GIMNTE EN RET ARRONDISSEMENT SNEER, NIEUWS- EN ADVERTENTIE-RLAD VOOR DE I I I). rr 1 ««•.wo s I 3 1 ,N N E N I. 15 I A 1 JANUARL s ZATERDAG State n-G e n e r a a 1. I r 1°. I Vaifer- si .$6 - - 5S5SÏ i I en J de ijselijkheden daarvan door de uitkomst ten leu- bijzonderen aard kalm is het. jaar 1869 met dankbaarheid onze lezers ons Va- een zoo en ou- 11 12 1 de er een Deze CO U B AN T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, builen de Stad franco /1.90. zjjn, in 1851 Wyk 1 3 5 7 9 SNEEKER. COURANT. land en een voormaligen minister van kendie Nederland ten spot van Europa gemaakt, is geweken. Is die vrees wellicht gewekt geworden met kwade bedoelingen kis het doel daarvan gemist. Inmiddels is het zeer te betreuren, dat eene kosten nog steeds millioenen belasting het bloed der natiegelijk wijlen de koninginne-moe- der het noemde worden verspild. Aan de verlichting der natie is in den laatsten j tijd veel gedaan. AVij noemen >..uv...v - I .1 J ADVERTENTIËN van 1 tol 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7 j/2 Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. van de politieke van j aan gewaande noodzakelijkheid van verdedigings- EERSTE KAME II. Zitting van Maandag 27 December. De eerste kamer heeft heden avond hare werk zaamheden hervat. Onder de in die zitting in gekomen stukken behooren al de laatstelijk door de tweede kamer aangenomen wetsontwerpen. De kamer heeft bare afdeelingen hernieuwd waarna zich de leden naar hunne sectiekamers hebben begeven om zich met de keuze van voorzitter en ondervoorzitter bezig te houden. Zitting Van Woensdag 29 December. In de zitting van heden is de beraadslaging over de wet op de middelen van de begrooting voor 1870 en andere ontwerpen bepaald op mor gen ochtend elf uur. Een voorstel van den heer de Vos van Steen- wijk, om na ailoop van die beraadslaging tot de helft van Januari uiteen te gaan, is verworpen met 17 tegen 14 stemmen. Zitting van Donderdag 30 December. In de zitting van heden is de wet op de mid delen aangenomen met 29 tegen 1 stem. Ook alle de andere kleine aan de orde gestelde wets ontwerpen zijn aangenomen. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SN EEK, Gelet op art. 19 der Wet op de Nationale Mi litie van 19 Augustus 1861 (Staatsblad) no. 72, Brengen door deze ter kennis der ingezetenen, dat bij hoofdstuk III dier wet, handelende over de inschrijving voor de militie onder anderen voorkomt het navolgende Art. 15. Jaarlijks worden voor de militie in geschreven alle mannelijke ingezetenen, die op van het jaar hun 19de jaar Met wat goeden wil en wat schifting van praatjes-makers van hen, die handelen, zal veel goeds tot stand komen en zullen we volgend jaar met. voldoening en met de bewust- heid wél gehandeld te hebben op het dan we- der afgeloopene kunnen terugzien. Wij gaan met vertrouwen de toekomst tege moet. Het jaar 1 8 7 0 waarin we welkomheeten zij gezegend voor derland. weg te nemen. Wij kennen de argumenten daar- tegen ingebracht en voorspeld, maar gen gemaakt. De stoot, daartoe gegeven, ging uit van het An- ti-dagblad-zegelverbond in navolging waarvan andere verbonden tot stand gekomen weêr an- dere mislukt zijn. Onder de eerste noemen wij vooral dat tot bevordering van onderwijs, bij welks oprichting de Herv. en R. Calh. clerikalen /de doorslaandste bewijzen hebben gegeven, hoe zij ’t welzijn der natie opvatten en waar hel hun om te doen is. Bijzondere rampen hebben Nederland niet ge- jep lslen januari ^pffen evenmin is de rust gestoord geworden, i waren ingetreden. 