8IËLWS- EN ADVERTENTIE-BLAD VOOR DE GEMEENTE EN HET ARRONDISSEMENT SNEER BINNENLAND. No. 19. V IJ F-E JV-T W I N T I G S T T A 7k R Gr A NT G. 18 7 0 ZATFRDAGr 5 MAART. Staten-Generaai. ■o 1 SNEEKER COURAN •- ginselen geheel Lenting hebben het <>7 s van ver- Doch een partijblad over- althans straalt hoege- I preciseert ook wat de eigendomstoekenning betreft. De heeren Hasselman en Heemskerk leverden I replieken. Morgen voortzetting. Zitting van Donderdag 3 Maart. In de heden gehouden zitting werden de de- I de onderdeelen van I behandeld worden. I kers van den vorigen dag, I den minister werden beantwoord. AD VERTEA TIÉN van 1 tol 4 regels, gewone letter, 40 Cents voor eiken regel daarenboven 7/2 Cents. - Alle brieven en stukken’ de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. TWEEDE KAMER. Zitting van Dinsdag 1 Maart. Bij de voortzetting der discnssie over de agra rische wel hebben de heeren Sypesteijnvan Loon, Saaijmans Vader en Heemskerk Azn. die heden in de Tweede Kamer bestreden of onnoo- dig geoordeeld. De hh. Mirandolle en ontwerp breedvoerig verdedigd. Morgen is de Minister aan het woord. Zitting van Woensdag 2 Maart. In de zitting van heden heeft de Minister Koloniën de agrarische wet zeer breedvoerig I dedigdals in het belang zijnde der Indische I bevolking en van het moederland. De heer v. d. Putte verklaarde zich ingeno- I men met het hoofddenkbeeld en de beginselen I der wet. De heer de Brauw vonddat de wet weinig Door de Arr.-Rechtbank van Zwolleis Mr. David J. C. van Lennepvan rechtsvervolging ontslagenter zake van het te laat vertrekken van een trein uit Kampen. B Dezelfde is kort te voren veroordeeld wegens «Zei hei te laat aankomen te Utrecht, door de Recht- I naamd Zelfs geen excuusdat de redactiehoogst waar schijnlijk is gaan schaatsen-rijden «Westelijke Friezen, wij benijden U! gij zijt ten minste niet aan geleverd; uit dit nummer naamd geene politieke kleur door!” Wij moeten erkennen, dat het ridicule is maar de Friesche pers kan men toch moeilijk afmeten naar de Harlinger Courant, of de poli tieke richting dier Friezen naar ’t geen de re dacteur van ’t doodgeboren Dagblad voor Fries land Dr. Gort te Harlingeneen idiaal van vertegenwoordiging noemde een liberale Twee de en conservatieve Eerste Kamer, dienende als remtoestelom hetgeen de Tweede had aange nomen ongedaan te maken. Dat was nonsens in superlatief. In het Deventer Weekblad, van Woensdag j. 1. lezen wij ’t volgende Blijkens de Zuphensche Courant heeft de Amterdamsche moderne dr. Modderman dezer dagen een even belangrijke als atheïstische voordracht over den Godsdienst gehoudenen dezen (geheel in ons eigen geest) tot zijn laat- sten grond het Spinoristische bezet van het al gemeen natuurverband, herleid. Daarbij werden dan ook de tot dusver in gebruik gebleven (ker kelijk-) godsdienstige handelingen, als het bidden, de kerkelijke bijeenkomstenzeer stellig voor overbodig verklaard. Alles zeer juist en wel. Hoe is het nu echter mogelijk, zich met zulke beginselentoch wekelijks zoo niet meermalen ’s weeksop den kansel te vertoonen en de ge meente bij die kerkelijke bijeenkomsten, en in dat bidden en verdere kerkelijke plechtigheden voor te gaan Alleen door dat men helaas niet minder van geest en gemoed van karakter dan van naam een modem-man isen zich volstrekt onder kerkelijke vormen en symbolen wil blijven bewegen, onder het fraaie voorwend sel dat ook in het leven alles zich in zinnebeel den uit, de kus het symbool der liefde, de hand druk dat der vriendschap is op gelijke wijs als het gebed «de afzondering van den mensch ge- p I .11 1 king tot het geheel levendig voorden geest roept." Ik wilde wel eens vernemen, welk kerkelijk of kristelijk geloovige zich met deze voorstelling van het gebed zou kunnen vereenigen dat hem nimmer iets anders dan eene uitstorting van hun gemoed voor den Hemelschen Vader wezen zal terwijl daarentegen kus en handdruk de even natuurlijke alsvan de grondlegging der wereld af, voor eik zonder eenige verklaring verstaan bare uitdrukking (met het zinnebeeld slechts, gelijk deze modderaar ons zou willen diets ma ken) van liefde en vriendschap zijn. Weg dus met al dergelijke kunstgrepen en goochelarijen! Er moet aan die maatschappelijke huichelarij een einde komen, en wat niet op den kansel noch binnen de kerkwanden voegt, daarook niet ge leerd noch geduld worden. (1) Evenmin acht ik daar te duldenwat een an der modern vernuft, zekere Mosselmans onlangs