I NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BLAD VOOR DE I J I GEMEENTE EN BET ARRONDISSEMENT SNEER. 1 I BINNENLAND. ■■■Mi Ij I j No. 8. V IJ F-E 2N-T WINTIQSTE JAARGANG. 1870 WOENSDAG 26 JANUARI I I I I j - rr - - hem een i SNEEK COURANT a van particuliere correspondentie nister blijven. r Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris H. FENNEMA. er en thans is het I i weest. - Aan hét Utrechtsch Dagblad wordt ge- van Dantumadeei zijn telken jare afschrift te vragen I van eene ADV ERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7% Gents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente Sl\EEK, Gezien de missive van den Commissaris des Konings van den 11 December 1865, le Afdee- ling N°. ‘2170, betrekkelijk de certificaten van Nederlandschen oorsprong of bewerking Gelet op artikel 3 van bet besluit van den 1 December 1865 (Staatsblad no 131), houdende bepalingen omtrent de certificaten van Neder- landscben oorsprong of bewerking, ter uitvoering van art. 11 der wet van 3 Juli 1865 (Staatsblad n 76)luidende als volgt «Jaarlijks in Januari wordt door het gemeente- «bestuur opgemaakt eene lijst van hen, die in »de gemeente een tak van nijverheid uitoefenen «waarvan de voortbrengselen met certificaten van «Nederlandschen oorsprong of bewerking tegen «een «worden ingevoerd, voor zoo verre zij op de wij sze in de volgende zinsnede bepaald, het voor- stiemen hebben te kennen gegeven, om goede- «ren ter verzending naar Nederlandsch Indie te «vervaardigen of te bewerken. »0m op die lijst geplaatst te worden, melden «belanghebbenden daertoe bij openbare Kennis- «geving opgeroepen, zich aanter Secretarie der «gemeente, met overlegging van een afschrift «van hun patentblad.” Roepen bij deze op alle zoodanige ingezetenen of belanghebbendendie in de gemeente een tak var. nijverheid uitoefenen en op de lijst ver langen geplaatst te wordenzich daartoe ter Secretarie der gemeente aantemeldën. Sneek den ‘21 Januari 1870. Burgemeester en Wethouders qoornoemd, BA MERSTE1Ï DIJKSTRA. De Secretaris, II. FENNEMA. daan van dom geloof, streeft. Te Leiden bevindt zich tegenwoordig een stu dent. in de letteren, die R. G. geestelijke is, en de colleges in dat vak trouw waarneemtnadat hij eerst de mis heeft gecelibreerd. Toen hij zjjn admissie-examen (weinige weken geleden) moest doen, vreesde men voor wat bruggen tusschen de handwijzers opschuddfng wegens het ongewone van het feit doch gelukkig bleek die vrees ijdel te zijn ge- door de kiesgerechtigden zelven, afgaande op van hooien en Of de Raad i zijnweten zij niet. dat over een J j die en 9 voor de marine, alsmede 16 voor de den Raad der gemeente Harlingen iemand kwam. I I ft t* rW U O 1111 C’ I v zi i z*. .1 r. 4 /A UT T1 rv m I I za 4 t. nA 1 .-1 - I 1 i Zij, die eenige vordering hebben, ten laste der gemeente, over het jaar 1869 worden uit- genoodigd hunne rekeningen in te leveren ter - Secretarie der gemeente vóór den laatsten dezer maand. Sneek, 20 Januari 1870. Burgemeester en Wethouders der gemeente Sneek In den Utrechtschen Gemeenteraad riep de bur gemeester Kien de hulp in van den hr. Rogaards; wethouder aldaar bij ’t maken van eene ver ordening op de begraafplaats hem daarin eene specialiteit noemende. Gemelde heer repliceer de daaropdat hij daar zou latenwie in het dagelijksch bestuur dier gemeente eene speciali teit in het begraven isde burgemeester of hij, daarbij apparentelijk doelende op het achter blij ven van sommige brieven en stukkendie inge komen zijn, maar niet worden medegedeeld. Te Amterdam zijn thans 74 militaire stu denten in de medicijnenals 23 voor ’l leger in Nederland, 49 voor O.-Iudie, 2 voor W.-In- K E N N IS G E l' I N G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK. Gelet op art 26 der Wetbetrekkelijk de de Nationale Militievan den 19den Augustus 1861 (Staatsblad n°. 