NIEUWS- EX ADVERTENTIE-BLAD VOOR DE BINNENLAND. GËI1ËENTË1 HET ARRONDISSEMENT ML i 1 n 4 1 1870 Nd. 22. 36 MAART. WOENSDAG State n-G e n e r a a 1. >7' 7Ï MH® T °P zal I gemeenten Dordrecht I felHll?.liruttiliiV.ill zielenadellijken i weinig telt. BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente Sneek. I, ‘■'i Zitting van Zaterdag 12 Maart. Door de Tweede Kamer is lieden het wetsont- en aanvulling van wetten verzekering van in- en uit- ADVERTENTIËN van 1 tol 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 1'/2 Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. Deze CO URANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. SNEEKER COURANT. staat met het TWEEDE KAMER. Zitting van Vrijdag 11 Maart. In de zitting van heden is het wetsontwerp houdende machtiging tot uitgifte van schatkist- billetten, na discussie over het al of niet raad zame van het beginselaangenomen met 40 te- j dagsschool op te richten met het doel om die den 4 Juli 1850. (Staatbl. n°. 37.) regelende het kiesrecht enz. Maken bij dezen bekend, dat de lijsten, aan wijzende de personendie in deze gemeente tot het kiezen van Leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal de Provinciale Staten voor Friesland en van den Raad dezer gemeente be voegd zijnzijn herzienen een exemplaar van de lijsten zijn ge- I Morgen zijn onderscheidene Te ’s Hage is overleden de oud-minister van marine en kanselier der Nederl. ridderorden Lucas m ruim 80 jarigen leeftijd. Aan het Noorden wordt uit Heerenveen gemeente oneenvuiuoemie aan ue resuiuue van geschreven, dat de hoofdohderwijzer K. in het den heer Commissaris des Konings in Friesland dorp L. sedert 1861 jaarlijks 30 voor een kwee- van den 8 Maart 1870le afdeeling n°. ten onderwerp hebbende «wegenbrengen door deze ter kennis van de ingezetenen dat de bij besluit van den 21 Februari jl., le afdeeling n°. 275 voorgeschreven tijdelijke afsluiting der groote wegen in deze provincie voor zware vrachten met den 10 Maart jl. is opgeheven. En zal hiervan afkondiging geschieden waar het behoorttevens met plaatsing in de Snee- ker Courant. Sneek, 11 Maart 1870. Burgemeester en Wethouders Voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris H. FENNEMA. De heer v. Goltstein heeft aangedrongen eene spoedige behandeling der suikerwet of anders zelf een voorstel deswege doen. Le Minister van Justitie zal binnen kort een wetsontwerp tol afschaffing der tienden indienen. Zitting van Maandag 14 Maart. In de zitting van heden is het wetsontwerp tot i maaa* doch regeling der grensscheiding tusschen de gemeen- I van welen« ten Dordrecht en Dubbeldam 35 tegen 17 stemmen. aan te bevelen- vroeg hij de beschikking over eene der twee kerkendoch deze is hem ge weigerd. Daarop heeft hij zich gewend tot de Doopsgezinde gemeente en deze was terstond gereed hem het kerkgebouw af te staan. De Nijmeegsche Gemeenteraad heeft be sloten de betrekking van inbrenger en inbreng- ster in de bank van leening af te schaffen, we- 1 gens de schandelijke misbruiken daarvan door die lieden gemaakt. Uit Luxemburg wordt gemeld dat van ouds tusschen dat land en het onze eene finan- tiëele questie bestaat. Wij beweren, dat Luxem burg een deel onzer schuld moet overnemen, en Luxemburg ontkent zulks niet alleen maar vor dert van ons de opbrengst der domeinen terug, die wij zouden verkocht hebben. Sints langen tijd geleden wilde Luxemburg, dat die zaak door j eene scheidsrechtelijke commissie wierd uitge- te ’s Hage wilde men niets daar- Thans echter zou daartoe worden Hoe jammer dat van Zuijlen geen vre- op zich te laden van Luxemburg te hebben wil len verkoopen. In de Noordstar koelt een «Nederlander” l aannemen der agrarische Wet door eens hevig te velde te trekken legen Moens die het nooit verantwoorden kan dat hij I het geluk der Javanen wil verwoestendaaren- i boven heeft Moens zijne verkiezing te danken aan de meening van de kiezersdie in hem een «juweeltje” voor de onderwijs-zaak zagen. Waarom juist op Moens gescholden door dien «Nederlander Men wordt geneigd te gissen dat die soi-di- sant «Nederlander” geen Groninger maar een Fries is, dien in plaats van Moens een ander verte genwoordiger zou willen afvaardigen en men zou insgelijks geneigd zijn te vragenof die «Ne derlander” soms dien bedoelden persoon niet reeds op ’t oog heeft. Die gissing en die vraag wekt de gedachte opof de Noordstarreiijke lof in Friesche brieven aan zekeren voormaligen candidaat voor de Tweede