te Haarlemwerkelijk van den kansel der Groo- te Kerk gepredikt, heeft, dat namelijk de zwart gallige wereldbeschouwing van den Prediker niet deugde, en vele kerkgezangen veel te zwaar moedig en wereldschuw zijn. Tegen beide stel lingen heb ik niets; integendeel, zij stemmen volkomen met de welbekende Spinoristische stel ling van de onkerkelijke wijsbegeerte der toe komst in, dat de «wijsbegeerte tevens-bespiege- ling is.” Maar men mag niet de onkieschheid heb ben dat in een kerk te verkondigenwier be- (1) M. meent wel dat men bij gebrek aan nieuwe, zich aan de oude symbolen houden moet; maar hij moest inzien dat er geenerlei symbo len noch eeredienst meer noodig is. EERSTE KAMER. Zitting van Dinsdag i Maart. De Eerste Kamer heeft de beraadslagingen over de ontwerp-begrooling betreffende de Staats spoorwegen over 1870 en andere wets-ontwer- pen bepaald op morgen elf urena afloop der aangekondigde interpellatie-Fransen van de Putte, gericht tot de Ministers van Justitie en Binnenlandsche Zaken over de Maatschappij van Gemeente-crediet. Zitting van Woensdag 2 Maart. De Eerste Kamer heeft met eenparige stem men de aanhangige wets-ontwerpenwaaronder de begroeting voor de Staatsspoorwegen voor 1870, aangenomen. De Minister van Binnenlandsche Zaken ver klaarde datzoodat het wets-ontwerp tot ver betering van de haven te Harlingen van den Raad van State terug ontvangen is het aan de Kamers zal worden ingediend. Daarna heeft de interpellatie van den heer v. d. Putte over de Maatschappij voor Gemeer.te- crediet plaats gehad. Uit de antwoorden van de Ministers van Justitie en van Binnenlandsche Zaken is geblekendat de statuten der maat schappij werkelijk zijn goedgekeurdmaar dat de openbaarmaking daarvan moet worden afge wacht daar bekend geworden bijzonderheden onjuist zijn. De Kamer is tot nadere bijeenroeping ge scheiden. I batten over de agrarische wet voortgezet. Meer- I endeels waren het re- en duplieken van de spre- die op nieuw door I den minister werden beantwoord. De heer van I Lijnden zeide tegen den heer van der Hucht voor I de wet te zullen stemmen. De algemeene be- I raadslaging is hiermede gesloten. Morgen zullen het eenig artikel der wet bank te Utrecht. Wij hebben hier alzoo twee uitspraken van twee Rechtbanken over eene volkomen zelfde zaaken beide zijn met alkander in lijnrechten strijd. Het geldt hier alleen opvatting van administra tieve verantwoordelijkheid, dus eene questie van groote beteekenis, maar die volstrekt niet diep zinnig is. Wanneer men slechts het begrip van een ze delijk lichaam als rechtspersoon gezond gelieft op te vatten, dan zal men terstond tot de overtui ging komen dat de Utrechtsche Rechtbank voor deze maalhetzij dan slechts ook bij toeval goed gezien heeft. Het Alg. Dagbl. v. Ned. meldtdat de beruchte von Roesgen v. Floss, ad-interim- chef der rotterdamsche beweging, de Tweede Kamer bij adres verzocht heeft, mededeehng te vragen van een adres door hem en anderen aan den koning gezonden tot algeheele hervorming der Grondwet, op de basis van het algemeen stemrecht. De leening voor den spoorweg Tilburg Nijmegen is volgeteekend. Wat er nog aan ont brak is door particulieren genomen. Op nieuw een beschamend feit voor Fries land’s kapitalistendie sedert jaren bezig zijn over eene weg van Harlingen naar Heerenveen en niets tot stand kunnen brengen. In de gemeente Barradeelwaar de libe rale en orthodoxe partijen scherp tegenover el kander staan heeft de eerste in den laatsten tijd het in den Raad gewonnenzoodat zij de meer derheid van ééne stem bezit. Bij ’t benoemen van een wethouder, om te voorzien in de vaca ture, ontstaan door ’t vertrek van den heer Knol) (orthodox) naar Utrechtheeft bij de 3e stem ming de liberale richting gezegevierdzoodat in het Dagelijksch Bestuur wat meer licht zal schij nen tot heil der gemeente. Bij de Rechtbank te Zwolle zijn twee druk- pers-delicten aanhangig, het een tegen de Steen- wijker en het ander tegen de N. Kamper Cour. Op de parijsche tentoonstelling van land bouw en vee is de eerste prijs voor de laatst genoemde afdeeling behaald door een witten os van gekruist Durhamsch ras die 1037 kilo weegt. Dat is zeker een groot gewichtmaar er is een tijd geweest, dat de baron van den Steen van Wadenoijen die veel aan vetwijding deed vooral met ’t oog op de leverantie voor de marine geen os deed slachtentenzij hij een gewicht had van 3200 oude ponden. In de Betuwe was voor 50 jaren een os vaa 1500 kilo