Woensdag i 6 Juni. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR DE STAD EN 0ET ARRONDISSEMENT SNEER. II VIER-EN-TWINTIGSTE JAARGANG No. 47 ZATERDAGS. Abonnementsprijs achteruitgangx tusschen van r 1°. van 3°. 4°. »Als Nederlanderop dien schoonen ik zangen 18Ö KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente Sneekverwittigen bij deze de inge zetenen dat de alphabetische naamlijst van de personen die in dit jaar aan de loting voor de schutterij moeten deelnemen ter visie van elk en een iegelijk zal liggen op de Secretarie van Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad f 1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Gents, behalve 35 Cents Zegelrecht voor i iedere plaatsing. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, gelieve men franco toe te zenden aan den Uitgever. de gemeente 'van Woensdag den 16 tot Zaterdag den 19 Juni 1869des voormiddags van 9 tot 12 uur ten einde ieder in staat zal zijn om ingeval hem eenige personen of omstandigheden mochten voorkomen die op de lijst nog zouden behooren te worden aangeteekendof daarvan weggelatendaarvan aan het stedelijk bestuur kennis te geven, Dat de loting zal plaats hebben op het ge meentehuis Vrijdag den 25 Juni 1869, des voor middags ten elf ure, voor diegenen welke ge boren zijn in 1844 terwijl daarna dadelijk zal worden overgegaan tot de naloting der ingeschre venen van de jaren 1835 tot 1843. Wordende een ieder ingeschrevene opgeroepen, om daarbij tegenwoordig te zijn, en redenen van vrijstelling hebbende, die alsdan op te geven. En op dat zulks kome ter kennis van een ie der wien het aangaatzal deze worden afgeko- digd en geplaatst in de Sneeker Courant. Sneek den 16 Juni 1869. Burgemeester en Wethouders voornoemd H. JOUSTRAL. B. De Secretaris G. J. PRUIM. PUBLICATIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS de gemeente Sneek; Gelet op artikel 117 der algemeene Politie verordening voor deze gemeente, vergunnen door dezeop den 17 dezer maand zijnde de ge boorte dag van Hare Majesteit onze geëerbiedig de Koningin, zwervers en voetzoekers af te ste ken doch niet voor zeven uur des avonds. En zal deze worden afgekondigd geplaatst in de Sneeker Courant en in afschrift gezonden aan den Commissaris van Politieom te zorgen voor de naleving. Sneek den 16 Juni 1869. Burgemeester en Wethouders voornoemd H. JOUSTRA L. B. De Secretaris G. J. PRUIM. schen vooruitgang en achteruitgangx tusschen kennis en onwetendheid, tusschenverdraagzaam heid en godsdiensthaat, tusschen vrijheid en on derdrukking, en die keuze is gebleken in het voordeel van de eerste te zijn uitgevallen. De Nederlandsche kiezers hebben hun pligt als mensch gedaan en overtuigddat de mensch een hooger roeping heeft, dan werktuig van priesters en egoïsten te zijn, hebben zij mannen naar ’s lands vergaderzaal afgevaardigddie pal staan tegenover de belagers van vrijheid en orde, mannen die niet zullen dulden, dat het vader land prijs gegeven wordt aan de doemwaardige heerschzucht van een klein getal baatzuchtigen. Eere en dank zij den kiezers toegebragt, die het bewijs hebben geleverd, dat de belangen van het vaderland hun dierbaar zijn, die zich niet hebben laten verleider, of verlokken door leugen of laster om den in 1848 ingeslagen weg te verlaten en den demon van vroeger dagen terug te roepen. Aan de stembus is het gebleken, dat Neder land niet gediend wil zijn van middeneeuwsche begrippendat het op de hoogte van zijn tijd is, die liberaliteit wilgeen onderdrukking van het individu, geen dooding van zijn geest toelaat! Het is dan geblekendat het conservatisme heeft uitgediend en de oogen van hen zijn open gegaan die verblind waren door de sluwheid der partijgangers die leugen noch lasterver raad noch eerloosheid