(MEffl IN HET ARRONDISSEMENT SNEEK MEliWS- EN ADVERTENTIE-BIAD VOOR DE 21 BINNENLAND. zaterdag .1 V IJ F-E N-T W INTIGSTE No. 11. o FEBRUARI. es SNEEK. dat aan den 17e ders, prooi zit- ge- op- van hon ds finale B E A E N D M A K I N G, en WETHOUDERS van de In Stemmen v. Waarheid en Vrede beklaagt de heer Tinholt zich er over dat door het ge- I drag van dr. Kuiper hunne partij geheel be- 3AX1 I üj- onderwijsverspreiding te willen juist het legen de Mili- Hij voegt er BURGEMEESTER gemeente SNEEK. Gelet op zijner Majesteits besluit van December 1861 (Staatsblad n°. 127). Roepen bij deze op zoodanige ingezetenen, die verlangen als vrijwilligers bij de Militie op te tredenom zich daartoe bij hen aan te geven ter Secretarie der gemeente, telken voormiddag Deze CO URANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco /1.90. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. worden aangenomen, moet men KENNIS GE VIN G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK, voldoende aan de circulaire van Heeren Ged. Staten van Friesland van den 20 Januari 1870brengen ter kennis aan de in gezetenen navolgende UI TNO O Dl GING «De Ged. Staten van de Provincie Friesland sgclet hebbende op het 2e lid van art. 75 der »wet van den 4 Juli '1850 (Staatsblad n°. 37) «noodigenbij deze de inwoners dezer provin- »cie uit, om zoo zij in andere provinciën inde «rijks directe belastingen zijn aangeslagen, daar- »van vóór den 1 April aan hunne’ vergadering te «doen blijken, ten einde, door haar daarop kun- »ne worden gelet bij de opmaking der lijst van «hoogst aangeslagenen voor de verkiezing van de «afgevaardigden ter Eerste Kamer vandeStaten- Generaal.” En zal deze op de gebruikelijke wijze worden afgekondigdtevens met plaatsing in de Snee- ker Courant. Sneek den 5 Februari 1870. Burgemeester en Wethouders Voornoemd, HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris H. FENNEMA. Het is toch gebleken dat zy, deel beoogt en ware zij met de macht er toe be kleed de kennis der dingen zou afschallen voor hel volk en ze beperkt dan alleen nog zou gun nen aan enkelenbij wijze van articles de luxe. Uit hetzelfde tijdschrift zien wij dat het het jaar der optreding ais vrijwilliger hel 20ste jaar ingetreden zijn en het 35ste jaar niet vol bracht hebben, tot op het tijdstip der optreding aan zijne verplichtingen ten aanzien van cL 1.1.1. tie, zoover die te vervullen waren, voldaan en een goed zedelijk gedrag hebben geleid. Het bezit van die vereischlen, met uitzondering van de lichamelijke geschiktheid en van de ge vorderde lengte, wordt bewezen door een ge tuigschrift van den Burgemeester der woonplaats, verkrijgbaar op plaats en tijd boven vermeld. Hijdie voor de Militie is ingeschrevenwordt slechts als vrijwilliger toegelaten voor de Ge meente, in welke hij ingeschreven is, tenzij hij geene verplichtingen ten aanzien van de Militie meer te vervullen heeft. Hij, die bij de Zeemacht, bij het Leger hier te Landeof bij het Krijgsvolk in ’s Rijks Over- zeesche Bezittingen heeft gediendwordt niet als vrijwilliger bij de Militie toegelaten, tenzij hij bij het verlaten van de dienst, behalve een bewijs van ontslag van den bevelhebberonder wien hij laatstelijk heelt gediend, een getuigschrift heeft ontvangeninhoudendedat hij zich gedu rende zijn diensttijd goed heeft gedragen. Hij kan, heeft hij dit ontvangen, tot dat zijn veertigste jaar volbracht is, als vrijwilliger bij de Militie worden toegelaten. Sneek, den 5den Februari 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris II. FENNEMA. afzonderlijk beheer der kerkeiijke goederen, bui ten toezicht van het Haagsch college aan hen die er op gesteld zijn, dat «het kostelijk geld en goed der kerk behoorlijk wordt beheerd”, niet bevalt. Zonder nog te zeggendat het Utrechtsch co mité gehandeld heeftgelijk men hopen zou, dal niemand handeltdringt de heer Bronsveld ten sterkste aan op gemeenschappelijk beheer, en wel om de zoo even genoemde redenen. Te Schiedam heeft een vreemde koopman de beurzen der ingezetenen op eene slimme wijze geëxploiteerd. Hij verkocht hier manufacturen tot eenen ongekenden lagen prijs, nagenoeg om nietdoch op staal, om binnen een paar dagen te leveren. Hij verkocht ook zijde en laken, dat hij bij zich had, doch welker prijzen hoog en a contant waren. Menigeen, door het koopje der andere goederen