72). Brengen door deze ter kennisse der ingezete nen dat het register en de alphabetische naam lijst van de ingeschrevenen voor de loting 1870 ter visie van elk zal liggen ter Secretarie dezer gemeente van de 22 tot en met den 29 Januari 1870 en dat door een ieder, die tegen register of lijst bezwaren heeft in te brengen, deze op de wijze, in art. 99 vermeld, binnen den tijd der nederlegging bij den Commissaris des Ko nings in de Provincie moeten worden ingediend. Sneek den 18 Januari 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris Jf. FENNEMA. i wor- na een proeftocht in tegenwoordigheid commissie uit Gedeputeerde Staten der en van de eigenaren der kanalen. Door bruggen en tegen zwaar geladen sche pen (in Groningen) moet de vaart verminderd woiden. De afgewerkte stoom moet door mid del van een pijp in de injectiebak der machine kamer worden geleid. En als dat alles nu in orde is en zoo wordt bevondendan kan de concessie nog worden ingetrokken, zoo de oevers te veel lijden of de directie of de gezagvoerders door onachtzaamheid schade of ongelukken ver oorzaken. Dit is met recht eene concessie met hinder nissen welke voornamelijk van friesche zijde zijn opgeworpen. Nu is ’t wel zekerdat deze vaart meer in gromngsch dan in friesch belang is (vooral ver voer van aardappelenmeel uit Groningen naar Harlingen, om in de engelsche booten geladen te worden), maar al had deze provincie niet dade lijk evenzoo groot voordeel als Gro ningen van een beter vervoer, zoo lijdt hel toch niet den min sten twijfeldat beide provinciën er door gebaat worden en dat vooral Harlingen gebrek heeft aan een spoedig en goedkoop middel van vervoer uil Groningen. Voor eenigen tijd geleden gaf de graaf de Beauvoir een werk uitwaarin hij de indrukken weer gaf, die eene reisdoor Java, door hem in gezelschap van de twee kleinzonen van Louis Philippegedaanop hem gemaakt had. Aan gaande het cultuurstelsel en hetgeen op Java ten opzichte der Javanen voorvaltzijn die in drukken hoogst ongunstig en gaf de N. R. Ct. daarvan eenige fragmentenonder den titel van. t cultuur stelsel veroordeeld door een vreem deling. Het Dagbladdie dat werk nimmer onder de oogen heeft gehad tracht den inhoud er van te ontzenuwen door te zeggendat Beauvoir gezien heeft door de oogen van Keuchenius, daar hij en de beide hertogen eenigen tiju bij dezen had den doorgebracht. Nu was Keuchenins destijds nog lang die radicaal op Indisch terrein niet die hij later is geworden en is daarenboven het geheele verhaal van het Dagblad gelogen aangezien, gedurende de reis van Beauvoir Keuchenius te Leiden woonde en nóch Beauvoir nóch de beide kleinzonen van Louis Philippe ooit gezien heeft. Zoo liegt de conservatieve pers den eenen dag voor en den anderen na; maar doet het zóó on- veistandig en brutaal, dat hare leugens dadelijk aan het licht komen. J Aan den Helder heeft den 20e Januari een eigenaardig concert plaats gehad. De leerlingen van de school voor uitgebreid lager en middel baar onderwijs gaven daar een «klein concert”, ter benefice van een medeleerling, die, spelende langs de straatschade veroorzaakte, en die nu, spelende op viool en fluit kosten bijeenvergaart ter goedmaking van hetgeen hij misdeed. Het plan, om op deze wijze onderling den jeugdigen overtreder der plaatselijke keuren in de betaling dei kosten bij te staan is door de jongelieden ontworpen en met goedkeuring der ouders vol- voerd. Het Neusedeler meer in Hongarije, wel eens bezongen door waterlievende heele en halve prulpoëtenis van het aardrijk sedert eenigen tijd verdwenen (de leerboeken over aardrijks kunde vermelden het nog trouw). Waar vóór tien jaren nog schepen vaarden en de poëtasters verliefden op de kabbelende blauwe golfjes de- iïen schommelen, breekt thans de ploeg den vaste bodem. De bodem is zoo geheel en al van water be vrijd, dal bij het uitgraven van den grond, om een j fenis te ontvangen is hij daar gearresteerd --- aan den dag gekomendat hij niet Johann Hötger, maar Frederick Schuwinsku heet en aan het hoofd staat van eene uitgebrei de dievenbende De heer Meijboom met nog 5 andere ingeze tenen van Kampen zijn als getuigen door de Rechtbank te Munster opgeroepen. - Onlangs deelde het Alg. Dagbl. v. Neder land eenige bijzonderheden mede aangaande kruipende wijze, waarop de russische pers vanjden kei/er spreekt. Maar wat moet men dan wel denken van de zuildie in Silesie op een berg werd opgericht door de bevolkingtoen de vorige keizer van Oostenrijk daar een oogenblik had stilgestaan om de schoonheid der natuur te beschouwen. Dat opschrift luidt; «Seine Majesteit, der Kaiser, haben allergnd- digst geruhet hier Göttes schone Natur zu be- wundern.” L’Amie du Limbourg zeide van het af stemmen der begrooting voor de staatsspoorwe gen door de Eerste Kamer: «De minister van binnenlandsche zaken heeft een geducht échec geleden in de Eerste Kamer. «Het spoorwegbudget is met 19 tegen 17 stem men verworpen. «Men