NIWS- EN ADVERTENTIE-BLVD VOOR BE GEMEENTE EN RET ARRONDISSEMENT SNEER. BINNENLAND. ll r V IJ F-E N-T WINTXGSTE JAARGANG. 1870 ZATERDAG 29 JAM.ARI. VERGABERiJXG van den Geineente-raad van Sneek, op Maandag den 31 Jan. 1870, des voormiddags 10 uur. r i 1 1°. 2° 3°. 0 I SNEEKER COURAN E3W - w I op. 1 I den volgenden avond i' Deze CO UR A NT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco 1.90. ADVERTENTIËN van 1 tol 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7*/2 Cents.Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. sok- het hare ï|l vrouw hand in naar KENNISGE VING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK maken bekend, dat ten gevol- ge besluit van Heeren Ged. Staten van den 20 i Januari 1870 no. 25, Provinciaal blad no. 7 de i voorzitter en burgerlijke leden en hunne plaatsver- latter E inden gewonen drukvorm schuisgesteld, va*1gers voor de militieraad voor de lichting der bestemd is voor oen Uk en herijk der maten gewichten en weeg-werktuigengedurende het jaar 1870. En opdat dit kome ter algemeene kennis, zal deze worden afgekondigd, aangeplakt en geplaatst in de Sneeker Courant. Sneek den 29 Januari 1870. Burgemeester en Wethouders Voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris H. FENNEMA. alles subs, gevangenisstraf. men verneemt, ligt het in de bedoe ling der tegenwoordige regeeringhet loodswe zen van Terschelling over te brengen naar Har lingen. In het belang van deh dienst schijnt de ze verplaatsing noodzakelijk te worden geacht. De Provinciale Drentsche en Asser Cou rant bevat het volgende »De commissaris des konings in de provincie Drenthe heeft het genoegen aan de ingezetenen zijner provincie te kunnen mededeelendat nog altijd de hoop bestaat van de opening van den spoorweg Meppel—Assen—Groningen met 1 April aanstaandedoch ingeval dit niet mocht geschie den het dan toch zeker is dat zulks met 1 Mei aanstaande zal plaats hebben.” Door het Leidsche studenten-corps is be sloten om de viering van het 295-jarig bestaan der Leidsche hoogeschool te doen plaats hebben op .Dingsdag 7 Junij a. s.bij welke gelegen, heid een gecostumeerde optocht zal gehouden worden voorstellende »Het bezoek van Ro bert Lord Dudley graaf van Leicester aan de KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente Sneek, Gelet op art. 28 der Wet betrekkelijk de Natio nale Militie van den 19den Augustus 1861 (Staats blad no. 72) en arlt. 20 en 21 van Z. M. be sluit van den 8sten Mei 1862 (Staatsblad n°. 46); Brengen door deze ter kennisse der belang hebbenden dat de loting van de ingezetenen dezer gemeentedie in het vorige jaar voor de Militie zijn ingeschrevenvoor zoo ver zij op den 31sten Dec. 1869 nog in leven waren en ingezeten van het Rijk zijn gebleven, zal plaats hebben te Sneek in de Concertzaal op Vrijdag, den 18 Februari e. k.des voormiddags ten 10 uredat op den 21 dier maandter Secretarie der gemeente door of van wege de lotelingen aanvraag kan geschieden voor de getuigschriften ter bekoming van vrijstelling wegens broeder- dienst of op grond van te zijn eenige wettige zoonalsmede datom vrijstelling wegens eigen militaire dienst of die van broeders te verkrijgenhet paspoort of an der bewijs van ontslag of een uittreksel uit het stamboek, of een bewijs van werkelijke dienst, ten minste tien dagen vóór den dag, waarop de eerste zitting van den Militie-raad wordt geo pend, ter Secretarie voorfioemd moet worden ingeleverd. En zal deze worden afgekondigd waar het behoort den 29 Januari en 12 Februari 1870. Sneekden 29 Januari 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris, II. FENNEMA. PUNTEN TER BEHANDELING. 1Resumtie der notulen. 2. Verzoekschrift van A. Groenhuizenom eene gratificatie over het jaar 1870. 3. Missive van den heer Dr. K. Dorama, hou dende aanneming zijner benoeming tot Chirur gijn der algemeene armen voor 1870. 4. Benoeming van een hulponderwijzer in de Burgerschool voor jongens. 