Woensdag ME11S- EJI ADVERTEJITIE-BIAD VOOR DE STAD ES W AORWISSMT SSEEL 9 Juni. I Êu B U I T E N L A N D B I NNENLAN D. <z VIER-EN-TW1NTIGSTE JAARGANG 11 .G L SF i c 1 - s, 2°. 4°. 7 r SNEEKEB 3n. A I in ons hunne J? B Sa ZATa RDAGS‘ Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad eiken regel daarenboven 10 Gents, behalve 35 Cents men franco toe te zenden aan den Uitgever. Z. M. heeft benoemd tot notaris in het ar rondissement Sneekstandplaats Lemmer, ge meente Lemsterland, den heer F. Schaafsma, candidaat-notaris. De arrondissemenls-Rechtbank te ’s Hage Eass? Wr Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATEN franco ƒ1.90. ADVERTENTIËN van 1 tol 4 regels, Zegelrecht voor i KENNISGEV ING. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK Gelet op het besluit van den Commissaris des Konings dezer Provincie van den 19 Mei 1869 2e aidecling n°. 700 (Prov. blad n°. 55), bren gen door deze ter kennis van de belanghebben den dat het onderzoek over de verlofgangers van de militie te land in deze Gemeente zal plaats hebben op Donderdag, den 17 Juni e. k., des voormiddags ten 10 ure, voor het Gemeen tehuis. Dat aan dat onderzoek zullen behooren deel te nemen de Miliciens-Verlofgangers van de vier oudste lichtingen, voor zoo ver zij vóór den In Aprd jl. in het genot van onbepaald verlof zijn gesteld. Dat de verlofganger bij het onderzoek moet verschijnen in uniform gekleeden voorzien van de kleeding en uitrustingstukkenhem bij zijn Vertrek met verlof medegegeven, van zijn zak boekje en van zijn verlofpas. Dat, behoudens het bepaalde in art. 130 dier wet, een arrest van twee tot zes dagen door den Militie-Commissaris kan worden opgelegd aan den verlofganger 1°. die zonder geldige redenen, niet bij het onderzoek verschijnt; die, daarbij verschenen zijnde, zonder geldige redenen, niet voorzien is van de hiervo- ren vermelde voorwerpen wiens kleeding of uitrustingstukken bij het onderzoek niet in voldoenden staat worden bevonden; die kleeding- of uitrustingstukken, aan een ander toebehoorende, als de zijne vertoont. De verlofgangers worden herinnerd dat nu er maar één onderzoek in het jaar wordt gehouden, zij bepaaldelijk moeten opkomen en dat de straf bepalingen van art. 144 der wet strengelijk zul len worden toegepast op de zoodanigen die zon der geldige redenen niet verschijnen en dat zoo danige verlofgangers die zich in eene andere ge meente gaan vestigen, de verpligting wordt voor gehouden, welke aan hen bij art. 134 der wet is opgelegd. Sneek den le Juni 1869. Burgemeester en Wethouders Voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris, G. J. PRUIM. heelt gisteren (Maandag) het Dagblad veroordeeld wegens hoontot betaling van honderd gulden aan den heer van Lier, zijnde dit het volle be drag door hem als civiele partij geeiseht. De zaak van Jacob de Vletter zal den 18 Juni dienen, naar men nu met zekerheid meldt. Uit Medemblik wordt gemelddat er plan bestaat, om de gevangenen van Leeuwarden daai heen te brengen en dat wel in het voorma lig gebouw der marine, dat er voor zou wor den ingericht. Qp de 31e algemeene vergadering enz. van iudustriëelen te ,’s Hage iso. a. besloten aan den minister een adres te zenden ten einde er paal en perk worde gesteld aan het toenemend misbruik van gemeentebesturen om industriëele ondernemingen te draven ten bate der gemeente- schatkis't, en een ander rakende wet op failisse- menten. De paalworm-commissie heelt haar mandaat nedergelegd met de verklaringdat het eemg afdoend middel is de creosotering van het hout. Bij ons te lande is het tractement van een officier van gezondheid hetzelfde als van een 2e luitenant le luitenant, kapitein, enz. Voorheen was ’t zelfs nog 100 minder. In Engeland heeft een officier van gezondheid ƒ38.500 bezoldiging, zijnde 100 meer dan een luitenant-kolonelen een assistenl-officier 2,200. SNEEK, 8 Juni. Van de 287 kiesgerechtigden voor ledeh van de Tweede Kamer der Slaten-Generaal onder-kiesdistricthebben 249 heden stemmen