lit fliiEÏJWS- EN ADVEHTEVHE-BLAD VOOR DE I GMENTE EN BET ARRONDISSEMENT SNEEK. B I \l Ir NU8. V IJ F-E ,N“T W I N T I G- S T E WOENSDAG I I j ml n ™l’ e? 7 Vr-) en Ylst d,564 m. en 790 vr.). 1 i^maBEatss nemingen óp na- ge- was toen de be- afdeeling der ®5 zeen stelt IJ R AV vermeerdering in voor Sneek en voor 1 1 1 EKEI s\ AD t ERTE1X TIÉN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents voor eiken regel daarenboven 7/2 Cents. - Alle brieven en stukken,' de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. Xl Fj XI A XI |A I Z1C^- ^ou hij ’t bedoeld hebben. Wij denken t JU11 SLJ n 1 1 JLF* neen; maar is men eenmaal aan het bazelen ge- I raaktdan weet men al spoedig niet meerwat De Noordstar tracht zijne lezers wijs te maken, dat de afschaffing der gemeente-accijnsen het gevolg is geweest van het tractaat met Frank rijk, waarbij de rechten op den wijn werden ver minderd. Dit zou de Regeering niet hebben dur ven voorstellen, wanneer zij de accijncen op de eersleste levensbehoeften had laten bestaan. volksgaarkeukens aldaar. De Noordstar keurt hel voornemendat bij de Minister bestaat, om art. 415, wetboek strafrecht, straf bedreigende tegen vereenigin- goed Dat is vreemd, om eene gen. Deze CO U RAN T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. dienstvrij algeloo- Men lette vrijloten toen en nu -"1 vrijstellingen zeer groot was. was het verschijnsel, dat een der schippersknecht, zeer verheugd te t pl m. 70 leden en dat Zaterdag jl. de mtroducüe geheel vrij gesteld was, ook voor dames dat in aanmerking nemende hebben we geen reden van tevredenheid over de oo- komst van het publiek. Wij betreuren dat Eene maatschappij die zich ten doel menschlgkheid en recht te bevorderen, die dus werkzaam is om zoo mogelijk onze natio nale eer te herwinnen, moet hare vergaderingen oorgaands slecht bezocht zien precies alsof het nederlandsche volk in die zaken „niet doet” erwijl men om maar ééne tegenstelling té maken wel doet in rondreizende predikanten, die zich in volle zalen en eene goede recette mogen verheugen. O tempora o mores I In een der laatste vergaderingen der Ka mer van koophandel isop verzoek der Abe- meene Commissie voor de Nationale Wedstriid tusschen werklieden in de verschillende vakken 611 KunSt mst daaraan verbonden Tentoonstelling te houden te ’s Hage in 1870 eene plaatselijke Commissie alhier benoemd om 10 z.aak 111 onze stad en omstreken zoo veel mogehjk te bevorderen. Zij bestaat uit de ïeerw‘q?e Ze G‘r Bouma’ H- F. Pijttersen, •b 'F? en J’ Faarsma, welke commissie reeds met de hoofdcommissie in correspondentie jp vtl CU (51j - Onlangs werd ons uit Wijckel als eene bij zonderheid gemeld, dat op een duiventil aldaar op den koudslen dag van de vorst jonge duiven uit den dop waren gekomen; als tegenhan ger, van die merkwaardigheid kunnen we van iel mededee.endat, niettegenstaande de felle koude der laatste dagen, eene hen zeven kiekens heeft uitgebroed. P1~ G|d“rend0 de maand Februari zijn aan het Ryks Telegraaf-kantoor te Sneek, verzonden ontvangen 62/, m transito behandeld 30 telegrammen. De bevolking van het kanton Sneek be stond volgens de bevolking registers op 31 De cember uit 21,214 zielen, waarvan 10.398 van het mannelijk en 10,816 van het vrouwelijk ge- a4l \.Ble7an beboeren tot de gemeente Sneek 141(rot"1’ m W^^^eradeel Volgens de telling in 1796 volking van Sneek 4893 var. Wijmbritseradeel 4,831 en van Hst 1,144. De v... die reeks van jaren bedraagt alzoo t t Is immers genoegzaam bekend, althands het f Ylst 