GEMEENTE EN BET ARRONDISSEMENT SNEER NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BLAD VOOR DE B I N N E N L A N D. I I 1870 V IJ F-E N-T W I NTI G ST E JA. A R, G A. NG. 9 MAART. WOENSDAG 1 State n-G e n e r a a 1. tweede kame r. I I Ij I l COURANT SNEEK Esf de stemming over de amende- de i- 54 I min stand Zitting van Vrijdag 4 Maart. De geheele zitting was I in staat van Revolutie verkeeren Ja dat heeft Isten April bij hen aan te melden. Sneek den 8 Maart 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris II. FENNEMA. De beraadslaging van de Agrarische wet is voortgezet. De heer Thorbecke heeft de hoofdbeginselen en de strekking zeer verdedigd als rechtvaardig en weldadig voor den Javaan Hij schetste de overdrijving der bestrijders alsof de wet eene omwenteling zoude beoogen. Over de vraag of het verbod over de beschikking van den grond behoort, was verschil van gevoelen, waarover een langdurig debat plaats had. Ten slotte stelde de heer Kalff voor om uit het ontwerp der suikercultuur alinea 3 weg te laten. De minister van koloniën droeg eindelijk eene redactie voorom de uiteenloopende gevoelens te concilieeren. De vergadering is daarna verdaagd tot morgen. zage zal liggen, van den schrijver, wij zouden het voor stellig j hebben gehouden, dat zij eene navolging was van hetgeen in den geestige Braga van die da gen onder de rubriek: Dolhuispoëzie werd op genomen. Nu weten wij dat zij van Vreedes hand is. niet toegetreden isof zich eene toetreding heeft voorbehouden tot de organisatie van het kerke lijk beheer. En zal hiervan afkondiging geschieden waar het behoort, tevens met plaatsing in de Snea ker Courant. Sneek den 8 Maart 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris H. FENNEMA. t KENNIS GE VI N G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK, maken bekend, dat het aan deel, voor de Nationale Militie dit jaar door de ze gemeente te leveren bedraagt dertig man. Sneek den 8 Maart 1870. Burgemeester en Wethouders Voornoemd, HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris H. FENNEMA. ADVERTENTIÊN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Gents, voor eiken regel daarenboven 7 Gents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. KENNIS GE VIN G. NATIONALE MILITIE De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente Sneek voldoende aan art. 87 der wet op de Nationale Militie van den 19den Au gustus 1861 (Staatsblad no, 72) brengen door Ook door het weekblad de Werkman wordt prof. Vreede, naar aanleiding zijner jongste pen- nevrucht over de publieke zaken vrij onzacht op zijn plaats gezet. Z. H. G. had met zekere ver ontwaardiging over «woelgeesten en roervinken” gesproken, «die in onze groote en bloeiende han delsteden vrij en onverlet werkstakingen op touw zetten, of er geene artikelen in den Code Penal bestondenI” «Roervinken en woelgeesten!” roept de Werk man uit, in een met veel talent geschreven ar tikel ’l welk wij betreuren niet geheel te kun nen overnemen, «roervinken en woelgeesten!” Maar daarvan sprekende, waarom heeft de pro fessor toen juist op de werklieden gewezen? Zijn zij het, die het zaad van twist en tweedracht onder de zonen van hetzelfde vaderland strooien? Ware het niet beter zulke ondragelijke menschen een paar sporten hooger op de ladder der maat schappij te zoeken «Bijv. prof. Vreede zelf. Wie was de groot ste «roervink” de ondragelijkste «woelgeestde beruchtste agiateur toen er sprake was (in April 1853) om aan gedeelte van het Nederland - sche volk de Katholieken recht te doen wedervaren ’t Was prof. Vreede «Wie was de «woelgeest” op een der Neder- landsche taal- en letterkundige congressen in Bel gië wie was ’t die zich daartegenover een on zer grootste geniën, en tevens een eerlijk en rechtschapen mensch, den heer Douwes Dekker (Multatuii) als een onzinnige, als eene vischvrouw gedroegdie daar een toon aansloegals een werkman zich zou schamen Alweer prof. Vreede «Wie was de «roervink”, wie was de twee- drachtzaaier in de dagen der heillooze veepest?. Prof. Vreede «Wie blies hardst de trompet, in schijn om Heemskerk Az. eene medaille te bezorgen, maar werkelijk om weer agitatie in het land te bren gen ’t Is