BUITENLAND.” II °C Lerpl Is. I tan richt lerlir lok let Hi I On letitt I I!t ken de zelfverdedi- die partij tot stand te Het slaat de politie Hohenlohe vond zulks nog niet geraden, voor dat de vier staten bezuiden den Main zich on-. belangrijk. Indien gij nu de verklaring deedt»wij ach- zeer liberale dat liet aan is afgeloopen. Aan de Indépendance Helge w rdl dienaangaande geschrevendat de rechter van instructie geene grond lot vervolging zou gevon den hebbenmaar tot het resultaat zou zijn ge en Daarna zijn een aan naar de praefectuur In het geheel lót) Aan den Redacteur der Sneeker Courant. WelEdele lieer R.eeds lang heelt mij Uwe illiberale handelwij ze geërgerd en bedroefd. In plaats van Uwe lezers naar waarheid voor te lichten omtrent deiï stand der godsdienstige en staatkundige partijen in ons vaderland, gaat ge te werk met een eenzijdigheid en partijdig heid welke hen noodwendig op een dwaal spoor brengen moet Aan den eenen kant toch neemt ge met een zeker welbehagen alles op, wat in Uw oog de orthodoxe partij schaden kan, terwijl ge daaren- tegen zorgvuldig alles verzwijgt wat in het na- i deel Uwer richting voorkomt, ook al is dit zeer De instructie in de zaak van prins Napoleon j sten het de roeping van ons blad te zijn om de I De ■ch land, Iris, lie o ■roei ■■-ns vallei |ln hana (i e<*n dig i Jr» M>ud en i zen moo D kei ij het de hove a ink en l lijks oude V\ bodi; 'Uthod den H< leen houd M gege voor »’t g Mi derei lijk zijn ten M; de thod< mate lengt Is üng ter c uen »nie< welk daar Zr lei zellv maal »hoo leid So ÏOllU erwi ■erz.v ;en. .ersc jelar klaat lat; llad Is ■wee' In cl t'.ÜP ïiiiln loeit iespi kg liti leciii lel ijl ling Ie, - lene Ih I Is en i Hc npai I Sn daar zijn haast geen scholenslechts één op 35.000 zielen. Daar zijn geen staatkundige en sociale instellingenals onder de moderne vol ken daar is geen zelfstandige drukpersgeen tribune van waar zich de redenaar kan doen hoorengeen volksvergaderingdaar doet men slechts boetedaar wordt alle vrijheid verstikt. Dat alles nu zijn de gevolgen van de heerschap pij der geestelijke macht over het staatkundig gezag.” Schoone woorden vol waarheid door de ge schiedenis der feiten gestaafd F R A N K R IJ K. In het Wetgevend Lichaam heeft de heer Dal- mas er op aangedrongen dal er toezicht kome op die inrichtingenwaar de kinderen aan de zorg van minnen zijn toevertrouwd, in sommige dier inrichtingen is de sterfte 90 pCt. Geduren de reeds acht jaren is men met het onderzoek daarnaar bezig en tot nog toe is er van de ge- heele zaak niets gekomen. ligt daartegen te wakendie, hoewel aan den uitersten grens der gemeente wonende toch zijn salaris ontvangtom zijn pligt te doen. 1N l; E Öiï E X S T Li X K K X. De internationale Vereeniging voor handel en nijverheid heeft aan de Chocoladen- en Suiker- waren-Fabriek van Franz Stollwérck en Zonen te Keulen a. d. Rijn de gouden medaille toege kend. Het is de hoogste onderscheidingdie tot heden in dezen lak van industrie werd ge geven. komendat de prins in termen van ging heelt gehandeld. De minister Ollivier'heelt een circulaire uitgevaardigd te weten de bladen geoorloofd is vrijelijk beschouwingen en kritiek te houden over hetgeen in de zittin gen der Wetgevende Macht voorvalt. Tot nog toe was zulks strafbaar. Door de leden van de Fransche academie wordt het niet onwenschehjk geacht om de beroemde schrijfster George Sand met het lidmaatschap dier geleerde instelling te bekleeden. De Gazette des Tribuneaux deelt mededat Rochefort gearresteerd is op ’t oogenblik dat hij in de rue Flandre een locaal voor vergaderingen wilde