NIEUWS- EN ADVERTRNTIE-BIAD VOOR DE GEMEENTE EN HET ARRONDISSEMENT SNEES. I B 1N N E N L A N D. Ifl V IJ F-E N-T W I N T I G S T E JA.A.RGA.NG, No. 12. 187 0 WOENSDAG 9 FEBRUA.JRI. ’KI l ,,L f 3>) s I F I 1 - I den 17e l 8 i ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7 j/2 Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betredende, worden franco ingewacht. ,0 17 il ïi >0 i Li S w I jl waarin de diefstal is gepleegd is aan alle zij- - ’’-w-l en gelegen onder de aanhoorig- ontwerp wel niets van te lezen en wil de minis- heid van- een bewoond huis. De Code venal ter er ook niets hoegenaamd van weten, wantin i art. 384 stelt toelichting zegt hij 't uitdrukke- i dat is tuchthuisstraf o KENNIS GE VING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEKvoldoende aan de circulaire van Heeren Ged. Staten van Friesland, van den 20 Januari 1870, brengen ter kennis aan de in gezetenen navolgende UIT NO O Dl GING «De Ged. Staten van de Provincie Friesland «gelet hebbende op het 2e lid van art. 75 der «wet van den 4 Juli 1850 (Staatsblad n°. 37), «noodigenbij deze de inwoners dezer provin- I «cie uit, om zoo zij in andere provinciën inde «rijks directe belastingen zijn aangeslagen, daar- «van vóór den 1 April aan hunne vergadering te «doen blijken, ten einde door haar daarop kun- »ne worden gelet bij de opmaking der lijst van «hoogst aangeslagenen voor de verkiezing van de «afgevaardigden ter Eerste Kamer van deStaten- Generaal.” En zal deze op de gebruikelijke wijze worden afgekondigdtevens met plaatsing in de Snea ker Courant. Sneek den 5 Februari 1870. Burgemeester en Wethouders Voornoemd, HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris H. FENNEMA. I I Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco /1.90. I worpen hapje wil slikken. Te Utrecht schijnt de bekende berichten- fabriek weder aan den gang te zijn. Sedert ja- ren worden daar berichten gefabriceerd aangaan de ministeriëele veranderingen. Nu wordt we der van daar gemeld dat de generaal van Mul- ken zal aftreden en vervangen worden door den generaal van Limburg Stirum of den kolonel En- derleinof door een ander, ’t welk blijken zal als de generaal van Mulken aftreedt, ’t geen zeer zeker eenmaal zal gebeuren. Opmerkelijk is het, dat die fabriek het drukst werktwanneer er een liberaal ministerie aan ’t bestuur is. In Noord-Holland isniet verre van Broek in Waterland eene zelfstandige hervormde ge meente opgerichtdie den naam draagt van «V rooms h oo p.” Te Harlingen is den 4e Februari overleden mr. A. G. van Velsen Wiersmasedert 1846 secretaris dier gemeente. De bevolking in Drenthe bedroeg op le Januari 56.188 m. en 52.069 vr. Assen telt thans 6907 inwoners, Hoogeveen 11047, Goevorden 2721 Meppel 7717. Te Eede in Drenthe is afgebrand de oudste en waarschijnlijk eenig nog overgebleven stand- aard-korenmolen. De Noordstar maakt zijne lezers wijs, dat de redenwaarom in Friesland zoo weinig ge meenten zijn toegetreden tot het Alg. College van Toezicht gelegen is in het floreenstelsel, en dat, daar dit weldra zal ingetrokken worden, de niet toegetreden gemeenten als nog zullen toe treden. Een van tweeën is hier waar, het blad spreekt of ter goedertrouw onwaarheid, dus uit onkunde of opzettelijk dus leugen. Luidens een schrijven uit Groningen aan het Handelsblad zal in het wetsontwerp op de ves tingwerken worden voorgesteld Groningen* als vesting te royeeren en alleen de Utrechtsche en N.