altijd: prof. Vreede Nijdig gedroeg de professor zich tegenover zij ne katholieke landgenootennijdig tegenover des konings zoondoor zich te bemoeien met zaken din hem volstrekt niet aangingen, nijdig tegenover Multatuii, omdat hij vrije gedachtenuiting onuit staanbaar vindt; nijdig tegenover ’t ministerie Thorbecke, omdat het hem een doorn in t oog was, dat Nederland in bloei en welvaart toenam, terwijl zijn clique niet op het kussen zatnijdig alweer in de medaille-historieom daardoor agi tatie in den lande te verwekken, en als eene po litieke demonstratie te doen voorkomen, omdat zijne partijhoe traag dan ookwel gedwongen was hare zetels aan de groene tafels te on!rui men 1 ”En nu nu de staathuishoudkundige KENNISGEVING. N A T I O N A L E MIL I T I E. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente >NEEK gevolg gevende aan art. 150 der wet op de Nationale Militie van den 19den Augustus 1861 (Staatsblad no. 72), noodigen bij deze de lotelingen der Nationale Militie van de ze gemeente uitom,, wanneer zij verlangen bij K E N N IS G E V I N G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SNEEK, maken hiermede bekend: dat voor- loopig is vastgesteld het Kohier van den Hoof- delijken Omslag dezer gemeente, over het dienst jaar 1870, en dat dit Kohier te beginnen met den 9 dezer maand, gedurende 14 dagen ter Secretarie der gemeente voor een ieder ter in- deze ter kennis der belanghebbenden, dat de eerste zitting van den Militieraad voor deze gemeente zal worden gehouden te Heerenveen op maandag den 21 Maart 1870des morgens ten Elf ure, in welke zitting uitspraak zal worden gedaan omtrent: 1°. de verschenen vrijwilligers voor de militie 2°. de lotelingen die redenen van vrijstelling hebben ingediend; 3°. de lotelingenin de artt. 55 en 56 bedoeld 4°. alle overige lotelingen Zullende voor dien Raad alleen behoeven te ver schijnen 1°. Zij, die zich als vrijwilligers voor deMi- litie hebben aangeboden 2°. de lotelingen, die vrijstelling verlangen wegens ziekelijke gesteldheid of gebreken of ge mis van de gevorderde lengte. Sneek den 8 Maart 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris H. FENNEMA. dat edele orgaanwaarvan zijn edele vriend Heemskerk hoofdcommissaris is. En dan is de Adel ook al niet meer de Aris tocratie bij uitnemendheid en wordt de burge rij gedreven om den Adel zijne nog geringe Voorrechten le misgunnen en te ontnemen! Maar Goddank, er is nog Adel! Vreede wil het stemrecht zooveel mogelijk uitbreidennatuurlijk met uitsluiting van de heffe of het graauwen wil het geven aan den of meer verlichten werkenden of vierden mits kunnende lezen en schrijvenzoo- van Julij 1815 dat voorstelde en daar toch aan geene onmiddelijke en regel- regte verkiezing door den groot en en woesten i- -j._ -_J-i__;j z- een aar<j!g compliment aan de Nederlandsche natiete denken valtzullen zij de kiezers kiezen en de ze de vertegenwoordigers. Vreede wil dus te rug naar de dagen van olim en de gestrapte verkiezingen weder invoeren. «Dan, zegt hij, «koester ik het vertrouwendat alle zonen van één en hetzelfde Vaderland zich zonder verschil j van Noord en Zuid van nieuws broederlijk en eensgezind om den Troon scharendein het ver sterken van de macht der Krooneen onont beerlijk bolwerk hunner eigen vrijheid en reg- ten zouden leeren waarderen.” De brochure is curieus. Ware zij voor een 28 jaren geleden in rijm verschenen zonder naam heden gewijd aan discussie over de beide eerste alinea’s van het t en de amende menten daarop door de hh. s Jacob en Deze C O UR A N T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad f 1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. overig Europa Rede en van een duisterd.” Het is verschrikkelijk en dan die Noordelijke provincie Groningendie is dan al heel erg op roerig en brutaal; die wilde 1°. afschaffing van het slaande leger; 2°. volkswapening! Verbeeld Udiezelfde provincie betaalde ge durende de republiek nog geen 6% in de al- gemeene lasten, terwijl Holland er ruim 57% droegen durft thans over de te hooge uitga ven meêspreken Is het niet, om van te ijzen Heeft het Dagblad dan ook al niet beweerd - dat wij zonder daarvan iets te merken, reeds i de Zee-miliiie