1 GEMEENTE EN BET ARRONDISSEMENT SNEER NIEUWS- EN MWERTENTIE-BLAD VOOR DE B I N N E N L A N 1). I I I 1 I 1870 15 JANUARI. ZATERDAG V IJ F-E N-T WINTIGST F I I i S ta te ii-G e n e raai. H ®S 4 SÉ I I S\Ilk I II (OIRVX 33& ®EH «Wat een bittere onverdraagzaamheid!” Justitie 5 s over met den dag burgemeester de jas gearresteerd die 3 om AJ. 1 5 8 6 Deze CO UR ANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. diens dat O 7 1 4 -2 O O 1 O 8 e d a r s k en ace. zilveren - Ssjk fel zTÖf i nestrijd trekken om te handhaven een rede van bestaan voor de liberale partij en tevens zeker om de taak der dagbladschrijvers te verligten, want zonder partijdigheid zouden deze lang zoo pikant en scherp niet kunnen zijn als thans, en dat trekt immers lezers Nu zouden we misschien weinig notitie heb ben genomen van deze ontboezeming vol zuster lijke toegenegenheid, y>het Noorden”kan zelf zijn pad wel schoon vegen ware ’t nietdat het knorrige zusje ook haar nagels zet op frie sche zelfstandigheid en daarop eene geldersche aderlating wil beproeven. En dat mag niet. De sirene doet een beroep op «eendracht” en variëert op het«aiziet hoe schoonhoe lief lijk is ’tdat zonen” enz. maar aan dat «eendrachtig samenwonen” zou natuurlijk als eerste voorwaarde verbonden zijn, dat Friesland zich zoowat in een hoekje zou moeten behelpen geen pretentiën mag makengeen zelfstandig, oordeel hebben, maar dat de «boeren” alleen zouden mogen prijzenwat de sheeren” alzoo' gelieven te wijzen. Hoe zusterlijk lief! Intusschen weten die «trouwhartige Noorman nen” ook iets van de geschiedenisen of die naïviteit, die hen vroeger bewoog om op ’t ge roep «dit of dat gehucht boven 1” aan ’t «pluk haren en bekkesnijden” te gaan, niet vrij wat zijn prikkel verloren heeft sinds de gentile naïviteit van de heeren in ’t spel kwamzou de eenvoudigste friesche boer zeker wel kunnen uitmaken. Hij zou wel weten te vertellen waar la part du lion bleef. Zou de N. A. C. ook kunnen uitmaken Wélke naïviteit op den duur het meest schadelijk is voor die gewenschte «eendracht.” Verder stelle zij een scheikundig onderzoek in op het friesche bloed, misschien zal de een ander gulhartige fries wel een paar druppeijes voor dat doel willen missen alléén maar om van den sc/iij'n tot de zekerheid te kunnen komen of er in dat «bloed zekere bestanddeelen zitten die de tweedracht bevorderen.” Voorts vragen we haar bewijzen«dat Friesland door onderlinge twis ten is verscheurd”, en ten slotteeenige aan wijzing waaruit zou kunnen blijken dat «de in vloed die het Noorden des lands op den gang der zaken meer en meer gaat uitoefenen niet veel aan het koninkrijk der Nederlanden voor- I I b Er zal een voorstel gedaan worden tot vesti- ging van een gezanfschaps-post in China. Eene Wet tot afschaffing der tienden zal spoe- I dig ingediend worden zoomede een tot regeling der naamlooze vennootschappen. De Afdeeling Roomsch-Catholieke Eeredienst I is mede aangenomen Bij de behandeling van die van de Hervormde Eeredienst had eene langdurige discussie plaats I over het amendement van Lijnden, in de Twee de Kamer voorgesteld wegens de kosten van het College van Toezicht. Morgen voortzetting. Zitting van Donderdag 13 Januari. In de zitting van heden is de beraadslaging voortgezet over de begrooting voor het departe ment van de Hervormde eeredienst in verband tot een amendement van den heer van Lijnden, betrekkelijk de kosten van hel college van toe- zicht en het beheer der kerkelijke goederen. Nadat de minister nader verklaard had eene speciale wet te zullen indienen in de hcop dat de tweede kamer de zaak nader overwegeis het hoofdstuk met 22 tegen 13 stemmen aan genomen. Daarna is de beraadslaging aangevangen de begrooting voor de staatsspoorwegen. Dezenaar heeft verklaard te vrijdenker. Of de vrijden- niet”, zegt de N. Rott. Ct.