5. Mededeeling van het door heeren ged. sta- t-n van Friesland d. d. 20 Januari 1870 goed gekeurd aanvulliugs kohier var. den hoofdeiijken omslag dezer gemeente, over 1869. Beeediging van den nieuw benoemden ge- Jueen te- ont vanger In de maand April a, s, zal voor de eer ste maal in het loopende jaar gelegenheid wor den gegeven tol het afleggen der examens voor genees- heel- en verloskundige, apotheker, hulp- apotheker en leerlingapotheker, volgens de wet van 1865. Aangifte vóór 15 Maart. De Courtier de la Meuse meldtdat de groote fabriekant de heer Regout te Maastricht het besluit genomen heeft, om geen kinderen meer in zijne fabriek op te nemen, die hunne eerste H. Kommunie nog niet gedaan hebben. De moordgeschiedenis van Troupmann is in het Nederlandsch oorspronkelijk voor het. tooneel bewerkten te Rotterdam in den schouwburg van den heer Louis Bouwmeesteri die zelf de titelrol vervuldemet zoo’n goed succes opge voerd, dat het stuk voor den volgenden avond weder is aangekondigd. Of de bewerker van dit drama zoo weinig schoonheids- en zedelijkheidsgevoel bezit, dat hg zooveel afschuwelijkheden tot een onderwerp van nationale militie van 1870 in het 2e militiedi- strict van Friesland benoemd tot voorzitter mr. M. van Heloma, lid der prov. staten; tot zijn plaats vervanger H. Tuymelaar, lid der provinciale sta ten tot lid E. van Driesum Sz. lid van den Gemeenteraad van Schoterlandtot zijn plaats vervanger G. A. van der Sluis lid van den ge meenteraad van Schoterland. De Hooge Raad heeft vernietigd het arrest van het provinciaal gerechtshof in Zuid-Holland, in zake den drukker van het Dagblad van Z.- Ilolland en Gravenhage tegen den heer v. Lier. Het Dagblad is vrijgesproken. Door den Hoo- gen Raad is bij zijn arrest aangenomendat hier geen misdaad geen wanbedrijf, geen over treding is gepleegd. Een der laatste nommers van den Java- Bode bevat de volgende vermakelijke opmerkin gen van zijn Haagschen Correspondent over de jongste aflevering van ’t groote Woordenboek »De plank in de boekenkast, die voor het Woordenboek bestemd isheeft weder een afle vering te dragen gekregenweder een brok van de onafzienbare A die op Laurens Costers mo nument wel sierlijk gevleugeld is afgebeeld, maar in het Nederl. Wbk. meer op een slakke- huisje gelijkt, en waarmeê de heer De Vries van plan schijntom voor goed de groole waarheid onwaar te maken, dat wie eenmaal A gezegd heeft ook B. moet zeggen. De samenstellingen met af komen voor in deze oplevering van het werk, dat zelf dreigt nimmer af te komen. Zuiver bij toevalzonder hatelijk bijoogmerk las ik de art. afleggen en aflegger. Ik vond daarin menig professoraal citaat uit Klikspaans studen tentypen maai1 hoe ik zocht, de beteekenis van een kleedingstuk dat men niet meer draagt doch daarentegen aan zijn jonger broêr ol oud sten zoon endosseert Zijn afgedragen zomervesf, Zijn oude broeken en de rest naar de dichterlijke omschrijving van den school meester dis beteekenis van het woord aflegger vond ik in het volledig groot Nederl. Woorden boek niet. Doch ’t is te vergevenzoo dit ar tikel niet zonder zekere gejaagdheid door de Re dactie is bewerkt. Het Algemeen Dagblad van Nederland be schrijft als volgt een voorval, den 24 dezer s’ avonds, op een der Singels te Amsterdam gebeurd «Eene arme oude half blinde kelde met haar hond aan de duister voort. Zij moest nog laat dochter, die in een der nieuwe arbeidershuisjes woonde en vertrouwdedat zij den vaak gepas- seerden weg ook ditmaal wel gelukkig zou afleg gen. Inmiddels scheenhet thans minder gunstig te gaan Herhaaldelijk bleet zij staan enjtrachtte zich te orienteeren. Waar was zij nu? Lloe ver nog van haar kind? Het weer was snerpend koud; eene felle wind blies door het kreupelgewas; en toen zij, half ver kleumd, een oogenblik het koord loslietwaaraan zij den hond voerde, vloog dezeals een pijl uit boogvoort. De arme vrouw lokte en riep te vergeefs. Cèsar blafte wel in de vertemaar legde geen den minsten lust aan den dag om terug te keeren. Met moeite en inspanning strom pelde de oude voort. Thans was zij ten eenen- male van de wijs!.... Het duurde dan ook niet lang, of al tastend en voelend, was ze.... in het water geraakt. Terwijl zij daar spartelde en jammerlijk lag te kryten, hoorde ze eenklaps eerst in de verte, later al nader en nader een vroolyk, bemoedigend gebas.... Was dat César len te kunnen oordeelen. Hef kleed, dat ze zelf dragen toch, vertoont zoo’n middeneeuwsche sne de hun school, hun drukpers en hunne gelief koosde marteltuigen zijn pl. m. drie eeuwen oud. Wij meenendat het volk over ’t algemeen geen «behagen” schept in soortgelijke antiquitei ten of ’t moest zijn op eene tentoonstelling in ’t een of ander museum van oudheid. Daarop zouden de geliefde artikelen van de heeren antedi- luviauén zéker de aandacht trekken. Het Alg. Dagblad van Nederland zegt Volgens den Rotterdamschen berichtgever der Middelburgsche Courant, stelt de heer vón