Zaterdag 19 Juni. NIEUWS- EK ADTERTENTJE-BIAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SNEER. B 1 NNENLAND. VTER-EN-TWINTIQSTE JAARGANG 18 VERGADERING van den Gemeente-raad van Sneek, OP Zaterdag den 19 Juni 1869, des voormiddags ten 11 uur. Heeren Gedep. Sta- De afdeelingen zijn op voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad voor eiken regel daarenboven 10 Centsbehalve 35 Cents men franco toe te zenden aan denUitgever. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs franco ƒ1.90. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Gents, Zegelrecht voor j-J—- -* 1 Z. M. heeft benoemd tot diricteur van een der rijks telegraafkantoren den telegrafist 3e kl. W. Geerke; tot ontvanger der directe belastin gen in en uitgaande rechten en accijnsen te Franeker c. a. N. van Hamel, thans kontroleur der directe belastingen, in- en uitgaande rech ten en accijnsen te Heerenveen. Z. M. heeft benoemd tot secretaris-generaal bij het departement van binnenlandsche zaken den heer mr. P. F. Hubrecht, lid van de pro vinciale staten van Zuid-Holland. De Tweede Kamer heeft Donderdag hare werkzaamheden hervat. Er zijn ingekomen ver schillende reeds gedrukte wetsontwerpen bene vens een ontwerp van wet, regelende de suiker cultuur in Nederl. Indie. nieuw samengesteld. Tegen Maandag is aan de orde gesteld het wetsontwerp nopens de Rijnvaart en daarna de wet op de octrooijen, Woensdag is door het hof in Zuidholland uitspraak gedaan in de zaak tegen acht beschul digden van medeplichtigheid aan de te Rotter dam voorgevallen ongeregeldheden op 31 Octo ber jl. Vijf hunner zijn vrijgesproken; twee (de Heer en Rueb) zijn tot eene tuchthuisstraf van zeven jaren en een fBunk) is tot eene correctio nele gevangenisstraf van twee jaren en boete van ƒ50 veroordeeld. Bunk is vrijgesproken van de beschuldiging van brandstichting in het stadhuis te Rotterdam, voor welk feit de doodstraf tegen hem was geëischt. Te Gastricum waar onlangs al de leden van den Raad zijn afgetreden wegens een geschil PUNTEN VAN BEHANDELING: 1. Resumtie der notulen. 2. Nadere vaststelling van ’t kohier van den hoofdelijken omslag over 1869. 3. Missive van Heeren Gedep. Staten, hou dende goedkeuring van het raadsbesluit van 8 Mei jl. no. 2en beschikking op een adres van den heer E. Veen, strekkende om aan dit raads besluit de goedkeuring van ten te doen onthouden. 4. Voorstellen tot af- en overschrijvingen op de gemeente begrootingen over 1868 en 1869. 5. Missive van den heer H. Cannegieter, hou dende aanneming van de benoeming tot Direc teur van ’t Stads-werkhuis. 6. Missive van de Commissie van Toezicht op het middelbaar onderwijsgeleidende ter vast stelling het programma der lessen op de hooge- re Burgerschool over hel schooljaar 1869/70. Er bestaat bepaaldelijk onwil van de kant der Indische regeering-, om iets ergers niet te zeg gen. Op de vertegenwoordiging des land ligt de plicht daaraan een einde te maken. Eene rente van 5% over 10’ gedurende 8 maanden bedraagt /3 millioen gulden en die som is vast al zeker weg. Bij het maken der kanaalwerken nabij Mid delburg is eene ronde plaat van gedreven zilver gevonden, hebbende ongeveer 8 duim middellijn. Zij stelt voor eene vrouw met kinderenen heeft tot randschriftAbtrusam tenebris tempus me educit in aurasd. i.De tijd brengt mij in de duisternis verborgeneaan het licht. Tot nog toe kan men geene verklaring van die plaat geven. Te Stolwijk heeft men bij het bouwen van eene kerk bewijzen gevonden, dat in vroeger tijden de menschen in holle boomstammen wer den begraven. Vroeger had men al geraamten ontdekt in afgezaagde holle boomstammen, die eerst in tweeën gespleten en vervolgens met hou ten pennen aan elkaar gevoegd zijn. Uit welke welke eeuw zij zijn is niet bekend; maar prof. Leemansdie met een onderzoek er naar bezig is, zal het wellicht later kunnen zeggen. Te ’s Hage heeft den 15e Juni eene mee ting van bakkersknechts plaats gehad. Er waren daar 120 bijeen; er is besloten aan te dringen bij hunne meesters op eene loonverhooging van 8(/ tot 12 ct. in het uur (100 uren per week). Een heer