-Hollandsche liniën te behouden. De stoomboot de Vriendschap die dienst zal doen tusschen de Lemmer en Rotterdam, is aan de reederij ter eerste plaats afgeleverd en zal zeer spoedig in de vaart komen. Het weekblad Ons Streven heeft de kwaad aardigheid van de Tijd opgewekt. Hij zegt dat «het den indruk geeft van een bijenkorf, met eene enkele koningin en een gansche zwerm hommels, of van een hanenoptogt onder aanvoering van een kip.” Wij verwachtten een dergelijk oordeel van de conservatieve en ultra-orthodoxe gereformeer de pers. Waar het bestrijding van vooruitgang, beschaving en ontwikkeling geldt, zijn deze het vooral in den laasten tijd nog al tamelijk eens. Men zegtdat in 1871 op onze Staatsspoor wegen alle rijtuigen zullen verwarmd worden door stoom in getah-pertcha buizen geleid. Daarme de zullen de waterstooven in de le en 2e klasse vervallen. Vooral de reizigers 3e kl. zouden er bijzonder door gebaat worden. Bij de Rechtbank te Assen is in instruc tie eene diefstal van één boerenkoolter waar de van bijna 2 cent. Wordt de zaak verwezen, dan moet zij voor het Hof dienen want de tuin, BEKENDMAKI N G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK. Gelet op zijner Majesteits besluit van December 1861 (Staatsblad n°. 127). Roepen bij deze op zoodanige ingezetenen, die verlangen als vrijwilligers bij de Militie op te tredenom zich daartoe bij hen aan te geven ter Secretarie der gemeente, telken voormiddag van 9 tot 12 uren De voordeolen, die in deze Gemeente aan het voor haar als vrijwilliger optreden verbonden wordenzijn bepaald op eene premie van hon derd gulden, in eens le voldoen na de finale goedkeuring en indeeling. Om als vrijwilliger bij de Militie te kunnen worden aangenomen, moet men ongehuwd of kinderloosweduwnaar en ingezeten wezen voorts lichamelijk voor de dienst geschikt, ten minste 1,56 el lang, op den Isten January vao het. jaar der optreding als vrijwilliger het 20ste jaar ingetreden zijn en hel 35ste jaar niet vol bracht hebben, tot op het tijdstip der optreding aan zijne verplichtingen ten aanzien van de Mili tie, zoover die te vervullen waren, voldaan en eer goed zedelijk gedrag hebben geleid. Het bezit van die vereischten, met uitzondering van de lichamelijke geschiktheid en van de ge vorderde lengte, wordt bewezen door een ge tuigschrift van den Burgemeester der woonplaats, verkrijgbaar op plaats en tijd boven vermeld. Hij, die voor de Militie is ingeschrevenwordt slechts als vrijwilliger toegelaten voor de Ge meente, in welke hij ingeschreven is, tenzij hij geene verplichtingen ten aanzien van de Militie meer te vervullen heeft. Hij, die bij de Zeemacht, bij het Leger hier te Landeof bij het Krijgsvolk in 's Rijks Over- zeescbe Bezittingen heeft gediendwordt niet als vrijwilliger bij de Militie toegelaten, tenzij hij bij het verlaten van de dienst, behalve een bewijs van ontslag van den bevelhebber, onder wien hij laatstelijk heelt gediend, een getuigschrift heelt ontvangen, inhoudende, dat hij zich gedu rende zijn diensttijd goed heeft gedragen, Hij kan, heeft, hij dit ontvangen, tot dat zijn veertigste jaar volbracht is, als vrijwilliger bij de Militie worden toegelaten. Sneek, den 5den Februari 4870. Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris II. FENNEMA. de memorie van lijk; maar is de zaak der bewaarscholen eenmaal geregeld dan zou het toch ook kunnen gebeu ren dat dit er bij kwamlater namelijk. De conservatieve partij moet zich toch al in vreem de bochten wringen om drijvende te blijven. Zou dergelijk .eene partij niet ten langen leste diepe verachting voor zich zelve krijgen? Het zal echter nog altijd de vraag zijn of de I ultramontanen het door alle andere partijen ver- «„Cl -lll-l Zijn er in Am- gelegen onder de aanhoorig- -- De Code pènal er dwangarbeid voor eenen tijd op, van 515 jaren. Te Groningen heeft de wed. Albert Jans den 2 Februari haar lOOsten verjaardag gevierd. Te Hardenberg is gestorven een welgesteld landbouwer, die '104 jaren oud is geworden en in de meeste opzichten nog op even dezelfde wij ze als voor een halve eeuw geleden, leefde. Te München is overleden de heer Froderik Willem Conrad, geboren 15 Februari, 1800, te Sparendam. Hij was een der bekwaamste ingeniers van zijn tijd en had grooten buiten- landschen naam. Door hem is aangelegd de hollandsche spoorweg, welk werk indertijd”, we gens den gi ondwaarover hij loopen moest voor onuitvoerbaar werd gehouden. Hij is een der oprichlers geweest van het Koninklijk Insti tuut van Ingenieurs. Het is niet weinig aan hem te dankendat de doorgraving van de landengte van Suëz haar beslag heelt gekregen welke, zooals men weet, vooral door engelsche ingenieurs werd tegengewerkt. Conrad werd dan ook benoemd tot voorzitter van de commissie die voor de doorgraving benoemd is geweest’ Meermalen bezocht hij Egypte, omdat hij bij het werk moest geraadpleegd worden, en het was op de terugreis daarvan dan ook, dat hij overle den is. Te ’s Gravenhage is eene bijzondere chris- stelijk-nationale school gesloten, omdat de on derwijzer wegens het zich in ontuchtvergrij pen aan een meisje van 15 jaren de^vlucht heeft genomen. Bijzonder-christelijke nationaliteit gaat dus niet altijd gepaard met het tegendeel van liederlijk heid en schending van eerbaarheid. Voor den Hoogen Raad is bepleit eene vor dering van den heer Witkamp uitgever van het (Amslerdamsch) Volksblad, tegen den Staai tot terugvordering van ƒ13.50, wegens te veel ge vorderd en onder protest betaald frankeergeld voor bijvoegsels. Uit de debatten schijnt echter genoegzaam te blijken, dat men, onder den naam van bijvoegsel bij de Courant, brochures, geheel afgescheiden van die courantheeft trach ten te verzenden. In dat geval zou er geen sprake kunnen zijn van te veel gevorderd frankeergeldmaar wel van poging om onder een valschen titel gratis verzending van drukwerken zich te verschaffen. Opmerkelijk is het in elk geval, dat terwijl hel Volksblad slechts 500 abonnés telt, er 3500 ex. van die bijvoegsels zijn verzondenen er te Amsterdam reeds een derde druk van deze is uitgegeven. Indien dat waar is, dan geeft het Volksblad waarlijk geen navolgenswaard voorbeeld van stip te eerlijkheid. Ontduiking van ’t lands rechten onder welken vorm dan ook, zal door niemand eerlijk kunnen genoemd worden. Wellicht is het conciliantte weten tusschen den fiscus en zijn eigen geweten. De regeering moet aan de Tweede Kamer eene gewijzigde spoorwegbegrootmg hebben ver zondenterwijl later een afzonderlijk wetsont werp tot verbetering der havenman Harlingen zou worden ingediend. De Tweede Kamer der Staten-Generaal is bijeengeroepen tegen Dinsdag '15 dezer, des middags ten 3 ure. SNEEK, 8 Februari. Aan onze belofte voldoende, om de reden op te geven, waarom wij de Noordstar niet rangschikken onder «zuivere bronnen”, verwij zen wij onze lezers en vooral het blad zelf naai de volgende staaltjes, die wij alleen nog maar ontleenen aan de no’s in 1869 uitgekomen. Aan de Arnhemsche Courant wordt ge meld dat de heer Jansen subsidie aan den staat heeft gevraagd voor eene stoomvaart Vlissingen. New-York. Het zou toch gebleken zijn dat eene ongesubsidieéerde vaart niet tot stand kan ko men. Men zegge beter dat gebrek aan onder nemingsgeest en verkeerd begrepen winstbelang de noodige kapitalen terug houden voor eene zaak die, komt zij tot stand, den Nederlandsche handel hoogst voordeelig moet zijn, en, blijft zij achterwegeten gevolge zal hebbendat alle handel met Amerika na eenige weinige jaren zal opgehouden hebben te bestaan. 