Zaterdag 26 Juni. NIEUWS- EN ADVERTENT1E-BUAD VOOR DE STAD EN DET ARRONDISSEMENT SNEEL Bericht BINNENLAND J V isos; 11 VIER-EN-TWINTiaSTE JAAR&ANG No. SO le i k n de 1779 geldige stemmen. ver niet verlangt; ge- Met Juli a. s. zal, ten gevolge van de af schaffing van het dagbladzegel de SNEE- KER COURANT aanmerkelijk vergroot uitgege ven worden. De prijs der Advertentiën wordt verminderd. Van 14 regelsgewone letter blijft 40 Cis. elke regel daarboven wordt gesteld op 7% Gts. Grootere letters enz. worden naar plaatsruimte berekend. H il 3. 10 n, Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en 7- franco ƒ1.90. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, Zegelrecht voor i De uitslag der verkiezing bij herstemming van leden voor de Tweede Kamer der Staten- Generaalis aldus Te Zuidhornherkozen mr. N. Olivier met 362 stemmen. De heer H. W. Wierda had 304 stemmente Haarlemmermeer, (nieuw district), iedere plaatsing. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, gelieve gekozen jhr. mr. J. W. H. Rutgers van Rozen burg met 615 van de 1102 geldige stemmen. Mr. J. J. W. van der Biezen had 487 stemmen; te Leiden, herkozen P. H. baron Taets van Amerongen met 1230 van de 2065 geldige stem men. Mr. H. B. Neeb had 835 stemmen; te Roermond, gekozen de heer W. H. Pijls met 1001 van de 1779 geldige stemmen. De heer J. H. Arnoldts had 778 stemmen; te Gouda,, herkozen jhr. mr. W. M. de Brauw met 1597 van de 2634 geldige stemmen. Dr. J. Bosscha Jr. had 1037 stemmen. De aanneming door de Tweede Kamer van de wet tot afschaffing der octrooien is een nieu we steen, gelegd aan het gebouw, dat de naam vooruitgang draagt. Tegen haar hebben gestemd de heeren Bichon, Blussé, Saaijmans, Hofftaann Heemskerk Azn., van Wassenaer en van Zinnicq Bergmann. De laatstgenoemde heeft weder een schitte rend vuurwerk afgestoken van verwarring on kunde en bespottelijkheid. De kamer konde ha re vroolijkheid over ’s mans onzin ook niet inhou den hij had veel succés op zijne parlementaire gocheltoeren. Als een bedreven jongleur was hij met alles te gelijk bezigmet het Romeinsche recht en Alexander den Grootede Fransche re volutie en leeuwen die hun hol verdedigen de nieuwere economisten en jongens, die vogelnest jes uithalen met droppels bloed en verjaring met den weggejaagden stadhouder en geëmanci peerde slaven, met de beginselen van 1798 en gunsten aan vorsten afgepersd. De hilariteit was op haar toppunt gestegen toen hij op zijne vraag: »Maar wat is Engeland?” antwoordde: «En geland is eigenlijk eene geëmancipeerde en geë mancipeerd wordende natie. Engeland verkeert als men het wel inzietin dien toestand waar in wij ons vóór 1795 of vóór het einde der zes tiende eeuw bevonden.” De grappenmaker ging echter onverstoorbaar voort en dreigde ten slotte in de verte met een oorlog, ons door geheel Europa met uitzonde- aan te doen, in dien de ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad voor eiken regel daarenboven 10 Cents, behalve 35 Cents men franco toe te zenden aan den Uitgever. »4°. dat hij niet begeert den heer van Golt stein in den weg te staan. «Jhr. van Loon is een twintigtal jaren reg- ter-plaatsvervanger. Thans spijt het ons dat hij nog niet tot regter is benoemd want wij vragen aan alle regters in den landeof de verklaringen van den Edel Achtbaren heer Jhr. mr. J. W. van Loon niet door ons moesten wor den geacht als contractus bonae fidei? Daarom hebben wij dan ooktoen ons 1 a 3 dagen vóór den verkiezingsdag middelen, o. a. ook eigen- oogig, bekend werden, tot zijne verkiezing aan gewend wordende, deze niet in ons blad ter sprake gebracht, als ze zelfs te choquant ach tende om ze aan te roerenons toen overtuigd houdendedat bij eene eventuëele herstemming of verkiezing de heer van Loon de benoeming zou weigeren. »r,n toch neemt hij contradictio in adjec- to de benoeming aan, stelt zich den heer van Goltstein niet alleen in den weg, doch zelfs noopt hij hem op te staan, om zóó op de plaats van den heer van Goltstein te gaan zitten. «Maar voor thans genoeg. Hij zit nog niet!" Dr. W. J. A. Jonckbloet is door Z. M. den Koning van Pruisen vereerd met deKroningsorde. Naar de Groninger photographiën-tentoon- stelling zijn voorwerpen gezonden zelfs uit Ame rika en Constantine. Het hoofd-comité te ’s Hage der Nederl. Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zie ke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog heeft besloten in September a. s.aldaar eene tentoonstelling te houden van voorwerpen die tot dat doel kunnen dienstig zijn, als: 1°.hulp middelen; 2°. verplegingsmiddelen; 3°. vervoermid delen en 4°. verblijfmiddelen. Het taalkundig congres van 5—8 September te Leuven te houden, zal drie afdeelingen hebben, als: 1°. taal- en letterkunde; 2°. geschiedenis en oudheidkunde; 3°. tooneel-, zangkunde en boek handel. Een groot aantal Nederlanders heeft zich reeds ter bijwoning aangemeld. Ieder lid heeft tegen 5 frs. toegang tot alle festiviteiten, terwijl het inmiddels ook kermis is. In de Noodzee is door de bemanning der visschers sloep Joan Cook eene daad gepleegd op het Duitsch schip Antina, van Emden, die veel van zeeroof heeft. In volle zee hielden zij met hun negenen het schip aan, waarop kapt. Dinkala zich met 3 personen bevond, en stelden hem een ruil van visch tegen tabak voor. Dit geschied zijndeeischten zij vleesch en andere scheepspróviciën en begonnen geweld te plegen. De kapitein kon daartegen geen genoegzamen weerstand biedenmaar zette de noodsein op die zij weder afhaalden, doch gelukkig door eene brik reeds waren bemerkt. Op hare nadering zijn zij van boord gegaan. Heeft dezer dagen dr. de Jonge trachten aan te toonen, dat het treurig uiteinde van Al brecht Beiling tot het rijk der verdichting be- hoort thans wordt uit Frankrijk gemelddat, STATEN-GENERAAL. TWEEDE KAMER. Zitting van Dinsdag 22 Juni. In de zitting van heden is het wetsontwerp tot afschaffing der octrooien op uitvindingen enz. aan genomen met 49 tegen 8 stemmen. Toen daarop het voorstel van den heer van Kuyk: tot herziening van eenige bepalingen der armenwetaan de orde kwamheeft de heer Storm van ’s Gravesande aan den Minister van Binnenlandsche Zaken gevraagd of het waar is, dat een wetsvoorstel tot herziening der armen wet in aantocht is waarop de Minister bevesti gend heeft geantwoord. Daarop stelde de heer Storm v. ’s Gravesande voorde behandeling van het voorstel van den heer van Kuyk uit te stellen; hetgeen werd aan genomen met 30 tegen 24 stemmen. Zitting van Woensdag 23 Juni. Na afloop der interpellatie van den heer Blom over de hoeveelheid tin op Banka en Java die heden plaats haden waaromtrent de Minister beloofdedat in het vervolg de afscheep zou bespoedigd wordenzijn eenige kleine wetten en conclusiën aangenomenbij welke laatste nu en dan de schoolkwestie weder ter sprake kwam. Vrijdag is de spoorwegverbinding Dordrecht- Rotterdam aan de orde. Zitting van Donderdag 24 Juni. In de zitting van heden zijn alle aan de orde gestelde kleine wets-ontwerpen aangenomen, zoo mede na eenige discussie, het wets-ontwerp houdende wijziging der wet betreffende de land verhuizers. De minister van binnenlandsche zaken verklaar de bij de geraadslaging veel sympathie te heb ben voor het plan tot bevordering van eene recht- streeksche stoombootvaart op Noord-Amerika. ring van Zwitserland wet werd aangenomen. De Amersfoortsche Courant zegt «Jhr. van Loon heeft de benoeming aangeno men ondanks de middelen voor zijne verkiezing gebezigd ondanks zijne eigenhandig geschreven, geteekendë en in de Amersf. Ct. gepubliceerde verklaringen «1°. dat hij de candidatuur in het kiesdi strict Amersfoort niet kan aannemen. «Zonder candidatuur is benoeming eenë on mogelijkheid. Alleen uit candidatuur vloeit be noeming. De benoeming is het uitvloeisel der candidatuur. De candidatuur weigerende, vloeit immers daaruit de weigering der benoeming. Zoekt een oprecht man op die stelling expediën ten «2°. dat hij de candidatuur niet heeft langd en niet verlangt «3°. dat hij veel liever thans hier niet kozen wordt; SHBEIia f- ls SS n.AlO v V

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1