Orgaan voor MS Tooneclsuikken de Nederlandsche Vrouw, Aanbesteding on Woensdag den 26ste February, e. k. verbouwing der - Aide au Commerce. Geld-Verlotiii J Ij v ’I IOIWO. S T-4 A TSSJPO OU Winterdienst Handels- en Marktberichten. Twaalf duizend zes honderd Prijzen en een Premie en wet: eene Premie 150,0(10, 1 wins* 100 000 50.000 40 0(10 2(t 000 2 a 15 000 2 a 12 000 2 a 10,000, 4 a 8000. 4 a 6000, 10 a 5000 25 a 3000 115 a 2000. 150 kjOOO, 200 a 500, Representation, Vente a commission ét dé- RATTENVALLEN.-MUIZENVALLRN. pot de marchandises de toutes sortes. Men reike het fortuin de hand! tS. Steindecker Comp. Burgerlijke S t a n <1. A ment de payer aux échéanoes fixée«; N°. 1 tan JOH. IJKEMA. VRIJDAGS, <e) -Sneltrein tot Zwolle, (d) Alleen VRIJDAGS Rijtuigen derde klasse. (5) Alleen DINSDAGS cu 6.41 Wiiduu» ini be t9 Wnieiicrt rp 11,11 uitgegeven Lij W. COOL van BOKMAte Sneek. or. Gcdiiikt en 15 Cis., terwijl groole letters worden bij dezen door n V Harlingen Franeker,, 2 55 3,8 3.21 11 6 11 14 li 25 11 38 -[_crifices exagéres. van de WINKELHÜI21NGÉ van F. LI. De bestekken zijn ii 5(1" cents verkrijgbaar bij van DbütÈn en BlEe- b.58;- 7 ir* 6 47 6,58 42% yijó 11.89% g z< di hi g< er re ie 2’41 3 43 5.45 ge di st; 2e er se te hi po he rn de Gi na hl sk 1885 Engeische wissel 4 40 5.37 Ml 7.24 823 8.50 9 5 9.1» 9.28 9.46 in verschillende soorten voorhanden in den Boek winkel van W. COOL VAN B 3 4 3 3 3 5 5 3 3 5 5 6 1-19 1.45 2.— 2. J 0 door Droupfl IKtTiun iels f 1 elke regel meer iderneming van BHTSY PEES?, dr ingend aanspoi en barer i- 54% 65 «4%. 26% 22‘/a 32% 92% 89% 55% 47% Eerstdaags zal by JOH. IJKEMA te Delft verschijnen ONZE ROEPING ONDER REDACTIE VAN BETSY PERK. ONZE ROEPING zal geregeld Donderdags om de veertien dagen, met 6.5 A. 7 9 6,o 5 8 48 Ï.6 7,16 9,9 12 13 12 27 12.36 12 1-3 1.24 5,33 (’,25 7,9 7/4 7.25 8,ó8 4 33 A 10,30 door 4 49 4.56 5’8 De zoo doelmatige zich zelf stellende RAT TENVALLEN (nieuwe uitvinding) a 2 00 en dito MUIZENVALLEN a ƒ1.25, steeds voorradig bij E. M. JAARSMA FabriekantGrootzand Sneek. PIJ7TERSEN te Sneek. Trop souvent les commergants, qui, par in-' suffisance de fonds de roulementne peuvent donner a leurs affaires 1’ extension qu’ ils dési- reraient, ou quipar suite de crise, de stock trop considérable de marchandises en magasin ou pour toute autre cause, se trouvent enlravés par des difficullés momentanées se voient obli ges pour parer a ces difficultés et sauvegarder avant tout leur créditde se résiguer a des sa- KISSINGER PASTILLES uit de zouten van de RAKOCZY TE KISSINGEN, van voortreffelijke werking tegen traagheid der spijsverteringsorga nenbezwaarlijke ontlasting, bleekzuchtbloeds gebrek, hamorrhoiden en neiging tot' jicht en scrophuleusheid. De flesch Pastilles, welke de zouten uil een liter Rokoczij bevatkost 50 ets. Dèpóts te Sneek in de Apotheek van de Wed. van Dorssen, zoo als in hef hoofddépot van S. P. Poslma te Leeuwarden; bij Apotheker J. A.Le- del te Bobsward. Be Administratie van de Rotsbronnen. '■^Le Mandataire commercial, 172, faubourg Saint-Denis, au coin de la rue Lafayette, a Pa lis, tonde et dirigè par M. L.