N1EÜW8- EN ADVERTBNTIE-BIAD VOOR DE STAD EN DET ARRONDISSEMENT SNEER. B e i" i c Ii t B I N-N'EN L A N IJ ld No. 51 VIER-EN-TWINT1GSTE JAARGANG IM P r e Met Juli a. s. zal, ten gevolge van de af schaffing van het dagbladzegel de SNEE- KER COURANT aanmerkelijk vergroot uitgege ven worden. De prijs der Adverfenïiën wordt verminderd. Van '1—4 regels gewone letf^r blijft 40 Cts. Groeitere letters enz. worden naar plaatsruimte berekend. den heer R. J. van der Ferwerderadeel op zijn ver- 8 :s d- eiken regel daarenboven 10 Cents, behalve 35 Cents men franco toe te zenden aan den Uitgever. aan de Arnhemmer het schandelijk verdicht- Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs franco ƒ1.90. ADVERTENTIËN van 1 tót 4 regels, gewone letter, 40. Gents, Zegelrecht voor i Z. M. heelt aan Leyburgemeester van verzoek, eervol ontslag uit die betrekking1 leend. Z. M. heeft benoemd tot lid van het dijk bestuur (gedep.) van Wijmbritseradeel c. a. Con- trubitie Zeedijken, Sneek en IJ 1st daaronder be grepen de heer K. K. Kooy. De Tweede Kamer is voor het volgende zittingjaar te zamen gesteld uit 47 liberale en 33 anti-liberale ledenzoodat het overwicht van het liberale element zeer belangrijk isen er van hare werkzaamheden veel heil voor den staat is te verwachten. STATEN-GENERAAL. TWEEDE KAMER. Zitting van Vrijdag 25 en Zaterdag 26 Juni. In deze zittingen zijn d"e discussien over de spoorwegverbinding Dordrecht-Rotterdam aan gevangen zoomede die over een amendement van de heeren Viruly en Blom om den weg op Feijenoord te doen eindigen en eene motie van den heer v. d Putte om de lijn alsnog door Al- blasserwaard door te trekken. Thorbecke heeft beiden bestreden en de mi nister Foek heeft verklaard, dat, bij aanneming, hij den Koning zou moeten in overweging geven, om de wet in te trekken. Na verwerping van het amendement werd het wetsontwerp met 49 tegen 16 stemmen aangenomen. Zitting van Maandag 28 Juni. In de zitting van heden heeft de heer Insin- ger, bij de beraadslaging over de spoorwegver binding Zaandam-Amsterdam, als motie voorge steld eene zuidelijke, verbihding. De voorsteller en de heeren Storm van ’s Gra- vensande en Godefroi hebben het woord gevoerd tegen het plan der regeering, dat verdedigd werd door de heeren Heemskerk Azn. en van Wasse- naer van Catwijck. De beraadslaging duurt voor. Op voorstel van de heeren Pijnappel en van Naamen is besloten morgenen alzoo nog voor het recés der kamer, te behandelen het wets ontwerp betrekkelijk het onderwijs aan de mili taire academie. de, en waarvoor hij groote sympathie gevoelt. Bij de wet op de landverhuizers kwam de heer de Brauw met de meening uit den hoek, dat on der woning geen herberg te verstaan is en wer kelijk zeiden nog 18 leden der kamer, dat zij ’t ook zoo begrepen. Zoo’n meening spreekt zeer voor de begripskracht van de 19 leden. Donderdag ochtend is voor het provinciaal gerechtshof van Zuidholland een aanvang gemaakt met de behandeling der zaak van Jacob de Vlet ter. In deze belangrijke zaak zijn 94 getuigen a charge en 13 a décharge opgeroepen. Jacob de Vletter wordt beschuldigdvan »het door redenen in openbare plaatsen gevoerd en door gedrukte geschriften opzetten tot wederspan- nigheid, die daarop is gepleegd door meer dan 20 gewapende personen; en medeplichtigheid aan misdaad van aantasting, gewelddadigheden en feitelijken wederstand jegens bedienende beamb ten handelende ter uitvoering der wetten en der bevelen van het openbaar gezag gepleegd door meer dan 20 gewapende personen door de in gezetenen tot het begaan van die misdaad door beloften te hebben uitgelokt en opgeruid door aanspraken in het openbaar ten aanhoore van eene verzameling van personen gehouden.” De function van het O. M. worden ook in deze zaak dóór den adv.