420, te zamen 10,346 zielen’ n t zyn. treurig, helaasdat het niet ont- f Gaasterland. De ino-evallen dooi is den boschwerkers niet onwelkom daar de mogelijk- ieid er door ontstaan is van eenig werk te be- komen. Een groot halfduizend loopt ledig rond, oommigen hebben in zeventien, bijna allen in dertien weken niets verdiend. Gewoonlijk is er een derde gedeelte van ’t jaar geen werk in de bosschen en iels anders hebben zij zelden geleerd. Hetgeen in dien tiid verteerd wordtmoet of op crediet worden ver kocht en men weet wat ellende dat oplevert of algemeene en bijzondere bedeelingen moeten 1ar!noede De bevolking is m 1869 than ook slechts met 3 personen toegeno men. Toen bedroeg ze 4508 thans 4511. Gelukkig dat de tijd van te kunnen arbeiden weder aanbreekt. Balk. Bij de loting voor de nationale mi litie alhier heeft een tweede zoon een nommer getrokkenwiens broeder het pen jaar hetzelfde geluk heeft gehad, hierbij op dat de kans van i zeer gering was, omdat het aantal om verschillende redenen Merkwaardig loteiingen, een I zicht. 7 I neenmaar is men eenmaal aan het bazelen L men al spoedig niet men zegt; laat staan wat men wil. j Een ding kunnen we Vreebe echter verzekeren, dathoe de zaken ook mogen loopen hij nóch ooit minister nóch lid der kamer zal worden ook zelfs niet wanneer alleen de bevolking der gekkenhuizen stemden en regeerden. liet gaat met dien man van kwaad tot erger; Het is Fransche invloed geweest, welke die 1 ^iokkig, dat zijn invloed zeer gering is en ieder, afschaffing heeft gegeven. Jammer, dat prof Vrede nooit op dat idéé is gekomen. Doch dan zouden wij hem óf een maximum van onkunde óf van kwade trouw moe ten ten laste leggenen dat mogen wij niet. Het pro-memorie brengen op de begroo- ting van eene post voor de Harlinger havenver betering heet bij hetzelfde eerzame blad eene skinderachtige halstarrigheid”, terwijl het zich schrijven laat, dat de conservatieve partij steeds veld wint, dat het Handelsblad de N. Rotter dammer Ct. en de Arnhemmer (doch dit is oud) ook al tot inkeer zijn gekomen en den weg van de Noordstar inslaan. Het is wel aardig zóó. De Herv. Diac. te Makkum heeft eene gift van 1000 ontvangen, van iemand, die vroeger door haar is ondersteund gewordenmaar nu in goeden doen is gekomen. De smid te Dalem (nabij Gorinchem) heeft in zijne steenkolen een belangrijke vondst gedaan. Hij zag daarin een steentje liggen, dat door zijn bijzonderen vorm en uiterlijk zijne aandacht zeer trok, weshalve hij ’t er uitnam en schoon maak te. Te Gorinchem heeft hij ’t aan een goud smid verkocht, men zegt voor 1000. Het was een ruwe diamant. Te Geffen, een dorp tusschen ’s Bosch en Graveheeft de justitie een kindermoord ont dekt gepleegd door de 24 jarige moederdoch hel kind is niet te vinden, waarvan ze bevallen moet zijn. Men gist, dat zij hel heelt verbrand. Het bewijs zal derhalve moeilijk te leveren zijn. De vogel welke nabij Middelburg is ge schoten heeft geen 2 meter lengte maar vlucht en is een witte gans De Uirechtsche hoogleeraar VREEDEisweer op zijne, dat is dolzinnige manier, aan ’t schrij ven g, weest. Zijn geschrift heelÓnze volksgpes voor en na de Grondwetsherziening van 1848. feekenen des tijds: Eisch van het o o g e n b 1 i k. De Kempenaer wordt er* zeer in geroemd omdat hij aandeel heeft genomen in het medail- le-schandaal van ZuijlenHeemskerk. Vreede noemt het een teeken van lauwheid, dat er destijds niet meer dan 1200 lieden te vinden zijn geweest, die hun naam tot schandaal durf den leenen. Dat is gebrek aan public