-F. Vigneron, a pour but. de venir en. aide au Commerce a des conditions pen élevéces. Les opérations du Mandataire commercial sont avances d' espèces sur marchandises de toute nature et vente desdiles marchandisesau be- soin réalisation immédiate avances d’ espèces sur toutes valeurs cotées franchises et étrangèresrentesactionsobli- gatiens etc. Ouvertures de credit avances de valeurs de banque sur references et sur simple engage- 7,— (b)5,25 7,25 6,50 8 50 7,2 9,2 f,16 9,16 7 29 929 7.55 9.55 8.14 10 14 8 23 J0.23 door 10.28 8 52 11 2 9— 11.12 2,20 9.1 1 11 25 2,36 9.22 11 39 2,52 9 34 11/4 3,8(d) door 7,4Ï 4 6 7,52 4,16 8.— 4 40 8 20 5 8,35 5,14 8.45 door 8,55 dito dito dito dito Buiti. Spanje A°. 1851 Binn. dito Portugal A°. 1853 Rusland A”. 1798/1816 dito 1866 Oost. Zilver rente Jan/Iuli dito papier Mei/Novh. Mexico A°. 1851 Turkije dito Veetreiaen en Deventer Zwolle 4 12 10.10 Meppel Steenwijk Pcpefga Wolrega Oudcibciiuoi Hecrcnveea Akkrnm Grouw Ideard-Hdah. A Leeuwarden 9,40 2,15 10,40 3.20 11,14 3.47 7,33 12,20 4 44 8.31 8.59 9.14 9 24 9,37 9,53 10,15 10 27 door 10,42 10,54 2.14 2,14 2.22 2,29 2.34 2,34 t 3.— 3,- 3,25 3,25 3,43 3 43 3.56 3,56 6.51004,8(d) 5,54 9,12 6.59 6.59 10,12 7,91 7,21 10,30 10,13 H',26 10,39 warden 7,43 1,55 1 55(d) 3.46 7,34A.9,li <Tietjerk nardegarijp 8,5 11,24 n Veenwouden 8,18 11,34 Buitenpost 'n 1TC<> Grijpekerk Zuidhorn Vierteelaien 9,30 19 44 3,- 4.19 4.41 misverstand werd den titel aan Boekhandelaren en Postdirecteuren abusivelijk opgegeven. Boter'te Balk 9 Feb ƒ62,00 Aanvoer 9/4 en 3’% vaten. Boter te Leeuwarden den 11 Feb. ƒ61.50 2e soort ƒ52,00 Meppel 10 Februari 1870. Rogge, N Inl ƒ5,50 a 6,50 jarige buitenl ƒ6 a ƒ7; boek weit zand- f 5 a f 6,50veen ƒ54 5,75; boter le soort vat ƒ27 a ƒ28; 2e soort 24 a /26 3e soort 22 a 23s’ukken 2 a 2,20honig per 50 kilo ƒ22 a 23was per 50 kilo 105 a 106vette varkens per kilo 49 a 54 ct. magere dito per stuk ƒ20 a 40; drachtige dito ƒ40 a 65; friesche schapen 10 a ƒ24; dren- sche dito ƒ6 a ƒ10; koehuiden per kilo 36 ct.; pinkhuiden 40 a 50 ct.; kalfsvellen met de poo ien 40 ct.id. per stuk ƒ2 a ƒ250; paarden- huiden 7 a 7,50schapenvellen 1 a 1,50. EfFEGTEN BE U KS VAN A&ÏSTERDAM, van den 11 Febr. 1869. 2^ pet. Nationale Werkelijke Schuld he de Mi de he de ut de aa I tei I w w< hr de St; ter eei pe ker te Sneek de teekeningen liggen ter inzage bij SJ. BOKMA buiten ’t Hoogend aldaaren nadere inlichtingen zijn ia bekomen bij den Ar chitect A. Breunissen Troost. Ongesteldheden der nieren te herkennen door den diep gezetelden pijn in den rug en geringe atscheiding van water, kunnen in derzelver be- naauwenden en snellen loop tegen gegaan wor den door deze regelende Pillen. Derzelver voortreffelijk tonische en versterkende eigenschap pen voorkomen de verarming van het bloed en de storing van deszelfs omloop, kenmerken van ongesteldheden der nieren, en dikwijls eindi gende in gedeeltelijke of gelïeele (waterzucht. De ondervinding.heeft dén bijna onveranderd gunsti ger) uitslag bewezen die mén verkrijgt wanneer Holloway’s Zalf