LJ>W NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BLAD VOOR DE BINNENLAND. I a 1 tl GEMEENTE EN BET ARRONDISSEMENT SNEEK. 18 7 0 V IJ F-E N-T WINTIGSTE J A. A. R G A. N G. 32 JANUARI. ZATERDAG 1 1 ds A 'w I State n-G e n e r a a 1. i 1 L st- i'ks au- <e, Jo- jr. d., it, 1 'I ifl 1 COURANT SNEEK [iet ÜSJB3 dus ris e- den 19den Augustus HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris H. FENNEMA. Bet Utrechtsch Dagblad deelt mede, dat 1 Mei zal 10 1 0; d- 10 at er re 5 le- rel. te V'? I K E N N I S GEV I N G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK. lib 'raai; door schoolplichtigheid wordt het school- t verbond niet bedreigd. Doch ga maar voort met onwaarheid te spre ken, insiniëer maar door; het zal U en den uwen niets helpenwant de waarheid is krach- AD VERTEN TIEN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7 x/2 Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. Uk i voor het publiek. Jhr. Dr. F. A. Hartsen die sedert eeni- gen tijd medewerker van de Asmodée is gewor den, althans de helft van dat blad vult met en zoowel taal als stijl van dat blad zich heeft eigengemaakt (puantium mufa- tus van den vroegeren Hartsen heeft een ar gument vóór de doodstraf aangevoerd. Hij zegt adat in sommige gevallen de dood van een mensch een tiran b. v. noodig is om erger kwaad te voorkomen. Ook zou het kunnen wezen, dat men den misdadiger zelven een dienst bewees door hem te verlossen van een leven hetwelk voor hem niets dan wroeging oplevert.” Wij citeer en deze woorden nóch omdat wij eenige waarde hechten aan de woorden van Dr. II., nóch om hem ten toon te stellen; maar geven ze alleen als een bewijs hoe treurige ge volgen eene verkeerde studierichting op de uitin gen van den geest kan uitoefenen. Wij bespot ten den Dr. geenszins, maar hebben daarente gen inderdaad deernis met den toestandwaar in hij zich zelven heeft gebracht, en welke geen anderen dan een treuriger, afloop kan hebben. Er lag een schoone kern in den Doctor; maar de verkeerde weg, wellicht aan ziekelijke aan doeningen toe te schrijven, door hem ingeslagen, kah tot niets anders leiden dan tot een hals over hoofd voorthollen naar den afgrond waartoe hij reeds de eerste stappen heeft afgelegd. En dan gedachtig aan ce ri est que le premier pas, qui coute, vreezen wij, dat het verderf niet verre meer af zij. Van de kust van Guinea zijn zeer gunstige berichten ontvangen en de Nederlandsche wape nen hebben een schitterend succès behaald. Na tuurlijk want zij hebben een dorp «totaal ver nield.” Men denke hierbij aan de dagorder van den generaal van Swieten in Indieen vooral ook aan ’tgeen Multatuli gezegd heeft van den Nederlandschen krijgsroem, die onvermijdelijk gepaard schijnt te moeten gaan met «vernielen” en «brandstichten” Wij willen niet beweeren, dat die onmenschelijke aanleg in den Nederland schen soldaat ligt, maar alleen zeggen, dat die grnwel-piegingen schijnen aangemoedigd en daar door den soldaat verlaagd te worden tot een huurling-brandstichter en welvaart verwoester. En dat is schandelijk. In stede van op zulke schadelijke teilen officiéél te roemen zou het in eiken beschaafden staaf, plicht zijn ze te verbloemen en ze ten strengste tegen te gaan. Ook deze minister van oorlog bewandelt den weg, die lang had moeten verlaten zijn gewor den, doch zoo lang de administratie als almach tig blijft beslaanwel ijverig zal worden betre den, tot schade van het land, tot schande van de beschaving en tot verontzedelijking van het leger. Prijs gruwelen, en gij zult zelfs hen. die zacht zinnig en zijn, tot een euveldaad dwingen. Op den overleden heer Mertens heeft dé Vlaamsclie dichter Hansen ’t volgende vers ge maakt «Treed hierbij met d’eerestander Mertens was een Nederlander; «Taal en vaderland zijn één, «Dit staat geboekstaafd op dien Steen! «Vereer hem dan met de eikenkroon, «Als Dietschland plichtgetrouwen zoon.” Aan hen, die hoog loopen met de Vlaamsche Gelet op art. 26 der Wetbetrekkelijk de de Nationale Militie, van den 19den Augustus 1861 (Staatsblad n°. 