T NIWS- EN ADVERTENTIK-BLAD VOOR DE 6ENEENTE EN HET ARRONDISSEMENT SNEER. BINNEN L A N i). V IJ F-E N-T W I N T No. 21. 1 5 12 MAART. r_ State n-G e n e r a a 1. TWEEDE KAMER. x I X? <1 de i Bb BMB mbbB i 558R! S3K jssasiai I *1 5 f t A KENNISGEVING. N A T I O N A L E M I L I TI E. SNEEKEK COUR AN besluit van 275 voorgeschreven tijdelijke afsluiting der groote JM ‘Wisij ‘‘CS’ De heeren Moensv. Houten en Gratama heb- 1 van eigendomstoekenning ver- KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de die het Hof doet vergaderen, zonder zich te (Towiccon nf Ito! wol vervallen. De Minister toonde aan dat de wet eigent- maar meer KENNISGEVING. I BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SNEEK, maken hiermede bekend dat voor- loopig is vastgesteld het Kohier van den Hoof- dehjken Omslag dezer gemeente, over het dienst jaar 1870, en dat dit Kohier te beginnen met den 9 dezer maandgedurende 14 dagen ter Secretarie der gemeente voor een ieder ter in zage zal liggen. En zal hiervan afkondiging geschieden waar het behoort, tevens met plaatsing in de Snea ker Courant. Sneek den 8 Maart 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemdt HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris H. FENNEMA. ADVERTENTIËN van 1 tol 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7j/2 Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. zeer bestreden en wegen in deze provincie voor zware vrachten met den 10 Maart jl. is opgeheven. En zal hiervan afkondiging geschieden waar het behoorttevens met plaatsing in de Snee- ker Courant. Sneek, 11 Maart 1870. Burgemeester en Wethouders Voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris H. FENNEMA. 1 j aan niet Morgen voorzetting. Zitting van Woensdag 9 Maart. De discussie over alinea 4 der agrarische wet is heden voortgezet. de* ben het beginsel dedigd. De heeren NierstraszKalff, Hasselraan, v. Loon, Insinger en Heemskerk Az. hebben het I zeer bestreden en verklaarden zich allen voor het amendement-Goltstein, om de^alinea te doen Er bestaan nu slechts twee lezingen van het van de regeering, zoo als deze gis- en die van den heer niets te bepalen nopens Deze CO UR A NT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco /I.90. In de hoordstar komen een en andermaal grieven voor tegen den heer Gratama, dat hij gelijktijdig lid van de Kamer en van het Hol is, welke beide betrekkingenvolgens haarniet hehooren gepaard te gaan. De zaak van een sedert Juni 1869 preventief gevangene, is her haaldelijk moeten uitgesteld worden. Zelfs we der den 7e toen tien verafwonende getuigen ge dagvaard waren en de heer Gratema per tele- i graaf naar Assen was opontboden. De Noordstar vergeet evenwel, dat de schuld niet bij den heer Gratama ligtmaar bij hem, j ver gewissen, of het wel zitting kan houden. Het is niet de schuld des heeren Gratama noch der idat de president en twee raadsheeren als zaken moeten behandeld gemeente Sneekvoldoende aan de resolutie van den heer Commissaris des Konings in Friesland van den 8 Maart 1870, le afdeeling n°, de Minister wenscht, dat in dezen tijdig overleg riool beproefd, plaats hebbe tusschen de Commissarissen des Ko- I zegt, dat Jacob de Vletter er bij behoorde. nabij Breda, heeft een curieus aan ’t Alg. D. wordt doet. Verheugd over die overwinning, heffen zy en de zijnen aan »Het is gered in gloria »Tot uwe eer, victoria.1” Die van binnen antwoordden »’t Is nog niet gered in gloria! »De Vest blijft ons, victoria.” Daarop werd door denzelfden smid het nlot der deur opengebroken, doch deze kon niet open; zij was gebarricadeerd van binnen. Der halve trachtte men door een der ramen naar i binnen ie klimmen. De smid voorop. Doch i daarop was ook op gerekend. De smid, die bin nen was gekomenwerd spoedig met de bee- nen naar buiten gestoken. Daarop hebben de overigen met hem de vlucht genomen, Van een en ander is proces-vérbaal opgemaakt, Het Nederlandsch Schoolverbond heeft uit' ministrateur der afdeeling Hervormde Eefedienst. Iets anders betreft den beschuldigde j In de Raadsvergadering der gemeente se- Groningen is de commissie ad hoe geadviseerd indien van hem alles af- den prijs van het gas van 10 op 8 Gents per kubieke meter te brengen, terwijl de gemeente