MELWS- EN ADVERTENTIE-BLAD VOOR DE GEMEENTE EN HET AIIR0NIM1ENT SNEER. 1 I 1 I AVOENSDAG FEBRUARI •F ■behmbhei ó- 1 !2; J SNEEKER (OIKAV r SI I. controle in uredat op den 21 dier maand ter Secretarie GS A grond, geen nut. «5 J l 1. n- n. s 9 s- id i dezelfde hoedanigheid als deze doen, het volk twee vertegenwoordigingen t elkander han- lïet kantoor van den Ontvanger der Gemeen- II te Sneek wordt te rekenen van 1 Fe bruari 1870, gehouden op het Grootzand wijk 5 no. 114. AD^ERTENTlEN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7 J/2 Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. ,.i kei ijk is. Sneek, den 29 Januari 1870. De Burgemeester voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. l) 7; 0; rd >0; •er ilo 0; r9 ier 31- a 31- j ingezeten van l hebben te Sneek in de Concertzaal op Vrijdag, zoo gebrui- delen. Het onmogelijke van zoo iets aan te too- nen, behoeft niet. Dat artikel 74 der Grondwet onwaarheid spreektzullen wij straks nader zien. Men heeft wel eens beweerd en in schijn op duld- der wet van 57) vindt over het tijdvak dat een I bruari en Deze CO UR A NT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. der gemeente door of van wege de lotelingen uitgezonderd in een gevalzij mag voordragten Dit leert ons de Grondwet in hare artikelen 40 ,37 ,11 M .22 .50 5 .15 .28 i8 12 0 1 ‘31 ,3 I Muilalle houders van pretentiën, ten laste Of het Rijk, de dienst van *ar!n r-‘1 hunne declaration zoo spoedig mogelijk in te zen den, en het uiterste tijdstip van indiening, zijn de den laatsten der maand Juni e. k. niet atle- wachlenvermits zij op dien tijd niet ingediend zijndevolgens de wet van den 8 November 1815 (Staatsblad N°. 51), worden gehouden voor verjaard en vernietigd. En, op dat deze kome ter kennis van een ieder, BEKENDMAKING. De BURGEMEESTER van de Gemeente Sneek noodigt, ter voldoening aan art. 7 der wet tot Regeling van het Kiesrecht enz.van den 4den Juli 1850 (Slaatblad n°. 37), de inwoners de zer gemeente uit, om, zoo zij elders in de Di recte Belastingen zijn aangeslagen, daarvan voor den 15den Februari e. k., hetzij door de aanslag- biiletten, hetzij door andere daartoe betrekkelijke bescheiden te doen blijken. En zal deze worden afgekondigd, dat de som provincie voor welke in eene andere de minstbetalende van de hoogst aangeslagenen op de lijst is gebracht. De leden ontleenen hare benoemingsbevoegd- i de directe belastingen. Wij noemden haar bestaan eene beleediging voor de Tweede Kamer, omdat aan dit collegie uit het constante getal van 39 bestaandede inagt en bevoegdheid wordt toegekend om het geen het andere collegie van 80 leden wier ge tal met de bevolking toeneemtals goed en nut tig heeft aangenomenongedaan te maken. Het is hier bet in eigendom hebben van vele vaste goederen, dat hun die overmagt verleent. Naar kennis, populariteit, karakter, kortom naar niets wordt in dezen gevraagd behalve naar de somdie zij in de directe Rijksbelastingen be talen. Wij zeiden, svaste goederen,” omdat het bij na uitsluitend deze zijndie de qualiteit van hoogst aangeslagen daarstelien. Het personeel legt een betrekkelijk zeer ligt gewigt in de schaal der hoogstaangeslagenheid en het patent nagenoeg geen. Wij hebben voor ons liggen de lijst der hoogst aangeslagenen in de provincie Friesland. Daar op komen voor 91 personen die te zamen eene som van ƒ166.885,955 in ’s Rijks directe belas tingen moeten betalen, waarvan 141.435,335 aan grondlasten, ƒ23.275,88 aan personeel en 2.174,54 voor patent. Dit geeft eene verhouding tot het geheel van 84.15 13.93 en 1.92 Slechts 25 dragen in de patentbelasting en wel de meestbetalende 288; de voor ’t perso neel hoogst aangeslagene staat genoteerd voor ƒ837.65, terwijl drie geen personeel betalen; de hoogste aanslag in de grondlasten bedraagt 8147.33. Men ziet, er is bijna alleen sprake van het bezit van vaste goederenvan handel of nij verheid is nagenoeg niets te merken. Het is dus genoegzaam eeuiglijk of alleen het groot grondbezit in ééne hand, dat voor het lidmaatschap der Eerste Kamer vereischt wordt. In staathuishoudkundigen zin zijn zij de vertegen- DE EERSTE KAMER. Afgescheiden van de laatste daad door de Eer ste Kamer verrigt (verwerping van het spoor weg budget) en daargelaten of de havenverbete- rmg van Harlingen eene zoo noodige zaak is, heid alleen aan het geld, dat zij betalen in dat zij van ’s Rijkswege moet geschieden en zon- der in eene beschouwing te tredenof de