Woensdag N1HJWS- EN ADVERTENTIE-BLAD VOOR DE STAD EK HET ARRONDISSEMENT SNEER. BINNENLAND. I 1 VIER-EN-TWINTIGSTE JAARGANG ons dato 20 <To voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad 1 tol 4 regels, gewone letter, 40 Gent.;, voor eiken regel daarenboven 10 Cents, behalve 35 Cents Het zal moeten dienen tot toelichting en verspreiding der Christelijk-nationale beginselen. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs franco /1.90. ADVERTENTlEN van Zegelrecht voor i n°. 24 op de lijst der sollicitanten naar de betrekking van openbaar onderwijzer. ■—Een vreeselijke misdaad had Vrijdag middag te ’s Hage plaats. Een geacht ingezetene aldaar in zijn winkel onverhoeds overvallen en met een scheermes door den persoon F. J P. eene be- langrijke verwonding in den hals toegebracht. De dader, die den aangerande gewelddadig uit zijn huis sleurde en hem op straat als een ra zende mishandelde, werd eindelijk door een agent van politie en eenige burgers aangehouden. Men verhaalt dat minnenijd de aanleiding tot dit gruw zame feit moet zijn en de dader meermalen met de uitvoering van zijn voornemen zou hebben gedreigdwanneer de huwelijksverbintenis tot stand mocht komen. De heer Commissaris van politie Wulffers vergezeld van den inspecteur Hardenberg, van het voorgevallene onderricht, begaven zich onmiddelijk ter plaatse en stelden omtrent het feit en de omstandigheden een on derzoek in. Verschillende doclers waren mede daar tegenwoordig, die .den ongelukkige het eerste verband hebben gelegd; zij moeten hebben ver klaard, dat er nog geen dadelijk gevaar bestaat en men dus kon hopen den gewonde in het le ven te behouden. Het Vaderland publiceert een brief van dr. J. Bosscha Jr. aan den hoogleeraar Vreede. In strijd met de beweringen van den heer Vreede in het Utrechtsch Dagblad, verklaart de heer Bosscha dat hij met de Parlementaire Por tretten van Sagittarius niets te maken heeft; dat hij geen letter van den inhoud heeft gezien, voor dat zij waren uitgekomen en dat het hem volstrekt onbekend iswie daarvan de auteur is. Uit een naschrift van dr. Bosscha blijkt, dat hij aan den heer Vreede de opname van zijn brief in het Utrechtsch Dagblad had verzocht maar dat verzoek van de hand heeft zien wij zen. Ook de heeren Lindo en Ising wijzen achter eenvolgens in ’t zelfde blad den onvoorzichtigen hoogleeraar te recht, en onderhouden hem over zijne stoutigheid. Op de internationale tentoonstelling te Am sterdam zullen meer dan 200 Engelschen goede ren inzenden. In het Deventer Weekblad wordt eene nieu we ziekte beschreven. Zij verlamt het gevoel van onderscheid tusschen recht en onrechteer lijkheid en oneerlijkheid, billijkheid en onbillijk heid. De lijder ziet in allen die zijne vrienden niet zijn eene algeheele schuldigheid aan alles. In vele gevallen heeft de ziekte hem al beet voor dat hij ’t zelf weet. Die gevaarlijke ziekte wordt Dagbladisme geheeten. De lijd doet eene dringende oproeping van Nederlandsche jongelieden om dienst te nemen in het pauselijk leger, waar groot gebrek heerscht aan Zouaven grooter nog dan in 1867. Hij voegt er bij dat zijwier tijd om is naar huis verlangen en het leger zeer gedund is. Met nog één jaar zou die hulp niet meer noo- dig zijn. Volgens de Juni Stemmen voor Waarheid en Vrede, zijn de confessionelen van plan een SNEEK, 22 Juni. Uit Ooststellingwerf schrijft men Juni In de laatstgehouden vergadering van den Raad dezer gemeente, heeft men een gemeente-archi- tect benoemd. Acht leden waren tegenwoordig. Door Burgemeester en "Wethouders was eene voordracht opgemaaktbestaande (alphabetisch) uit de heerenFeikema van OosterwoldeTak STATEN-GENERAAL. TWEEDE KAMER. Zitting van Maandag 21 Juni. In de zitting van heden is aan den heer Blom verlof verleend, om, op nader te bepalen dag, de minister van koloniën te interpelleren over de aanwezige hoeveelheid gouvernements tin op Banka. Daarna is, na eenige discussie, aangenomen het wets-ontwerp tot uitvoering van sommige be palingen der herziene Rijnvaartacte. Vervolgens is aangevangen de beraadslaging over de octrooien. De heeren Bergman en Heems kerk Azn. hebben er tegen en de heer de Bruyn Kops voor gesproken. Morgen voortzetting. Na afloop der beraadslaging over