GLMEEMli IN BIT ARRONMSSEMENT SXEEK. MEW- EN ADVERTEXTIE-BEAD VOOR RE BINNENLAND. l f i No. 3. 8 JANUARI. ZATJ'RDAG 1 i 18- VERGADERING van den Gemeente-raad van Sneek, Maandag den 10 Jan. 18 70, des voormiddags 10 uur. PUNTEN TER BEHANDELING. i r ii i I K i'i i SNEEKER COER A NT ‘I cos .1 es r menden van Lijnden 2°. Om na’t geschrevene te kunnen constateeren, - De O P 3. p I; 10. Ja, waarde lezers ’t is wel wat vervelend *0 ze Protestantsch of R. C. heette die ijve- I MM A 11. om I 11 levend over we hij heeft da zietdaar juist het zwaartepunt j èn aan een eveneens aan een welmeenendenProtestant, ontzeggen we ’Hecht, hoe wij met van Zaterdag 1 .Januari te moeien uitspreken. diegeloovige inmenging hunner geestelijken in ze staatsaangelegenheden, eene i voor 15. ment ‘1 i ons om de schouders zoekt werpen, zij ’took dat er welwillend magon- ons niet toekomende insignes aan- met opzet sommige onzer lezers in hunne godsdienstige overtuiging zouden kwetsen, dat we ons vooral op kerkelijk terrein bewegen, en dergeiijke fraaiigheden meer. Zielhier ons antwoord Elke individueele godsdienstige overtuiging die welgemeend is, eerbiedigen wijwe zullen niemand daarover hardvallen ’t is ons onver- in ’t vervolg Wij mee- over ons heeft gemeend de beschuldiging voor de voeten te werpen dat we daarmèè hun geloof aantasten, i lh Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. en dan ADVERTENTIËN van 1 tót 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven l'/2 Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. M en voor óns nog wel ’t meestvan ons zelf te moeten spreken, maar in de Tijd van Zater dag 1 Januari wordt door een z.—.- geloovig Sneeker of zooiets bij zijn geloof be hoort beoordeelen we thans niet met een handvol modder naar ons gesmetenen we moe ten de vuilnis van wat afwasschen. Weesl gerustterugsmijten zullen we niet. Ter zake: Wij hebben bij enkele gelegenheden staat tot een vloek en elk volk ten geesel is ge weest. Tot geen prijs weêr daarheen terugDaarte- te waken en daar tegen te strijden is de ment van plicht van iederdie ’t wèl meent met zijn volk. men £,n eene njeuwe benoeming voor de dienst van 1870. 16 wel eenigszins mag en moét gelet worden op ’t beginsel waaruit ze handelen, ’t Is waar een beginsel kan vaak voor een handvol dui- ten, voor wat pasmunt, worden gekocht maar neemt ons niet kwalijk, sommige lezers zóó goedkoop zijn wij er nu Wij. 1 Verzoekschrift van P. D. van der Heij zicl/schuilhoudend i geval?.. I om afstand van grond lol het bouwen van wo- Accoord dan! want met protesteeren daartegen ho- ningen. I pen we voort te gaan omdat het onze innige over- I tuiging is,eene overtuiging gesterkt door de ge- Benoeming van een schipper in het beurt- veer van 17. heffing Nog ééns: dat geloof, zich openbarende in hart, het geven huis of tempel, dat geloof is ons heilig; maar de Raadsvergadering. AAN SOMMIGE LEZERS. «Er wordt meer ergernis genomen dan gege ven en tegenover het enkelvoudig »wéé door wien de ergernis komt!” mocht wel een drievou dig wéé! worden uitgesproken over hem die haar neemt. Och wal zou ’t een wéé’s regenen WantT is inderdaad bedroevendop te mer kenhoeveel menschen zich ergeren aan iets, waarin, bij eenig nadenken, toch volstrekt niets ergerlijks gelegen is Verkeerd begrijpen een slechte gewoonte! is de vruchtbare moeder dier kleingeestigheid en een ingekankerde zucht naar leugen, haar zorgvuldige voedster. Aan allerlei nesterijen ergert men zichaan 