«of a. e. i. o. u. b. d. t. g. 1. r. s. w. «Zoo den door het klavier voortgebracht. EERSTE KAMER. Zitting van Woensdag 12 Januari. De Eerste Kamer heeft de algemeene beraad slaging over de Staatsbegrooting reeds ten einde goeds spelt.” Een en ander zal haar zeker gemakkelijk vallen. S N E E K, 14 Januari. Naar wij vernemen zal eerstdaagsen wel in het begin der volgende maand Dr. Zaalberg van ’s Hage hier weêr in de Concertzaal een voor dracht houden. Zeer waarschijnlijk zal hijeven als op onderscheidene andere plaatsen, ook hier wel spreken over het Concilie en pater Hyacinthe. Met zekerheid kunnen we ’t nog niet zeggen. Wij voldoen voorloopig dan ook slechts aan het ons gedaan verzoek: om de aandacht van be langstellenden op de komst van den ook hier reeds bekenden spreker te vestigen. Reeds voor eenige weken geleden hebben we aan onze lezers meêgedeeld dat ook hier ter stede, en wel in het huis van Arrest, proeven die hier te lande altijd inheemsch geweest zijn, hun-f werden genomen om puf ten te boren volgens ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7% Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. I 8 ton boven de werkelijke opbrengst van 1868 is. j I kraaien als een haan. i nenoorsprong namen uit verschil van inzicht en be- Dit, onder de rubriek gemengde berichten in de lang, en hadden niet vermoed wat we thans van dit N. R. C. lezende, herinnerden wij ons het vol- j «Noorden” leeren, dat men partijdig was uit partij- ;eggen en deels, s zucht, en opposiet uit strijdlust Waarlijk die In het begin de- i trouwhartige Noormannen zijn nog wel zeer naïf, dat zeevenals in vroeger tijden elders ’t boe renvolk van twee gehuchten met elkander pluk haarde en bekkesneed, om ja om ’t geroep van dit of dat gehucht boven! ter wijl de gehuchten beide bleven liggen waar ze lagen, maar alleen uit lust naar den krijgdie gende deels van hooren en zeggen en deels omdat wij liet gezien hebben. 1 zer eeuw leefde in Amsterdam een uitstekend I tevens groot mechanicusmaar door i een destijds onduldbaar onafhankelijkheids ge- j I voel bezield. De naam is ons vergetenmaar niet, dat toen hij door Willem I ontboden werd, jvïftl ceu uiLieiü uuvci ui uagz.aauuidu i j Om De N. R. Ct. moet zich daarover niet verwon- de deren Slechts het tegendeel zou bevreemding komen moeten verwekken. De Tijd heeft eene verstandige daad verricht, gedragen. 1 »zich schamen” dood eenvoudig uit zijne copia verborum uitgeschrapt en heeft daarvan der wereld dadelijk kond ge daan door de Sainte-Beuve op gelijke lijn te stellen met Troppmann. Ga zóó voort Tijd en gij zult onovertrefbaar worden. De op nieuw opengestelde leening van de Nederlandsche stoombootmaatschappij te Amster dam om eene directe stoomvaart op Amerika te verkrijgen is mislukt. Vlissingen had er nog voor 70,000 gulden in deel genomen Het blijkt op nieuw dat het waar is ’t geen Thorbecke zeide, dat, indien Amsterdam de hart ader van Nederland moet heetendat hart dan wel flauw moet kloppen. Men verneemt dat mr. M. H. Godefroi zijn ontslag heeft genomen als lid van de Tweede Kamer voor hel hoofdkiesdistrict Amsterdam. De conservatieven willen van naam veran deren en zich voortaan gematigd-lïberalen noe men. Het is een veeg teekenindien men zich schaamt voor zijn