binnentreden. Hij heeft geen wederstand geboden, de bluffende lafaardmaar zijn er een paar pistoolschoten gelost, die nie mand gekwetst hebben en waarschijnlijk met dat doel ook niet zijn gedaan. De commissaris van politie ging doarop de zaal binnen maar werd omsingeld en een uur lang stond hij aan mis handeling bloot, doch werd toch verlost. In de rue Aboulier en op een paar andere plaatsen hebben samenscholingen plaats gehad, terwijl op den faubourg de Temple en te Belle ville baricaden zijn opgeworpen, die echter zeer spoedig door de militaire macht zijn bemeesterd. Vijftien personen zijn gearresteerd. Aan den vrederechter Lombaud is een bajonetsteek in de borst toegebracht en een sergeant de-ville ge dood door een pistoolschot. Eene fabriek van Lefancheux is geplunderd en hebben de oproermakers daar 400 geweeren 300 revolvers bemachtigd, tal hunner gearresteerd en van potilie overgebracht, personen. Aan den proost. Dollinger hebben de 13 pro fessoren van Praag een adres van dankbetuiging door toekomen voor zijne weerlegging van de onfeilbaarheidsargumenlen. OOSTENRIJK. Te Trier circuleert een adres aan den bisschep, die zich te Rome bevindt, om pal te staan tegen over de aanmatiging der onfeilbaarheid. Zij is in grooten getale onderteekend door streng-ka- tholieken. Zij zeggen daarin, dat zij altijd ge leerd hebben en ook hel katholieke geloot is, dat de leer der kerk uitgaat van den paus in vereeniging met de gezamenlijke bisschoppen onder voorlichting van den heiligen geest, die hen in alle waarheid leidt. Er is op nieuw sprake van ontbinding van den Tyroolschen landdag. Dit zou om meer an dere redenen te billijken zijn door het nederleg- gen van hun mandaat als volksvertegenwoordi ger en door hel kiezen van personenvan welke men zekerheid heeftdat zij niet ter vergade ring zullen verschijnen. P R U I S E N. De minister Eulenburg heeft aan het Hoeren huis en dat van afgevaardigden voorgesteld om den Landdag van 14 Februari tot 2 Mei te ver dagen aangezien de wetsontwerpen nog niet ge reed zijn. Op eerstgenoernden datum komt.de Rijksdag bijeen. T Heerenhuis heelt het voorstel verworpen Te Berlijn zijn reeds een groot aantal afge vaardigden der nationaal liberalen aangekomen, vooral uit de nieuwe Pruisische provinciën zijn zij ijverig opgekomen. Ook uit de zuidelijke staten zijn er velen verschenen. Gelijk men weet, is het doel van de bijeenkomst eene al- gemeene organisatie van brengen. is men ook bezig met de plannen eener lijn van hier over Doetinchemin aansluiting met Bo- o 4 chold in Pruisen. - De reeds aanwezige ijzeren’ derhng’hebben-verstaanhij deed alles om tus- spoorwegbrug zal na voltooiing van die lijnen schen Wurtemberg en Baden dat te bewerKen. dubbel dienstdoenen nu dat kunstwerk een maal bestaat, blijven vele kwestiën van «waar langs” achterwege. 4- Gorredijk, 11 Febr. Naar men met ze kerheid verneemtheeft de heer Hendrik Hen driks van Dam eervol ontslag gevraagd en be komenals Voorzitter van 't6e en 7e veeniis- trict in Opsterland. Dit is ongetwijfeld voor de respectieve poldersdie onder zijn bestuur zoo belangrijk zijn verbeterd, een groot verlies. AMERIKA. Het wetsontwerp op het tarief en de invoer rechten ademt verre van een liberalen geest; wel i is waarworden van rechten eene reeks artike- j len vrij gesteld, maar ze zijn allen van weinig of geen 'belangterwijl ten aanzien van ijzer steenkolen, wol, katoen, linnen, lood, hennep leder en andere voorname handelsarlikelen de wil der profectjjonisten is gevolgd. Intusschen heeft d.e .heöfdambtenaar..Wells de nadeehge wer king -van beschermende rechten in een