek zijn door de anti-revolutionairen tot candidaten gesteld de hh. jhr. mr. J. W. van Loon te Amsterdam en H. F. Baron van Zuylen van Nyevelt te ’s Hage terwijl door de Algemeene kiesvereeniging voor dat district worden aanbevolen: de hh. mr. J. Bieruma Oosting en jhr. J. A. Lycklama a Nye- Door de regeering is op de tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te ’s Ha ge ter plaatsing in het rijksmuseum van moder ne kunst (paviljoen) te Haarlem aangekocht de Vadermoorders, van David Bles; Bloemen en vruchten, van Mej. C. J. van de Sande Bakhuij- zenen langs de Haarlemscbe duinenvan L. Hanedoesallen te ’s Gravenhage woonachtig. - Gedurig móet de oorzaak van zware bran den worden toegeschreven aan vonken die bij de reparatie door loodgieters op eene brandbare stof zijn gevallen of daarheen zijn gewaaid. Zoo was het vermoedelijk in de laatste dagen met den brand in de gevangenis te Hoornvroeger de brand in de Hervormde kerk telloorn, waar door die geheel verwoest werd, de nieuweFran- sche kerk te Amsterdam, het museum Boymans te Rotterdam en meer andere. Reeds onderscheiden loodgietersook in ons land, volgen bij hun werk niet meer de oude manier om bouten te doen gloeien. Zij bezigen een oxy-hydrogeen toestel of ook eene waterstot- lampwaardoor veel minder gevaar van brand ontstaatsoldeersel wordt bespaard en spoediger en beter de naden worden verbonden. Vóór eenige jaren is in het Tijdschrift voor Volksvlijt deze reeds uitvoerig besproken. Als eene bevestiging van het holl. spreek woord: sbergen ontmoeten elkander nooitmaar wel menschen”, deelt men mededat zich onder de kolonialen aan boord van de Insulinde Dinsdag uit de Helder naar Indië vertrokken twee soldaten bevonden, die, in betrekking van officieren der artillerie, bij Königgratz tegen over elkander hadden gestaan, en die nu in de ■niet zeer benijdenswaardige .positie van koloni aal elkander weder aan boord van de Insulin de ontmoetten. Behalve die Oostenrijker en Pruis, waren er nog een Franschman en Belg onder dat detachement, die eveneens in hun va— deiland officieren bij het leger waren geweest. Maandag 31 Mei zal de heer J. A. de'Ia Victor, drukker van het Dagblad te recht staan ter zake van laster tegen de heeren Ising en van Lier. Mr. J. van Gigh zal hem.verdedigen en Mr. Jacobson den eisch ten civile toelichten. Lion blijft echter buiten schot. i' f RA ,i I Tijk

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1