Kamer, die zich zel- ven liberaal noemde, gegeven, ook in verband er bij de haren bijslepen van Moens? Lettende op de dingen, die geschied zijn en thans geschieden komt het ons voordal er wel degelijk een verband bestaat tusschen dien «Nederlander” en den schrijver van brieven uit Friesland. Intusschen zij men gewaarschuwd voor de dingen, die komen kunnen, en lette men wel opdat men zich niet late misleiden. Wan neer de tijd daar is zullen wij duidelijker spre ken. Voor ’s hands wijzen wij er op, dat zich als liberaal uit te geven, nog van geene libera liteit getuigt. Hetzelfde blad fulmineert tegen de.kamer over de aanneming der zelfde wet. Groen heeft er de schuld van en dan een deel van de con servatieven die door oneerlijke voorstelling der radicalen de onderwijswet in gevaar waanden daardoor zijn de verkiezingen zoo uitgevallen als zij zijn uitgevallen. En dan die Maatsch, t. N. v. d. J.en de verdeeling in kiesdistrictenen Thorbecke en v. Houten neen die niet, want zij «zijn eerlijkebekwame mannenaan wier onbaatzuchtigheidook bij verschil, van inzicht, wij (de Noordstar) niet willen twijfelen.” Het staat er gedrukt en van die verklaring nemen wij actevooral omdat zij zoo ^volkomen in strijd is met de insinuation ook door de Noordstar tegen den eersten gericht In allen gevalle is het land reddeloos verloren, er is echter nog hoop van de Eerste Kamer, van de koning en van een algemeen nationaal petiti onnement van het bedrogen Nederlandsche Volk, vertegenwoordigd door mannen als Nierstrasz inzage zijn nedergelegd en aan het gemeentehuis aangeplakt. Dat bij die herziening van schrapt: 1°. van de lijsten der bevoegden tot het kiezen van Leden van de Tweede kamer der Staten Generaal en de provinciale Staten van Friesland: W. D. BoersmaMr Kappeijne v. d. Coppello, H. Y DoornveldA. Doijer, P. v. Feer Cz.G. J. Gorter, R. Gorter, D. Haga J. Hesselius Jan IlingstJan Jaarsma, Th. Jou- straJ. G. Kraij, T. K. v. d. Meulen A Post- maJacob Postmus T. ReitsmaJ. H. Sanders, A. Silvius J. J v. VelzenFrans Veltman W. Vierdag. A. van Vierhouten, Jan H. v. d. Weij W. J. Wijnands. 2°. Van de lijst der be- I van voegden tot kiezen van den Gemeenteraad: W. D. Boersma, M. H. BulsingMr. Kappeijne v. d. Coppello, H. W. Cnossen, H. IJ. Doornveld, A. Doijer, P. C. J. Faddegon G. Geel, G. J. Gor ter, R. Gorter, A. HergaardenJ. Hingst, D. Westerman Holslijn, T. Joustra, J. G. Kraij, D. J. KrolH. W. Kroon F. J. van Meerloo G. Nieuwenhuis, Jan OlijS. Rodenburg, T. TiesemaM. Tienstra, W. Vierdag, A. van Vier houten Alof de VriesHaaije de Vries en Klaas Zandstra. En zal deze op de gebruikelijke wijze worden afgekondigd en aangeplakt. Sneek den 14 Maart 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris M. FENNEMA. Heemskerk en dien trits van zooals Nederland er, helaas! zoo De conservatieven hebben nog hoop en ver trouwen, dat de toekomst, d. i. het kosteloos ar beidsvermogen der Javanen, hun zal zijn. Nu, die mogen wij hun niet misgunnenmits het maar bij hopen en vertrouwen bepaald blijve hebben wij er niets op tegen. De heer W. Bosch richt in de N. Boft. Courant een brief aan den heer Nierstrasz aangaande de door dezen op 3 Maart gedane insinuation tegen hem in zake de Maatsch. t. N. v. d. Javaan. De heer Bosch toont daarin aan, dat de heer Nierstrasz den tekst verdraaid heeft, om te kunnen insinueeren en dat hij geen belang heeft bij gouvernements-contractendal hij reeds in 1851 tegen dit contractstelsel heeft geschreven niettegenstaande zijn zwager groot belang had bij hunne instandhouding en dat hij zelf door zóó te handelen eene betrekking van 19.000 in de waagschaal heeft gesteld. Hij zegt«Er zijn liedenwier zedelijkheid en plichtbesef op een peil staan dat zij onmogelijk kunnen vat ten dat er nog menschen zijn die naar die be ginselen handelen en het goede doen, alleen om dat het goed is. Om eigen verdorvenheid niet te zienzoekt men naar onedele drijfveeren bij anderenen zijn die onvindbaardan deinst men niet terug voor het verachtelijkstehet lafhar- tigste wapende verdachtmaking.” «Daarvan leverde ons parlement bij herhaling het droevig schouwspel op en als we hen die zich daartoe verlaagdenopvorderen tot bewijs dan laten zij de smet op zich kleven die wij aantoondenen zwijgen stil. De heer Heems kerk Az. en anderen volgen.” Ten slotte biedt hij den heer Nierstrasz alle genoegdoening aan, zoo hij zich bezwaard.m.ocht gevoelen bijv, over het gezegdedat de stem pel dien hij draagtgeen