goed op de nierstreek is ingewre ven Deze behandeling zal de heete en ver droogde huid ontspannen, de daarmede vergezeld gaande hardlijvigheid overwinnen en eene over vloedige afscheiding door de nieren bewerken kenteekenen die de voorboden zijn van wijkende ziekte en terugkeerende gezondheid. D'bosjes Pillen en Potjes Zail a /(J,80, f 1,85/3.00 6,75, 13,50 20,50. Zijn op franco aanvrage a contant te bekomne bij alle Apothekers in Holland; alsmede in HOLLOWAYs Etablissement te Londen, 533 Oxford-streetvroeger 244 Strand. (5 2 38 6,43 8,36 V Nieuweschans (b)5, tV inschoten i 8,59 Groningen Vierverlaten Zuidbotn Grcjpskeik Buitenpost Veenwdudeu Uardegarijp Tietjerk Leeuwarden Deinen» Dronrijp Fraudeer A Harlingen en eindigt op den 17 Maart 1870. 12,600 prijzen en premiën en Vrij-Briefjes ten Ledrage van Twee Miïliomen C37,4OO Mark moeten hierbij gewonnen worden. De hoog ste hoofdprijs bevat eene der nagenoemde sommen. M 250,000 200,000 190 000, 170'000 165 000 162,000, 160 000, 151 OoO 156 000 153.000 152 000. De nadere verdeeling der winsten is als volgt Pour reusetgnemenls et conditionsécrire franco a M. L.-F. Vigneron. doen verschijnen. Doordien de uitgave daarvan mij is toevei teekeningen als voor het plaatsen van Advertentü ONZE ROEPING aan den eisch des Delft, 8 Februari} 1870. NB. Door een i Origineele Staats-Premie-Loten zijn aller- 8 wegen aantekoopen en gepermitteerd te spe len. Reeds op den 2 Maart 1870 begint de trek king der groole bij de hooge Regeering goed gekeurde en gegarandeerde 5,33 V Leeuwarden 6.20 v üo:„ Wiiduin 6.31 7,23^ Idaard-K.il> 6 37 7,351„ Grouw 7J9',, Akkrnm 8 2 i„ Heetenveen 7 22 8 28',, Oudeschout door 8 47;,, VVolvegs 8 56 Peperga 9.1 Steénwijk 9.271,, Meppel 8.51 9.3 duor 9.20 9.33 9 58 12.3 10.3 7 39 10 29 7.48 10 31 8.— JO >8 8.27 1)17 9 15 A 12.6 10,3 10.48 10,40 272 200 1 1,800 ’a 110 Er worden alleen winsten getrokken. Voor alle voornoemde trekkingen en ter deelname am alle ter verloting komende win sten kost een Origineel Staats-Premie-Aandeel lot niet meer dan tl 9.Nederl. Crt. oi 5 Daal der prs. Crt. 4 stuks ff 35 Ned. Git. o( 20 Daalders prs. Crt. en verzenden wij zulke ook bijzonder zelf naar de vetste gewesten vaard'glijk en geheimhoudend tegen inzend ng j van liet betrekkelijk bedrag. Wij verzoeken bovengenoemde loten niet met de veibudene' Promessen gelijk te houden; maar elk een verkrijgt van ons de origineele Staats Loten zelf ter hand gesteld. Na plaats gehad hebbende trekking zenden wij aan elk een van onze HH belanghebbers direct de officieele lijst en winsten worden stiptelijk onder waarborg des staats voldaan Ons hoofdverkoop is steeds bij het geluk begunstigdz.oo hadden wij we derom onder vele andere aanzienlijke prijzen in de laatste boofdtrekkiugen in de maand Maait den hoogsten prijs van 127,000 M verder daarop volgend 12,000 en ei zijn na melijk 2 maanden geleden in kleine tusschen- ruimten reeds weder tweemaal de hoogste prijs aan onze belanghebbers op deze plaats voldaan. Voor deze onze aangaven staan aan iedereen de officieele bewijzen ten dienst. Wij bewerkstelligen alle