kapi talen er aan ten koste te leggen als nuttig be steed geoordeeld kunnen worden; willen wij stil staan bij die Kamer. Waartoe dient de Eerste Kamer? Het eenig antwoorddat wij op die vraag kunnen gevenis om tegen te houden hetgeen I niet goed isof om te beletten hetgeen het wel i is, dus negatief handelen, of om datgene, wat de 1 weede Kamer als goed heeft aangenomen, ook goed te keuren. Zelf handelend optreden kan noch mag zij ihieden voor de getuigschriften I doen, mits geen wetsvoorstellen zijnde. vrijstelling wegens b r o e d e r- 1 Dit leert ons de Grondwet in hare artikelen e e n i g e 109 112 en 113. i Waarom wordt zij het bolwerk der kroon ge noemd Wij weten het niet, of het moest zijn, om dat zij conservatief gezind zijnde, eene liberale Tweede Kamer door haai' regt van veto kan be lemmeren in het tot stand brengen van ’t geen deze voor het land nuttig en noodig oordeelt. Is dit zoo, dan dicht men aan de kroon iets toe, wat harer onwaardig iste weten het voorstaan eener po litieke rigting. In dat geval is de naambol werk van de kroon, op zijn zachtst genomen hoogst inconstitutioneel en in waarheid een hoon der kroon aangedaan. Intusschen wordt van de Eerste Kamer gezegd, dat zij, even als de Tweede, het geheele Neder- landsche Volk vertegenwoordigt (art. 74, Grond wet.) Haar regt van veto bewijst al dadelijk het on ware er van. Neemt toch de Tweede Kamer iets aan, dan doet zij dit als vertegenwoordigen de de geheele natieverwerpt de Eerste hetgeen door de Tweede is aangenomen dan zou zij dat in $ene en Dus zou 1 1869 betreffende, uilhebben die lijnregt in strijd met aanvraag kan geschieden ter bekoming van i dienst of op grond van te zijn 'vettige zoon, alsmede dat, om vrijstelling Wegens eigen militaire dienst of die van broeders te verkrijgenhet paspoort of an der bewijs van ontslag of een uittreksel uit het stamboek of een bewijs van werkelijke dienst, P ten minste tien dagen vóór den dag, waarop de eerste zitting van den Militie-raad wordt geo pend ter Secretarie voornoemd moet worden ingeleverd. En zal deze worden afgekondigd waar het b hoort den 29 Januari en 12 Februari 1870. Sneekden 29 Januari 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris II. FENNEMA. woordigers van een kwaad in de maatschappij, een belemmering voor de welvaart, even erg als het overgestelde grondversnippering Beide kwaad gaat gewoonlijk te zamen. Als de bekendste voorbeelden van dat te za- mengaand kwaad noemen wij Friesland en den Bommelerwaard, waar te groot grondbezit en grondversnippering in erger mate voorkomen, dan in ons gansche land. Is het eene onwaarheid, dat de Tweede Ka mer het Nederlandsehe volk veriegenwoordigt, omdat dat volk uit nog anderen als kiezers be staat, van dergelijke vertegenwoordiging is bij de Eerste schijn noch schaduw. Zij vertegen woordigt alleen de groote grondbezitters. Hoewel zij gekozen wordt door de Provinciale Statenkan men toch met zeggen, dat zij dat collegie vertegenwoordigt, èn omdat geen lid er van in de Eerste.Kamer mag zitten, èn omdat het bij zijne keus beperkt is tot de hoogst aan geslagenen in de provincie (art. 21 Provinciale Wet) art. 78 Grondwet). De belangen der provinciën vertegenwoordigen zij evenmin want die bestaan in geheel ie s andeis en in vrij wat meer dan in de belangen der grootste grondbezitters; daarentegen is het gewestelijk algemeen belang zeer dikwijls in strijd met het particulier eigenbelang der hoogst aangeslagenen in ’s Rijks directe belastingen. Hoe de Eerste Kamer het belang van den land bouw opvat en daardoor tevens van handel en nijverheid, dus het algemeen, het nationaal belang, is herhaaldelijk gebleken uit hare af stemming van de conversie-wetten der schade lijke en schandelijke tienden in ons Vaderland. Zij is daardoor meermalen een beletsel geweest voor de toeneming van welvaart en zij is dat nog. Alle voorstellen, voor de tiendhefïers zelfs zeer voordeelig heeft zij afgestemd om redenen, die geene andere mogen genoemd worden dan het verliezen van ongeoorloofden invloed op de tiend- pligtigen uitgeoefend wordende door de tiendhef- fers; een gebruikmaking van een regt, dat wij gelijk stellen met een schandelijk misbruik ma ken van een wettelijk onregt, om er eene nog meer schandelijke en schadelijke pressie door uit te oefenen op de tiendpligtigen. Indien het Nederlandsehe volk moet heeten door de Eerste Kamer vertegenwoordigd te wor den, dan heeft dat veel van dien