NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BLAD VOOR DE GEMEENTE EN HET ARRONDISSEMENT SNEER. I B I N iN E N L A D. I i. II 'I I II I ij *1 I V IJ F-E N-T WINTIGSTE JAARGANG. No. 4, 18’70 WOENSD AG 'I 12 JANUARI li Ij 4 4 Gt. wordt nit Nijeveen twee geld- het t Niet daarenboven pi I door de defensie op eenvoudige grondslagen te j inuiivcci mg, vcimeiij welke zij zich veroorloven, meerde veroordeeld, Deze CO UB A NT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco /1.90. wat en dat ven ADVERTENTlEN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7 '/2 Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. 6.1 1 een schip ontvreemd tegenover de burgers en «overwegingen eerbiedig te brengen voor U. M. troon 1 »’t Welk doende, enz.” Het bestuur van ’t Nederlandsch Tooneel- verbond heeft zijn programma bekend gemaakt. Het wil 19. Door de uitgaven van vlugschriften de be langstelling in het tooneel opwekken of levendig houden. 2°. De opvoering van stukken van letterkun dige waarde en degelijken inhoudbenevens goe de vertalingen der besle buitenlandsche tooneel- werken uitlokken. 3°. De tot nog toe te zeer verwaarloosde tooneel- kritiek bevorderenook door de uitgave van een tijdschrift. 4°. Een jaarlijksch verslag uitgeven van den toestand der voornaamste tooneelgezelschappen en eindelijk 5°. Eene tooneelschool stichten. De contributie van een lid is 5 francs. Het bestuur van het verbond bestaat thans’uit de heeren Jan van Beersvoorzittteren Pieter Benoitje Antwerpen Max Rooses en Karei Miry te Gentprof, van Driessche te Brussel. De commissie, die namens hetNed. Gouver nement benoemd is om op de internationale ten toonstelling te Londen den Nederlandschen ar beid te vertegenwoordigen bestaat uit ailezins goed bekende namen; doch vreemd genoeg is ’t, dat er geen één werkman bij is en kan zij in geenen deele gezegd worden «den arbeid te ver tegenwoordigen.” De Hoogleeraar Quack heeft zijne politieke overzichten van de Gids overgebracht naar de N. Rott. Cour, en ze daarin geopend met eene studieschets over Ollivier, welke bij hem zeer hoog staat aangeschrevenhooger dan Ben jamin Constant. Te ’s Hertogenbosch is in den avond van 4 Januari een opstand uitgebroken in de gevange nis, welke na ’t verschijnen van de Commissie van administratie is bedwongen en wel ’door de belhamels te boeien en in donkere kelders op te sluiten. Tot laat in den nacht werd hun ge schreeuw en getier vernomen en was er eene groote massa volks op de been. —De N. R. Ct. vraagt, hoe het mogelijk is dat niemand opstondom dien hoon te wreken toen de heer v. Kuyk in de kamer tegen het middelbaar onderwijsaan meisjes te geven, uit varendezeide: »de laatste band wordt verbro ken die ons aan het huisselijk leven bindt. Wij merken daarop aan, dat het eene dwaas heid zoude zi’nen beneden de waardigheid van een zich zelven en zijne kiezers respecteerend volksvertegenwoordiger te repliceeren op al de zottenklap die door dezen heer en zijne spreek- genooten wordt uitgekraamd. Waarlijk het de bat wordt al flauw en vervelend genoeg gerekt door de vlieden” (zet er Hoff, Half, Berg- of wat gij wilt voor) en door dezulken, die maar voortpratenniet om den zin maar om het woord. Waar toch zou het heen moeten indien van al die onbeduidende en nietswaardige praatjes noti- eene f 100 aan ren zonder waarde. I’ van den rijksveldwachter Aan de Meppeler geschreven, dat daar bij de boeren en boerinnen eene dansepidemie wordt waargenomenen dat zelfs oude vrijers en vrijsters er door aangetast zijn. Wij lezen in het Algem. Dagblad van Ae- daar niet naast, maar bij gevolg in haat. Te Hoogeveen is u:t Russche obligatie, groot 1000 benevens specie eenige rentebrieven en papie- Het schip lag voor de deur I maatschappij In de zitting van de Eerste Kamer der Sta ten Generaal van Maandag jl. is meedeeling gedaan, dat de rapporteurs over de staats begroeting enz. met hunne verslagen gereed waren. De beraadslaging daarover is bepaald in eene woensdag e k des voormiddags ten 11 ure aan te vangen zitting. Tot secretaris der gemeente Groningen is benoemd mr. W. A Reiger. In overeenstemming met de adressen door verschillende andere steden, aan Z. M. den ko- om aan te dringen op vermin- tie werd genomen. Men kan toch waarlijk niet altijd afdalen tol een debat met de menschen die nóch kunnen nóch willen redeneren maar machtspreuken en «onjuistheden” aanvoeren in plaats van argumentendie op een standpunt zich stellen, dat voor 200 jaren reeds begon ver sleten te geraken en daarbij in de kennis en het gezondverstand van onze voorvaders van