-gen. mr. W. Terpstra waargeno men. Als verdediger is aan den besch. toe^e- voegd mr. J. J. Bergsma. Tot nogjee hebben de getuigen verhooren niets opgeleverdwaaruit zijne schuld zou kunnen blijken. Gelijk vroeger gemeld werd, is de drukker van het Eagbl'ad v'an Zuidholland en ’s Gra- venhagede heer J. A. de la Vieterin hooger beroep gekomen tegen het vonnis der arrondis- sements-rechtbank te 's Hage van 7 dezer. Wij kunnen daar thans hij voegen, dat ook het open baar ministerie bij de rechtbank tegen dat von nis heeft geappelleerdvoorzoover de uitspraak op de plainte van den heer Ising betreftzoodat men de behandeling van beide de plaintesdie van den heer Ising en die van den heer v. Lier voor het provinciaal gerechtshof in Zuid-Holland weder te gemoet ziet. (Vader l.) De Keulsche Courant zegtdat in het twee de gedeelte dezer maand eene groote bijeenkomst van vrijmetselaars te Berlijn zal gehouden wor den. Gewichtige beginselen zouden daar worden vastgesteld. Reeds moeten zich 400 deputaties uit alle oorden der wereld hebben aangemeld. De K. C. voegt er bij datnaar men hoopt eene opheffing van het geheim der orde, het welk met meer in overeenstemming met onzen tijd is, daar zal tot stand komen. Het orgaan van Heemskerk Az. zegt, dat de uitkomst der verkiezingen, Ie Amsterdam ver kregen, is abel uitvloeisel van logen en bedrog” en de liberalen zijn volgens dat blad »geloofs- vervolgende guillotine mannen. Uit een schrijven Courant blijktdat van sel aangaande de Utrechtsche academie te Arn- ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad f 1.65, builen de Stad - voor --e-i d. iedere plaatsing. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffendegelieve De Banca-tin-interpellatie van den heer Blom, strekkende om te weten, of de minister reden kan opgevenwaarom er zoo gedraald wordt met de afzendingenen of er voortaan meer spoed zal gemaakt wordenheeft niet veel licht in den kolonialen bajert aangebracht. Zijn antwoord was verre van bepaald en bestond in onderstellenafwachten en vertrouwen. Trou wens de minister kan niet verantwoordelijk wor den gesteld voor den onwil der Indische regee- elke regel daarboven wordt gebeld op 7J/, Cts. r*nn- Dat hij echter zeer wel inziet, dat het bestuur op Java slecht iskan daaruit worden afgeleiddat de instructie van den gouverneur- generaal zoo gewijzigd is, dat het departement van koloniën voortaan meer zekerheid zal hebben omtrent zakendie in Indie gebeuren. Zoolang evenwel deze gouverneur-generaal aan het be stuur is, valt het niet gemakkelijk te hopen, dat de toestand iets verbeterd zal worden. De heer Blom vermeende na zijne interpellatie genoeg te weten, om te kunnen aannemen, dat de vertraging in de afzendingen voornamelijk aan nonchalance en slaperigheid van de Indische re- geering is toe te schrijven. Wat dat overige verder is, zeide hij niet; doch zwijgen is som tijds meer welsprekend dan spreken en zoo ook is dit geval. De Huët-Hasselman zaak is in die zélfde zit ting ook aangeroerd geworden en, uit liet wei nige daarover gewisseld, bleek voldoende dat de heer Hasselman den heer Huët uit ’s lands kas vrije overtocht heelt gegeven in de hoopdat Huët in zijn belang in Indië zou schrijven. De heer Lenting zeide er vandat dit eene daad van laakbare onvoorzichtigheid is geweest, welke als de .finantieële verantwoordelijkheid bij de Wet geregeld was, niet zou zijn begaan. Jammer alzoo voor de belastingschuldigen, dat dit met zoo is. De heer Hasselman heeft den hh. Huët beter ge kend, dan het Nederlandsche publiek dat hem zeker nooit in staat zou geacht hebben zulke dingen te doen, als hij gedaan heelt. De hh. v. Wassenaer CatwijckGefken en Saaijmans Vader deden bij wijze van enfre-acte hun gejammer vernemen over het openbaar on derwijs. Intusschen bleek het, dat de voorstanders van het bijzonder onderwijs het eene grief achten dat in de schoollocalen (tusschen de schooluren in) godsdienstig onderwijs wordt gegeven. Bij die gelegenheid gat de heer v. Catwijck weder een nieuw bewijsniet op de hoogte van die zaken te zijnwaarover hij praat en moest de heer van Blom hem terecht wijzen. Daar nu de heer v. Wassenaer zich zeer goed nog dingen herinnert, die voor twee eeuwen geschied zijn is 's mans onbekendheid met de tegenwoordige wetgeving hem niet kwalijk te ne men in aanmerking genomen zijn ouderdom. In eene volgende zitting hebben de hh. van Voorthuyzen en Viruly het nut betoogd van een stoomvaartvereeniging tusschen ons land en N.- Amerika hetgeen de minister ten volle beaam- 6 e a l. e r- n n d. e ie ►- 3’ e le i. D i •s

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1