daar mede tegenwoordig, die werksta- ken aanbeval, werd terstond tot zwijgen gebracht. Geen enkel oogenblik werd er de orde ver stoord. Het Vaderland levert de volgende stati stiek Van de 95,788 kiezers hebben den 8 Juni ge stemd 76,249. Van deze kwamen op de libera le candidaten 38,839; op de conservatieven 17,279 op de anti-revolulieonairen 11,366 en op de ul- tramontanen 4167, totaal 32,313, zoodat de liberale partij 4000 stemmen meer had dan de drie overigen te zamen. In een der Duitsche bladen wordt de aan dacht gevestigd op de gewoonte van vele vrou wen en meisjes, om bij het verrichten van naai werk het garen af te bijten óf soms den draad eene poos in den mond te houdenzoodanig dat het daarin aanwezige vocht met de verfstof van het garen wordt vermengd. De reden waarom daarop wordt gewezen, ligt hierin, dat, blij kens gedane onderzoekingen in de zwarte naai- zijde 18 percent loodoxyde is opgenomen, het welk in de Duitsche, Belgische, Fransche en Zwitsersche fabrieken daarin verwerkt wordt om het garen zwaarder te maken. Op een der stormachtige avonden van. de vorige week had aan het spoorweg-station te IdaardRoordahuizum het volgende voorval plaats. Terwijl een spoorweg-bediende bezig was ëen paar met schapen geladen wagens aan elkander te koppelenzette een rukwind ze eensklaps in met den burgemeester, zijn zij allen herkozen. De burgemeester heeft daarop zijn ontslag inge diend en is thans vervangen. Men verneemt dat op den 23 en 24 Juni a. s.te Rotterdam de twinstigste algemeene vergadering der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunde zal plaats hebben. De Nieuwe Arnhemsche Courant zegt eene verklaring te bezitten van den heer J. W. van Loon y>door hem zelf geschreven en getee- kend” dat hij geen verandering van art. 194 der Grondwet begeert en meent met eene geringe wijziging van art. 33 der Wet van het lager on derwijs de bezwaren enz. te gemoet te kunnen komen. - De heer van Loon is echter hoofdbestuurder der vereenigingdie juist dat op den voorgrond stelt. Hoe is zulks te rijmen De N. R. C. zegt er op: «Helaas! ook de heer van Loom schijnt twee programma’s te hebben. Dit is zeker: als het programma Voor Arnhem te Amersfoort was afgekondigd, dan ware de oude heer van Goltstein niet gevallen!” Zijn de kiezers alzoo bedrogen? Eerst het relletje met ds. Tinholt en nu dit! De heer J. K. van Goltstein, die door de anti-revolutionairen uit de Tweede Kamer gema noeuvreerd is geworden is van commandeur der Duitsche orde tot coadjator dier orde bevorderd. Het is te hopen dat dit wat balsem in de wond zal gieten. Het ultra-conservatieve Utrechtsch Dagblad, het orgaan van professor Vreede, zegt, dat den 17 Juni, den dag waarop de Tweede Kamer bij een komtde gelegenheid zal gegeven worden om meer stellig over den stand der partijen te oordeelen. De sukkel verkeert in de meening, dat de nieuw gekozenen dan al zitting hebben. Zoo iets zou aan Lion niet overkomen. In het laatste nummer van den Spectator wordt aan prof. Vreede het een en ander gezegd, waarop geen fatsoenlijk mensch trots zal dragen of zwijgen kan. Zij verklaart ten slotte nu met hem te hebben «afgedaan.” De heer A. Huëtciviel-ingenieur en leer- aar aan de polytechnische school te Delft, heeft een adres aan de Tweede Kamer gezonden, dal deze in geen geval zal overgaan tot volstrekte afschaffing der octrooi-wettenen mocht zij het wenschelijk achten om de bestaande in te trek ken dat dan eene betere er voor in de plaats kome. Wij meendendat de wetenschap en de on dervinding reeds de staf over de octrooien had den gebroken. Het wekt bijzonder de aandacht dat in Indie sedert-acht maanden voor eene waarde van lOjnillioen gulden Bancatin renteloos ligt, ter wijl er aan de Nederlandsche en andere mark ten gebrek aan dat artikel is. Eerst heette hetdat tegenwinden de afzen ding verhinderden toen waren de vrachten te hoog. Noch het een noch het ander is waar. ZATERDAGS. Abonnementsprijs iedere plaatsing. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, gelieve COURANT. SHEERER

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1