FBI GEMEENTE EN RET ABkOiNDlSSEMENT SNEER. B, Mi» EN ADVERTENTIE'BEID VOOR DE B 1 N N E N L A H? N L>. 7 1870 J A A R G- A N G. [No. 15 19 FEBRUARI. ZATERDAG w W Slate n-G e n e r a a I. 5s R X iii"i Bin eens waarom I Hij bereikte den ouderdom van 76 jaren Donderdag overleed te Arnhemaan de ge- iff r -, 2 e°n adres at -ci af- Doer Z. M. is benoemd tot ontvanger der directe belastingen, in- en i maai' evenmin - staatsinstellingen. Integendeel die staatsinstellingen gal de menschheid meente én die der Ghr. Afgescheidenen zitting SL\ Van de hand des heeren F. A. Hartsen niet te wetendat dit niet leest men in ’t weekblad Asmodée de liberaliteit der Regeering i TWEEDE KAMER. Zitting van Dinsdag 15 Februari. De kamer heeft heden hare werkzaamheden I hervat. De heer v. Reenen heeft zijne geloofsbrieven ingezonden. Tien wetsontwerpen zijn ingekomen, meerendeels reeds bekend waaronder ook eene ■wijziging der postwet. De heer v. d. Putte heeft verlof gekregen om op nader te bepalen dag den Minister van Marine en Binnenlar.dsche Zaken inlichtingen te vragen nopens den toestand van den toegang naar zee I van Rotterdam. Daarna zijn de afdeelingen samengesteld. »J.n Nederlandhet «liberale” Nederland, heeft waarachtig de koning nog het rechtom naar believen oorlog te voeren. Hoe is het jno- gclijkDat zulk een toestand ergens in Eu ropa lang nog zal bestaan dit vrees ik nog al niet. Het ware al te gek Maar gaarne zou ik zien, dat mijn vaderland in het afschaffen van die gekheid niet al te zeer achteraan kwam.” Bij eene hardrijderij op schaatsen te Millin- gen, waaraan meer dan 50 personen deelnamen, is de eerste prijs behaald door een man van circa 80 jaren oud. Aan de Prov. Dr. en Asser Cour, wordt uit Meppel geschreven dat de koning hel plan zou hebben om het noorden des lands te komen bezoeken en daarom de commissarissen des ko- nings in Friesland en Groningen bij elkander zijn geweest. Men weetdat telken jure het bezoek des konings wordt aangekondigd zonder dat er iels van waar blijkt te zijn. Men bericht dat te Rotterdam circuleert inhoudende hel verzoek on ling der nationale militie. Te Dockum heeft zich eene afdeeling van het schoolverbond georganiseerd, in het bestuur waarvan én de predikant der Hervormde ge- KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEKbrengen ter kennis der inge zetenen dat in hunne vergadering van den 40 dezer maand voorloopig is vastgesteld het Ko hier van belasting op de binnen deze gemeente gehouden wordende honden voor het jaar 18/0, en dat dit Kohier te beginnen met heden gedu rende 14 dagen ter Secretarie alhier voor een ieder ter inzage is nedergelegd. Sneek den 12 Februari 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd, HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris II. FENNEMA. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZAlERDAGb. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. KENNISGE VING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente Sneek. Gelet op artikel 117 der algemeene politie-ver- ordening voor deze gemeente, vergunnen door deze op den 19den dezer maand zijnde de ge boortedag van ZIJNE MAJESIEIl onzen ge- eerbiedigden Koning, zwervers en voetzoekers aftesleken doch niet vóór zeven uur des avonds. En zal deze worden atgekondigd, geplaatst in de Sneeker Courant en in afschrift gezonden aan I den Commissaiis van Politie, om te zorgen voor I de naleving. Sneek, den 15 Februari 1870. Burgemeester en Wethouders Voornoemd, HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris, H. FENNEMA. Een Hagenaar schrijft aan ’t Noorden sailer- x wege vertoonen zich symptomen van ontwakend leven bij de arbeidende klasse. De ietwat trage natuur van den Hollander maakt dat hij ook in deze omwenteling, (maar met politieke gevolgen) niet voorgaat maar volgt. Maar is eens de eman cipatie op gangdan zal geen macht op aarde zelfs niet die der bourgeoisie in Haat zijn haar te sluiten. Indien wij radicalen, ons in die teekenen des lijds niet bedriegen, indien het Noorden niet ontijdig de vaan van «emancipatie van den vierden stand” heeft ontrold- dan leett eene volgende generatie onder de «zuivere democratie” d. i. de soeverein teit van het volk, zonder uitsluiting van een zijner bestanddeelen. In deze blijmoedige verwachting werisch ik op uwe pogingen tot het losmaken van schroe ven (vooroordeelen en valsche begrippen vooral ociale) den besten uitslag van harte toe, In het Politieblad en in andere bladen vindt men herhaaldelijk opgaven van vermissin gen van brieven met geldsw tardedie volgens de daaromtrent