voor 2 eeuwen niet deeleri. Het provinciaal gerechtshof in Zuid-Holland heeft uitspraak gedaan in de zaak van Spanjers- bergdrukke- van het Volksblad te Rotterdam. Het hof heeft het vonnis der rechtbank te Ro'ter- dam waarvan geappelleerd was, wegens onjuiste j motiveering, vernietigd, en den appellant geinti- wegens lasteringtot ge vangenisstraf van twee maanden en boeten. Het gerucht zegt, dat de uitgever van Bataviaansch Ilandelsblad de hoofdredactie van dat blad heeft aangeboden aan dr. van Hoëvell oud predikant te Batavia later lid der Tweede Kamer, thans Staatsraad. - De Noordstar in zijn nieuwjaarsnommer bet afgeloopen jaar besprekend, zegt, dat de eenheid tussclien Oranje en Nederland weder schitterend is gebleken bij het nationaal Novem berfeest. De Veendammer Ct. is het daarmede niet ge heel ééns. Bedoelt het blad daarmee de onthulling van het monument, zegt de V., dan vergist liet zich. Het feest was geen nationaal, maar plaatselijk feest, en is als zoodanig ook door de commissie beschouwd geworden Volgens de Noordstar heeft de wijziging de kie districten plaats gehad met het doel en gevolgdat de verkiezingen in libe ralen geest zouden uitvallen (bijv. Tiel ‘Q, en om dat doel nog beter te bereiken, heeft men inde vlag geschreven »de openbare school is in ge vaar” Door die verkeerde voorstellen heeft menig kiezer zich later, verlokken en is de Kamer be roofd geworden van mannen, die haar tot sieraad strekten. De finantiëele koloniale poletiek van dit kabinet is veroordeeld... Door wien? Door de conservatieven, ja, maar geenszins door de Ka mer of het volk. Door voorstellingen in strijd met de waarheid, door 't vermelden van feiten, die niet geschied zijn, kan de Noordstar de conservatieven niet redden uit den dagelijks toe nemenden toestand van zinken en zakkenwaarin de arme halzen verkeeren I Helaas, zij zijn gewogen maar te licht bevon den. Hun laatste ure nadert! In den Raad der gemeente Zalt-Bommel is het voorstel gedaan om de stads torenklokken uit de groote of St. Maartenskerkvoor zooverre zij niet met het uurwerk in verband staan te verkoopen ten einde door de opbrengst er van in de groote behoeften der gemeente-schatkist te voorzien. Bommel verkeert, wat zijne finantiën aangaat, m zeer benarden toestand. Wie met de geschiedenis der plaats in deze eeuw bekend is, kan dat niet bevreemden, vooral wanneer hij gedachtig is aan vaderlijke en personele stads gouvernementen. Met 1°. Januari is te Assen het luiden der klokken afgeschaft en daarmede nog eene herin nering aan de middeleeuwen verdwenenniet alleen overtolligmaar lastig en daarenboven geldkostend. Te Groningen is den len Jan. een nieuwe politie-organisalie in werking gekomen volgens welke zij een meer preventief dan repressief ka rakter heeft bekomenen dus niet ter beant woording aan haar doel is ingericht. Door het aan stellen van 3 inspecteurs uit den burgerstand hoopt men het plan te verwezenlijkenom de politie tot lust der burgerij te doen zijn en niet tot lastgelyk zy er tot nog toe was. Zij stond derland Een inzender in de Asser Courant beveelt met warmte de vstaats-assurantie” aan. Uitne mend Waarom ook niet De staat heeft reeds de brievenposlerijden telegraaf en de spoor wegen. Morgen zal hij zich de waterleiding, de gasleverantie, de broodbakkerij, de slagerij, de schoenmakerij, kortom, alle neringen, die in ’t groot gedreven kunnen worden, tueëigenen. On ze brave burgers willen ’t immers zoo Staats- assurantie! .Men behoeft de geschiedenis van PruisenPolen en Rusland slechts te raadple gen om te wetenwelk een zegen de staats verzekering is. Overigens heeft dat voorstel ons tot een zonderlinge ontdekking gevoerd.. Tot nu wisten we wel, dat wij niet zeer vlug vooruit gingen; dat men ons soms niet ten onrechte slaapmutsen, stijlhoofden, vasthouders en Ghinee- zen van het noorden noemde. Maar dat wij achteruit wilden dat wij terug wenschteneeuwen terugnaar een staat van nog grootere onmondigheiddat vermoedden we niet. De ingenieuze Asser heeft ons de oogen geopend.... »Is dat eene natie!” riep Multatuli dezer da gen aan het slot zijner Causerie in de Locomo tief uit. Die Multatuli moest verbannen worden, waar, lieve lezer Dr. van Vloten is nog altijd toornig op De venter. ’t Gaal daar niet naar den zin des ex- professors en ziehier, hoe hij zijne ontevredenheid lucht geeft «Gij Deventer,” zegt hij in het Weekblad »’tis mij onaangenaam het u te moe ten zeggen, maar ’t ziet er nog steeds al te ja merlijk met u uit; gij schijnliberale ploertenstad bij uitnemendheid, met uw onmondigen burger vader, het slachtoffer zijner vrees voor de deer niswaarde «koninkjes der gemeente;” met even ingebeelde als struikelvaardige gestelde macht, uw even waarheidschuwe als schijnlievende voor gangers in kerk en burgerschap!”