spirit, zegt hij. Twaalf honderd, die mede hebben ge daan aan de ovatie voor zulke twee lieden is o. i. z bewijs genoeg, dat er public spirit te veel is; namelijk in kwaden zin te veel. Mij hadden gedachtdat Vreede zich eindelijk eens geschaamd zou hebben over die medaille historie. Ons dacht er bestaat over genoeg re den toe. Doch ’t gaat hem als den kettinggan- gers op Java, die den ijzeren ring, welken zij om den hals dragen netjes poetsen en daar eer in stellen. Vreede wil dé wijze van verkiezing verande ren en daardoor verhoogen, ’t geen hij public spirit noemt. Hij wil de getrapte verkiezingen weder invoeren Stembevoegdheid wil hij inge voerd hebben voor allen die schrijven en lezen kunnen. Deze zullen de kiezers kiezen en de kiezers de vertegenwoordiging. Vreede geeft hier èn de Kempenaer èn zijn vrii.'ivi IfEifMSKEPK een aardigen slag in ’t ge- ?enj Fta we.rkliede!1 lot het slaken van arbeid -2. Maar zij keurt het goed, kwaadaardige insinuatie er bij te voe- „Sommigendie de eersten willen zijn en blijven, zegt zijhebben indertijd den derden stand verheven. Die zien nu met leede oogen dat die stand hen boven verwachting in macht geld en invloed boven het hoofd is gegroeid daarom willen zij (naar ’t schijnt) met behulp der arbeidende klasse zich zeker verheffen. Waarom anders de vreedzame arbeidende stand tot werkstaking aangespoord? Wie hef blad er mede bedoeltweten wij nietmaar ’t doet er wéinig toewant het is eene onwaarheid en wel van de kwaadaardigste soort. Zij behoefde slechts één naam te noemen en men had alle vereischten bij elkander voor ge- qualificeerde laster. De Rechtbank te Heerenveen heeft den sta tionschef bij de Veenscheiding veroordeeld tot 45 dagen cellulaire gevangenis en den brug wachter tot 6 maanden, ter zake van het door hunne nalatigheid veroorzaakte spoorweg-ongeluk in de maand December 1869. SNEEK, 1 Maart. Zaterdag jl. had in de Concertzaal alhier eene buitengewone vergadering plaats van de afdee ling Sneek der maatschappij tot nut van den Javaan. Ais spreker trad op de heer W. J. van Gorkom van Groningen. In eene flinke rede trachtte hij zijn auditorium eenigszins op de hoogte te brengen van de ge schiedenis ^onzer O. I, bezittingen en van den toestand der inlandsche bevolking sedert het ge zegend oogenblikdat „door Neêrlands arm bevrijd” die „verdrukten juichen mochten over ’t verdrijven der schalten-roovende Portugeezen” tot op den huidigen dagnu ze zich nóg verheu gen mogen over de zegeningen van eendoor M. t. N. v. d. Javaan Helmers zoo juist (sic.) geteekend régime van nederlandsche deugden! Inlusscbea was de spre ker waarheidlievend en ondeugend genoeiz te twijfelen aan de ongekunsteldheid van Hs. dicht genie en tevens aan het onberispelijke van ne- derlandsche deugden. Immers: de verschillende stelsels behandelendewaarnaar Indie door ons gouvernement was bestuurd geworden, proef nemingen óp en beproevingen vóór eene geheele bevolking, waarvoor o. i. een dobs geduld in’tqua- draatnoodig is om ze vóór tes'aanwelnu dan; die verschillende stelsels behandelende, gebruikte spre ker zoo nu en dan het weinig vereerend epitheet «vi cieus” en was er bij voortduring sprake van exploitatie-stelsel ten voordeele van ’t moederland. Me erkennen gulweg, dat we Helmers toen even min begrepen als die hooggeroemde nederland- sche deugden. De spreker begrepen we intus- schen wél. Hij was ook vrij duidelijk, vooral toen hij die verschillende stelsels ging toetsen aan de algemeene en eenvoudigste eischen van zede lijkheid en recht. Bijzaken In dié weegschaal gewogen werden die neder- landsche deugden alle te licht bevonden. Men ziet liet de geschiedenis kan lastig zijn zoowel voor opgeschroefde dichtstukken als ver gulde vadèrlandsche deugden. De reuueover de verschillende gouverns.