volstrekt geene zeldzaamheid en zij komen er nog wel voor. De lichting van 1870, die 1'1000 man be draagt, is verdeeld als volgtZuid-Holiand 2002, Noord-Holland 1794, Gelderland 1350, Noord- Brabant 1237, Friesland 988, Overijssel 792 Groningen 761, Limburg 698, Zeeland 529,’ Utrecht 506Drenthe 343. In de Veendammer Courant leest men on der de gemengde berichten; «Gelukkige Friezen, wat heerlijke vruchten plukt gij van de zegelafschaffing. «Voor eenige maanden verscheen de Harlin ger Courant. Nu, de oprechtheid gebiedt, er al het goede van te zeggen, wat men kan: het blaadje werd netjes gedrukt 1 ’t Verscheen da gelijks maar ’t ging niet toen besloot men de uitgave tot één nummer per week te beper ken; en heden? Een maal per maand, denkt gij Neen eens per weekmaar een half blaadje van dezen inhoud: vei trek der spoor wegen; publicatiënreclama over den Chicago- spoorweg en advertentiën «Zelfs geen berichtdat er hoege- 1 geen nieuws in de gansche wereld is! waarnemen, is, dat zij eene godgeleer- Hierdoor" wordt op °biiljkë' wijze aan de wen- schen der minderheden van de gemeenteleden v o ic. aan» De ontwikkeling der vrijzinnige beginselen is zelfs sedert het eervol ontslag der vroegere pre dikanten, de hh. Straatman en Gorvertenge volge der door die heeren uitgestrooide zaden geregeld toegenomen en dat wel in die mate dat hetgeen die heeren als voorwaarde van hun aanbhjven voor 2 jaren der gemeente stelden maar hun toen met is toegestaanden nieuwen predikant ui veel ruimere mate nu wordt ver gund. Den nieuwen predikant is door de gemeente blijkens beroepsbrief, o. a. vrijheid gegeven om, mocht hij bezwaar hebben of krijgen in het bedienen voor doop en avondmaal daarin op met den kerkeraad overeen te komen wijze te laten voorzien. J In eene maandag gehouden vergadering der kiesvereniging «Burgerplicht” te Amsterdam heeft het bestuur machtiging verzocht om met de direc tie der vereeniging «Kieswet” in onderhandeling te treden over een door d.e vereeniging gedaan voorstel om zich in «Burgerplicht” op te lossen. Met 36 tegen 31 stemmen werd het voorstel aan genomen terwijl 5 leden zich buiten stemmm- hielden. De wensch tot verlaging van den cen sus, door beide vereenigingen voorgestaan, scheen de voornaamste beweegreden tot die samensmel ting te zijn. «Vooral den minister Bosse, mocht het volgens een der sprekers, wel eens gezegd worden, dat men in «Burgerplicht” censusver laging wil. De Noordstar deelt mede, dal te Heeren- °P zulke doodsbespiegelingen be- pusten, en wier geheele bestaan daarvan uitgaat. Men mag in hare oude zakken niet dezen nieu wen Spinoritischen wijn gieten. En men be- roepe zich daarbij niet op zoo menige uitspraak of overeenkomstige handeling van den leeraar van Nazarethdie even min wereldschuw noch zwart gallig was. Men Jeere eindelijk eens te onder scheiden tusschen hem in zijn historisch beslaan en >n zijn kerkelijke voorstelling. Men bedenke, dat hij zelf nooit Kristen geweest isdat hij een naar de natuurkennis zijner dagen tot mensch ontwikkelde Jood was, even als wij thans ?ad'e der onze tot menschen ontwik kelde Kristenen moeten worden. Wie daartoe echter meé wil werken, moet beginnen met de knstehjke ke>-k en kansel, met hun verouderde leer en zinnebeeldenvoor goed vaarwel te zeg gen. Dit voor onze modder- en mosselluï met met hunne volgelingendie ik buiten de kerk even gaarne met mijtot de vermenschelijking van mijn Nederlandsche evennaasten zal zien me dewerken als ik daar binnen van hen ivalq en hen verafschuw. - Uit Groningen wordt van jl. Zondag aan de JJ) outsell CouTciYit geschreven Ds. J. van Gilse aanvaardde heden het pre- dikambl bij de Doopsgezinde gemeente alhier. Voortaan zal bij die gemeente slechts één pre dikant werkzaam zijn. r De nu door de broederschap ingevoerde rege ling der dienst is, met betrekking tot de gods dienstige richting der minderheden dier gemeen te, zeer liberaal. Immersde predikant zal Zondags om de 14 dagen de dienst verrichtenterwijl die den an deren Zondag door iemand, daartoe door ker- keraaa op voordracht van gemeenteledenzoo mannen als vrouwen, uitgenoodigdzal worden waargenomen. De gemeente vergoedt voor zulke zoogenaamde vrijbeurten ƒ50 en reis- en ver- blij t kosten. Het eenige vereischtehun gesteld die de vrij- noemd wordtdie zich het besef zijner betrek- de Opleiding’hebben’ genote!.^ g°dgeleer“ kins? tot liot üohooi lovondi.o" vdri* iIod

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1