72). Brengen door deze ter kennisse der ingezete nen dat het register en de alphabetische naam lijst van de ingeschrevenen voor de loting 1870 ter visie van elk zal liggen ter Secretarie dezer gemeente van de 22 tot en met den 29 Januari 1870 en dat door een ieder, die tegen register of lijst bezwaren beeft in te brengen, deze op de wijze, in art. 99 vermeld, binnen den tijd der nederlegging bij den arnmissans des Ko- nin rs in de Provincie moeten worden ingediend. Sneek den 18 Januari 1870. Burgemeester en Wethouders voomoemd BA MERSTER DIJKSTRA. De Secretaris, 11. FENNEMA. er, 10 Zijdie eenige vordering hebbenten laste der gemeente, over het jaar 1869 worden uit- genoodigd hunne rekeningen in te leveren ter Secretarie der gemeente vóór den laatsten dezer maand. Sneek, 20 Januari 1870. Burgemeester en Wethouders der gemeente Sneek Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. Volgens eene mededeeling aan de Middelb. Courantzou de minister van oorlog gezind zijn, een einde te maken aan de schadelijke, nutte- looze en hoogst kostbare garnisoens-veranderin- gen. De militiens zouden voortaan ingelijfd wor den bij de corpsendie het dichtst in garnisoen zijn bij hunne gewone woonplaats. Beide maatregelen zijn zeer goed te keuren hoewel de eerste wat de officieren betreft, wordt hij streng doorgevoerdniet vrij te plei ten is van groote onbillijkheid. Is het bericht waardan mogen de militiens den hoofdadministrateur Hardenbergh wel dank baar zijn voor dezen eenigen stapdien hij ooit gedaan heeftom het goede te naderen. Sedert Dr. Kgijper van Utrecht de re dactie van den Heraut heeft aanvaard is het met de waarheids gehalte van dat blad niet be ter geworden De Dr. zegt: «Het was te voorzien, gelijk de uitkomst ook bevestigd heeftdat er door de voorstanders van het Schoolverbond een kruis vuur zou geopend wordentegen hel dreigend spooksel der schoolplichtigheidniet uit begin sel maar ter afweering van het gevaarwaar door de jeugdige stichting wordt bedreigd.” «Van daar de heftige pleidooien tegen de schoolplichtigheiddie achtereenvolgens in de hoofdorganen onzer radicale dagbladpers gevoerd zijn.” Wij hebben hier minstens vijf leugensééne onwaarheid en eene insinuatie in zoo weinige woorden. Er is geen kruisvuur geopend tegen de school plichtigheid door ’t geen hij gelieft te noemen de «radicale pers Een gedeelte van de liberale pers is uit be ginsel tegen schoolplichtigheid, als niet strookend met de liberale beginselen in een liberalen staat. Schoolplichtigheid is haar geen spookselmaar vindt haar in te voej-en nóch noodzakelijk, nóch KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente S1SEEK, Gezien de missive van den Commissaris des Konings van den 11 December 1865, le Afdee- ling N°. 2170, betrekkelijk de certificaten van Nederlandschen oorsprong of bewerking Gelet op artikel 3 van het besluit van den 1 December 1865 (Staatsblad no 131), houdende bepalingen omtrent de certificaten van Neder landschen oorsprong of bewerking ter uitvoering van art. 11 der wet van 3 Juli 1865 (Staatsblad no. 76), luidende als volgt: «Jaarlijks in Januari wordt door het gemeente- «bestuur opgemaakt eene lijst van hendie in «de gemeente een lak van nijverheid uitoefenen «waarvan de voortbrengselen met certificaten van «Nederlandschen oorsprong of bewerking tegen «een lager recht in Nederlandsch Indie kunnen «worden ingevoerd, voor zoo verre zij op de wij- »ze in de volgende zinsnede bepaald, het voor- «nemen hebben te kennen gegevenom goede- «ren ter verzending naar Nederlandsch Indie te «vervaardigen of te bewerken. «Om op die lijst geplaatst te worden, melden «belanghebbenden daartoe bij openbare Kennis- «geving opgeroepen, zich aanter Secretarie der «gemeente, met overlegging van een afschrift «van hun patentblad.” Roepen bij deze op alle zoodanige ingezetenen of belanghebbendendie in de gemeente een tak var. nijverheid uitoefenen en op de lijst ver langen geplaatst te wordenzich daartoe ter Secretarie der gemeente aantemelden. Sneek den 21 Januari 1870. Burgemeester en Wethouders voomoemd, BAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris, II. FENNEMA. EERSTE KAME R. Zitting van Dinsdag 18 Januari. Hoofdstuk Finantiën is beden aangenomen met 25 stemmen tegen 1 die van den heer Schot, i tiger dan de leugen. De minister bleef volhouden, dat vooralsnog - geene behoefte bestaat (ot belasting verhooging de spoorweglijn Gouda’s Hage op 10 en het tijdstip tot algeheele herziening van liet geopend worden belastingstelsel nog niet is gekomen. Er moet nog veel voorbereid worden alvorens dienaan- j gaande een geformuleerd voorstel te doen is. De discussie over Hoofdstuk Koloniën is aan- zijne stukjes gevangen doch niet afgeloopen. ”''u