jderij 11 a r d r i THIALF II1MIUIKIIU OP SCHAATSEN. H a r d r ij d e r ij WOENSDAG 16 FEBRUARIJ 1870, ADVEKTEN 1TÖT BOELGOED s 1 TE WOMMELS. MANSPERSONEN zonder uitsluiting, Prijs ƒ60, le Premie ƒ10, 2e Premie ƒ5. TE HEERENVEEN, OP DINGSDAG 15 FEBRUARIJ 1870. Al ANNE N. Prijs ƒ100. Premie ƒ30. te SNEEK. I 2°. zijn maakt. Red, Men maakt 3°. (J zelf en aan den J. P. HEKMAN. ling blad DOOR OP MAANDAG DEN 14 FEBRUARIJ 1870, Aangifte bij J. de VRIESvóór 9 uur. (JJs en weder dienende.) DOOR Breeder omschreven in de Leeuwarder Cou ranten van 11 en 13 dezer. Namens de Directie Mr. M. van HELOMA Resident. G. L. de BOER, Secretaris. Een buitengewoon best beslag VEE bestaande in 44 stuks j ÉS Hoornbeesten, 4 Paarden, 18 Am* ES. De prjjs der COKES per 33 kilo of ongeveer 1 Jfild isaan de Gasfabriek 30 cent* aan huis bezorgd 35 vóór ffjn kloppen eindelijk, omdat het be- dr. van Vloten, gescheven in buitengewoon actueel be is. als redacteur altijd het zijl dus in staatom da rn ee- IVotaris VERWER te Bolsward zal ten ver- 11 zoeke van den Heer D. P. OPPEDIJK te Hommerts, Maandag 21 Februarij 1870, ’s mor gens 8J4 uur, ten sterfhuize van wijlen KLAAS DOOR (lis en weder dienende) Alsmede eene gratificatie van ƒ15 aan diegene der 12 of 16 laatste rijders die de baan het snelst in één rid aflegt en ƒ5 aan elk der 4 laatste rijders. Aangifte Dingsdag bij AGEMA van 10—2 uur. De Directie J. L. BAKRER, Secretaris. rmvoogden te Sneek, betuigen hun opregten A dank aan de Zangvereeniging onder directie van den verdienstelijken Directeur den Heer G. GEEL Kz. voor de faun tot een weldadig doel verstrekte gelden. Zij hebben die som naar hunne meeningzoo goed mogelijk besteed en hebbfen gisteren tot hun groot genoegen vele arme-huisgezinnen eene j ware verkwikking kunnen verschaffen. Sneek, 11 Februrij 1870. Armvoogden te Sneek TËËTSÊ GONGGRIJP Pres H. NAPJUS Secret,-Boekh. en uit hunne daden evenmin zen het eenige richtsnoer waarop gij Uw oordeel moogt bouwen. De liberalenoch ja zij kunnen zich gemak kelijk voorstanders van het onderwijs beloonen; het kost hun niets. Zij puiten de middelen uit (ie openbare kas en ontvangen nog toejuiching [bovendien. Maar voor de orthodoxen is het wat anders. Deze moeten, onder velerlei miskenning en tegenstand hun lijd en kracht en nog jaar lijks minstens een half miilioen gulden voor het onderwijs ten offer brengen. Waar zulke daden spreken is reoeneering over bodig en behoeft dus de belangstelling der or- 'wodoxe partij in degelijk onderwijs, niet te wor den betoogd. Het bewijs wordt dagelijks geleverd en kan al leen verregaande partijzucht zich daarvoor blind houden. Maar dit bewijs is door de liberalen nog niet gegeven Nu o jabeloonen zij zich groote voorstanders, maar «uit andermans leêr is »’t goed riemen snijden.” Maar indien zij hel onderwijs dat hunne kin deren ontvangen ook zelve moesten betalenge lijk niet meer dan billijk is hoe zou het dan zijn Ik antwoord niet, de tijd zou het moe ien leeren. Maar ook nog aan den anderen kant Mijnheer de Redacteur! is Uwe voorstelling van der or thodoxen begeerte naar domheid in de hoogste mate ongepast en, (om het bar klinkende woord leugenachtig niet le gebruiken) «onjuist Mijnheer de Redacteur! er den tegehwoordigen tijd wel eens een verwijt van, dat door jongelieden (en door deze niet alleen) zooveel tijd wordt verspild aan «zoogenaamde” letterkundige bijeenkomsten. Geen stad of dorp bijna, of zij heeft één of meer Rederijkerskamers, Reciteer Collegies of Tooneel- gezelschappen. Dat hierbij veel overdrijving plaats vindt en die overdrijving dikwijls aanleiding geelt tol ver- waarloozing van meer nuttige bezighedenzal niet door mij ontkend worden. Toch vind ik die vereenigingenwaar ze binnen de perken van haar doel «nuttige uitspanning” blijven, zeer prijzenswaardig, wijl zij o. a. bevorderlijk zijn én tot gemakkelijkheid