7" sterdam leeningen te sluiten, die alle qualiteiten, behalve die van soliditeit, met zich brengen, het geld vloeit als een losgelaten bergstroom daar heen voor handels- en nijverheids-ondernemin- gen daarentegen is gewoonlijk geen geld te be komen. Men denke eens aan den geprojecteer- den spoorweg HeerenveenSneekBols ward Harlingenmen denke eens aan het telkens mis lukken eener Nederlansche stoomvaart van Har lingen op Londen en Huil, terwijl het toch met officieële cijfers bewijsbaar isdat de provincie Friesland ’sjaars minstens 3/i millioen gulden vrije winst aan eene Engelsche Maatschappij betaalt die alleen hare en niet zijne belangen behartigt. Het Noorden deelt mede, dat van Mevr. Bosboom Toussaint zeer spoedig zal uitkomen een nieuwe roman behandelende de dagen van Oldenbarneveld en prins Maurits. Ook van Dickens is een nieuwe roman aange- kondigd, die in maandelijksche aflevering bij Chapman en Hall te Londen zal verschijnen en wel te beginnen in de volgende maand. Hij zal in 12 afleveringen op de bekende wijze geïllu streerd compleet zijn. Het Handelsblad meent te weten, dat te Rotterdam pogingen worden gedaan om valsch Amerikaansch Duitsch papierengeld in omloop te brengen. De gemeenteraad van Helder heeft zich de zer dagen tot den minister Fock gewend met verzoek om voort te mogen gaan met den ac cijnsheffing op T gemaal en ’t geslacht. De mi nister heeft echter wijselijk dat verzoek niet toe te staan. De raad der gemeente Groningen heeft be sloten over te gaan tot het voeren eener hoogst- belangrijke procedure, behelzende de vraag, of de kosten van den Gemeente-ontvangerin cas van faillissementpreferent dan wel concurrent zijn. Die rechtsvraag uitgemaakt te zien heeft voor al le gemeenten waar handelaars wonen eene groo- te waarde. Doorgaans, om niet te zeggen bijna altijd zijn zij door den curator als preferent ge rangschikt en is daartegen geen verzet gekomen. De zaak is evenwel dubieus en heeft de curator zijn plicht gedaan ze niet preferent te rangschik ken, vooral daar de Wet er weinig aanleiding toe geeft. Wij hebben meermalen, zoowel direct als indirect als onze meening te kennen gegeven dat de conservatieven ten einde raad zich in de armen zouden werpen van de ultramontanen. Die meening steunde niet op een opgevat vermoeden maar op klare verschijnselen. Zij wordt al meer en meer bevestigd o. a. nu weder door ’t geen het Dagblad zegt aangaande dit Wetsontwerp op de bewaarscholen. De Hoop des Vaderlands noemde de liberaliteit er vande Tijd noemt het een product van verfoeilijke dwingelandij. Het Dagblad keurt het afdoch op zijne manier niet om den inhoud er vanwaarop geen eer lijk man wat kan afdingen; maar omdat de zaak bij de wet geregeld wordt. In 1855 drongen eenigen er op aan dat voor gemeenten van ze- I I ik ER COURANT. kere bevolking, het oprichten van bewaarscho- - len verplichtend werd gesteld, nu staat er in het den omheind

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1