de octrooien komt in behandeling het voorstel van den heer van Kuijk, betrekkelijk de armewet. Uit den uitslag der verkiezingen voor leden der Tweede Kamer op den 8 dezer blijkt o. a. dat opgekomen zijn in het hoofdkiesdistrict Al melo 97 p. c. der kiezersin Boxmeer 92 p. c.; in Roermond 87 p. c.in Arnhem en ’s Hertogen- bosch 82 p. c.in Nijmegen 80 p. c.in Dord recht 79 p. c.; in Breda 78 p. c.in Alkmaar 77 p. c.in Leiden, Gouda en Brielle 76 p. c.; in Delft 75 p. c., in Zwolle en Zierikzee 74 p. c.in Tiel 73 p. c.; in Haarlemmermeer en Middelburg 72 p. c.in Sneek 71 p. c.in Dok- kumDeventer en Hoorn 67 p. c.in Rotter dam 65 p. c.; in ’s Gravenhage 61 p. c.in Amersfoort en Amsterdam 60 p. c.in Leeuwar den 59 p. c.in Gorinchem 58 p. c.in Haar lem 56 p. c.in Zuidhorn 52 p. c.in Tilburg *51 p. c.^in Utrecht en Eindhoven 50 p. c.in Appingadam 49 p. c.in Maastricht 44 p. c. in Winschoten 39 p. c. en in Assen 38 p. c. De Hooge Raad der Nederlanden (kamer van strafzaken) heeft Donderdag vernietigd het arrest, van het Hof in Utrecht, waarbij J. Jan sen tot gevangenisstraf was veroordeeld ter zake van het door onvoorzichtigheid doen ontstaan van gevaar voor den treindien hij als machinist bestuurde, en hem van alle rechtsvervolgieg ont slagen. Als eene aardige bijdrage tot de verhouding in welke de bekwaamheden van openbare en bij zondere onderwijzers vermoedelijk in de toekomst zullen staan, wordt van den 16 Juni uit Harme- len (Utrecht) aan de N. Rott. Ct. gemeld, dat daar voor niet langen tijd een vergelijkend exa- is gehouden voor de vervulling der betrek- iedere plaatsing. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende gelieve men francotoete zendenaan den Uitgever. de heer B. M., in de Lange Poolen die eerst groot blad op te rigten waarvoor zij geld vra- gisteren tot zijn huwelijk was aangeteekend, werd gen. j verspreiding der Christelijk-nationale beginselen. Het zal op de hoogte zijn van handel, nijverheid, wetenschap en kunst. Het zal zich bezighouden, met het onderwijs en de «verspreiding van die waarheden, welke nog maar te veel miskend en al te weinig bekend zijn.” Als dat blad tot stand gekomen is «dan is (zegt de red.) de zegepraal over bijv, het (tot heden niet schitterend-debuteerend) Vaderland” gewis. Waarom moet nu bijv, het Vaderland” dood gemaakt worden; wat heeft dat blad toch voor kwaad gedaan? Zoo’n daad is’mogelijk natio naal maar christelijk is zij nietwant wat gij niet wiltdat men U doetdoe zulks ook aan een ander niet. In hetzelfde nummer worden de conserva tieven tegenover christenen gesteld als twee zeer vijandige partijen, en gesproken van den feilen tegenstanddie de laatsten sedert 1848 van de eerste hebben moeten lijden. Uit Vrijhoeven-Capelle (Langstraat) wordt gemeld dat het nieuw gewonnen hooi reeds voor ƒ21 per 500 kilo wordt verkocht. Den le Juli wordt aan het hulpkantoor van den Rijkstelegraaf in het Amstelhótel de door- loopende dagdienst ingevoerd. Zaterdag hebben de leden van het anti-dag- bladzegelverbond eene vergadering gehouden on der voorzitting van prof. J. A. Fruin. Hij gaf een overzicht van de geschiedenis des verbonds en bracht hulde aan den koning en den minister van finantiën. Onder meer zeide hij«Met. vertrouwen mo gen wij thans de toekomst onzer Vaderlandsche journalistiek te gemoet zien en de krachtige hulp, die de pers in het vervolg aan allen zal bieden, die voor intellectueele en politieke ontwikkeling strijden, zal onze belooning zijn. Thans mogen wij reeds op de krachtige pogingen door tal van couranten ten beste van het publiek gedaan wijzen. De kracht van vereeniging is door de geschie- denis van het Verbond wederom helder uitgeko- i men.” De redevoering wordt gedrukt, alsmede het verslag van het gebeurde na de laatste vergade- i ring. Het archief zal aan het archief der gemeente Rotterdam worden aangeboden. Ten slotte verklaarde de Voorzitter de ver eeniging het Anti-Dagblad-zegelverbond ontbon den. men king van hoofdonderwijzer aan de openbare school. Een der zes bekwaamste van de 31 sollicitanten verkreeg de betrekking. Intusschen wordt nu ook eene R. C. school gebouwd en tot hoofdon derwijzer is benoemd C' i I.'

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1