2 s morgèns''ftut~' -9—illir---met menig rijken aanleg 10 -- Terwijl overigens de inschrijving ter Secretarie dezer Gemeente kan geschieden van ’s morgens 9 lot ’s namiddags 1 uur. Burgemeester en Wethouders Voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris H. FENNEMA. of hebben er voorvallen van plaats gegrepen. Rustig en voorbijgegaan en kunnen we in bijna alle opzichten vooruitgang en verbete ring constateren De regeling der koloniale questie behoort, even als eene goede en goedkoope inrichting van de verdediging des lands, evenwel nog tot de desi derata. In beide opzichten is de Nederlandsche maagd noglijdende aan verzwakking en ver- i lamming. Ook eene langgewenschte, grondige herziening van ons belastingstelsel bleef op de lijst der pia vota. Tot op den dag van heden is de smet «roofstaat” te zijn nog klevende op ons is het rechtdoen in Indische knevelarij uitgebleven. Wat het laatste betreft, geen Maatschappij tot Nut van den Javaan, hare bedoelingen mogen zoo goed mogelijk zijn schijnt daarin verandering te kunnen brengen. Eene maatschappij tot het doen van recht in Indische gruwelen is nog niet opgericht en de martelaar voor de bestrijding van het mishande- len des Javaans is en blijft nog wat hij was vertrapt en verguisd. Aan Multatuli is nog geen recht geschiedtot schande van Nederland en tot groot genoegen van hen, die aan Nederland zijne koloniën misgunnen. Dat moest niet zijnwant het nageslacht zal ons daarom met recht, verachten. Men zal zeggenhunne ders lieten roof en misdaad toe, omdat zij er geld uitmaakten. Het Fiat Justitia is nog immer te dien op zichte een woord zonder beteekenisen «er kleeft bloed aan geld, dat uit Indië komt,” tot op dezen dag eene waarheid te afschuwelijker naarmate het schijnt te blijken, dat men er geen kwaad in ziet. Daaraan kome een einde, en, voor ’t overige ga Nederland voort op den ingeslagen weg; I het zal zijne bevolking ten goede gedijen, slechts de meer- dere uitbreiding, gegeven aan het onderwijs, met name het middelbaar een doorn in ’t oog van sommigen, wien volksbeschaving en ontwikkeling des geestes een gruwel is. En met reden De afschaffing van het dagbladzegel heeft het hare toegebrachl om den slagboomop den weg van kennis voor ’t volk meêdoogenloos opgericht,- DEN LEZER HEIL! Bij den aanvang van 1 8 7 0 kunnen wij ons verheugendat er in ’t afgeloopen jaar weer veel tot stand is gekomen, wat noodig, en veel is opgeruimd wal nadeelig was. Van Nederland kan gezegd worden, dat het den weg van vooruitgang, van welvaart en ont wikkeling met vasten tred bewandeltdank zij der liberale regeering, die toont het goede te willen omdat het goed is en wier houding zoo gunstig afsteekt bij de jammerlijke vertooning van het vorig ministerie, waarbij slechts de vraag scheen te geldenwat kan ons en den onzen dienstig zijn, zonder zich te storen aan 't geen liet volksbelang, ’t geen de natie noodig had. Egoïsme heeft plaats gemaakt voor behartiging der algemeene zaak. Van hunne ingenomenheid met de richting en de handelingen van het tegenwoordig kabinet gaven de kiezers in Juni doorslaande blijken. Dientengevolge kan de questie over neutraal of sectarisch onderwijs voor beslist worden ge houden, en, mocht dit bij velen nog twijfel heb- -ben overgelaten, de motie van Wassenaer Cat- wijck heeft dien twijfel opgeheven. Nederland is niet gediend van secte-scholen het heeft een afkeer van de woelingen der ker- I kelijken, ’t zij dan Hervormden of Roomsch Ca- tholieken hel wil geen inmenging van godsdienst in zaken die er buiten liggen. De Pruisen-vreeSeen gevolg onkunde om niets ergers te noemen buitenlandsche za- van Europa heeft op— dan Voor ingezeten wordt gehouden 1°. hij wiens vader, of, is deze overleden,- wiens moeder, of, zijn beiden overleden, wiens voogd ingezeten is volgens de wet van den 28sten Juli 185Ó (Staatsblad no. 44); 2°. hij, die, geen ouders of voogd hebben de, gedurende de laatste, aan het in de eerste zinsnede van dit artikel vermelde tijdstip, vooraf gaande achttien maanden in Nederland verblijf hield; 3°. hij van wiens ouders de langstlevende ingezeten was al is zijn voogd geen ingezeten mits hij binnen het rijk verblijf houdt. Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreem deling, behoorende tot eenen Staat, waar de Nederlander niet aan de verplichte krijgsdienst is onderworpen of waar ten aanzien der dienstplich tigheid het beginsel van wederkeerigheid is aan genomen. Art. 16. De inschrijving geschiedt 1°. van een ongehuwde in de gemeente waar de vader, of, is deze overleden, de moeder, of, zijn beiden overleden, de voogd woont; 2°. van een gehuwde en van een weduwnaar in de gemeente, waar hij woont; 3°. van hem, die geen vader, moeder of voogd heeft of door dezen is achtergelaten of wiens voogd buiten ’s lands gevestigd is in de gemeente, waar hij woont; 4°. van een buiten ’s lands wonenden zoon van een Nederlander, die ter zake van ’s lands dienst in een vreemd land woont, in de gemeente, waar zijn vader of voogd het laatst in Nederland ge woond heeft. Art. 17. Voor de militie wordt niet ingeschreven: de in een vreemd Rijk achtergebleven zoon van een ingezeten die geen Nederlander is; 2°. de in een vreemd Rijk verblijf houdende ouderlooze zoon van een vreemdeling, al is zijn voogd ingezeten 3°. de zoon van den Nederlander, die ter zake van ’s lands dienst in 's Rijks overzeesche bezittingen of koloniën woont Art. 18. Elk, die volgens art. 15 behoort te worden ingeschreven, is verplicht, zich daartoe bij Burgemeester en Wethouders aan te geven tusschen den Isten en 31sten Januari. Bij ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis is zijn vader, of, is deze overleden, zijne moe der, of, zijn beide overleden, zijn voogd tol het doen van die aangifte verplicht. Art. 20. Hij die eerst na het intreden van zijn 19de jaar, doch voor het volbrengen van zijn 20ste ingezeten wordtis verplichtzich zoodra dit plaats heeft, ter inschrijving aan te geven bij Burgemeester en Wethouders der gemeentewaar de inschrijving, volgens art. 16, moet geschieden. Daarbij gelden de bepalingen der 2de en 3de zinsnede van art. 18. Zijne inschrijving geschiedt in het register van het jaar, waartoe hij volgens zijn leeftijd behoort. Naar aanleiding van bovenstaande bepaling ma ken Burgemeester en Wethouders verder bekend, dat op Woensdag den 12 Januari 1870 ten Ge- meentehuize alhier eene bijzondet e zitting zal wor den gehouden tot inschrijving der mannelijke in gezetenen, die op den Isten Januari 1870 hnn 19de jaar zijn ingetredenen die alzoo geboreu en wel voor en 6 8 ’s middags 10 ’s namiddags Thans is het prospectus verschenen van een Weekblad gewijd aan de ontwikkeling der vrouw, dat onder den specialen titel Ons stre ven en onder de hoofdredactie van mej. Betsij Perk te Delft zal worden uitgegeven. In dit prospectus geeft de redactrice op de vraag Waardoor is het lot der vrouw te ver beteren het volgende antwoord «Ontwikkel verstand en gemoed zoo veelzijdig dat de vrouw zich in eiken levenstoestand vol komen te huis gevoelt. Ontwikkel haar zoo har monisch dat zij een sieraad wordt van den stand waartoe zij behoortvan den kring waarin zij verkeerten naar de mate harer krachtnaar gelang van de meerdere of mindere talenten haar geschonken, hetzij gehuwd of ongehuwd, moeder of kinderloos, een nuttig lid der maatschappij zal zijnjadat zij ingeval neiging of inwen dige roeping haar dringt, de omstandigheden 'of redenen van stoffelijken aard haar nopenuit de eigenaardige behoeften des tijds zich een werk kring weet te scheppen en dien waardig te vervullen.” Zij laaf daarop volgen «Ondanks dezen stelhgen en gematigden eisch des tijds verheffen zich nog voortdurend stem men tegen de veelzijdige ontwikkeling der vrouw. Wat meer zegt, daartegen bestaat een vooroor deel gegrond op de vrees voor de zoogenaam de emancipatie en voor vermenigvuldiging* van bas-bleu’s een vooroordeeldat zelfs nog in onze dagen zelfs nog in ons midden onuitroeibaar schijnt, een vooroordeel, dat hardnekkig die ont wikkeling tegengaat en tegenhoudt en blijft b strijden onder voorgeven nat «men de vrog* niet wil gerukt zien uit den stand, waarin G| haar heeft geplaatst.” «Dat vooroordeel gaat steeds voortniet^/^p^l j te ^££fl^figen~, menig talent Te vêrsïikKélï stede van hef aan te kweeken, volk en land ter eere, maar tevens menig vrouwenleven schipbreuk te doen lijden op de klippen van bekrompenheidonkunde ijdelheid en zedeloosheid. «Immers, wat zien wij gebeuren? De be middelde ongehuwde vrouwdoor dat vooroor deel tot werkeloosheid gedoemd, zoakt tot eiken prijs de met de jaren toenemende verveling te ontvluchten totdat zij in den draaikolk der we reldliefde en der genotzucht wegzinkten meer

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1