gedane amgilte der belangheb benden op de post in net ongereed.? zou den zijn geraakt. In hoe verre die aangiften gegrond zijn, en de brieven waarvan de varm ssing word t beweerd, werireljk ter post zijn bezorgd is al léén in hel geval van aaateekeni.ig met zekerheid uit te maken Omtrent onaangeteekende brieven echter moet in de aangifte worde'n berust, al ontstaat ook ten gevolge van liet onderzoek der' administratie dikwijls een zeer gerechtvaardigde twijfel ten aanzien van het leit of d; bezorging ter post wel ooit heeft plaats gehad Het is zelts dezer dagen vou.srekmnen dat op de ont vangst eener reclamatie van de Britsche Póstiid- ministra’ie wegens het niet ontvangen van een brief met eene vrij belangrijke geldswaarde, die volgens aangifte aangeteekeud uit Rotterdam zou zijn verzonden, zoodanige blief na onderzoek bleek met in de regsters geboekt te zijn, en de voorgewende afzender, wiens naam was opgege ven dien ten gevolge tol de bekentenis werd gebracht 'dat hij zijnen correspondenten te dezen aanzien valschelijk had ingehchl. Het zoude wei nig moeite kosten eene menigte andere gevallen van soortgelijken aard te vermelden Hoewel dit niet in de bedoeling ligt, schijnt het toen wenschelijk de aandacht er op te vestigen, dat, onverminderd de gevallen van voorgewende ver missingen of van vermissingen geheel buiten de schuld der Postadministratie gedurende het jaar 1869 niet minder dan zes en zestig reclamation, vermissingen van brieven betreffende, bij onderzoek ongegrond zijn bevonden en de brieven ten slotte bleken wegens onvolledig of onnauwkeurig adres in de kantoren der administratie te berusten of wel behoorlijk bij de geadresseerden bezorgd, maar door nalatigheid van huisgenooten eerst na verloop van eenigen lijd in de handen der recht hebbenden te zijn geraakt, en dergelijke re denen meer.” —Eene collectie wilde dieren van allerlei soort en in groolen getale, waaronder een twintigtal slangen, van welke een op reis 13 jongen ge kregen had waaronder voorts drie jeugdige go rilla’s, werd dezer dagen te Middelburg aange bracht. Twee dagen later vond men in den stal van het hotelwaar de tropische gasten afge stapt waren, het paard op een morgen zeer ze nuwachtig en schrikachtig met de duidelijke spo ren over het lijf van de kronkelingen eener slang, welke ook weldra met afgebeten kop in het stroo bleek te liggen. Het Kaaps Volksblad deelt hel volgende mede Dr. Livingstone heelt aan de rijksregeering eene dépêche gezonden, waarvan alhier afschrift ont vangen is. De schrijver deelt daarin op uitvoe rige wijze de ontdekking mede van de bronnen af en was daarna jaren lang lid der Kamer J totdat hij zich in het particuliere leven terug ^“X-'JIet'ondt 1 trok. Hij bereikte den ouderdom van 76 jaren lofrede Op de liberate regeering van Neder- Donderdag overleed te Arnhem, aan de ge- volgen eener slepende ziekte, in den ouderdom van 57 jaren, de heer J. A. van den Bosch, heelt goedgekeurd en haar mitsdien generaal-majoor, oud-minisler van oorlog. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Gents, voor eiken regel daarenboven 7 '/2 Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. van 23 December K E N N IS G E V I N G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK, maken bekend d it er Red dingsbaken aanwezig zijn bij le Rir.tje Ijerk- strabij den boutmolen bij den heer 1 er Horst; 2e T. T. Bloksma Pompmaker buiten het Beog end 3e A. Prins, Timmerman aan de Prin sengracht; 4e Tjipke Fertoerda, Grofsmid bui ten de voormalige Noorderpo.irt5e R. Gil huisWinkelier buiten de voormalige Ooster- poorl, naast den timmerwinkel van wijlen den heer Hk. Wouda6e Antoon de Jong, Tim merman, achter Willem Molenaar; en 7e Bij den Concierge der Hoogere Burgerschool. Sneek den 11 Februari 1870. HAMERSTER DIJKSTRA, Burgemeester. H. FENNEMASecretaris. keelt. Herhaaldelijk zijn in de laaste dagen aan de N. R. Ct. stukken ingezonden betreffende het de tuchthuizen geschil tusschen mej. Betsy Perk en de firma van Dijk te Schiedamuitgeefster van haar eerste blad Ons streven. Eerst heeft mej. Perk ha re terugtrekking van de firma van Dijk en hare aansluiting aan een uitgever te Delft, die nu y>Onze roeping'’ zal uilgeventrachten te recht vaardigen. Daarop plaatste de firma van Dijk te Schiedam een door vele voor onduidelijk gehou den tegenstuk met bijgevoegde verklaringen van de heeren W. D Statius Muller, dr J Hooy- kaas, A. E. J. Holwerda, P. J. v. Dijk van Ma- tenesseK. A. Pootinan, Fr. HaverschmidtJ Steijnis, dr. N. M. Kan en W. L Slotenmaker, die schijnbaar iets, maar in