Zaterdag 12 Juni. KIEIWS- EN ADVERTEXTIE-BLAD VOOR DE STAD EN RET ARRONDISSEMENT SNEER. I “X— fisftras x bime"sud Zegelrecht voor iedere plaatsing. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, gelieve .'K BINNEN L A N Ko. 46 VIER-EN-TWINTIGSTE JAARGANG 1 I 1 u 3°. 4°. i SNEEKER 3 e 9 van en 0 b ep r a d e e e e s 1 i t eiken regel daarenboven 10 Cents, behalve 35 Cents men franco toe te zénden aan den Uitgever. Nierstraszte ge en Blom Maastricht De minister van binnenlandsche zaken heeft bij beschikking van 9 Juni bepaalddat de her stemming ter verkiezing van leden van de Twee de Kamer der Staten-Generaal in de hoofdkies districten Zuidhorn, Haarlemmermeer, Leiden, redenenniet voorzien is van de hiervo- ren vermelde voorwerpen wiens kleeding of uitrustingstukken bij het onderzoek niet in voldoenden staat worden bevonden; die kleeding- of uitrustingstukkenaan een ander toebehoorendeals de zijne vertoont. De verlofgangers worden herinnerd datnu er maar één onderzoek in het jaar wordt gehouden, zij bepaaldelijk moeten opkomen en. dat de straf bepalingen van art. 144 der wet strengelijk zul len worden toegepast op de zoodanigen die zon der geldige redenen niet verschijnen en dat zoo danige verlofgangers die zich in eene andere ge meente gaan vestigen de verpligting wordt voor gehouden welke aan hen bij art. 134 der wet is opgelegd. Sneek den le Juni 1869. Burgemeester en Wethouders Voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris, G. J. PRUIM. Gouda en Roermond zal geschieden op Dinsdag 22 Juni a. s. Onder de personen die te ’s Gravenhage bij de gehouden verkiezing voor leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal stemmen hebben verkregen behoort mevr. Storm van der Chijs, op wie 1 stem is uitgebracht. Te rekenen van den 8 dezer is het rijks- telegraafkantoor te Soestdijk met beperkte dag dienst geopend. Met ingang van den 1 Juli a. s. wordt een rijkstelegraafkantoor met beperkte dagdienst ge opend te Monnikendam. In de zittingen van het provinciaal gerechts hof van Zuid-Holland van Maandag en Dinsdag is het getuigenverhoor in zake de te Rotterdam plaats gehad hebbende ongeregeldheden voortge zet en afgeloopen en heeft de advocaat-generaal, de heer mr. Terpstrazijn requisitoir genomen en gerequireerdvoor Schieveen, de Heer, Rueb, de Haan v. d. BenningCampbell en Bennings, ieder tuchthuisstraf van ten minste vijf en ten hoogste vijftien jaren; en voor Bunk: de straffe des doods, uit te. voeren binnen de gemeente Rotterdam; met verdere veroordeeling van allen ieder voor het geheelin de kosten der proce dures ten behoeve van den staat; met last tot aanp'akking van extract uit ’s hofs veroordeelend arrest te s Gravenhage en te Rotterdam en met bevel dat de stukken van overtuiging aan den eigenaar of rechthebbende zullen worden terug gegeven. De minister van oorlog heeft den corps com mandanten aangeschrevente zorgen dat de mi litairen met minzaamheid voortaan behandeld worden en toe te zien, dat de Israeliten niet meer met bij- en scheldnamen worden aange sproken zooals zulks tot nog toe helaas 1 maar al te dikwijls geschiedde. —De snuggere kerkeraad der Evangeliesch Lu- thersche gemeente te Middelburg heeft een drie tal opgemaakt van predikantendat de synodale commissie nietig verklaard heeftomdat er geen enkel predikant van die geloofsbelijdenis op voor kwam. ln Harpers Weeklij wordt de vervanging van de galg door electriciteit bij de doodstraf aangeprezen. De schok heeft terstond den dood ten gevolge en verwekt pijn noch pijnlijke aan doening. Hoe menschlievend die verandering ook moge klinken zij is toch eene bestendiging van den gruwel, die bijna alle strafwetgevingen ten schande strekt. SNEEK, 11 Juni. De uitslag der verkiezingen voor Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, waar van we voor een grootgedeelte onze lezers reeds kennis gaven, is. in zijp geheel aldus Getal kiezers in ons kiesdistrict 3989. Uitge bracht 2817 stemmen, waarvan 10 ^an onwaarde. Hiervan bekwamen de heeren Mr. S. Wijbenga 1552, W. II. Idzerda 1527 Mr. W. J. van Loon 962, B. Gratama 875, KENNIS GE P ING. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS de gemeente SNEEK; Gelet op het besluit van den Commissaris des Konings dezer Provincie van den 19 Mei 1869, 2e atdeeling n°. 700 (Prov. blad n°. 55), bren gen door deze ter kennis van de belanghebben den, dat het onderzoek over de verlofgangers van de militie te land in deze Gemeente zal plaats hebben op Donderdag, den 17 Juni e. k., des voormiddags ten 10 ure, voor het Gemeen tehuis. Dat aan dat onderzoek zullen behooren deel te nemen de Miliciens-Verlofgangers van de vier oudste lichtingen, voor zoo ver zij vóór den In April jl. in het genot van onbepaald verlof zijn gesteld. Dat de verlofganger bij het onderzoek moei verschijnen in uniform gekleed, en voorzien van de kleeding en uitrustingstukkenhem bij zijn vertrek met verlof medegegeven, van zijn zak boekje en van zijn verlofpas. Dat, behoudens het bepaalde in art. 130 dier wet, een arrest van twee tot zes dagen door den Militie-Commissaris kan worden opgelegd aan den verlofganger 1°. die zonder geldige redenen, niet bij het onderzoek verschijnt; 2°. die, daarbij verschenen zijnde, zonder geldige Bieruma Oosting 386 en Jhr. J. A. Lycklama a, Nijeholt 261. De overige waren op onder scheidene personen verdeeld. Alzoo de beide eersten benoemd. Voorts zijn gekozen Te Leeuwarden, Hing stte Winschoten, Jonckbloette Assen Oldenhuis Gratama te Zwolle, Sandberg, te Brielle, Rombachte Dordrecht Blusséte ’s Hage Sijpesteijn te Utrecht du Marchie van Voorthuijsente Nijmegen, van Heydenrijck, te Almelo, v. d. Linden, te Haarlem, Mirandollete Delft, i Rotterdam Vlrely Verbrug- te Hoorn van Akerlakente van der Maesen de Sombreff te Eindhoven, Bots, te Amersfoort, van Loon, te s Hertogenbosch Zinnicq Bergmante Amsterdam, Stieltjes, Heemskerk Bz. en de Langete Gorinchem Heemskerk Az.te Arn hem Dullertte Tiel Hasselman en van Lijn den van Sandenberg, te Tilburg, Verheijen te Appingadam Westerhoff, te Breda, Luyben, te Boxmeer, Haffmans, te Middelburg, van Eekte Zierikzhe van Kerkwijkte Dockum van Beijma thoe Kingmate Deventer, Dum- bar, te Zutphen, Lentingen te Alkmaar, Knoop. Er moeten herstemmingen plaats hebben Te Leiden tusschen Taets van Amerongen en Neeb, te Zuidhorn, tusschen Olivier en Wierda te Roermond tusschen Arnoldts en Pijlste Gouda tusschen Bosscha en de Brauwte Haarlemmermeer tusschen van der Biesen en Rutgers van Rozenburg. Voor een Lid van den Gemeenteraad van Wijm- britseradeel Getal ingekomen stembriefjes 523, van onwaarde (in blanco) 4, meerderheid alzoo 260. Hiervan zijn uitgebracht op de heeren P. J. Greijdanus te Oosthem, 289 en S. R. Minnemate West- hem, 215, terwijl de overige stemmen verdeeld waren op onderscheidene personen. De Heer Greijdanus is alzoo gekozen Gisteren was ’t voor de leerlingen der Ar menschool feest. De heer Burgemeester dezer gemeente had daartoe ’tnoodige verschaft; ter gelegenheid van zijn aanstaand huwelijk wensch- te ZEd. der jeugd een aangenamen dag te be zorgen. Onder geleide van de onderwijzers der school gingen de kinderen ruim 2 uur naar’t K itsland, alwaar een hardlooperij plaats had tusschen. een 90 tal jongens. Gedurende den tijd, daartoenoo- dig, vermaakten de anderen zich met p den. ’t Was een aardig gezicht ieder zoo zip krach ten te zien inspannen om ’teerst aan ’t eind der baan te zijn, zoodat dan ook na moeilijken kamp prijs en premiën werden behaald. Nu ging de optocht naar school terug en wer den de feestvierenden op lekkere chocolade heerlijk gebak onthaald. Nog eens werden er wedstrijden gehouden tusschen de meisjes in ’t touwpringen tus schen de kleinere jongens in ’t springen over Deze COURANT ver^^ en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor gewone letter, 40 Gents, Zegelrecht HUlHtttllllliiluimiiiiiiümiiiiiiiiiü=.^—jsw.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1