naam. Voor een eerlijken naam behoeft men geen andere te zoeken. Het is trou wens niet de naam, waardoor de zaak wordt ge kenmerkt maar het wezen der zaak geeft be- teekenis aan den naam, dien zij voert. Het woord geus bijv, was een scheldnaam, maar wegens de mannen die er mede werden aangeduid, werd *t een eernaam. De naam conservatief heeft op zich zelf eene goede beteekenismaar zijdie hem dragen hebben er een slechte reuk aangebracht. Op den 6den dezer waren er 113 proces- sen-verbaal tegen de Rijn-spoorweg-maatschappij opgemaaktter zake van gedurende ettelijke dag n niet op tijd vertrekken of aankomen harer treinen ’t Cijfer dier bekeuringen nam toemaar de beterschap niet. De gemeente Meeritter zoekt plaatsing voor een kapitaal van ƒ3500 en bezit verscheidene andere kapitalen de gemeente Meeritter is dus bemiddeld. Diezelfde gemeende vraagt zoo spoe dig mogelijk een hulponderwijzer tegen eene belooning van /200, dat is 55 cents per dag of, na aftrek der soldaten-menageongeveer 25 cent in de 5 dagen Een Spreekmachine. Hoever de kunst het reeds gebracht heeftbewijst de spreekma chine die thans te Leipzig is tentoongesteld. De organendie tot het spreken noodig zijn van hout of van caoutchouc vervaardigd wer ken hierbij geheel als bij den mensch. Door een soort klavier worden de verschillende deelen in beweging gebrachtterwijl een pedaal op een blaasbalg werktom de noodige lucht in de luchtpijp te brengen14 verschillende letters e. i. o. u. b. d. f. g. 1. r. s. w. en sch. wor- De andere ontstaan door de dezelfde beweging; alleen moet de stemspleet hierbij uitgezet of ingekrompen worden. De machine kan buitendien lachen en i portret te schilderen, hij antwoord- lagen, maar alleen uit lust naar den krijg, die hij zelf bij hem in zijn atelier kon j men liefhad om hem zelven, zóó thans ten pen- zoo hij geschilderd wilde worden, en i dat toen die commissie aan Pienernan werd op- Onze schilder-mechauicus had zich voorgesield kunstmenschen te maken, die spre ken konden en had hel daarmede zooverre ge bracht dat hij zelf schrikte en de deur uit liep toen hij zijne producten verstaanbare ge luiden hoorde voortbrengen. Door dienzelfden artiste is indertijd een draak vervaardigd die zich voortbewegen kon en te Amsterdam op het tooneel in balletten de alge meene verbazing wektetotdat de werking in eens ophieldtengevolge van maar wij mo gen zulks niet zeggenwel verzekeren dat het niet lag aan verkeerde of onvolmaakte constructie. Van datzelfde vergeten genie, zijn nog aanwe zig (althans voor 10 jaar waren ze er nog) twee ledeponpen een man en eene vrouw die van hout het menschelijk lichaam zoo getrouw voor stellen dat zij het levend model vervangen. De nu verkondigde uitvinding is alzoo niet zonder antecedent in ons landmaar destijds even als thans was het waar een profeet is in zijn vaderland niet geëeru. Bij arrest van het provinciaal gerechtshof in Friesland, van 10 Januari 1870, is, de persoon van Folkert Westra gardenier en koopman te Dragten, terzake het opzettelijk in brand steken van een gebouw waardoor te voorzien was dat eenig menschenleven in gevaar kon worden ge bracht veroordeeld tot de straffe des doods. De vrijmoedigheid waarmee y>het Noorden” gewoon is zijn gevoelen uit te spreken; de rid derlijkheid waarmee het voor zijn radicalisme ’t zal weldra een eeretitel in plaats van een scheld naam zijn uitkomtwekt zoo nu en dan de knorrende spijtigheid op van sommige harer half slachtige zusters, die op zoo’n manier de slag- om-d’arm-politiek van schipperen, plooien en