zelve het voor 7 zou genieten. Te Rotterdam is een nieuw weekblad uit gekomen de Lichtstraal dat beweert in eene ware behoefte te voorzien’t welk blijken zal uit de medewerking van ’t publiek. Blijkt die nietdan zal het weggaan. Een staaltje van dat blad, voorkomende in het Alg. D. v. N., doet ons wenschen voor den goeden smaak van het publiekdat het blad een kort leven zal hebben. Van Napoleon en zijne Militiewet wordt ge zegd wat ons land aangaat »Men verfoeit den misdadigerdoch deed zijn voordeel met den misdaad. Wat is ’t voor een vohi, dat met zulk een bestuur te vreden kan zijn «Willens en wetens ongelukkig 1” Meer is, dunkt ons, niet noodig, om onzen wensch dat dergelijk blad spoedig zal ophou den te bestaan, te rechtvaardigen. Het Dagblad van Lion meldt, dat de heer Thorbecke lijdende is. Wat zal de dagblad- clique jubelen, indien het waar word* bevonden, en wat zou zij verheugd zijn indien de onwrik bare rots waarop laster, verdachtmaking en leu gen als een strootje op staal afstuiten en breken, eens kwam te vallen. Door de Rotterdamsche Rechtbank is een jongen van nog geen 15 jaren oudveroordeeld tot eene gevangenis van 2 maanden en eene boete van ƒ25 wegens een drukpers-delict. Hij had een artikel geschreven in het beruchte Rot terdamsche Volksblad. De hoofdman in die on derneming zekere van Gelderenzaakwaarne mer aldaar, die reeds vele malen in de gevan genis is geweest, is veroordeeld 1°. tot eene j boete van ƒ50, 2°. tot gevangenis van vier maanden en twee boeteneene van 25 en i eene van 100. le Leeuwarden is door gevangenen in het eene poging tot ontvluchting door een maar bij tijds verijdeld. Men Zitting van Dinsdag 8 Maart. De slotsom van het eerste gedeelte van I zitting van heden was, dat de heer Heemskerk j Azn. zijn amendement heeft ingelrokken, omdat de Mi- i hij zeide zich te vereenigen met den heer Kalff. -W UC lUlCIHlgCtl J U1C VI IJÖLUlilU^ tUXiailgCU V-IIVVVVAJJ; V41C van ÜG wegens ziekelijke gesteldheid of gebreken of ge- I teren was geredigeerd mis van de gevorderde lengte. Sneek den 8 Maart 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris H. FENNEMA. lijk in hoofdzaak niets nieuws bepaalt alleen eene betere regeling daarstelt en waarborgen, behelst. Morgen voortzetting. Zitting van Donderdag 16 Maart. In de heden gehouden zitting zijn alle amen dementen op de agrarische wet verworpen en is vervolgens de wet zelve aangenomen met 41 te gen 36 stemmen. 3 v ...Mu.i. .v.v,X,. k 353, liberalen, um uc j ten onderwerp hebbende «wegen brengen door telkens ziek zijn deze ter kennis van de ingezetenendat de bij worden. den 21 Februari jl., le afdeeling.n0.,; Wat de jammerklacht over die tien ver afwo- s nende getuigen betreft, zij is ten eenfcnmale on gefundeerd aangezien die getuigen taxen ont vangen. doch de heer Gratama is niet altijd afwezig dert Juni en waarom, hangt, dan van zijne tegenwoordigheid geen ge bruik gemaakt om de zaak te laten dienen? Het is opmerkelijk. De eenige eerlijke gevolgtrek king, die men maken kan, is deze, dat bij het Hof evengoed plaatsvervangens moesten zijn, als bij de Rechtbank. Door een profeet, die denkelijk brood eet, is de volgendu anecdote in de N. Rott. Ct. ge plaatst «Wie wil niet 1 Door den heer Boers, we reldberoemd door zijne voorspellingen zijn toe komst weten. Te spreken van elf tot acht uur 's avonds. Strooveer 324, bovenhuis.” »Een man, die zoover zijn tijd Vooruit is, geeft zeker zijn adviezen gratis!” voegt het V, er bij. Aan ’t Overijsselsch Nieuws- en Adverten tieblad wordt uit Tubbergen geschreven »De Arrondissements-Rechtbank te Almelo heeft Hermanns Vloothuis, beschuldigd van op zettelijk een kat te hebben doodgeslagenver oordeeld tot eene gevangenisstraf van 14 dagen te ondergaan in eenzame opsluiting.” Dezer dagen heeft een huisvader te Grave bij den burgerlijken stand aangifte gedaan van de geboorte van zijn twintigste kind. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeftbij circulaire van 2 Maart jl. de aan dacht van de Commissarissen des Konings in de Provinciën gevestigd op ’t voorkomen van de cho lera in Ruslanden op de mogelijkheid gewe zen dar de ziekte zich ook naar het Westen van Europa zou kunnen uitbreiden. De Minister acht het wenschelijkdat thans, nu daartoe tijd ishet noodige wordt gedaan tot preventieve be strijding van die ziekte. Te dien einde wenscht de Ministerdat de gemeentebesturen inzonder heid zorg dragen voor de openbare reinheid en voor goed drinkwater. De belangrijkheid van deze twee hoofdzaken i wordt in de circulaire nader uiteengezet, terwijl tuchthuis Te Leur, in geval plaats gehad, hetwelk medegedeeld De kerkvoogden volgens het oude bestuur had den zonder vergunning te vragen of in overleg te treden met die van het nieuweeene verga dering belegd in de kerk welke dus onwettig was. De nieuwe kerkvoogden hadden de kerk deur behoorlijk gesloten en een aantal mannen daarachter geplaatst, om des noods geweld met geweld te keeren. Ten een ure zou de verga dering plaats hebbendoch reeds te half 10 be gaf zich een oud kerkvoogd naar het gebouw, waar hij eerst stuitte op een gesloten ijzeren hek’t welk hij doet verbreken door den smid die getuigen neemtdat hij ’t op last van dezen Verheugd over die overwinning, heffen zij nings en de geneeskundige ambtenaren. Te Groningen heeft het straatvuil, enz. 1869 opgebracht ƒ80.139,75; in 1866 bedroeg de opbrengst pas ƒ46.212,265, en is sedert gaandeweg toegenomen. Zonder voor de jnistheid er van te willen instaan wordt door den Haagschen correspondent der Rotterdamsche Courant melding gemaakt van het gerucht, »dat de jonge mr. J. R. Thor becke veel kans zou hebben om benoemd te worden tot refendaris bij het departement van oorlogom daar alle oudere ambtenaren over ’t hoofd te springen en de plaats intenemen van den door de Tweede Kamer aan Z. M. voorge dragen en thans door den koning benoemden heer van Karnebeek tot lid der algemeone re kenkamer.” Zonder eenige reserve hoegenaamd meent de zelfde correspondent te kunnen verzekerendat in ons land de constitutionneele koning den zelf standigen vorst nog geheel verdrongen heeft, al thans dat de koninklijke beschikking op de mi- nisteriëele voordrachten niet dan na rijpsoms na zeer rijp beraad geschiedt. Wij kunnen ons voorstellen, welk eene vreug de dit berich het Dagblad van Zuid-Rolland heeft veroorzaakt. Niet den constitutionneelen koning toch, maar den «zelfstandigen vorst” gelijk Willem I bv. wenscht dit blad... De meeste Nederlanders echter bedanken van harte voor zulk een ruil. Te ’s Haga is overleden de heer Spijker vroeger predikant te Amsterdam in leven ad- KENNIS GE VII\ G. NATIONAL E MIL IT I E De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente Sneek voldoende aan art. 87 der wet op de Nationale Militie van den I9den Au- gustus '1861 (Staatsblad no, 72j brengen door ueze ter kennis der belanghebbenden, dat de i eerste zitting van den Militieraad voor deze j gemeente zal worden gehouden te Heerenveeh op maandag den 2'1 Maart '1870 des morgens ten Elf urein welke zitting uitspraak zal worden gedaan omtrent. 1°. de verschenen vrijwilligers voor de militie I 2°. de lotelingendie redenen van vrijstelling hebben ingediend; 3°. de lotelingenin de artt. 55 en 56 bedoeldj 4°. alle overige lotelingen Zullende voor dien Raad alleen behoeven te ver schijnen lu. Zij die zich als vrijwilligers voor litie hebben aangeboden 2°. de lotelingen die vrijstelling verlangen ontwerp, die ILI Cll VV CIO Cvli. Kalff, strekkende om i de beschikking ten behoeve der cultures van het gouvernementbehoudens art. 5 en 6. De discussie hierover werd daarop gesloten. Hierop had een langdurig debat plaats over alinea 4, strekkende openstelling van de gelegen heid tot het verkrijgen van eigendomwaarop een amendement van den heer van Goltstein tot wegvalling en een van den heer Casembroot tot verbod van vervreemding aan met inlanders is I voorgesleld. I1- BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEKgevolg gevende aan art. '150 der wet op de Nationale Militie van den 19den Augustus '1861 (Staatsblad no. 72), noodigen bij j deze de lotelingen der Nationale Militie van ze gemeente uitomwanneer zij verlangen bij de Zee-mililie te dienen, zich daartoe voor den isten April bij hen aan te melden. Sneek den 8 Maart 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd, HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris II. FENNEMA.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1