NWS- EN ADVERTENTIE-BLAD VOOR DE GEMEENTE EN HET ARRONDISSEMENT SAEEK. BINNENLAND. <riji 18 y o 7 No. 14. V IJ F-E N-T WlNTIGSTE A. R G A. N G. WOENSDAG 16 FEBRUARI. i- WWRWimiiiiironiwtf BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de SHEERER COURANT De kolonel Flugi T&i-- K mmh Deze CO U B A N T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco 1.90. KENNIS G E V I N G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de MM uge- I boortedag van ZIJNE MAJESTEIT onzen ge- zwervers en voetzoekers aftesteken doch niet vóór zeven uur des avonds. En zal deze worden atgekondigd, geplaatst in de Sneeker Courant en in afschrift gezonden aan den Commissaiis van Politie, om te zorgen voor de naleving. Sneek den 15 Februari 1870. Burgemeester en Wethouders Voornoemd, HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris, H. FENNEMA. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK, maken bekend dat er Red dingsbaken aanwezig zijn bij le Bintje Ijerk- stra bij den boutmolen bij den heer Ter Horst; 2e T. T. Bloksma Pompmaker buiten het Hoog- end3e A. PrinsTimmerman aan de Prin sengracht 4e Tjipke Ferwerda, Grofsmid bui ten de voormalige Noorderpoort5e R. Gil huis Winkelier buiten de voormalige Ooster- poort, naast den timmerwinkel van wijlen den heer Hk. Wouda6e Antoon de Jong, Tim merman achter Willem Molenaaren 7e Bij den Concierge der Hoogere Burgerschool. Sneek den 11 Februari 1870. HAMERSTER DIJKSTRA, Burgemeester. H. FENNEMA, Secretaris. ADI ERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7J/2 Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewachU ven p-ar een van 't jA vraag, of' niet, haar aan venwat voor haar gehad hebben, gebleken dat de pacht over de nog loopende jaren voor elk jaar 1200 meer is. Zij verkrijgt derhalve 4800zoo le zeggen om niet. Naar de Friesche Courant uit zekere bron verneemt, neemt het genootschap der vrijmetse laars in ons land zeer sterk in leden toe. Voor al is dit het geval gewordennadat de ultra- montaansche pers het noodig geacht heeft aller lei ondeugende beschuldigingen tegen deze orde,' wier streven het is menschenheil le bevorderen in den meest uitgestrekten zin, in hare organen op te nemen. Zoo ziet men wederdal het woelen van vijanden juist niet altijd schaadt. S N E E K 15 F e b r u a r i. Door den gemeenteraad is in zijne vergade ring van gisteren, een voorstel van het raadslid Schijfsma, inhoudende om bij wijze van ex cept e, gedurende een gedeelte van den markt- - dag binnen deze gemeente het gebruik maken van de kleine steentjes met kruiwagens enz. toe te staanverworpen. Eveneens is afwyzend be schikt op het verzoekschrift uitgaande van het dept. Sneek der Nederlandsche maatschappij van Nijverheid en dal nagenoeg dezelfde strekking had. De raad blijft alzoo bij zijn eens aangeno men beginsel persisteeren, zoodat hel verboden blijft met krui- en handwagens binnen deze ge- meente van de kleine steentjes gébruik,te maken. Op donderdag 17 dezer ’s vooriniddags te' half elt uur, zal, naar wij vernemenvoor- de •arrondissements-reclitbank alhier. worden ‘bepleit" de procedure van het gemèeiilébëstuur van Won-'» seradeel tegen de kerkvoogden der Hervormde gemeente te Ferwoude, over de school én dte-X onuerwijzerswoning te Ferwoude. Voor het ge- meentebestuur zal optreden de advokaat mr. I. Tehing en voor de kerkvoogden de advokaat mr. L. W. van Kleffens. Blijkens achterstaande annonce zal de Heer Jac. Velds a s, Vrijdag zijn gewoon benefïet-con- cert houden. Met uitstekend genoegen herinneren we ons de vorige gelegenheden waarin de bekwame pianist waarop onze stad inderdaad roem mag dragenons door zijn spel vergastte. Nemen we daarbij in aanmerking, dat de con- Certge.ver. ar steeds zorg vwf heeif gcdrigen dóbr KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente Sneek. Gelet op art. 28 der Wet betrekkelijk de Natio nale Militie van den 19den Augustus 1861 (Staats blad no. 72) en artt. 20 en 21 van Z. M. be sluit van den 8sten Mei 1862 (Staatsblad n°. 