helder licht gesteld doch men denkt nietdat dit veel helpen zal. De aankoop van St. Domingo zal waarschijn lijk niet doorgaan de senaat toch is van oor deel dat vroeg of laat het eiland zonder dat wel bij de Vereenigde Staten zal komen, en daarin heeft hij gelijk. Op den langen duur kan hetzelfde gezegd wor den aangaande alle landen die van natuurswe- ge bij Amerika behooren. In Mexico wint de opstand veld. ZWEDEN. De regeering heeft het budget 1871 bij den Landdag ingediend. Hel is in uitgaven ge raamd op 45,693.000 rijksdaalders, in ontvangsten op 42,885.300, sluit alzoo met een deficit van 2^607.700 rijksd. of 1,738.500 gulden, Ned. RUSLAND. Ten einde proselvten te maken voor de Rus- sische-orthodoxe kerkis te Kiew een asij! ge sticht tot opneming van candidaat-bekeerhngen. onder onmiddellijke bescherming van en geeft vrije huisvesting benevens le vensonderhoud”, maar alle gemeenschap met fa- milie-betrekkingen en bekenden wordt afgesne den. Als het geloof der opgenomenen tot stand gekomen iskrijgen zij eene maatschappelijke positie die in den regel goed en lucratief is. Men doet toch veel om het leger der geloovigen te versterken. Om aan de gefingeerde samenzweering wat kracht van geloof aan waarheid bij te zetten heeft de politie aan het spoorwegstation te Wir- balien eene dame gearresteerddie uit het bui tenland terug kwamen natuurlijk in het com plot betrokken moet zijn. D UI T S C H L A N D. Het strafwetboek voor den Bond is 4 Feb. bij den Bondsraad in behandeling genomen. In het adres van antwoord op de Beijersche troonrede wordt gezegddat het verdrag met Pruisen voor meer dan eene uitlegging vatbaar is en dat Beijeren het dus slechts behoeft na te komen, voor zoover bet met zijne belangeu over eenkomt. Men weet, dat de meerderheid der Beijersche Kamer ullramontanen zijn. Daartegen beweeren de Pruisische bladen dat er van tweeledige uitlegging van het verdrag geen sprake zijn kan. Wordt Duitschland aangetast, dan hebben de staten niet te onderzoeken of de aanval rechtvaardig is, maar moeien hulp ver schaffen. Indien zulks ook geoorloofd was'dan zou het .verdrag o. i, geene beleekenis hebben en dat kan de bedoeling er van niet geweest zijn. Tn de Beijersche Kamer is de heer Jorg voor den dag gekomen met het e’genlijk votum van wantrouwen tegen den minister Hohenlohe, het welk dadelijk in behandeling is genomen. Het bflïciëelë orgaan van Antonellihet Gior- 'itcde di Horna, wijst aan de Beijersche ultramon- tanen dén -weg om den koning te dwingen voor baren wil. te bukken, Indien hel votum van wan trouwen ’is aangenomen, moet het ministerie af treden, zoo. dit het niet doet, dan moet de par tij het‘heffen van belastingen weigeren en zoo doende het regeéren ónmogelijk maken, Pu beer Kolb had verzocht, dat men on derzoeken zou bij Pruisen, welke voorwaarden het stelt voor eene nauwere verbindtenis tussciien Zuid- en Noord-Duitschland. De minister Ho- henlohe heeft daarop medegedeeld dat Pruisen niet verklaard heeft, dat het de'aansluiting van Beijeren verlangde; begeerde Beyeren betalt, Jan moest hef daartoe voorstellen doei). liet geval schijnt te zijn met een kind «Zietnaar Rome, het mid ienpunt der wereld uit Sloten, en waarom daarop geen toezicht waar de heilige Petrus zijne plaatsbekleder heeft; wordt gehouden. Hem daghtdat eene der eer- het Rome der oude góden en der nieuwe pausen; 1 ste pliglen van het schooltoezicht dat vorderde ziet, daar vfertoont zich geen politie op Straat; en dat het op den weg vau deu Burgemeester northodoxe party te bestrijden en met dit doel «alles te zeggen, of ook te verzwijgen, wat ons «nuttig en wenschelijk voorkomt’, zie! dan zou niemand reden tot klagen hebben. Men mocht dan de richting van Uw blad af keuren, maar iedereen wist wat hij van U te wachten had en kon U ten minste den lof der óprechtheid niet, onthouden. Maar zulk eene vei klaring geeft gij niet. Gij doet veeleer het tegendeel. Bij herhaling, hebt gij de richting van Uw blad liberaal genoemd enhoewel ik de eigen lijke beleekenis van dat vreemde woord niet i volkomen begrijp, wil ik toch aannemendat j het nie* ontslaat van de verplichting om onpar tijdigheid ook jegens den tegenstander te be- i trachten. Als men ten minste de meeste libera- onenbare bladen leest bekomt men al spoedig den in- I drukdal van die prijselijke eigenschap de libe rale partij het monopolie heeft. Maar ook juist daarom wordt Uw handelwijze afkeurenswaard, omdat gij een uithangbord kiest, waarmede de koopwaardie gij levert, niet overeenkomt Endaar ik nu niet gaarne de bekende anecdote van den Koopman in tabak op Uw blad wil toepassen, zal ik de moeite doen om mijne beschuldiging te bewijzen. Ik zou vele voorbeelden kunnen bijbrengen, maar zal mij kostheidshalve bepalen lot het laat ste nummer Uwer Courant. Daarin deelt ge, blijkbaar met het doel om de orthodoxe partij afbreuk te doen, het be- richt mede dal ds. Tinholt zich beklaagt over de houding van dr. Knijper c. s.op de verga dering van ’t «Schoolverbond. Tevens neemt ge daaruit aanleiding om een I paar hatelijkheden aan beider adies te debitee- ren waarover straks nader. Dat er verschil van inzicht bestaat tusschen ds. Tinholt en dr. Knijper is wel bekend. Maar of dit verschil in betrekking tot het schoolverbond van veel gewicht isbetwijfel ik zeer. Vooreerst is alles wat tot hiertoe door het Schoolverbond gedaan is slechts van voorloopi- gen aard en zal dus de naaste toekomst moeten leeren wie gelijk heelt. Maar bovendien is ds. Tinholt niet op de ver gadering te Utrecht tegenwoordig geweest en moet er dus, in dit geval, aan zijn oordeel niet veel waarde gehecht worden. Had hij in de plaats van dr. Kuijper en de zijnen gestaan en het uitbuiten en voetge.slamp ondervondenwaardoor alle zelfverdediging ón mogelijk werd gemaakt; ik betwijfel het zeer of [•ds." Tinholt wel anders zou gehandeld hebben als nu door dr. Kuijper en de zijnen gedaan is. Maar dit verschil van inzicht over eerie zaak i van ondergeschikt belang zal, althans dezerzijds tot' geene verwijdering aanleiding geven. Indien gij de artikelen van dr. Kuijper in ~»d& Heraut” over dit onderwerp, leest, kunt ga hiervan volkomen overtuigd zijn. Daarin spreekt, bij vrijmoedige kritiek, ware humaniteit en waardeering ook van den tegen stander en daarom is Uwe hatelijke opmerking, «dat onchristelijke behandeling door voorstanders »van de Utreciitsche belijdenis niet ongewoon is”, in de hoogste mate partijdig. Neg erger maakt gij het waar go ook ds. Tin- holt de les leest. Van hem en zyue party toch verklaart ge rond uit, dat ze vijanden zijn van «onderwijs ver spreiding” en dat «waren zij met de macht er «toe bekleed zij de kennis der dingen zouden «afschaffen voor het volk en zé beperkt alleen «nog zouden gunnen aan enkelen, bij wijze van ^articles de luxe Nu vraag ik U in ernstVan waar ontleent gij het recht om zoo te schrijven en de geheelo orthodoxe partij voor te stellen als voorstanders van domheid en onkunde Brengt dit Uwe liberale overtuiging meê Iemand in Gaasterland vraagtof het geoor- I 1 lootd is dat op de Christelijke school te Balk J kinderen worden toegelaten, die met voorkennis van den onderwijzer niet gevaccineerd zijnzoo- l édienst heeft de