7 zaken, die slechts bijzondere en geen algemeene i bge tijden zijn belangen raken; aan personen; ja zelfs aan klee- ^,np flp ha dingvorm en manierenochaan wat niet al. Men maakt er zich dagwerk van. Maar ’t onge lukkigst van alles is, dat men zich ook nog er gert aan waarheid. Die ergernis is wel de meest onpractische; immers waarheid is altijd veel goedkooper dan leugen. De livrei der laatste vroeg gedurende de eeuwen nog al zoo wat voor nieu- L we galons en kostbaar borduursel. Dat troetel kindje is duur Hij die waarheid zoekten die als hij meent iets gevonden te hebben, dat meêdeelt, want ziet: juist dat meédeelen verwekt de ergernis, immers «Verkond wat gij gelooft en denkt «Mits gij ’t maar zóó bewerkt «Dat Uw opinie niemand krenkt «En dat geen schepsel ’t merktwel nu danhij die de waarheid vrijmoedig uit spreekt, wordt in proza of poëzie maar altijd even welgemeend uitgescholden. Dit moest o. i. niet zoo zijn. Intusschen is dat uitschelden meestal minder een gevolg van domheiddan wel van gebrek aan hart. Hijdie uitscheldt, heelt véélal persoonlijk belang bij ’t instandhou den van den leugen waarvoor hij strijdt; hij die uitgeschoiden wordt heeft doorgaans dien alles beheerschenden prikkel niet. Hij kan niet wor den beschuldigd van uit. egoïsme te handelen. Integendeelhet onwelmeenend leugen verkoo- j en is winstgevender voor den koopman en zijn gewilde waar trekt meer klantendan die van den onnoozelen sukkel, die alleen waarheid veilt. Dié winkel wordt doorgaans slecht bezocht Maar, nu meenen wij dat er 1 dat deze kregen en nieten. Ex uno discs omnes. Men leest in de Arnh. Cour.: «George Sand beoordeeld door de Tijd. Tijd dilettanteert niet enkel in politiek en staat huishoudkunde maar ook in de belletrie. De Tijd leest romansFransche romansRo mans van George sand 1 »Op zich zelf vinden wij dit zeer goed van de Tijd. De eerwaarde heeren van de Tijd kannen van George Sand nog veel leeren. Tot nu toe echter blijken zij van de werken der beroemde schrijfster nog het nut niet getrokken te hebben, dat zij er zoo ruimschoots in vinden kunnen. Al thans naar hunne kritiek en karakteristiek der schrijfster te oordeelen. Ziehier een staaltje er van: -George Sand een der lieder lijkste vrouwen van onzen tijddie met hare satanische pen doet wat zij vermag om gods dienst en zeden te ondermijnen.” Later wordt nog eens gewaagd van «die liederlijke" (een ge liefkoosd bijvoegelijk naamwoord van de Tijd, naar het schijnt), «litteratuur”, van «de vuile- werken van George Sand enz,” terwijl eindelijk, om alles waardig te bekroonenGeorge Sand wordt genoemd «deze allerafschuweiijkstediep zedelooze en onvrouwelijke vrouw.” »Aan bijvoegelijke naamwoorden isgelijk men ziet, de (ontijdelijke) Tijd zeer rijk. Na tuurlijk zullen wij de partij van George Sand niet legen de Tijd opnemen. Dit ware een even onbegonnen werk als aan een eerzaam huisver- ver de genialiteit van een Raphael te willen doen begrijpen. Wij halen dit staaltje alleen aan, 1°. om een proefje te geven van de kritische gaven van de Tijd, 2°. om onzen lezers, die nog niet het genot hebben gesmaakt met George tand kennis te maken, den lust inteboezemen eene schrijfster te leeren waardeerendie de eer ge niet zoozeer door de eerwaarde heeren van de lijd gevreesd en gehaat te zijn!” Te Utrecht is den 3 Januari overleden de gepensioneerde majoor Pieter Willem d’Auzon de Boisminart. Het was wellicht de oudste ve teraan van ’t legerwant hij was geboren