te dienen, zich daai toe voor den eenig artikel der agrarische wet menten daarop door de hh. s Jacob en de Ga- sembrootwelke amendementen door den minis- ster niet werden overgenomen. Daartegen heeft de minister een volledig be stek medegedeeld van alle bepalingen die ter uitvoering der wet zullen worden gemaakt. Mor gen voortzetting en stemming over de amende menten. Zitting van Zaterdag 5 Maart. In de zitting van heden is de discussie over de beide eerste zinsneden der agrarische wet voorgezet. De minister heeft de amendementen van de heeren ’s Jacob en de Gasembroot be streden. De discussie over de derde alinea (geen beschikking over grond dan tegen schadeloosstel ling) is begonnen. De heer Heemskerk Az. heeft zijn amendement tot weglating dier bepaling ver dedigd. Maandag voortzetting. Zitting van Maandag 7 Maart. In de zitting van heden is ingekomen een wets ontwerp tot verhooging van de staatsbegroting voor de dienst van 1870 en wel ten behoeve der Hervormde eeredienst. De minister van fmanliën heeft, op eene vraag van den heer van Lyndentoegezegd een onder zoek naar het juist getal gemeenten, dat al of VREEDE’S «ONZE VOLKSGEEST.” -Wij hebben reeds met een enkel woord ge- wag gemaakt van Vreede’s jongste brochure j Onze Volksgeest en vervullen thans onze belofte er iets meer van te zeggen hoewel de inhoud als naar gewoontedatwegens zijne verward heid eenigzins moeijelijk maakt. Vreede zegt, dat de beweering «Een volk verdient die staats regeling of dat Bestuuronder welke het leeft” niet opgaat en heeft daarmede het oog op Ne derland. De staatsregeling van 1848 is goed, of niet goed genoeg. C- - van 75 personen, waaronder natuurlijk Olden- j BARNEVELD HOGERBEETS DE t.- - I dorp en het aanhalen van 41 geschillenzoo i groot als klein spreekt de hoogleeraar van pu blic spiritwelke, blijkens zijn voorafgaande brief aan de Kempenaer ten onzent niet be staat. Wie ’t niet gelooft lette maar op hef feit, dat' de medaillering der beide staats-geniën v. Züijlen en Heemskerk zoo goed als in T water is gevallen. Onder Willem I, toen bestond er public spirit-, maar toen waren de verkiezingen ook anders ingericht. Van Nes en Willem I zelf hebben den publieken geest van die dagen geroemd ergo was er publieke geest Thorbecke heeft in 1841 gezegd, dat de Grondwet tot nog toe «een meestal gesloten boek was geweest”; maar dat is allemaal onwaar, wart de natie heeft de 10 deelen Bijdragen tot de huishouding van Staat door v. Hogendorp niet met doffe onverschilligheid bejegend en daaren boven waren er geleerden, die het staatsrecht beoefenden. De publieke geestdie er heerschte, blijkt uit de Handelmaatschappijhet Amortisatie Syndicaat en de oitiptAvCuA leening. En dan bo venal uit de troonrede van 17 Oct. 1837waar in Willem I zelf toch heeft gezegd dat de Ne derlanders de Belgen verslagen hebben en dat hunne dapperheid door de algemeene geestdrift was gesteund. Die Tijd van Willem I schijnt Vreede zeer toe te lagchen; maar of Vreede dien lijd wel langer zoo opvat, als een gewoon, d. i een on partijdig en eerlijk geschiedvorscher dat doet is niet zekeralthans het kwade, toen geschied, schuift bij kennelijk op de ministers die zich met ’s konings mantel trachtten te bedekken. Hier viel ons te binnen, wat Vreede in ’t begin zijner brochure zegt«het kost niet veel moeite in hetgeen wij zelf dagelijks kunnen zien, hooren, voelen en tasten, den ligtgeloovigen de grofste en plompste onwaarheden diets te ma ken” en rees bij ons de vraag, of die woorden, daar neêrgeschreven, soms van toepassing zijn op hetgeen Vreede van Willem I zegt, die met Siccama’s woorden door hem wordt voorgesteld als een ideaal koning. Maar hoe is ’t tegenwoordig? «Maar ingenomenheid voor of tegen personen laatdunkende bedilzucht en betweterijvergo- ding of verguizing van staatsdienaren, naamloo- ze leugens en laster vooris partijenof richtin gen met kabalen, coalitiën of coterie-geestJ hebben sedert 1848 in Nederland even als in het al meer en meer het licht der onbevangen onderzoek ver- voor ons te Onder een citeren i j als het rapport Witt en v. Hogen- hoop zonder onderscheid (nog al f O

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1