... Niet slechts, g’j door uw ingeboren en van ouds verdor- beslanddeelen weinig kans tot beterschap hebt; maar zelfs zij, die van buiten tot u kwamen, en met kracht op uw zedelijke verheffing moesten bedachten er met al e inspanning toe moesten werkzaam zijn vinden ’t voor hun dierbaar stof felijk ik wel zoo geriefelijk, u in uw verderflij ken sleur te volgenen knoopendraaiend te ver heerlijken. Wenn der Unsinn siegt” (zeggen zij met den Duitscher) vso gehe ich mit dem Unsinn.” Deernis en walging, ziedaar alles wat zij er bij mij door verwekken, gelijk uw gansche bestaan, o Deventer, het bij den aanvang van dit jaar nog altijd evenzeer doet Moge mijn wensch dat er eenmaal een eind aan kome, geen ijdele wensch blijken «Daar kunnen de vroede Deventers het voor- loopig mee doen,” voegt de Groninger Ct. er by. S N E E K 7 Januari. In zijne vergadering van gisteren is door dén gemeenteraad met 7 van de 13 stemmen tol ge- meente-ontvanger alhierbenoemd de heer G. J. van der -Meuten deurwaarder- by de Arrend in gevaar gebrachtde Nederlandsche werkman zou optreden voor de algemeene belangen, even i als hij moedig de wapenen zou opvatten tot ver dediging der belangen van het geëerbiedigd hoofd van den Staal «dat zij hopendat de koning in den wensch der nederlandsche werklieden de bede zievan een groot deel der natie der massade tot heden ongeachte nederlandsche arbeiders; en I «dat volk en koning die maatregelen nemen, 1 welke strekken mogen tot handhaving van Ne- I derland, als eerbiedwaardig koningrijk, maar - In overeenstemming met de adressen door i Weg?emen de onzer millioenen, i verschillende andere steden, aan Z. M. den ko- j ning opgezonded om aan te dringen op vermin- g „R’. tiering der krijgslasten, circuleert thans, naar wij vernemen onder de werklieden te Amster dam de volgende petitie vAan Z. M. den Koning der Nederlanden, Groot-Hertog van Luxemburgenz. enz. enz. «Sire «De ondergeteekendenallen behoorende tot hel werkendehet voortbrengende deel onzer en meerendeel woonachtig binnen Amsterdam, geven, onder betuiging van ver- scliuldigden eerbied, U. M. te kennen: «dat zij, gelezen en overwogen hebbende het I adres der Staten van Groningen, door de inwo ners dier stad aan U. M. opgezondenbehelzen de het voorstel aan U. M. om lot vermindering 1 van het cijfer voor het budget van oorlog over te gaanzich niet alleen verklaren vóór den wenschin bedoelde petitie uitgedruktmaar I zich tevens hebben saamgevoegd om hem te on dersteunen, opdat U. M. met te meer overtui ging aan den algemeenen volkswensch zou kun nen voldoen de ondergeteekenden doen dit op grond van de volgende overwegingen «dat het telken jare stijgend kapitaalaange vraagd door de departementen van oorlog en ma rine, aan den arbeid wordt onttrokken, en dus den nationalen rijkdom vermindert, door onge noegzame exploitatie der hulpbronnen van han del en nijverheid; «dat de arbeid tot heden uitsluitend vertegen woordigd door het kapitaalmet feitelijke ach- teruitzetting eener groote menigte nijvere staats burgers nogtans mede in hare hand houdt de toekomst van Nederlandvan heel de wereld «dat de arbeid geene bescherming noodig heeft doch tevens waken moet, dat niets hem drukke; i dat er oorzaken bestaan, die hem de hulpmid delen noodig tot zijne ontwikkeling en voortbe staan, ontnemen; «dat de arbeiders heden vrijmoedig willenspre ken tot hunnen koning, hem erkennend als het hoofd van den Slaat der Nederlanden, groot ge worden door handelzeevaart en eerlijk bedrijf; «dat de grondleggers der Nederlandsche vrij heid ons hunne zoneneen te zeer waardeer- baai erfdeelhunne roemrijke geschiedenis, heb ben nagelatendan dat het voortbrengende tot heden ongeachteen nogtans grootste deel der Nederlandsche natie zou kunnen vergelen noodig is tot handhaving der nationale eer onafhankelijkheid, zoo zij werd aangetast; «dat zij den koning daarom verzoeken, oe be langen van den arbeid te willen behartigen «dat zij ’t onnoodig achten te herinneren, hoe dikwijls het nederlandsche volk den zeis tot een zwaard, den beitel tot een mes omsmeedde, waar ’t aankwam op de verdediging der volksbelangen; «dat daar waar de Nederlandsche bronnen van welvaart, trots alle vriendschappelijke, inter nationale overeenkomsten werden aangerand en to ?®5S’HfW5s*y s 1 I 3 1 III II 1 s SNEEKER COERANT

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1