in 1776. Als schrijver van herinneringen uit de dagen van voor 1813 was hij vrij wel bekend m zijne omgevingmaar minder daarbuiten, om dat zijne geschriften (brochures) nimmer onder zijn naarn zijn verschenen Eene te groote schroom valligheid en nederigheid deden, hem dezen ver zwijgen. Onder anderen bestaat van hem nog een soort van dagboek uit de dagen van het ver trek der franschen uit Utrecht. Hel kapitaal noodig voor den spoorweg van Tilburg’s BoschNijmegen groot 8 tnillioen is op 192.000 na volgeteekend. Wanneer een drenkeling in nood verkeert, houdt hij zich aan een stroohalm vastzoo ook gaat, het den conservatieven. Het Dagblad toch nog minder te veroordeelen zal zijn j ièn’vau "de daden of woorden van personenook onze kolommen hebben opengesteld ter bespre- I - Ai iLiner nSk van kpi'kpliïkp nnncrulotrpnhAflan 9 Maar neen dat is het nietHier schuilt een adder in ’t gras 1 Die goedgeloovige Sneeker en sommige onzer lezers kunnen ’tons niet al te goed vergeven, hèt “tarief der begravenis-rechten. Resolutie van Gedeputeerde Statenhou- om J. van Ham c s. in rech- Sneek. op Amsterdam. Koninklijk besluit tol goedkeuring der van houfdelijken omslag over 1870. Voorstel van Burg, en Weth. omtrent van publiciteit aan het verhandelde in van den borgtocht van den te benoemen gemeente-ontvanger. I 13 Benoeming van een gemeente-ontvanger. 14. Benoeming van een lid in de Commissie straten en wallen. Voorstel tot verhooging van het tracte- den Chirurgijn bij de algemeene ar- De Synodale Commissie heeftzooals we in ons vorig nummer reeds berichtten aan de Eer ste Kamer gepetitioneerd tot verwerping van de begrooting der Herv. Eeredienstomdat er de post van ƒ6800 voor toeiagen aan provinciale colleges van toezicht op kerkelijk administratie op geschrapt is. Wij laten het nut of de gepast heid van de petitie in hare waarde en vellen geen oordeel over het al of niet betamende van dien post; maar vestigen er de aandacht op, dat den uitgave is vervallen door het amendement van die zich zelven bij uitnemendheid Christen noe- van Sanden burg oud-mini- ster die in deze de rol heeft gespeeld van den hond in de fabeldie m de voeder-krib der paarden ging liggen, uit wangunst over het eten hij in geen geval kon ge- 1. Resumtie der Notulen. 2. Mededeeling omtrent de genomene proe ven van putboringen, volgens het Norton-systeem. Resolutie van Gedeputeerde Statentot den afstand van grond aan G. of wat hij gelooft, mits dat geloof niet geëxploi- Wij hopen ’t, teerd worde in onze staatshuishouding schadelijk inwerke. «Geeft den keizer enz.” i on- inmenging met nevenbedoelingen is ons een gruwel. Of we duidelijk zijn geweest in ’t aangeven van het standpunt, waarnaar we wenschen te worden beoordeeld? nen ’t Of we zullen slagen om voortaan een misver- schillig tot welke kerkafdeeling iemand behoort stand weg te nemen dat tegen ons bestaat '”j maar vleijen er ons niet meè. Waartoe we dit dan schreven? 1°. Omdat we ons gaarne kleeden naar ons smaak en ons niet erg vereerd gevoelen en daar I ..V. ^..u. - - we Juist! geeft der kerk wat der kerk en den eigen smaak en ons met erg vereerd gevoelen dus: géén geloof, die onza- i met eene bemodderde frak, die de een of ander onhandige geloofsman te v. nieke Wij hebben bij enkele gelegenheden meenen op te merken dat er bij sommige lezers, van I gen eene zekere godsdienstige richting een soort voor oordeel tegen ons blad bestond. In kleineren I kring hebben we dat meermalen kunnen bestrij- den nog geen aanleiding dat ook in ’t publiek te doen. nenden poëtaster in de Tijd leiding gegeven en bruik te maken. Men beschuldigt ons: dat we zoo nu Maaren waarop we willen neerkomen den'en zoo mogelijk weggenomen, maar we von-j eerlijk goedgeloovig Katholiek èn Thans dank 'zij daarvoor den welmee- ons terwijl we dien strijd ook in hun belang thans is er aan-’ voeren, daarvan wenschen we ge- eh J. Cool. 4. Reclame van Jan Tijsma tegen het sup pletoir kohier van den hoofdelijken omslag. 