Woensdag 2 Juni. NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BLAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SNEER. vtet-;-en-t\vintigste ja.vrgaxg BINNENLAND. I >1 No. 43 1869. I ll van Ooltgensplaatdoor Te Assen is thans door Koning en Vaderland - W. B. S. Boeles tot candidaat Art. 7. Elke verordening, met deze in over eenstemming blijft van kracht. Sneek, 11 Mei 1869. De Burgemeester voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. de heer mr. gekozen. De kiezer; vereéniging Alblazserdam en om streken heeft den heer mr. P. Blussé van Oud- Alblas met algemeene stemmen tot candidaat gesteld. De vereéniging van r. k. kiezers in het hoofd- kiesdistrikt Leiden heeft in hare vergadering met algemeene stemmen verkozen tot candidaat het aftredend lid P. H. baron Taels van Amerongen. Uit de Kaapstad wordt gemeld,dat deHan- tanestreeken totaal afgevreten zijn door de sprink hanen. Een zwerm 8 uur breed heeft er drie dagen lang door getrokken en haar in eene woes tijn herschapen. A’S 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad - - - o - - -- behalve 3-> Cents stukken, de uitgave of redactie betreffende, gelieve KENNISGEV ING. De BURGEMEESTER van SNEEK herinnert de ingezetenen der gemeente Sneek aan de be palingen van de op 29 Juli 1868 afgekondigde Verordening omtrent het houden van vertame- lingen van mest en onreine stoffenluidende als volgt Art. 1. Alle in deze gemeente aanwezige ver zamelingen van mest, vuilnis of andere onreine stoffen zullen vóór den 5den Juni e. k. tot op een afstand van 50 ellen voorbij de stads-bui- tengracht moeten zijn weggevoerd met uitzon dering’ van die welke enkel uit paardenmest of asch zijn samengesteld en die van zathengele gen aan hiertoe behoorende landen doch niet dan na vergunning hiervoor te hebben gevraagd en bekomen van Burgemeester en Wethouders. Art. 2. Geene verzamelingen van mest, vuil nis bloedsecreetmest of andere onreine stof fen hoe ook genaamdzullen op nieuw mogen worden daargesteld dan op eene na aanvrage bekomen vergunning van den gemeenteraad.. Zoo danige vergunning zal door den Raad niet wor den verleend, dan nadat de bewoners der aan grenzende panden in hun belang zijn gehoord en het den Raad gebleken isdat de algemeene gezondheidstoestand er niet door in gevaar wordt gebracht. Art. 3. Het is verboden secreetmest, asch, afvalkrengenbloed, stroo of eenige andere vuile en stinkende stoffen te werpen of te laten loopen op of in openbare grachtenhavensstra ten opslagen of wallenof in of op de eigen dommen van bijzondere personen. Deze bepaling is mede van toepassing op de thans bestaande secreten en riolen tot afvoer van secreetmest. De bestaande secreten moeten binnen twee maanden na de afkondiging dezer verordening door of van wege de eigenaren met de voorzeg de bepaling in overeenstemming zijn gebracht of ingericht en alzoo zijn besloten privaten voor zien van een vat of bak tot vervoer der mest stof, welk vat of bak, bij het vervoer, behoor lijk moet zijn gedekt en geene grootere inhouds maat mag hebben, dan dat het, gevuld, door twee personen kan worden gedragen. Art. 4. De nalatigen en overtreders dezer verordening zullen worden gestraft met eene geld boete van vijf tot vijf en twintig guldenen met èene gevangenisstraf van een tot drie dagen, te zamen óf afzonderlijk. Art 5. Tot het constaieeren der overtredin gen dezer verordening zijn bevoegd de Commis saris van Politie, de Agenten van Politie, als mede voor zooverre de secreten betreft, de Stads-Architect. Art. 6. De in het vorige artikel genoemde beambten zijn ter verzekering van de nakoming dezer verordening bevoegdde erven en woon huizen binnen te tredenmet inachtneming van de bepalingen der wet van 31 Augustus 1853 (Staatsblad no. 83). Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor C 1., x franco H-90. ADVERTED TIÉN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Cents Zegelrecht voor iedere plaatsing. - Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, gelieve men franco toe te zenden aan den Uitgever. Nieuwediepeen Zwitser heeft getracht dien bodem in brand te steken doch gelukkig is zijn boos plan in tijds verijdeld. In eene kiesvergadering te Tiel is namens den ex-minister Hassetman door een lid zijner familie aan het licht gebrachtdat in het mini sterie Heemskerkvan Zuylen omtrent de lager onderwijs-quaestie geene eenstemmigheid bestond en dat een of meer leden er van verder wilden gaan, dan het voorstel luidde. Het lekt al meer en meer uit, hoe door dien morsboel het vaderland in gevaar was gebracht, en waartoe zijne verderfelijke plannen heen leidden. De candidaat voor de Bosch Kemper de heer E. H. ’sJacob wordt ten sterkston aanbe volen door den redacteur van de N.-Hollandsche Tijd, Du. Nuijens, schrijver van de Geschiede nis der Nedertandsche beroerten in de 16e eeuw, den vaandrager der ultramontanert. De kiezersvergadering te Eenrum (hoofd kiesdistrict Zuidhorn). heeft tot candiaat gesteld den heer H. W. Wierdalid der Prov. Staten van Groningen. Dé kiezersvereening Waarheid en Recht, in het hoofdkiesdistrict Appingedamheeft tegen over dr. R. Westerhoff tot candidaat gesteld mr. B. J. Gratamahoogleeraar aan de hoogeschool te Groningen. Op eene talrijke kiesvergadering te Wormer- veer, hoofdkiesdistrict Haarlem, is met alge meene stemmen (min één) de heer mr. Miran- dolle tot candidaat gekozen. De kiezersvereeniging Vreest God, eert den koning te Gouda, heeft tot candidaat gesteld den heer mr. J. de Neufville te Amsterdam. Ook de kiesvereeniging Pijnacker en omstre ken te Pijnacker (hoofdkiesdistrict Delft), heeft den heer mr. R. J. G. Metelerkamp candidaat gesteld. De kiesvereeniging Vrijheid en Orde, te Kam pen, heeft jhr. mr. J. A. Sandberg jr., met 61 van de 81 stemmen, candidaat gesteld. Door de kiezersvereeniging Unie te Utrecht wordt het aftredend lid mr. E. du Marchie van Voorlhuyzenaanbevolen. In het district Zierikzee wordt mr. D. Weel Az., burgemeester van eenige kiezers aanbevolen. Naar wij vernemen zal hel muziek-corps van het regiment Grenadiers en Jagers onder directie van den luitenant-directeur Dunklerin Juli a. s. een kunstreis door de Noordelijke Pro vincie van ons land doen. In het laatst van April jl. is te Oegstgeest vermist (van welke vermissing eerst later kennis is gegeven) 10 aandeelenieder groot ƒ2.50 in de laatst gesloten leening ten behoeve van het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam, waarvan de eerste trekking zal plaats hebben den Isten Juni e. k. De vermiste en vermoedelijke ont vreemde aandeelen behooren tot de serie’s 269, 274, 276, 277, 278, 279 280, 282, 289 en 307en voeren allen het nummer 13. De offi cier van justitie te Leiden verzoekt opsporing aan houding en bericht. In de volgende maand zijn in ons land twee Engelsche geleerden te verwachten, om de hun- nebedden in Drenthe af te" teekenen en op te nemen. Zij zijn thans met het zelfde doel in Bretagne. De residentie had opuit. December ’68eene bevolking van 90.058 zielen en eene ontvangst van ƒ1,278.494.305. Er zijn thans 19 kerkelijke gemeenten met 24 gebouwen. De onderhandelingen der oflicieële commis sie tot aansluiting der noorder spoorweglijn aan de Pruisische heeft tot niets geleid, dan tot Prui- sens weigering om iets daarover uit te geven. Geen wonder want officieuse commissiën zijn zelden in staat gebleken te zijn iets te kunnen uitrichten. Zij was nog eene erfenis van het vo rig gezegend ministerie. Te gchiedam is door de firma Eydman Backer en Co.eene maatschappij gevestigd tot verduurzamen van melk. Zij heeft zich tot den koning gewend om te mogen heeten ^koninklij ke Nederlandsche fabriek van verduurzaamde melk” en zijn wapen te voeren. In de Franeker Courant van 23 Mei komt een brief voor van zekeren A. Vellinga aan zijne broeders en zustersin welken geklaagd wordt over de slechte zorg, die voor hem en zijne landverhuizers genomen isdoor de agenten. Het eten was niet alleen zeer slechtmaar ook lang niet genoeg. Met welke expeditie hij gegaan is, wordt niet „gemeld. De laatste woorden van dien brief zijn: alles is waarheid wat ik U geschreven heb. Waartoe die ongevraagde verzekering en waar om den agentdie zoo slecht gezorgd heeft niet gemeld Een koloniaal aan boord der Insulinde te NBr SNEEKER i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1