Roes- gen von Floss, machmist-werkmancomman deur ridderenz.zich voorin de Rottestad o. a. op te richten eene vereeniging van MODISTES »Jawaarlijk ook modistesDit is geene aardigheid. De heer von Roesgen von Floss en de overige volksvrienden a la Volksblad strek ken hunne goede zorgen ook uit tot het schoone geslacht. Eene vereeniging van modistes willen zij tot stand brengen.. Misschien krijgen wij la ter vereenigingen van keukenprinsessen bonnes en bakers »In afwachting heeft de echtgenote van den heer von Roesgen van Flossgroote-comman- drice der militaire Hermann-ordeeene oproe ping gericht aan de vrouwen der handwerks lieden om eene vereeniging tot stand te bren gen tot bevordering der vrouwen-emancipatie 1” Door het kantongerecht te Arnhem zijn reed drie personen veroordeeld, wegens handelingen in strijd met de wet op de nieuwe maten en ge wichten, en wel 2 ieder tot ƒ10 en 1 tot ƒ20 boete of voor alles subs, gevanerenisstraf. Naar niet «Goede God smeekte de arme vrouw verkleumend van de kou en ieder oogenblik drei gend weg te zinken in het ijskille water. «Zend uitkomst, spoedige uitkomst, of het is te laat!” En terwijl het geblaf al luider werd en al nader kwamverloor de ongelukige al meer en meer hare krachten. Zij worstelde, zij dacht, zij ge voelde hiel langer. Zij zonk weg. Plotseling snelde*Gésar toe. Ja, hij was het geweest, hij die nog te rechter tijk, verscheen om zijne mees teres te redden. Met geweldig misbaar ging hij te water in een ommezien had hij de oude bereikt. Hij greep haar bij het jak sleepte haar met de tanden voort en had haar, al blaf fend en plassend, bijna aan den wal gebracht, toen eenige menscheneenzame wandelaars, op het gerucht af toeschoten en de vrouw weldra hadden behouden. Eenigen tijd later kwam ook de schoonzoon. En thans loste het raadsel zich Waarom had de hond zijne meesteres ver laten Was het verraad geweest in den duiste ren nacht? Neen! Hij had het gevaar, dat zij lieperkend en was vooruit gesneld naar hare schoonkinderenals om te waarschuwen. Na een jammerlijk gehuil onder hun venster te heb ben aangeheven en keffend tegen deur en ramen te zijn opgesprongenwas hij teruggesneld en nog te rechter tijd gekomenom de ongelukkige te redden. Immers, zijn wij wél onderichtdan verkeert de oudena het toedienen der eerste geneeskundige hulp, buiten gevaar. Zou zulk een bewijs van trouw en liefde niet menig mensch beschamen.” De Maatschappij van Weldadigheid telt thans 5521 leden als 4386 in 45 burgerlijke afdeelingen, 313 in 4 militaire en 822 in 147 correspondentschappen. Het voornemen, dat sints vrij langen tijd reeds bestaan heeft, om een klein goedkoop Ne derlandsch dagblad uit te gevende liberale richting voorstaande, heeft alle kans tot verwe zenlijking te komen, onder den naam van IXieuws van den Dag. De Noordstar deelt de namen me de van hen|, die de vennootschap, ter uitgave en exploitatie dienendezullen steunen. Wij vinden daaronder goede namenzoöals de hoog- leeraren, de Goeje, Goudsmit de Hoop Schef fer, Veth, de volksvertegenwoordigers de Bruijn KopsLentingStieltjes en nog een aantal na men van goede bekendheid. Te Amsterdam zijn tot candidaten van het lidmaatschap ter vervanging van mr. Godefroi gesteld de heeren mrs. E. J. Asser, E. Boas en van Reenen, Van den eerslgenoemden wordt de liberali teit sterk betwijfeld, doch levert mr. Wertheim herhaaldelijk daarvan certificaten uit. Indien het «.goede wijn behoeft geen krans” ook hier opgaat, en de ondervinding mede mag- Leidsche hoogeschool, in het jaar 1586.” spreken, dan behoort mr. Asser geenszins tol de liberale richting, maar zou eene liberale vlag ais middel moeten dienen, om de conservatieve lading binnen te krijgen. Te meer loopt dit in het oog, omdat, ware hij werkelijk een liberaal, hij dan niet tegenover mr. Boas behoefde gesteld te worden aan wiens richting niemand twijfelt. Uit Brussel zijn weder eenige pauselijke zouaven vertrokken. De Tyd zegt, dat onze eeuw drie mode artikelen heeft de godsdienstlooze school; de vrijheid van drukpers de afschaffing der doodstraf. Die daarin doen zijn echter lastig, want het volk &eeft behagen in die artikelen. Wij nemen de vrijheid het te betwijfelen of de heeren van de Tijd wel genoegzaam op de hoogte van den tijd zijn, om over mode-artike- Bij Z. M. besluit van den 22 dezer zijn de voorzitter en burgerlijke leden en hunne plaatsver- i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1