in ’t spreken voor de vuist én tot oefening en scherping van ’t verstand. ’t Is echter mijn Voornemen niet die vereenigin gen thans in’t algemeen te bespreken. Ik wil alleen onder de aandacht Uwer lezers brengen de open bare voorstelling, die heden (Zaturdag avond) zal plaats vinden in de Concertzaal alhier door het reciteer collegie y>Biiderdijk” onder de ken spreuk ^Eendracht maakt macht.” Dat collegie, samengesteld uit jeugdige leden, voor ’t meeren- deel leerlingen der Hoogere Burgerschool, wenscht door de opvoering van een tweetal stukken Hen ry Burton” en »De Notarisklerk”, zoowel zich zelven als hel belangstellend Sneeker publiek een aangenamen avond te verschaffen. De lijst door sBilderdijk” ter inteekening rond gezonden bewijst dan ook dat. velen, van nabij met de jongelieden bekend, hunne pogingen op prijs stellen. Ik heb echter gemeend, bij hen, die genoemde vereeniging niet kennen of niet in de gelegenheid geweest zijn in te teekenen, op eene bijwoning dier vergadering aan te dringen, die tegen een entreé van 50 Gents voor ieder toegankelijk is. ’t Is Bilderdijk niet te doen om geld te verdienenmaar door de entrees de kosten te dekken, die aan eene openbare vergadering ver bonden zijn. Moge dan ook een talrijk pu bliek heden avond hare début-voorstelfing met hunne tegenwoordigheid vereeren. B. I De Heer Hekman meent reden te hebben zich te moeten ergeren en bedroeven over onze landelwijze. De heer H. is dus ontevreden op ins. Wij hebben reden van tevredenheid óver lie ontevredenheid. Het tegendeel zou óns «he li oeven.” Wy kunnen van óns standpunt niet B-nschendat ons blad pp den duur zou be- 'kilen aan den heer H c. s. We zouden ons dpn inderdaad voor ons zelf moeten schamen, ■meers, ook zonder een zoogenaamd program B- de heer H. heeft de vriendelijkheid er eens soort schema van te geven, dat we eenvóu- maar als leiddraad hadden te volgen om op zuiver standpunt te komen en dat we zéker 4'Uden appretieeren indien we (we hebben ’t ling der liberalen m hel algemeen zooveel groo- ter dan die der orthodoxen Ik zou U kun nen vragen: «Wat zoudt gij weten dat wij ook «niet weten”'! of, met andere woorden: Van welke wetenschap hebt gij het monopolie, welke daarom voor ons onverkrijgbaar is Zulke vragen behoeven geen antwoord. Iedereen gevoelt dat hij die zich aan zulk eene zelfverheffing voor zich en zijne paitij schuldig maakt, daardoor slechts toonen zou, «dat zijn «hoofd niet rijk genoeg in kennis is om verwaand heid uit te sluiten.” Soortgelijke stukken als waarop ik nu wijs tomen bijna in elk nummer van Uw blad voor; erwijl gij aan den anderen kant zorgvuldig alles erzwijgt. Laat mij U slechts op eene zaak wij len. Gij haast U om mede te deelen dat er verschil van inzichtover een punt van weinig Jelang tusschen ds. Tinholt en dr. Kuijper be slaat terwijl gij het oordeel verzwijgtdoor dr. an Vloten dezer dagen in het Deventer Week- |dad, over de moderne richting geveld. I Is dit nu onpartijdigheid of een meten met tweeërlei maat I Onbekend kan U het stuk van dr. van Vloten, Betiteld «Het ouderlingen rumoer”, niet zijn. i| Ook hebt ge tot mededeeling er van meer verplichting, dan welke gij aangaande dat van Is. Tinholt en dr. Kuijper hadt. Omdat gij dr. Ban Vloten dikwijls citeertomdat gij het be licht van de handelwijze der Amsterdammer ou- Klsrlirigen hebt opgenomen en gelaakt; en dus Bok hunne rehabilitatie moest opnemen Omdat Bel principieel verschil tusschen dr. van Vloten Bn de Modernen in 't algemeen grooter en in grijpender is, dan hel door U vermelde tusschen ■’inholt en Kuijper en loefde stuk van lespierden slijlvan tuig voor den tegenwoordigen tijd I Buitendien hebt ge [echt van kiitiek, en lelijk elke voorstelling, welke, naar Uwe lingonjuist iste bestrijden. I En ioch hebt ge dit belangrijke, welgeschre- [ene stuk niet opgenomen. Ik zou veel meer