5. Verzoekschrift van den heer N. J. Wou- da en 93 anderen, tot intrekking van het raads besluit van 25 Oct. '1869, no. '16, waarbij art. 125 en 126 der algm. politie-verordening buiten king zijn gesteld. 6. Verslag van den Waagmeester. 7. Rapport van Burg, en Weth. omtrent een bezoek van verschillende inrichtingen. 8. Ptapporl der Raads-Commissie voor de ver zoekschriften van onderscheidene koemelkers, be- trekkelijk de mestverzamelingen. 9. Missive van den Minister van Binnenland- sche Zaken houdende eene bedenkingtegen 0(71-l'lyC ICZjU 1 y o <7> eenmaal niet meè. i dat we bij voortduring protest aanteekenen te- j gen eene heerschzuchtige^geestelijke kaste ’t I den(Je mac|.tioing a j -i ten te vervolgen. ng m de weer is om de macht weer m handen te krijgen in onze staatshuishouding. Is dat het I ni 12. Vaststelling ons gesmeten, en we moe- tuiging is, eene overtuiging gesterkt door de ge- dien baggerman toch wel j schiedenis der eeuwen dat het clericalisme eiken j Staar wat zijns is, t nu, gelukkig, voorbij! Hoe de baggerman in de Tijd zich zoo wel- Mj^connerie kan uitlaten begrijpen I nieke ons niet toekomende insignes aan- daarover wel eens en in dien geest gehangen worden gelezen in de Tijd, het Huisgezin of’t Domper- 2°. Om na’t geschrevene te kunnen constateeren, tje; maar hoe hij ons magonnieke woorden in den dat: óf verregaande onkunde óf kwade trouw den mond kan leggen, ons, die ons even weinig be- j geloovigen kladschilder geleid heeft tot een oor- moeien met de symboliek der magons als met deel zóó liefderijk als dat, ’t welk hij in de Tijd de dogma’s der geloovigen en die magonnieke woorden het Christendom (n. b. 1) zouden kunnen rooveneven als een hond een broodje steeltwil ons maar niet recht duide lijk worden. Wij raden den beeldsprakigen schrijver aan ons ’t eens aanschouwelijk voor te stellen door er een schetsteekeningetje van te maken. Misschien woidt het ons dan duidelijk. Vanwaar hij verder de onbeschaamheid haalt ons te beschuldigen, dat we ons voornamelijk op kerkelijk terrein bewegen en daarover gal en gift uitspuwen, verklaren we ook niet te begrijpen, ’t Wil ons volstrekt rnaar niet te binnen schie ten dat we ooit in onze kolommen’t een ofandere kerkelijk dogma van de eene of andere afdeeling der christelijke kerk besproken en nog minder geri diculiseerd hebben. Misschien heeft de goede man j goedkeuring van ’t gedroomd! want om ’t rijmwoord te vinden was !t woord »kerkelijk” hier ook niet noodig. Intusschen, gedroomd of niet't is een plat prozaïsche leugen. Op kerkelijk terrein hebben we ons in ons blad nooit bewogen en we hebben er voor- loopig ook nog geen plan op dat te doen. ’t walgt ons te veel Maar wacht eens! zou 'tons misschien ook I wei als smet kunnen worden aangewrevendat we met eene vrijgevigheid die toch niet te ont- i bij 't beoordee- kennen en king óók van kerkelijke aangelegenheden i Hier schuilt een H

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1