-gener. gehouden viel evenmin gunstig uit. 'Wel kon van de meesten hunner getuigd worden, dat ze hun best hadden gedaan om aan ’t „moederland” de buit (batige saldo s) behoorlijk te leveren; wel was hun in ’l algemeen een soort intelligentie niet te ontzeggen van „zelf goed af te komen d. w. z. met het noodige op ’t een of ander bui tentje „in rustige rust” begraven te worden”— maar voor de rest was ’t dan ook geen zaak de bons in te wisselen die ze gedurende hun be stuur zelf hadden afgegeven op de rekbaarheid van hun geweten. Die elasticiteit was zoo ver bazend groot, dat we vreezen zouden »over” te houden als we er de aarde meê wilden om spannen; en die proefneming lust ons niet. Het wordt dus wel een weinig lastig hun een ver wijt te maken van die rekbaarheid, en bijv, te constateerendat de belangen van de inlandsche l bevolking, die toch ook wel een beetje aan spraak had op bescherming en steun van ’l Ne- derlandsch gouvernement, meestal stelselma tig door hen werden veronachtzaamd en dat eer- lijkjieidmenschelijkheid en rechttegenover i den inlander ongangbare munt was. Maar, geen ironie meer! kan ’t zijn kend kan wordendat de donkere bladzijden uit dat zwarte geschiedboek de hatelijkste paro die kunnen leveren op de, door nederlandsche bai den en geschied—schrijvers zoo hooggeroem de: oud hollandsche trouw. Wij zullen haar die irouu' n. 1,nu maar laten rusten - als het nederlandsche volk het blozen niet reeds ver leerd heeftdan bestaat er nog dagelijks aan leiding genoeg tot eenige kleursverandering wij willen nu alleen nog releveerendat de spreker van Zaterdag jl. ten slotte meende te moeten wijzen op verbeteringendievoor al in de laatste jaren tengevolge eener mildere wetgeving in Indie waren ingevoerd. Ook door liet tegenwoordig gouvernement werd volgens hem van het streven naar vooruitgang blijk gegeven. Na verder nog in ’t kort herinnerd te hebben aan hel doei en streven der maatschappij tot nut van den Javaan en na opwekking aan hen, die ’l nog niet waren om als lid tot die maat schappij toe te treden besloot de spreker zijne in veel opzichten belangrijke rede. In aanmerking nemende dat onze afdeeling der een der grootste is zij erger; wie hem hoort, wel degelijk in acht neemt, wie het zegt. Later wellicht komen wij op de brochure der terug. Ook te Vledder zijn duizenden veldmuizen dood gevroren die den te veld slaanden oogst met geheele vernieling bedreigden. Hetzelfde meldt men uit Zulphen. Te Assen wordt geklaagd, dat de leden van l Hof zoo vaak ongesteld of afwezig zijn dat de zittingen niet kunnen gehouden worden. Dat is in ’t afgeloopen jaar reeds 6 malen ge schied. Justitiabelen, zoowel ten civiele als poe nale lijden natuurlijk daaronder. De zaken loo pen er langer door kosten worden vergroot en de preventieve gevangenis verlengd. Uit hetgeen gebeurd is te Donkerbroek, zou men haast geneigd zijn te bevveeren dat nomen est omen. Voor de school aldaar is het stikduister en zoude het gezelschap Nut en Ge noegen aldaar zich bemoeien met het plaatsen van eene lantarenmaar ’t is afgestemd. .Donkerbroek blijft zijn raam getrouw. Te Utrecht heeft zich eene commissie ge constitueerd tot het oprichten eener of meerdere

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1