werkelijkheid niets bewijzen. Mej. Perk antwoordt thans de firma van Dijk en de negen bovengenoemde heeren. Zij konde van achtenswaardige en bevoegde personen ver klaringen in tegengestelden zin openbaar maken, maar stelt die beschikbaar ter inzage. De uit gever heeft haar vernederende en beleedigende woorden toegevoegd die de verzoening ónmoge lijk maakten. Zij verzekert, dat, als zij de be schikking over al ol niet opneming van stukken had gehad, een stukje van den heer de Veer zou zijn geplaatst, het opstel over «scheikunde” zou zijn geweigerd en evenmin aan de «geschie- i denis van den dag” eene plaats zou zijn toege- i kend. Zij zegt ten slotte het volgende «Mocht I het publiek geneigd zijn, te gelooven, dat de j heeren, die tegen dames optreden, altijd nog de helft hunner grieven verzwijgen zoo verzeker ik, dat dit hier niet het geval is, en dat zij, die de vrouw emancipeeren (terwijl ik slechts hare veredeling beoog) een niet onaardig bewijs leve ren, van wat zij onder hunne bovengenoemde emancipatie verstaan verdrukking zelfs dan wanneer de vrouwdoor liet edelste beginsel naar de mate harer krachten en ga- iets voor de vrouw zoekt tot stand te bren- en accijnsen le Stavoren, de he-.r Crom.nelin thans ontvanger te Amerom. Het katholieke Journal eene land daar zij de statuten der Maatschappij van pauselijke Zouaven onder de zinspreukFidei et Virluti 1 als rechtspersonen erkend. Het blad schijnt bet gevolg is van maar der liberale beginselen onzer Grondwet, en dathetgeen het als eene soort van gunst ver meldt, een recht is op de Wet gegrond. In de 3 koloniën Frederiksoord enz. zijn in de laatste weken 5 personen overleden die te zamen 399 jaren telden; bewijs genoeg, dat het daar zoo heel slecht toch niet i-. Aan de Uollandsche l.lzeien Spoqrweg- Maatschappij zijn de voorw onden medegedeeld waarop de minister van bium nl. zaken de con cessie zal verleenen voor den aard 'a van den weg Amsterdam Hilversum AmersfoortZut- phen, met een zijtak van Hilveisum naar Utrecht. Daarbij is het afmaken van den weg binnen 6 jaren verplichtend gesteld. Jn hoeverre liet ne- derlandsch circumloculie-kanloor pogingen in het werk stelt, om dat middel lot verkeer onmoge lijk te maken, wordt niet gemeld. Ir» Stemmen voor Waarheid cn Vrede be handelt prof. Gratama van Groningen de dood- slrafquestie. Hij zegt daarin: »De bijbel is geen handboek, voor alle volken e.i tijden, van ge schiedenis of aardrijkskunde, van piiychologie of geologie; maar evenmin een wetboek voor rechts- en staatsinstellingen. Integendeel die rechts- en zich zelve in steeds voortgaande ontwikkeling j En zoo, zegt de geloovige zoo wiide God.” 1 Maar de doodstraf moet behouden blijven. Raid i niet goed ingericht zijn, liet staat er td 12.) Het Utrechtsch Dagblad zegt, dat het be richt, als zou er i i plantsoen te Utrecht een kind zijn doodgevroren gebleken is onjuist te zijn De correspondent van het Koorden te Wom- mels is van meeting, dat nu de meerderheid van den raad van Hennaarderadëel uit antirevo lutionairen bestaal weldra vier dingen zuilen ge beuren als: 1°. heffing van schoolgelden; 2°. bevordering van oprichting van bijzondere scho len 3°. tegenwerking van liet openbaar onder wijs; 4° afschaffing der kermissen. Hij voegt er bij: «Doch laat het gaan zoo het wil. De liberale beginselen van waarheid en recht ze zullen niet worden uitgedoofd door den dom- pergeest eener toevallige meerderheid” Dat is natuurlijk niet mogelijk maar eene domperige meerderheid kan in korten tijd zooveel kwaad doen, dat men er een langen noodig heeft, om de zaken in het reine terug te brengen. De Commissie, die den Amsterdamschen Raad moet voorlichten in de aanklacht van de gebr Seilig Go. de makelaars Smitshuijzenheeft l geadviseerd, dat die makelaars in tabak werke t lijk handel hebben gedreven in het vak waar voor zij als makelaars zijn aangesteld en dus in strijd hebben gehandeld met eed en pFchtweshalve zij voorstellen die hh. in hunne functiën te schor sen voor den lijd vanvier en twintig uren. Men mag vragen of door die commissie de spot met de wet wordt gedragen of wat zij willen Te Arnhem is overleden de oud-minister binnenlandsche zaken I. M. de Kempenaer. was een dm a,-avoei>lers van de liberalen 1848 en lid van co. i.»rorm 'el van 11 ij was een dm j voor 1848 en lid van c j. aan welke I de herziening der Grun.i .'m.a vpgelrageh gedreven, l en was lid van het Ministerie dat de herzienings ven ic._ uitgaande icchten ontwerpen heeft voorgedragen. In 1849 trad hjj 1 gen.”

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1