uitgebracht. Heden morgen heeft zekere A. de V.schip persknecht van IJ. ten nadeele van zijn schip per, uit een kastje de som van ƒ10 ontvreemd. Naar wij vernemen is hiervan aangifte bij de politie gedaan en doet deze reeds onderzoek. Volgens officieële berichten heerscht op Java de officieële rustige rust en is het gebeurde te Bekassi een op zich zelf staand feit, het werk van zes belhamels, die de overige gedwongen hebben met hen mede te doen I Ook is er niets van waar datin de Preanger-regentschappen de bevolking van 15 dëssa’s in verzet waren ge komen tegen het uitzuigings en opslokkings-sy- steem. Er heerscht overal volmaakte (officieële) rust. 7 AMERIKA. Het officieële Mormonesche blad Desert News bevat de officieële tijdingdat de wandelende jood zich in Amerika bevindt. Hij is er geko men van Siberie door de Behringstraat. Een pachter, Michaël O Grady, die hem gehuisvest had, heeft van hem een aandenken gekregen namelijk uittreksels uit den Babylonischen Talmud in een band van varkensleder. Hij heeft een cer tificaat bij zichdat hij de echte wandelende - 411^van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 G^nts, voor eiken regel d£ iedere plaatsing. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, gelieve jood is. Twee leden van een kerkelijk koor te Al bany (N. Amerika)die wegens onaangenaam heden uit de vereeniging waren getreden, heb ben hun wrok gekoeld door bij de godsdienst oefening zoo hard en zoo erg mogelijk valsch te zingen. Zij zijn gearresteerd, doch losgelaten en gaan nu naar hartelust met hun gezang voort. Onder de Israëliten in Amerikavooral in -den staat Cincinnati, komt een streven, om don z-ondag in plaats van den Zaterdag tot rustdag te kiezenten einde ook daardoor met de ove rige bevolking op gelijken voet te komen. In den staat Ohio bestaat nogeven als in. andere staten van N. Amerika, de gewoonte om om een prijs te vechten. In dien staatis thans eene wet ingevoerd, volgens welke de winnaar en de uitlover van zoo’n prijs met eene boete gestraft worden van 50 tot 500 dollars. In Washington heeft een oploop plaats ge had. In de gouvernements drukkerij was een zwarte zetter, om zijne netheid en bekwaam heden aangesteld, doch daartegen verzetten zich de blankendie met arbeidstaking dreigden, zoo hij niet dadelijk verwijderd werd. ZWEDEN EN NOORWEGEN. Uit Zweden luiden de berichten over het alge- meenjgunstig. Het land gaat er wat vooruit. Scheep vaart en fabrieken (vooral van beetwortelsuiker) zijn bloeiende; het spoorwegverkeer is er toe nemend. Van de legerorganisatie heeft de koning moe ten afzien, omdat er geen geld voor is te vinder. Het zou daarenboven nutteloos zijn, want Zwe den heeft niets te vreezen. Maar het soldaatje spelen zit er nu eenmaal bij de Vorsten in, en de een wil niet minder zijn dan de ander. Het staat knap, en naar de belangen van het volk wordt niet gevraagd. Het rechtskundig comité van den Noor- weegschen Storthing heeft met groote meerder heid geadviseerd vóór de afschaffing der dood straf. Noorwegen zal dus wellicht een der on natuurlijkste straffen uit zijn wetboek schrappen. DUITSCHLAND. Aan den hoogleeraar Ewald zou, ter gelegen heid van zijne verkiezing tot afgevaardigde bij den noord-duitschen Rijksdag, een banket gege ven worden in het hotel Bella Vista van den hr. Rogge, te Hannover, en deze was reeds be gonnen het een en ander in orde te brengen en had er betrekkelijk groote uitgaven voor gedaan doch een weinig tijd voor dat het feest aanvang zou nemenmeldde hij de commissie er van dat hij zijn hotel er niet voor kon disponibel stellen. Om nadere inlichtingen gevraagd, gaf hij te kennen, dat het bestaan zijner zaak er mede gemoeid was. Men weet dan, dat er iets »van ambtswege'’ achter zat en herinnerde zich een dergelijk geval, dat in dezelfde plaats was voor gekomen, toen een ander hotelhouder zijne in richting voor een andere aan de regeering onge vallige zaak had beschikbaar gesteld. I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1