te laag achtten om tol hun doel te geraken. De »Algemeene” Kiesvereeniging in Nederland heeft zich zelve bespottelijk gemaakt in haren naam. Het monsterachtige verbond tusschen anti-re- volutionairen en ultramontanen is gebleken eene coalitie te zijndie niets vermag. Geen wonder. Een afschuwelijk beeld, hoe kunstig ook te zamen gesteld, wekt af keer, geen sympathie. Wie de schilderstukken van Wirtz te Brussel beschouwtis opgetogen over de groote kunst die er uit blijkt, maar het onderwerp boe zemt hem afschuw in, even zoo gaat het den be zoeker van het museum van Cahn of Dessort. Rome en Dordt te zamen verbonden hande lende, kunnen aan niemand anders dan afschuw inboezemen. Rome en Dordrechtbeiden even heersch- zuchtigbeide hetzelfde doel beoogendebeide voor geen middelen terug deinzende, kunnen geen bondgenooten zijn; wel deelnemen aan hetzelfde vloekgespanbeiden hebben hetzelfde oogmerk voor zich alleen, en zijn van nature dus vijan den. De conservatieven hebben in de laatste maan den zich zelf een strik moeten bereidenom hoop op leven te behouden. In dien strik zijn ze verward en er in omgekomen. Dat was te voor zien, want het kwaad loont zijn meester. Heeft Rome en Dordt eene rigting, gaan deze naar beginselen te werkde conservatieven heb ben er geen; zij zijn de cameleons in de politiek; zij hebben geen karakter; dubbelhartigheid, tweeslagtigheid en onbestemdheid zijn hunne KENNISGEVING- NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS de gemeente SNEEK; Gelet op het besluit van den Commissaris des Konings dezer Provincie van den 19 Mei 1869, 2e atdeeling n°. 700 (Prov. blad n°. 55), bren gen door deze ter kennis van de belanghebben den, dat het onderzoek over de verlofgangers van de militie te land in deze Gemeente zal plaats hebben op Donderdagden 17 Juni e. k., des voormiddags ten 10 ure, voor het Gemeen tehuis. Dat aan dat onderzoek zullen behooren deel te nemen de Miliciens-Verlofgangers van de vier oudste lichtingen, voor zoo ver zij vóór den In April jl. in het genot van onbepaald verlof zijn gesteld. Dat de verlofganger bij het onderzoek moet verschijnen in uniform gekleeden voorzien van de kleeding en uitrustingstukkenhem bij zijn vertrek met verlof medegegeven, van zijn zak boekje en van zijn verlofpas. Dal, behoudens het bepaalde in art. 130 dier weteen arrest van twee tot zes. dagen door den Militie-Commissaris kan warden opgelegd aan den verlofganger die zonder geldige redenenniet bij het onderzoek verschijnt; 2°. die, daarbij verschenen zijnde, zonder geldige redenenniet voorzien is van de hiervo- ren vermelde voorwerpen wiens kleeding of uitrustingstukken bij het onderzoek niet in voldoenden staat worden bevonden; die kleeding- of uitrustingstukkenaan een ander toebehoorende, als de zijne vertoont. De verlofgangers worden herinnerd datnu er maar één onderzoek in het jaar wordt gehouden, zij bepaaldelijk moeten opkomen en dat de straf bepalingen van art. 144 der wet strengelijk zul len worden toegepast op de zoodanigendie zon der geldige redenen niet verschijnen en dat zoo danige verlofgangers die zich in eene andere ge meente gaan vestigen, de verpligting wordt voor gehouden welke aan hen bij art. 134 der wet s opgelegd. Sneek den le Juni 1869. Burgemeester en Wethouders Voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris, G. J. PRUIM. NA DE VERKIEZINGEN. Ja’k blijf, o Vaderland tot aan het uur des doods eernaam grootsch1” »O! had ik woorden, had ik krachten, had ik zangen »Hoe zoudt ge kiezers thans mijn dankbre hulde ontvangen.” »Van hier Onheiligen! die steeds bij de oud heid zweert.” Zoo heeft dan Nederland beslist over het lot van zijne kinderen; zoo is dan de keuze gedaan tus- i i i i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1