overbluft kocht van die dure zijde of dat laken. De goederen op staal zullen zij nog krijgen. De Iwentsche Courant vermeldt«Bij ge legenheid eener24 Januari jl.tusschen Borne, Delden en Almelo gehouden vossenjacht is eene oude vos geschoten met drie hazenstrik- ken om den hals, een bewijs, dat deze hazen- verslinders ook als jachiopzieners werkzaam zijn, door hel jachtveld van wildstrikken te zuiveren. Wie weetof de Reintjesonder hei com mando van een fermen brigadier-majoor niet spoedig even goed voor dat werk zouden geschikt worden als menige der hedendaagsche jachtop zieners.” Het Anlwerpsch dagblad de Koophandel bevat een brief uit Henixen van 26 December waarin gemeld wordtop welke wijze men pau selijke zouaven krijgt. Hel geldt in casu zeke ren steenbakker met name Jacob Casiodie van zijne 70 jarige arme moeder de eenige steun was. De onder-pastoor van Dorselaere weet hem echter te overtuigen, dat de dienst van den paus hooger gaatdan de liefde en plicht jegens bu- Jaeob nam dienst en de moeder is nu ten aan volslagen gebrek. Het Algemeen Dagblad v, Nederland meldt, dat de heer Allard Piersonthans te Heidelberg, vroeger Waalsch predikant te Rotterdam eer lang in het land zal komenom er voorlezingen te houden. liet christelijk nationaal onderwijs te Drag- ten maakt weinig voortgang. Er is wel geld (de commissie kocht dezer dagen vier perceeien) maar er zijn geen liefhebbers voor het onderwijs. Volgens de Groningsche Studenten Alma nak studeeren aldaar '156 jongeliedenals 8 in de letteren, 21 in de wis- en natuurkunde, 47 in de rechten 37 in de geneeskunde en 33 in de theologie. Een statistieke opgave zegtdat in de Ver- eenigde Stalen van Noord-Amerika jaarlijks 30 millioen gulden worden uitgegeven voor geeste lijken, 100 voor misdadigers, 175 voor rechts geleerden en 500 voor rum- KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente Sneek, Gelet op art. 28 der Wet betrekkelijk de Natio nale Militie van den 19den Augustus 1861 (Staats blad no. 72) en arll. 20 en :21 van Z. M. be sluit van den Ssten Mei 1862 (Staatsblad n°. 46); Brengen door deze ter kennisse der belang hebbenden dat de loting van de ingezetenen dezer gemeente die in het vorige jaar voor de Militie zijn ingeschrevenvoor zoo ver zij op den Sisten Dec. 1869 nog in leven waren en ingezeten van het Rijk zijn gebleven, zal plaats hebben te Sneek in de Concertzaal op Vrijdag, den 18 Februari e. k., des voormiddags ten 10 uredat op den 21 dier maand ter Secretarie der gemeente door of van wege de lotelingen aanvraag kan geschieden voor de getuigschriften ter bekoming van vrijstelling wegens broeder- dienst of op grond van te zijn eenige wettige zoonalsmede datom vrijstelling Wegens eigen militaire dienst of die van broeders te verkrijgen, het paspoort of an der bewijs van ontslag of een uittreksel uit het stamboekof een bewijs van werkelijke dienst, ten minste tien dagen vóór den dag, waarop de - eerste zitting van den Militie-raad wordt geo pend ter Secretarie voornoemd moet worden ingeleverd. En zal deze worden afgekondigd waar het behoort den 29 Januari en 12 "Februari 1870. Sneek, den 29 Januari 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris, H. FENNEMA. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK, brengen naar aanleiding van het besluit van heeren gedeputeerde Staten van Friesland van den 20 Januari 1870 n°. 24 (Pro vinciaal blad n°. 8), ter uitvoering van 's_ Ko- nings besluit van den 9 Januari 1870 N°. 5. be tredende het tijdvak voor den herijk der maten, gewichten en weegwerktuigen in 1870; brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen: 1°. de herijk bedoeld in litt a van artikel 15 der wet van den 7 April 1869 (Staatsblad n 57) vindt over het jaar 1870 plaats gedurende het tijdvak dat een aanvag neemt op den 1 Fe bruari en eindigt op den '1 September van jaar. 2°. de juiste dagen gedurende welke de tingen des Ykers voor den herijk in deze meente zullen plaats hebben worden nader gegeven. En zal deze worden afgekondigd, aangeplakt, en geplaatst in de Sneeker Courant. Sneek den 29 Januari '1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd, HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris H. FENNEMA. i worden, zijn bepaald op eene premie derd gulden, in eens te voldoen na de finale bij, dat sommigen zich over Nahuijs hebben uit- i hoofdartikel Het metrieke stelsel." goedkeuring en indeelin.