orders aanstonds met de grootste zorgvuldigheid doen er de vereischte plannen bij en geven iedere inlormatie gratis. Men gelieve zich derhalve met vol vertrouwen ten spoedigste direct te adresseren aan Bank- Wisselkantoor in Hamburg. P S. Allerlei Coupons en Banknooten wor den in betaling aangenomen. Bij betalingen t door tiet Post-Kautoor moet de naam en I woonplaats des afzenders duidelijk op den Coupon aangegeven en een bijzondere bestel- I lingsbriet met adres ingezonden worden. 5.31 5.51 6 3 6 11 6 22 2.36 6,35 2.88 6,52 10> 3,10 7,1 102 door 7,10 10,30 3,26 7.16 io.‘;;i 4, <8 7,26 lO.sc) S N B E K. Van den 4 tot den 11 Febr. 1870. Geboren: Feike Sjoerds Faber, z Gerrit van der Kamp, z. Reinder Post, d. Eel- co Schreuder d. Harmen Koster, z. Jel- ie Fijlstraz. Overleden: Doetje Smeding, 53 jr. Hen- drikje Bakker 3 jr. Lieuwe Dokkum (van He- melurn) 35 jr. HEMELUMER OLDEPHAERT en NOORDW. Van den 10 Jan. tot den 6 Febr. Geboren: Yke de Jongz. Jozeph Wijbrands z. beide te Warns. Sipke Sloterehjk te Nijega d. Hessel Bouwer te Oudega d. Hendrik Vaandriks te Koudum z. Arjen Faber te Ou- dega. z. Foppe Visser te Molkwerum z. Gei ben Vlieg te Nijega d. Foeke van der Wal te Koudum z. Koendert Gouma te Nijega d. Re n de Vries te Koudum, d. Jan Simons, te Oudega d. Roelol van der Meulente Heinclum, z. Jacob Pot, d. Sijbreu de Jong d., beidé te Koudum. Gehuwd: Anne Demmer en lesk Schultze,bei de van Oudega. Harmen Steigenga en Grietje Vlieg beide van Koudum. Overleden Ritske Hendriks v.d Meulen, 51 jr. gelid Johannes Jacobus Bartholomeus van der Velde, 5b jrgehd. Keitnpe Hendriks van der Meulen, 47 jr., gehd., alien te Koudum. Berber Barmens Bouma. 7% jr, te Schart. Sijtske Gras, 3 wk. te Molkwerum. Joltje Uibes Bijlsma69 jr. te Warns, wed. Johan nes Aukes Sonsma 56 jr. te Kolderwolde geh. Jeltje Reins Jaagsma5 mnd. Trijntje Sierds de Jong, 41% jr.geh., beide te Molk- weratn. 12.40 12,59 2.5 door 2,23 2.33 2 55 3.9 3 16 door 2,10(d) 3 46 7.32 3 54 7 42 9 37Zwolle 4 5 7 55 .9 50',, Decanter 4 16 8 9 J0.04 Zutphcn 4.2'7 8 24 10.19 A Ainhein ONZE ROEPING zal geregeld Donderdags om de veertien dagen, met een afzonderlijk Ad vertentieblad, in een vel folio forma^tti>orden uitgegeven, franko per post a ƒ3.25 perjaar. Prijs der Advertentiën van 16 gewone régels elke regel meer 15 Cts.terwijl groole letters wor den berekend naar de plaatsruimte. i jS&k Alle belangstellenden in de'óéiderneming van BE1TSY PEB^j Wmiuc.» x,y mij beleefdelijk verwittigd, dat zij op'dringend aanspoi en barer medewerkers zich van ONS Si RE VEN en van de firma van Dijk G4< heeft moeien scheiden en onverwijld haar eigen blad moest srtrouwdbeveel ik mij zeer aan, zoowel voor in- lën, terwijl ik heloot niets onbeproefd te laten om :ds te doen 'beantwoorden. i .rtSAl'k 10,54 (<>3 38 9.27 V Arnhem 3 18 9 39 Zuipben 3 54 9 47 4.3 9.58 1158 12.18 9,18 12,32 n n Groningen 9,52 v .1. I.'V 11 l UC¥T»V»- A Nieuwseh. 11,33 6 40(a)?.45 8.35(d) 9,56 6 58 fa)8 2 8,54 7.H(a)8,15 9,9 7.24(a)8 28 9.22 7.59 1118 Rwdcgarijp 8,5 8.42 9.3 '4

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 4