voorbeelden kunnen opnoe- fcen, maar dit eene is genoeg. Daarom herhaal ik de vraag: Is zulk eene handelwijze onpartijdigof is het ®en meten met tweëerlei maat I Hel antwoord laat ik aan Inpartijdigen lezer over. Sneek 7 Februari 1870. Deurwaarder WILBERS te Sneek, zal ten verzoeke van den heer Mr. P. FEENSTRA KUI PER, Procureur le Sneek, publiek bij boelgoed tegen conlante betaling verkoopen 1°. MEUBELEN en HUISGERADEN: be staande in Tafels, Stoelen, Spiegels, SchilderijenKagchelsGlas en Aarde werk. Eenige KRUIDENIERS en GRUTTERS- WAREN, Winkelbetimmering en Gereed schappen enz. Eenige ZILVERWERKEN, als Aanstekers komfoor, Inktstel etc. Wie hieraan gading maakt, kome op Woens dag den 16 Februarij 1870, ’s morgens 9 uur, aan de Marktstraat Wijk 7N°. 59. Uit hunne woorden kunt gij het niet afleideh meer gezegd 1) maar wat nieer van keurslijven uit hunne daden evenmin En toch zijn de- hielden ook zónder dat program dan is, of kan althansde richting van ons blad wel in zóó verre als bekend beschouwd worden, dat ze lijnrecht indruischt tegen die, welke de heer H. lot op zekere hoogte vertegenwoordigt. Deze opmerking slechts vooraf om ter zake te komen. Welnu dan: De heer H. begint zijn artikel met ons te be schuldigen van »il 1 i b e ra 1 i t e 11.” Eenige re gels later heeft hij de naivifeit te verklaren «dal hij de juiste beteekenis van het vreemde woord vliberaal” niet begrijpt” nu dat gelooven we gaarne, ook zonder die verklaring maar, nu vragen we in gemoede wal te denken van een beschuldiger, die de qualificaties waarin hij zijn beschuldigingen kleedt, zelf verklaart niette be grijpen! Neen, waarde lezers, dat is nog geen «verwaandheid”, dat is slechts gebrek aan wellevendheid en gemis aan kennis. Maar toch Een en ander leidt tot grove foutendie men anders zou hebben vermeden. Ziethier: lu. In de bekentenis van H. dat hij niet recht weet wat liberaal is ligt de noem ’t maar j zijdelingsche erkenning opgeslotendat bij Dat wij Dr. van Vloten dikwijls citeeren is leugenachtig. Dat we veel sympathie hebben voor diens eerlijk streven is waar. Maar legde ons dat nu de verplichting op om zijn beoordee- van «het ouderlingen rumoer” ook in ons over te nemen” Wij zijn, even als hij, een vijand van geknoei en geschipper in ge loofszaken. Iiitusschen blijven we de wijze waar op die ouderlingen te A. handelden, af keuren. De houding door hen aangenomen was o. i. kwa jongensachtig. ’t Is waar uit dat artikel is veel te leerenen wij hadden daaruit wel kunnen citeeren»Mijn plaats achtte ik niet meer binnen haar kerke lijke wandenmaar in de merischelijke maatschappij.” v. Vloten stelt de kérk tegen over den mensch. Dat zal H. zeker nog al be vallen Wij riemen afscheid van den heer H. en j stuk en voor goed. Wij laten ons verder in i geen twistgeschrijf met hem in over de wijze waarop wij ons blad mêenen te moeten redigee- ren. Die strijd zou onvruchtbaar en hatelijk worden. Wij zijn door hern beschuldigd van illiberalitelt. Deze is weer op nieuw ge bleken in het opnemen van zijn hatelijk artikel aan ons adres. Maar wij wenschen ons blad niet tot een speelbal té maken waarmee de eerste de beste maar naar hartelust kan omslaan en naar goed- - -vHeeft de heer H. dus later weer lust tot soortgelijke eritiek, dan kan hij gebruik maken ?an de rubriek advertentiën. Een blad dat alle partijen wil bevredigen, is o. i. een onding. Die bevredigings-methode is dan ook nooit ons ideaal geweest en ze is dat nog niet. Dat sommigen niet te vreden zijn met de richting van ons blad en met enkele artikels be vreemdt ons niet. Daaraan kunnen we ook niets veranderen. Wij troosten ons dan ook heden maar met de woorden van den dichter «Kanpst du nicht Aden gevallen, rnache es Wenigen recht; Vielen gefailen ist schlimm”. vroeger heelt afgekeurd eene richting waarvan hij met juist op de hoogte wasdie hij dus niet kendemaar a priori veroordeelde. 