vraagt elkander (wie, de Ultramonla- nen aan de conservatieven?) thans natuurlijk «Wat zal de minister na deze verwerping doen?” «Het antwoord is niet twijfelachtig. De heer Fock zal den kaakslag afwisschen en mi- nictar* Zulke taal weerlegt men niet; maar men kan I er toch uit zienhoe vuilaardig de ultramon- Aangaande de stoombootvaart-concessie tus schen Veendam en Harlingen aan de heer Boon te Hoogezand verleend, worden aan de Veendam mer Courant bijzonderheden medegedeeld die vrij bezwarend zijn. Zoo moeten de booten in Friesland met halve kracht stoomen door de en evenzoo i door de bebouwde kom der plaatsen, de gracht te Fianeker en de werken te Harlingen. j De vaart mag in Groningen niet geopend Men zegt, daf de professoren in de letteren in den dan -- uitstekend bekwaam discipel hebben, j n. j ^e_ provjncje schreven, dat eenige inwoners - voornemens de gemeemerekening om daaruit, zonder aanzien des persoonste kunnen beoordeelen hoe er met het geld der gemeente wordt ge handeld. Dit is aliezins te prijzen en zal bij dragen tot de vervulling van onzen wensch controle bij verkiezing van gemeenteraadsleden en geen kiezen, zeggen. van dien maatregel gediend zal Wel herinneren wij ons, paar jaren in de vergaderzaal van - i'.u icu.a.iu ft .vdlll, om hel verhandeld wordende te noteeren, en dat, toen hij dat een paar malen had gedaan, men hem dit trachtte onmogelijk te maken door de tafel, waarvan hij schreef, weg le nemen, en het licht uit te draaien. Men vergaderde toen des avondswellicht omdat de dingen, in den Raad behandeld, het daglicht niet zien konden. Te Kampen vestigde zich in 1866 zekere Johann Hötc.trijpwever. Gedurende 2 jaren gedroeg hij zich zeer fatsoenlijk en trok de at tentie van velen daardoor naar zich. In dien tusschentijd deed hij door den Deur waarder P. Meijboom eenige goederen verkoopen, van welke het sedert gebleken is, dat zij ge stolen waren. Naar Duitschland gegaan zijndeom eene pharmaceutische dienst in O.- en W.-Indie. Ie Velp is eene afdeeling van het School verbond opgericht’t welk wij daarom vermel den omdat aan ’t hoofd er van staat Dr. Ko ningsbergen, die tot de ultra-orlhodoxe richting behoort en door zijne handelwijze in deze zoo gunstig afsteekt bij de gedragingen van Dr. Kuij- per en anderen. Onder de giften bij de Tyd ingekomen voor ’t Concilie, is er een groot ƒ2.50 met dit bijschrift»’s Hage: Door tusschenkomst van den boekh. I. A. TrentropH. Vader! twee bra ve kindeien offeren de vruchten hunner vlijt voor de bekeering hunner lieve tante De commissie voor de stenographic uit de j beide kamers heeft bekend gemaakt, dat de heer eerste stenograaf bij de Staten cursus voor de stenographic zal gelegenheid om De Tijd geeft een voorbeeld van kinderen op te voedeudat in zijn genre mag vallen maar aan de meeste huisvaders en moeders toch af te raden is. Hij deelt mede, dat een elf jarige knaap uit Oostenblakker van zijn vader een daalder kreegomdat hij «stoutweg en zon der schromen, zich geketend aan St. Nicolaas had gegeven.” Wij willen daarom nog niet in stemmen met de Arnhemsche Courantdat sommige ouders hun systeem van opvoeding zoe ken in het bangmaken van hunne kinderen. Het medegedeelde geval bewijst, en daarom vermel den wij het, dat hier de elfjarige knaap minder bigottisch wasdan zijn vader. —Onze meening, indertijd geuit, dat de reclit- geloovigen inderdaad het onderwijs zouden wil len afschaffen, indien zij er de macht toe hadden, wordt behalve door het voorgevallene te Goes, bevestigd door hetgeen de pfarrer Jozephs Sup- pan dezer dagen te Laiback predikte. Hy zeide toch; «Geliefden in Christus! gelukkig zijt gij, die niet lezen en niet schrijven kunt, omdat gij nooit aan het gevaar wordt bloot gesteld, de slechte koekenen ander geschriften te lezen, welke op ons geloof en op de geestelijken sma den.” Dat de moderne kennis niet door alle geeste lijken wordt geminacht, en dat er onder hen zijn, die de wetenschap om haar zelve liefheb ben, blijkt uit eene uit Leiden aan het Weekblad Oostergo. Wij vermelden dat bericht met ingenomenheid voor er locn U11 ziennoe vuilaardig den jeugdigen geestelijke, die naar kennis, ont- taansche-conservatieve pers schrijft. lager recht in Nederlandsch Indie kunnen i G. A. Steger Generaal eene cursus voor openen. Er wordt alzoo eene dit vak aan te leeren, geopend.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1