46); Brengen door deze ter kennisse der belang hebbenden dat de loting van de ingezetenen dezer gemeente, die in het vorige jaar voor de Militie zijn ingeschreven, voor zoo ver zij op den 31 sten Dec. 1869 nog in leven waren en ingezeten van het Rijk zijn gebleven, zal plaats hebben te Sneek in de Concertzaal op Vrydag, den 18 February e. k., des voormiddags ten 10 ure; dat op den 21 dier maand, ter Secretarie der gemeente door ot van wege de lotelingen aanvraag kan geschieden voor de getuigschriften ter bekoming van vrijstelling wegens broeder- dienst of op grond van te zijn e enige wettige zoon, alsmede dat, om vrijstelling wegens eigen militaire dienst of die van broeders te verkrijgen, het paspoort of an der bewijs van ontslag of een uittreksel uit het stamboekof een bewijs van werkelijke dienst ten minste tien dagen vóór den dag, waarop de eerste zitting van den Militie-raad wordt geo pend, ter Secretarie voornoemd moet worden ingeleverd. En zal deze worden afgekondigd waar het behoort den 29 Januari en 12 Februari 1870. Sneekden 29 Januari 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd, HAMERSTER DIJKSTRA. De SecretarisH. FENNEMA. KENNISGEVING. 1, gemeente Sneek. Gefet op ar.ikel 117 der algemeene politie-ver- otdening voor xleze gemeente, vergunnen doof hebben toegebracht. Blijkens eene mededeeling van den minister van Bosse aan de Eerste Kamer is er na 1850 voor Rijks rekening niet anders aangemunt dan pasmunt. De gewone munt is geslagen voor rekening van particulieren vooral de Banken en bankiers. In al dien tijd is den muntmeester geen trac- tement behoeven uilbetaald te worden daar de hoeveelheid munt voor particuliere rekening ge slagen meer heeft bedragendan noodig is om hem zonder Rijksbezoldiging te laten werken. Het Vaderland deelt mede, dat de inge nieur J. A Beijerinck zijn ontslag gevraagd heeft. Dit zou een groot verlies voor den Wa terstaat zijn, te meer nu Conrad ook vervangen moet worden. Die beide vacatures tegelijk zijn moeilijk goed te vervullen. Naar aanleiding van de willekeurige toe wijzing der aandeelen in de nieuwe russische leening heeft het Rotterdamsch comité van ef fectenhandelaren besloten dat fonds niet in de officiëele notering op te nemen. Te Amsterdam is hetzelfde besloten. De Noordstar verkondigt wederom eene kolossale onwaarheid, zeggende de «geavanceerd liberale” partij heeft door de nederlaag van prof. Asser tevens een gevoelig échec geleden. Deze onwaarheid is grover dan zij tot nog toe ééne heelt verkondigd. De hoogleeraar asser was in geenen deele candidaat der «geavanceerd liberale” partij. Zij wilde hem evenmin als v. Reenen; dat weelde Noordstar zeer goed. Het Utrechtsch Dagblad deelt mede, dat het met de lijn Amsterdam-Arnersfoort-Hilver- sum-Utrecht goed staat en dat er weldra con cessie zal voor aangevraagd worden. De minister van oorlog eischle aanvankelijk 450.000 voor vestingwerkendoch heeftblijkens opnemingen door de genie gedaan290.000 overvraagd. Te Vlaardingen circuleert eene lijst om gillen op te zamelen voor eene ultra-orthodox- hervormde school. Behalve de gewone leugens en verdachtmakingen wordt er in gezegddat op de openbare school revolutie geest wordt aan gekweekt en ten slotte wordt ieder christen op gewekt tegen de onderwijswet »te strijden ten bloede toe. Zou dit ook soms oproer prediken zijn? Opmerkelijk is het, dat vijf van de zes proepers geen woord hollandsch kunnen schrij ven als hebbende zulks nimmer geleerd. Zoo gaat het trouwens gewoonlijk met lieden van dit slag. Van die vijf zijn er twee dood- kislenmakers en twee lijkbezorgers, de ander is een ouderling. Aarr het iioofd staatals zesde man. een doelor in de theologie. le Doesburg hebben aide vrijwilligers van het ga nizoen overgeteekend naar O. I. Zij wa ren overeengekomen het allen te doen of geen een van allen. Men schrijn dit feit toe aan de verveling en landerigheid, die er heerscht, en tevens zou hoop op avancemeut er het hare aan De kolonel Flugi van Aspermont in Indie heeft zijn ontslag met pensioen aangevraagd en bekoilen. De man is achter de lessenaar van 2e luit tot kolonel opgeklommen en heeft daar zich de milijaire Willemsorde verworven. Voor Ge neraal schijnt hij ongeschikt te zijn geweest althans hij werd gepasseerd. De kobnel de Brabantdie mede gepasseerd isheelt verlof naar Nederland gevraagdom den koning naar de reden zijner miskenning te vragen. Het Alg. D. v. Ned. meldt «De dom né van Binnen wijnend die er was gaan doopen en een deurwaarder, die er was gaan dagvaardenzijn beilen op het eiland Urk ingevroren. Waarmee ze Znfj wel zullen troos ten gedurende die (onjvrijwilhjg werkstaking!” Te Amsterdam wordt gebeuld voor een man die het slachtoffer is geworuvj van pre ventieve gevangenzetting. Hei is een