eereteeken is noch een sieraad op een kleedzooals van Speyck droeg. Hij verbindt er echter de voorwaarde aan, dat er zes mannen van eer moeten gevon den wordendie verklarendat de heer Nier strasz zich op de 3e Maart jl. als een Gentie- m a n heeft gedragen. Zouden die te vinden zijn Te Aduard heeft de klokkenluider een. strike tout seul georganiseerd. Hij zegt niet: «geen geld, geen Zwitsers” maar meer geld of geen klok-gelui. Het bericht door de conservatieve pers ver spreid dat de heer Thorbecke den heer v. Kar- nebeek als referendaris bij het departement van oorlog zou opvolgen was ouder gewoonte geheel en al uit de lucht gegrepen. De betrekking blijft of onvervuld of zal in allen gevalle, door een officier worden waargenomen. De vice-president van het Hof in Gelder land beeft zijn ontslag gevraagdterwijl -de Mi nister van Justitie gelast heeft onderzoek te. doen naar de vermoedejijke. oorzaak van den. dood ,eener aanzienlijke...dame, ,.4ie voor-, een paaa-.vv.eken eensklaps ophaarkasteelisdqod geWeven< Men zou geneigd,zjjn te.yragqn.,' of:ert:tus schen een en ander verband- bqstaat., daq- wel of het toeval het zoo gewild heeft. Zonderling is het dat de Minister van .Justi tie het noodig heeft geoordeeld zelf den last tot het bevolen onderzoek te geven. Hoe goed men in Frankrijk op de hoogte is van Nederland, blijkt weder uit het volgende in de Figaro. Dat blad zegt onder datum van 8 Maart«De koning van Holland zal morgen avond te Parijs aankomen. Z. M. zal zijn intrek nemen zooals wij vroeger reeds gezegd heb ben in het Hotel du Rhin.” Het getal R. Catholieken in Belgie bedraagt 4’928,814 en hetgeen de R. G. geestelijkheid uit gen 12 stemmen. L a I andere wellen aan de orde gesteld. Gelet op artikelen 10 34 en 35 der wet van werp, tot wijziging I omtrent de heffing en i gaande rechten en accijnsen na eenige wijziging j door den Minister, aangenomen met 51 tegen 3 i stemmen. De behandeling van de grensverandering der I gemeenten Dordrecht en Dubbeldam is aange- - - j vangen. Maandag voortzetting. ieder derzelve gedurende 14 dagen vanaf heden j r..>. ter secretarie dezer gemeente voor een ieder ter r. y. oor» l.r.l nr AHO I 1 j van weten. aangenomen met - overgegaan. i minister meer ishij zou dan nog eens de Het wetsontwerp tol afschaffing der lijfstraf- de van Earopa kunnen, redden, zonder den smaad fen voor zoover die nog bedreigd worden, is 1 nn 7,ph tp lar,p" uan 1 ,,vprnh,"”r hohhpn wil- daarna aangenomen met 39 tegen 16 stemmen Vervolgens zijn aangevangen de beraadslagin- gen over het wets-ontwerphoudende wijziging zlJfJ w°ede over het art. 437 van het code penal, door verscher- I ping der bepalingen tegen het doen zinken of vernielen van schepen. De beraadslagingen hierover zullen morgen worden voortgezettengevolge van een amende ment van den heer Lange. De heer van Kerkwijk heeft den minister van justitie geïnterpelleerd over het gevangen hou den van personen in Zeelandniettegenstaande aan dezen gratie was verleend. De minister heeft in zijn antwoord rlaarop het feit erkenddat door de onvoorzichtigheid van een ambtenaar was begaan, doch verklaard, dat het dadelijk was hersteld. De vergadering is daarna gescheiden. KEN N IS G E VIN G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente Sneekvoldoende aan de resolutie van 353, f keling uit de gemeentekas ontving, zonder er i aan den kweekeling een cent van uit te keeren, integendeel gebruikte hij deze voor alle ander als schoolwerk. Niemand der Raadsledeu en zelfs de burgemeester wist er iets van want zij zijn allen na 1861 benoemd. Nu ’t uit is ge komen, heeft de onderwijzer aangeboden ƒ240 aan de gemeente te restituëeren en verzoektdat zij deze zou in ontvangst nemen onder den post van toevallige baten. Hoewel eenigen uil den Raad daartegen haddenis dit toch aangeno men. De berichtgever zegt over die zaak vrij wat en schijnt in de meening te verkeerendat zij eene alleenstaande is. Wij meenen evenwel, dat de kweekeling zelden of nooit iets te zien krijgt van hetgeen den onderwijzer ten zijnen gevalle wordt toegelegd en hebben meer dan eens in gemoede hooren beweeren, dat die toela ge den onderwijzer toekomtom hem te ge- moel te komen voor zijne moeiten. Nu is die meening wel in strijd met de wetmaar zij be wijst niettemindat het medegedeelde geval geen uitzondering is. Te Harlingen heeft een der twee liberale predikanten het voornemen opgevat eene zon-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1