<r. j golnion nn rib* nnrl*»r r.hrist.p.nAn be- i wezen kunnen wii zulks niet f.p.n 1 Om als vrijwilliger bij de Militie te kunnen droevend is, maar (voegen wij er bij) niet on- j Wij toch vinden de causerie over die zaak ta- ongehuwd of gewoon onder die der Utrechlsche belijdenis. I melijk waterachtig en het heeft er niet weinig kinderloos, weduwnaar en ingezeten wezen, Intusschen geloven wij dat de heer Tinholt van, als of de redacteur zich zijne lezers voor- voorts lichamelijk voor de dienst geschikt, ten zich vergist, als hij het schoolverzuim eene hoogst stelt als kinderen, niet alleen in kennis maar ook minste 1,56 el lang, op den 'isten January van belangrijke zaak noemt, sprekende vanzijne par- in jaren. het jaar der optreding als vrijwilliger hel 20ste j tij. Het is toch gebleken dat zij, in plaats van Bijv, over het meten der aarde wordt gezegd «Hoe konden zij dat, Mijnheer?” «Wel jonge Damezeer eenvoudig. Zij vroe gen voor een poosje aan de vrouw van één hun ner Mevr. Laplace denk ikeen boeselaar te leen. Zij spanden den benedenzoom om den mid del der aarde. Een der geleerden hield zijn duim stevig bij ’t punt waar de einden elkaar raakten. De geheele lengte vouwden zij in tweeën met een kneepje op de vouw. Een der helften vouw den ze weêr in tweeën dat was vier en een dier «verreis” plooiden ze in tien miljoen ge lijke deelen »U neemt een loopje met mij Mijnheer!’ Nu jonge Damevraag het dan maar den Burgemeester van Delft.” enz. Die toon is inderdaad zeer losdat is waar maar o. i.wat al te los en weinig geschikt om algemeene kennis te verspreiden. Wij achten zoo iets nóch belangrijk,nóch onderhoudend nóch veelzijdig, hetgeen het blad in zijn pro spectus beloofde te wezen. Helechter te beoordeelen naar dit eerste num mer, willen wij niet, want ’t zou zeer onrecht vaardig zijn. Volgens het Vaderland is het wetsontwerp tot herziening der post-wet gereedom dadelijk aan de kamer te worden aangeboden. Het stelt een uniform-port van 5 ct. vast en geeft voor de verzending van drukwerken meer gemak. In de drie koloniën van weldadigheid, Fre- deriksoord, Wilhelminaasoord en Willemsoord, bestond de bevolking op 1°. Januari uit 1688 m. en 953 vr.vormende 322 huisgezinnen eik d 6 J/3 persoon dus talrijker dan het gewone mid den cijfer. Hieronder zijn begrepen 1'12 besle- delingen, t. w. 68 m. en 44 vr. Naar kerkge nootschappen verdeeld zijn er 1472 Herv 504 Rnomsch Kath.25 Israëliten22 Doopsgez,14 Evang. Luth., 3 Hersteld Luth. en 1 Remonstr. In 1869 zijn er geboren 37, gestorven 26per sonen. Naar men verzekertzal spoedig een be gin gemaakt worden met de opmeting en uit- bakening van den spoorweg ’s Bosch—-Zeven bergen door de Langstraat. Tot nog toe wordt er verspreid en gelooid, dat de zendelingen in China verkochte kinderen loskoopen voor gebruikte postzegels welke daar dienen zouden tot versiering van borduurwerk gordijnen en dergelijken. Door het Chineesch gezantschap, dat in Eu ropa heeft rondgereisd, is gezegd, dat de geheele zaak eene grove onwaarheid is. Waar blijven intusschen de postzegelsdie by duizenden in ons land worden vergaderd en wel ker groote verzamelplaats Utrecht is? Wat wordt daarmede uifgericht In de N. Rott. Courant wordt eene wel verdiende hulde gebracht aan den heer Godefroi. Daarin wordt gereleveerddat hij in den aan vang conservatief gezind was, maar «ook zijne illusiën verdwenen, dat de beginselen der conser vatieven eerlijke beginselen waren Hunne stroop tochten om tot iedereen prijs het ministeriële bolwerk te veroveren, stuiten tegen zijn eerlijk gemoed.” In de Amsterdamsche kiesvereeniging Bur- gerpligt zijn ter gelegenheid van de candida.en bespreking woorden geuit door den heer Antonij tevens uitgesprokenvooral met betrekking tot het ..:x o-x .x.».., Tot ons leed- gelalen op eene wijze, die onder christenen be- wezen kunnen wij zulks niet ten volle beamen. maai’ (voegen wij er bij) niet on- TTT„ melijk waterachtig en het heeft er niet weinig i zaak als ’t schoolverzuim. uit te oefenen op eene zoo hoogst belangrijke De voordeelen, die in deze Gemeente aan het voor haar als vrijwilliger optreden verbonden het Alg. Dagbl. v. Nederl. een gunstig oordeel landdie niet getuigen van ware liberale begin-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1