knoeien niet meer als de alléén zaligmakende kun nen kwijt raken. Dat ze spijtig zijn over ’t verhopen harer nee- ring laat zich begrijpen; maar dat ze, nu T pu bliek haar bedorven waar niet meer slikken wil unfair genoeg zijn haai’ eerlijken concurrent, een verwijt te maken juist óver zijn eerlijkheid en deze eene partijdigheid noemen, gebaseerd op de zucht naar klantenzietdat ’s ja óók wel begrijpelijk! maar in elk geval min der verschoonbaar. Dat riekt totaliter naar een winkeltje met bedorven vijgen of rozijnen. In zoo’n, de reukorganen kwetsend komenijs- winkeltje dachten we ons voor een oogenblik ver plaatst, toen we ’t volgend zusterlijk oordeel la zen over ’t programma van ’t yiNoorden”, een oordeeluitgesproken door de Nieuwe Arnhem- sche Cour. Men kan daar lezen «Eendragt maakt magt” was de spreuk der geü nieerde provinciën, maar zeera zelden waren ze eendragtig. Daar schijnt iets in het Friesche bloed te zitten wat de tweedragi bevordert. Friesland zelf is door onderlinge twisten verscheurd, en de invloed, die het Noorden des Lands op den gang der zaken meer en meer gaat uitoefenen voor- spelt voor het Koningrijk der Nederlanden niet veel i goeds. Wij meenden altijd dat de partijschappen, Bij Kon. besluit is de heer G. Scbeltus, thans ontvanger der in- en uitgaande rechten en van de belasting op de gouden en werken te Groningenbenoemd tot ontv. der dir. bel. Ie afd. te ’s Gravenhage. In en omtrent Arnhem staat het met de veiligheid van goederen en personen slecht. Ver leden Woesdag werd, gedurende eene voorstel ling in den schouwburg, uit het rijiuig van den burgemeester, de jas van zijn koetsier gestolen, zonder dat de dader is kunnen ontdekt worden. De pauselijke zouaven en retraite doen van zich hooren maar op geene eervolle wijze Te Tilburg is er een gearresteerd die een ander jongeling met een bajonet doodelijk heeft gewond, te Luik is een ander, dépóthouder van het ma gazijn der Maatsch. t. exploit v. slaatsspoorw., met 400 fres. uit de kas spoorloos verdwenen. in de Nieuwe Noord-Hollanderhet or gaan van den heer dr Nuyens, leest men: «De frausche vrijdenkers hebben nauwelijks een hunner leden den bekenden Sainte-Beu vedoor den dood verloren, of zij hebben er 1 een ander in de plaats gekregen namelijk den nog meer bekenden Troppmann. Dezenaar zijne godsdienst gevraagd, zijn materialist en r kers vereerd zijn met die aanwinst «Wij weten l._ de Tijd, toen hij dezer dagen betuigde: «Zoo wij van iets afkeer hebbendan is het van ge loofshaat ot krenking, door daad of woord, van andersdenkenden” uit naam der ullramonta- nen in het algemeen of alleen voor zich zelven sprak. Maar in het bovenstaande hebben wij weder een proef van den eerbieddie de ul- tramontanen bezielt voor andere gevoelens. Sain- te-Beuve, een man zooals eene eeuw er maar weinigen ziet geboren worden, wordt op ééne I lijn gesteld met Troppmann. En waarom Om- I schilder gebracht. dat hij eene andere zielsovertuiging had dan de I 1 De Minister van inancien ee me eg ]loercn upramontanenomdat de denkbeelden, dat de uitkomst van e iens ovei 11 verkondigde, in hun geest niet vielen! millioen e.n 3 ton boven de raming en 2 mdlioen een bitIere’01;vei.dra^zaamheidr> HÖofd“stukke“n 1 en der‘begrooting zijn daar- defen tegendeel 20U na met algemeene s emrnen aangenomen. moeten verwekken. Bovendien: Hoofdstuk Rmtouliind^chö Zakon en Justitie i - x/o i (ju ncdiu cuxic vcix: zijn eveneens aangenomen. H(jt bbJ heeft h(;t WüOfd gezanfschaps-post in China.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1