opzichter bij de sladsbestratingdie vijftien maanden preventief heeft gevangen gezeten en vervolg>ns is vrijgesproken maar thans met zijn huisgezin, tengevolge van het voorloopig arrest, tot den bedelstaf is gebracht! In het kerkvroome Utrecht is een kind, dat met lucifers te koop liep doodgevroren. Wel licht was het wurmpje een Israëlietof althans niet behoorende tot de christelijke Utrechtsche richtingzoodat zijn doodvriezen gewin is en kan strekken tot eene opwekking voor velen, om zich te bekeeren opdat zij niet halstarrig en verstokt in een verkeerd geloof, insgelijks dood vriezen Te Zevenhuizen (Z. Holland) is een kind dat uitgezonden was, om aalmoezen op te halen van koude bezweken. De armoede is daar groot. Wij vernemenzegt het Alg. Dagblad van wetsontwerp tot herziening dranken en sigaren (zie wet op :t lager onder wijs art. 24). Hij beveelt de zijnen vriéndelijk in ieders gunst, durft voor eene goede behan deling instaan en hoopt, dat zij vóór Mei a. s. reeds tal van bestellingen ontvangen. De leve ring geschiedt franco aan de huizen der bestel lers.” Saaxumhuizenden 3 Febr. 1870. A. J. Brassinga. Onder de menigvuldige branden, die in de afge oopen week hebben plaats gegrepen, be hoort er een met een zeer treuriger! afloop. Te Groningen is de woning van den heer Renke, conditor aldaarafgebrand en zijn twee zijner kinderen in de vlammen omgekomen. Uit Ootmarsum wordt aan de Groninger Courant geschreven, dat daar twee varkens plot seling zijn dol geworden. Men heeft hun hok toegesloten, voor het hok een diepen kuil ge- giaven, ze daarin laten loopen en vervolgens dood geschoten. Uit Kollum wordt aan hel Noorden geschre- dat verleden jaar een niet lang getrouwd eene boerenhofstede gehuurd hadden van ;sik landeigenaar, ouder W In den loop li»- komt de boer te sterven én rees de oY”’duwe op de plaats kón blijden De eigenaar koiik voor en Hedt de plaats te verhuren en haar-Te-g. zij meer mocht opbrengen dan waar-l man ze nog vier jaren in gebruik zou Dit werd aangenomen en nu is Nederlanddal het der postwet thans inderdaad bij "de 1 weede Ka mer is ingekomen. Uniformport van 5 cents voor binnenlandsche brieven benevens gedwon gen frankeering op straffe van dubbel port, zijn daarbij aangenomen. Men deelt der N. Rott. Ct. mede, dat door den smid H. Kleinte Rotte, dameen wieler vervaardigd is, ten gebruike op het ijs, waar dit rijtuig tweemaal harder loopt dan op den be- ganen grond. De genomen proeven moeten goed hebben voldaan. Naar men verneemt is in de den 9 jl. te Utrecht ten huize van den heer Harting gehou- dene vergadering der voorloopige hoofdcommiss e besloten, op de algem. vergadering van alle le den van het schoolverbond die zich daartoe aan melden toe te laten. De vergadering zal niet te Utrecht maar elders gehouden worden. In het concept-reglement zijn verscheidene vereen voudigingen en wijzigingen aangebracht. Om al zoo aan het door velen uitgedrukt verlangen te voldoen, zullen de afdeelingen minder geld in de kas van het hoofdbestuur behoeven te storten. In groote steden zal niet meer dan ééne afdee- ling kunnen opgericht worden. Als art. 1 wordt, nu voorgesteld «Het schoolverbond heeft ten doel allerwege in ons vaderland een geregeld schoolbezoek te bevorderen De Prov. Groninger Ct. van 7 Febr. be vat de volgende advertentie «Ondergeteekende. van zijne hoofdonderwijzers- jaarwedde groot 250, en zijn organist-inko- mengroot ƒ225, met zijne vrouw en zes kin deren niet fatsoenlijk kunnende levenmaakt door dezen bekend, dat hij, overeenkomstig art. 183‘> van het Burgerlijk Wetboek, zijne vrouw en beide oudste kinderen heeft gewettigd om met 1 Mei 1870 het grossierschap uit te oefe nen in een daartoe opzettelijk in te richten en van zyn huis afgescheiden dépot van wjjn, sterke j deze op den 19den dezer maand zijnde de onzen en voetzoekers gemeente SNEEK, brengen ter kennis der inge- eerbiedigden Koning zetenendat m hunne vergadering van den 10 j dezer maand voorloopig is vastgesteld het Ko- I hier van belasting op de binnen deze gemeente gehouden wordende lionden voor liet jaar 1870, en dat dit Kohier te beginnen met heden gedu rende 14 dagen ter Secretarie alhier voor een ieder ter inzage is nedergelegd. Sneek den 12 Februari 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd, HAMERS TER DIJKS TRA. De Secretaris II. FENNEMA.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1