In de avond-zitting van heden is bijna de geheele zitting uitsluitend ingenomen door eene redevoering van den minister van koloniën, in antwoord op al de sprekers. In den loop dezer rede werd medegedeeld dat de kofneoogst van 1869, geraamd op 900,000 picols, werkelijk een millioen picols bedragen zal en dat de oogst van 1870 mede op 1,000,000 a 1,200,000 picols wordt geschal dat de opbrengst der suikercul tuur in 1863 op ruim 2,000,000 picols te stel- fen isen dat de particuliere tabaksteelt voor- deelig geweest isterwijl uit officiële berichten blijkt, dat de orde en rust voldoende en de ver houding der bevolking tot de hoofden goed is. Na korte re- en duplieken is de begrooting voor koloniën aangenomen met 19 tegen 6 stemmen. Hierop is met eenparige stemmen aangenomen het hoofdstuk onvoorziene uitgaven en daarmede de behandeling der staatsbegrooting ten einde gebracht. De kamer is tot nadere bijeenroeping gescheiden. ’litteratuur, zij gevraagd, wat te denken van dergelijk vers, dat door een blad als ’t Ant- luerpsche Ilandelsblad word opgenomen en als een waardig product is beschouwd. Het Stuiversblad gaat van naam verande ren en zich de Toekomst noemenomdat dit het eenigste is wat ons overblijft om als antwoord te geven op de klachten over ellende, verschop- ping en overheersching de Toekomst, dat geeft ons kracht tegenover de lauwheid en lafhartig heid onzer dagen. Het zou er echter treurig met ons Vaderland gaan uitzienindien het ingericht werdzooals het Stuiversblad daarover schijnt te denken. Dan nog liever een régime Heemskerk-v. Zuylen. Wij lezen in de Kerkelijke Courant: «Denkt men aan de berichtendie onderschei dene dagbladen onlangs hebben bevat ten aan zien van de verplaatsing van het Noorden uit Groningen naar Amsterdam dan zou men haast bang worden voor het programma omdat over die verplaatsing werd gesproken als over eene gebeurtenis van veel gewigt. «Meent men echterdat. aan die verplaatsing zeer weinig gewigt is te hechten en dat het hoofddoel is te Amsterdam de advertenliën te vinden, die te Groningen niet willen komen, dan ziet men het programma met meer onver schilligheid aan.” De Kerk. Cour, deed o. i. beter zich van soort gelijke stekeligheden te onthouden. L)e uitgevers van het officieel orgaan van de Ned. Berv. Kerk hebben meer dan eens gesoebat om annonces voor hun veel gelezen blad. Het pecunieele schijnt dus ook dat blad of althans zijn, uitge vers niet geheel en al eene onverschillige zaak te zijn. Wij maken daarvan der redactie vol strekt geen verwijtimmers élk blad dat in ’t algemeen belang of in dat van zekere partij werkzaam is heeft aanspraak op algemeene of bijzondere ondersteuning; maar: nu hadden we dan ook van de K. C. mogen verwachten dat ze niet met een soort minachting zich zou uit laten over »’t Noorden”, waar dit altijd nog maar volgens de meening uitgesproken in de Kerkelijke er op uit isom door verplaat sing meer steun te krijgen door annonces terwijl ze zelt heeft getoonddat haar «reine leer”, hel veroordeeld «zwoegen naar goud enz”, toch niet geheel en al kan buiten sluiten. Zie I dat ’s weer echt-oud-testamentisch wegen met verschillende gewichten. Uw balans deugt niet Kerkelijke Dat zij overigens een beetje bang is voor het programma van «het Noorden” laat zich begrij pen; maar daarom is ’t nog niet heel vriénde lijk gehandeld van christelijk spreken we nog niet eenzdie wezelachtigheid lucht te geven in zijdelingsche en geniepige hatelijkheden I Prins en prinses Hendrik bevinden zich se dert 14 Januari te Rome. De Nieuwe Arnhemsehe Courant zegt «De heer Groen schrijft««Van mijn eigen standpunt reik ik edoch zonder mij daarvan te laten aftrekkenaan conservatieven zoowel als aan liberalen de hand.” «De heer Groen zal moeten bekennen dat hij van af het anti-revolutionaire standpunt nog al ver de hand zal moeten uitstrekken om die van een «liberaal” te bereiken. «Aan welk liberaal zal een man als de heer Groen de hand willen reiken Aan Thorbecke met zyn Christendom boven geloofsverdeeldheid, ol aan den heer van Houten, die in het adres van antwoord zelfs de inroeping van den Godge lijken zegen wraakte Ónmogelijk aan den heer Fock die de onsterfelijkheid der ziel tot een be twistbaar dogma verlaagde. «De «liberalen” steken het hoofd stout in de hoogte. De conservatieven hebben iets beters tJW'.r

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1