Caslel.ir gezegd als bijv ENGELAND. De conservatieven verkeeren’ in groole verle genheid zoo zelfsdat Disraeli er van afgezien moet hebbenom bij het adres van antwoord op de troonrede oppositie te voeren. Men verneemt, dat de regeering zal voorstel len haar te machtigen tot het nemen van krach- tige maatregelen aarigaande de euveldaden in I Ierland gepleegd wórdendej Is d.t het geval o dan verliest de oppositie een wapen om haar deswegens te bestrijden en te beweeren, dat de regeering die móórden en andere misdaden gaarne ziel. Eene beschuldiging te ongegrond o.m te wederleggen, maar volstrekt niet vreemd iri den mond eener partij, die alles aanvoert om haar doelzelf bevoordeeling, te bereiken. Bij het ministerie bestaat het voornemen een voorstel te doen tot invoering van het' geheim- stemming-sysleem. Alle partijen zijn 'het eens over de noodzakelijkheid er van.- Zelfs heeft dë conservatieve partij, als haar gevoelen, verklaard, dat daardoor haar partij winnenzal. ITALIË. In het kleine staatje Monaco is een soort van opstand geweest. De vorst had tot zijn gunste ling aangenomen zekeren Doineau die, kapitein chef zijnde van een Arabisch bureau in Algerie, gevlucht was wegens het mishandelen en dooden van een aantal personen in Algerie. In Monaco was hij begonnen dezelfde rol te spelen. De bevolking is daartegen in verzet ge- gekotnen en heeft zich in demonstratie ten ge tale van 300 personen naar het vorstelijk paleis begeven. De vorstbemerkende dat het ern stig gemeend washeeft daarop Doineau laten varen en hem geboden Monaco te verlaten. Mazzini is te Genua gearriveerd. PAUSE L IJ K E STAAT. De Augsburgsche Algem. Zeitung maakt de 21 canones de ecclesia, of regelen betreffende de kerk bekend, van wege den paus aan ’t con cilie voorgelegdwaarin met vervloeking wordt bedreigdal wie onverdraagzaamheid verbiedt en ontkent, dat zij door ’t goddelijk recht is. voorgeschreven (c. 6.); al wie de onfeilbaarheid der kerk bepalenjwil tot zaken aangaande de kerk (c. 9); al wie zegt dat de kerk aan wereldlijke macht is onderworpen (c. 10); al wie ontkent, dat de kerk het recht van afgedwaalden en weer- spanningen heeft (c. 12); al wie zegt, dat de onafhankelijke kerkelijke macht niet bestaan kan naast hel burgerlijk gezag (c. 17); al wie zegt, dal de macht tot het regeeren der burger maat’ schappij niet van God komt (c. 18); al wie zegt, dat volgens het burgerlijk recht iels geoorloofd kan zijn wat het volgens de kerk niet is (c. 20) ai wie ontkentdat de wetten der kerk verbin dende kracht hebbentenzij bevestigd door de burgerlijke macht Aan de Liberté wordt uit Rome gemeld, dat de groothertog Albert van Oostenrijk en de zoon van den khédive te Rome worden verwacht. S P A N J E. De kosten voor de geestelijkheid zijn op hel budget gebracht voor een bedrag van 20 miili- oen gulden dat is 2J/a millioen minder, dan in vorige jaren. De Castelar heeft nog eens aan gedrongen op de noodzakelijkheid der scheiding van Slaat en kerk. Hij wees er op dat in geen ander katholiek land de geestelijkheid zooveel verslindt. In sommige provinciën, met name Burgos, zijn alle belastingen te zamen genomen nog niet voldoende om de kosten voor haar te dekken. De bevolking van Madrid is in een japr met 10.000 personen vermeerderd hoofdzakehjk ten gevolge van het verhuizen van voorname familien nit de provinciën die zich daar niet langer vei- i lig waanden- Bij gdegenheid van de discussies over het budget van een «Ziet naar Rome het mid ienpunt der wereld waar i daar vértoont zich geen politie op étraat;

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 2