voogd-stiefva derdie het patrimonium van zijn pupil ver waarloosde, omdat het behartigen van diens be langen met zijn eigenbelang niet overeenstemde. Na de afschaffing van het dagbladzegel heeft een dileltant-politicus de leer verkondigddat het een ideaal van Vertegenwoordiging zou zijn indien tegenover eene liberale Tweede Kamer eene behoudende Eerste stond, om te dienen als remtoestel op den weg van te spoedigen vooruitgang. Die man sprak niet beter dan hij wijs was maar er is toch iets waars indat van onverstand getuigende woord. Het is dit de Eerste Kamerwanneer zij handelend op treedt, dient werkelijk als een remster op den weg van vooruitgang. Handelt zijdan doet zij kwaaden handelt zij nietdat iskeurt zij het door de Tweede aangenomene goeddan dient zij slechts om den gang van zaken op te houden. Hoe ook beschouwdis haar bestaan nadeelig aan het landwant keurt zij goeddan doet zij kwaad door de zaken te vertragen stemt zij af, dan doet zij kwaad door den gang van zaken te beletten en den vooruitgang onmoge lijk te maken. In een echt constitutionelen Staat is haar be staan onhoudbaar, en hoe eerder zij wordt op geruimd des te beter het voor ons land zijn zal. Haar bestaan heeft geen bare grondendat de Eerste Kamer er zijn moet, om controle op de Tweede uit te oefenen. Moet zij als zoodanig worden aangemerktdan is zij eer. onding en eene beleediging voor de Tweede Kamer. Een ondingomdat er niet de minste waar borg voor bestaatdat deze zoo gtwilde contro leurs eenige kennis van zaken hebben aangaan de ’t geen zij moeten controleren, of dat zij die controle in ’s lands belang zullen uitoefenen. Daarenboven kan de vertegenwoordiging van het van het die hierbij eenig belang heelt, wordt deze afge kondigd en geplaatst in de Sne.eker Courant. Sneek, den 29 Januari 1870. Burgemeester en Wethouders Voornoemd, HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris H. FENNEMA. volk toch niet de vertegenwoordiging volk controleren. Dat is onzin. Zij is een onding, wanneer wij letten op de wijzewaarop zij wordt gekozeneene wijze die volkomen in strijd is met den geest onzer Grondweten waarin diezelfde Grondwet met zich zelve in tegenspraak is. Hare leden worden gekozen ten getale van altijd 39, onverschillig ot ons land grooter of kleiner in bevolking wordt, door de Provinciale Staten, uit hen die het hoogst in de provincie zijn aangeslagen in ’s Rijks directe belastingen (grondbelasting, personeel en patent) en wel naar de verhouding van één op 3000 zielen in de provincie. Men heeft meermalen gezien die de hoogst aangeslagen in de eene betaalt, verre beneden die is KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente Sneek, Gelet op art. 28 der Wet betrekkelijk de Natio nale Militie van den 19den Augustus 1861 (Staats blad no. 72) en artt. 20 en ;21 van Z. M. be sluit van den Ssten Mei 1862 (Staatsblad n°. Brengen door deze ter kennisse der belang hebbenden, dat de loting van de ingezetenen dezer gemeentedie in het vorige jaar voor de Militie zijn ingeschrevenvoor zoo ver zij op I den 31sten Dec. 1869 nog in leven waren en het Rijk zijn gebleven, zal piaats I dun 18 Februari e. k.des voormiddags ten 10 I uredat op den 21 dier maand ter Secretarie K E NN ISG EV I G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de I gemeente SNEEKbrengen naar aanleiding van 1 besluit van lieeron gedeputeerde Staten van Fries'and van den 20 Januari 1870 n°. 24 (Pro- I I vmciaa! blad n°. 8), ter uitvoering van ’s Ko- nings besluit van den 9 Januari 1870 N°. 5. be- '■^1 treilende het tijdvak voor den herijk der maten, j gewichten en weegwerktuigen in 1870; brengen bij deze ter kennis var: de ingezetenen: 1°. de herijk bedoeld in lilt a van artikel 15 den 7 April 1869 (Staatsblad n°. het jaar 1870 plaats gedurende aanvag neemt op den 1 Fe- eindigt op den 1 treptember van dat KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de ge ucenle SNEEK, noodigen door dezenaar aanleiding van een deswege van den heer Com missaris des konings in Friesland ontvangen be- t van bf het Rijk de dienst H jaar 2°. de juiste dagen gedurende welke de zit- tingen des Ykers voor den herijk in deze ge- meente zulien plaats hebben worden nader op- I gegeven. En zal deze worden afgekondigd, aangeplakt, t en geplaatst in de Sneeker Courant. Sneek den 29 Januari 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris H. FENNEMA..

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1