2'1. Laat hij zich daarbij in een onbewaakt vinden over kan beschikken, oogenblik de verklaring ontsnappen en die bekentenis zou goud waard zijn als de schrijver I nu maar geen attest had afgegeven op zijn eigen I onkunde dat «als men de meeste liberale Is dan inderdaad de intellectueele ontwikk-- bladen leest men den indruk krijgt, dat van die prijselijke eigenschap (nl. onpartijdigheid) zij het monopolie hebben. Wij nemen in elk geval acte van die verklaring. Thans een woordje over het berichtje dat vooró.1 de knorrigheid van II. heeft gaande ge- Wij deelden in No. 11 mede dat Ds. Tinholt zich beklaagde over het gedrag van Dr. Kuijper en de zijnen in zake het schoolverbond. Aan diein sommige opzichten merkwaardige verklaring, die H. niet kan negeerenzoekt hij de waarde zoowal te ontnemen, en zou de naaste toekomst eerst moeten leeren wie gelijk heett. O. i. betreft hel verschil tusschen T en K. in geenen deel iets, van waar de naaste toe komst blijken zal geven wie gelijk heeft; hel betreft wel degelijk een beginselen juist dat qualifi- ceert de daaddaargelaten nog de erger dan inhumane handelwijze van K. Curieus is voorts in den mond van H. de ver klaring dat aan het oordeel van T. in dit ge val niet veel waarde kan worden gehecht omdat hij niet in de Utrechtsche vergadering is te genwoordig geweest. Wij noemen die verkla ring curieus i Immers, als iemand niet oordee- len kan o.er iets, waar hij niet bij is geweest, hoe kan er dan ooit een oordeel worden geveld of hoe kan er dan nog geloof bestaan? Die theo rie vau den heer H. riekt naar de ruwste mate rialistische die ooit verkondigd iszij is ten deele scepticistisch. O foei Dat de partij vijandig is jegens het schoolgaan is immers uit vele voorbeelden gebleken men denke slechts aan Knijpers gedrag, aan het voor- geva lene te Goes enz., en vooral aan het woe len tegen middelbare school en wetenschap. Er is onbeschaamdheid toe noodig het te willen ontkennen. Schrijvers beweering, dat de liberalen daarom gemakkelijk zich voorstanders tfan T onderwijs kun- pen betoenen omdat het «hun niets kost” is eene vuile Jeugenachtige insinuatie. Waar staat het dat de Orthodoxen moeten betalen? Is hun woelen en wroeten tegen het neutraal onderwijs niet juist een bewijs dat zij ontevreden lieden zijn, afkeurende hetgeen de gestelde macht doet, die immers volgens hen uit God is In dat «uit aimermans enz” ligt eene bedekte beschuldiging van diefstal, in allen gevalle van oneerlijke ver krijging van waarde. Heeft de tijd dan niet reeds geleerd dat de liberalen veel voor onder wijs over hebben Men moet een vreemdeling in de geschiedenis, of te kwader trouw zijn, om het tegendeel te durven beweeren. Wie heeft beweerd, mijnheer H., dat de libe ralen het monopolie zouden hebben der weten schap Zoo’n beweering zou immers de onge rijmdheid zelf zijn. Wetenschap is voor ieder toegankelijk en verkrijgbaar mits, men zich zelf niet door zoogenaamde gemoedsbezwaren den weg afsnijde of door gezagsieer den bron tot vrij en zelfstandig onderzoek verstoppe. H. spreekt van «verwaandheid.” Wij re kenen hem volkomen in staat over die ziekte te kunnen oordeelenwant zijn geheel stuk, van het begin tot het einde riekt er naar. Of is het niet van de hoogs*e aanmatiging en onwelievendste inmenging in eens anders zaken om eene re dactie te willen voorschrijvenwaf en hóe zij zal schrijven en wat zij moet opnemeu of ach terwege laten? Wie heeft den Leer H. bet Cim- sorschap opgedragen Hommerts, Maandag 21 Februarij 1870, ’s ffPnQ Rl/ IU1I* tur» non tiriiLvvs TZ FEDDES BREEUWSMA, te Folsgare, bij boel- goed verkoopen Schapen een vol! dig BOERENREEUW en GE REEDSCHAPPEN, ruim 20 koeseten best gewon nen hooglands HOOISpekKazen, potten met Smeer, eh eenige MEUBELEN en HUISGERADEN»

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 3